Programinės įrangos licencinė sutartis ir garantija

Ši licencinė sutartis apima šiuos programinės įrangos produktus:

Advantage duomenų bazių serveris NetWare operacinei sistemai
Advantage duomenų bazių serveris Windows NT / 2000 / 20003 operacinei sistemai
Advantage duomenų bazių serveris Windows 98 / ME operacinei sistemai
Advantage duomenų bazių serveris Linux operacinei sistemai

DIEGDAMI “PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRODUKTUS”, IŠVARDINTUS VIRŠUJE (ĮSKAITANT 
KOMPIUTERIO PROGRAMINĘ IRANGĄ, SUSIJUSIUS INFORMACIJOS NEŠIKLIUS, SPAUSDINTĄ 
MEDŽIAGĄ BEI TIESIOGINĘ (“ON-LINE”) AR ELEKTRONINĘ DOKUMENTACIJĄ), PATVIRTINATE, 
KAD JŪS PERSKAITĖTE ŠIĄ SUTARTĮ, SUPRATOTE IR SUTINKATE LAIKYTIS SUTARTIES 
SĄLYGŲ IR TERMINŲ. BE TO JŪS SUTINKATE, KAD ŠI SUTARTIS SUDARYTA TARP MŪSŲ YRA 
PILNA IR VIENINTELĖ, IR ANULIUOJA BET KOKĮ PASIŪLYMĄ AR ANKSTESNĘ SUTARTĮ, 
RAŠTIŠKĄ AR ŽODINĘ, IR BET KOKIĄ KITĄ INFORMACIJĄ SUSIJUSIĄ SU ŠIOS SUTARTIES 
MEDŽIAGA. DAR JŪS SUTINKATE, KAD JEI EXTENDED SYTEMS INCORPORATED NORĖDAMA 
PRIVERSTI LICENCIJOS TURĖTOJĄ VYKDYTI ŠIOS SUTARTIES SĄLYGAS ĮSITRAUKS Į TEISMINĮ 
AR KITOKĮ PROCESĄ, TAI EXTENDED SYSTEMS INCORPORATED TURĖS TEISĘ IŠ LICENCIJOS 
TURĖTOJO KAIP PRIEDĄ PRIE PRIKLAUSANČIOS SUMOS PRISITEISTI PINIGUS UŽ TEISININKŲ 
PASLAUGAS, IR KITAS IŠLAIDAS.

Licencijos nuostatai

Ši licencinė sutartis suteikia Jums teisę:

1. Viename kompiuteryje instaliuoti vieną serverio programinės įrangos kopiją 
(kompiuteris, kuriame instaliuota ši programinė įranga, bus vadinamas “serveriu”).
2. Naudoti vieną serverio programinės įrangos kopiją vienam serveriui, kuris 
gali būti bet kuriuo metu sujungtas su tiek darbo vietų ar kompiuterių, dirbančių 
viename ar daugiau tinklų, koks yra maksimalus ar mažesnis licencijuotų vartotojų 
skaičius. Kiekviena darbo vieta arba kompiuteris sujungtas su serverio programine 
įranga bus laikomas “vartotoju”. Vartotojų skaičius turi būti ne didesnis nei 
leidžiama serverio programinės įrangos sutartyje. Pavyzdžiui, darbo vieta  gali 
būti prijungti prie Internet, World Wide Web ar Intranet tinklų, tačiau kiekviena 
darbo vieta tiesiogiai ar netiesiogiai naudojanti serverio programinę įrangą bus 
laikoma vartotoju ir neturės viršyti licencijoje leistinų vartotojų skaičiaus.
3. Perleisti serverio programinę įrangą  ir dokumentaciją trečiajai šaliai su 
sąlyga, jog trečioji šalis sutinka su visais šioje licencinėje sutartyje 
išvardintais nuostatais, ir jūs neišsaugosite jokių serverio programinės įrangos 
kopijų. Jei jūs saugosite programinės įrangos kopijas, licencinė sutartis bus 
automatiškai nutraukta.

Jums draudžiama:

1. Daryti bet kokius pakeitimus programinės įrangos produktuose.
2. Apjungti šią programinę įrangą su bet kuria kita programa ar produktu.
3. Dekompiliuoti, pertvarkyti, disasembleriuoti ar kitokiu būdu programinę 
įrangą keisti į žmogui suprantamą formą.
4. Nuomoti, skolinti, platinti ar kurti išvestinius darbus pilnai ar iš dalies 
paremtus šia programine įranga.
5. Naudoti prijungtą kompiuterį ar darbo vietą pavaduoti kitam kompiuteriui ar 
darbo vietai, išskyrus tuo atveju jei visų, tiesiogiai ir netiesiogiai, su serveriu 
sujungtų vartotojų skaičius yra mažesnis arba lygus licencijoje nurodytam vartotojų 
skaičiui.
6. Pardavinėti, platinti ar kitaip naudoti “vietinės rinkos” Advantage duomenų 
bazių serverio versijas už Jungtinių Valstijų ar Kanados ribų. Už Jungtinių Valstijų 
ar Kanados ribų turi būti naudojama “tarptautinė” Advantage duomenų bazių serverio 
versija.

Ribotoji garantija ir atsakomybės ribojimas

Extended Systems Incorporated garantuoja, kad informacijos nešikliai (diskeliai ar 
CD-ROM)  normaliai juos naudojant neturės medžiaginių ar veikimo defektų 90 
(devyniasdešimt) dienų nuo išsiuntimo datos. Jei programinė įranga yra atsiųsta 
elektroniniu būdu, tai ši garantija netaikoma.

Nekokybiški informacijos nešikliai yra grąžinama Extended Systems Incorporated ir 
pakeičiami kokybiška priemone. Jei Extended Systems Incorporated negali pakeisti 
informacijos nešiklių per priimtiną laikotarpį, vartotojas gali nutraukti šią 
sutartį grąžindamas PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRODUKTUS ir visas jo kopijas, 
dokumentaciją ir pirkimo įrodymą , kad atgautų sumokėtus pinigus.

Extended Systems Incorporated negarantuoja, kad PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRODUKTO 
veikimas atitiks jūsų reikalavimus ar kad programinės įrangos veikimas bus 
nenutrūkstamas, kad produktas bus be klaidų, ar kad defektai programinėje 
įrangoje bus ištaisyti. PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRODUKTAS yra pateikiamas “TOKS KOKS 
YRA” be jokios garantijos. Dėl programinės įrangos produkto kokybės ir veikimo 
Extended Systems Incorporated atsakomybės neprisiima, viskuo rizikuoja pirkėjas. 
Jeigu pasitvirtina, kad PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRODUKTAS yra su defektais ar 
netinkamas, vartotojas gauna pilną techninės apžiūros ar remonto kainą. Jokia 
žodinė ar raštinė informacija ar Extended Systems Incorporated atstovo patarimas 
nesuteikia garantijos ar kitokiu būdu nesuteikia daugiau garantijų.

EXTENDED SYSTEMS INCORPORATED NESUTEIKIA DAUGIAU GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ 
IŠ POTEKSTĖS, ŠIO PRODUKTO ATŽVILGIU.

EXTENDED SYSTEMS INCORPORATED AIŠKIAI NEIGIA IŠ POTEKSTĖS NUMANOMAS  TINKAMUMO TAM 
TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS.

ČIA NUMATYTI TEISIŲ GYNIMO BŪDAI YRA VIENINTELIAI IR IŠSKIRTINIAI PIRKĖJO TEISIŲ 
GYNIMO BŪDAI. NEPAISANT JOKIŲ SĄLYGŲ (ĮSKAITANT IR NEAPDAIRUMĄ) EXTENDED SYSTEMS 
INCORPORATED NEBUS ATSAKINGA  UŽ BET KOKĮ PELNO PRARADIMĄ, TIESIOGINIUS, 
NETIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS AR PASEKOJE ATSIRANDANČIUS NUOSTOLIUS, TIKTAI 
UŽ TUOS, KURIE NUMATYTI SUTARTYJE, DĖL CIVILINĖS TEISĖS KODEKSO PAŽEIDIMŲ AR KOKIŲ 
KITŲ VEIKIANČIŲ ĮSTATYMŲ, NETGI JEI EXTENDED SYSTEMS INCORPORATED PERSPĖJO APIE 
TOKIO POBŪDŽIO ŽALOS GALIMYBĘ. NEI PAGAL SUTARTĮ, NEI CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO 
(ĮSKAITANT NEAPDAIRUMĄ), NEI KITU ATVEJU, EXTENDED SYSTEMS INCORPORATED ŽALOS 
ATLYGINIMO SUMA NEVIRŠYS TOS SUMOS, KURIĄ JŪS SUMOKĖJOTE UŽ ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

Eksporto įstatymo garantija

Jūs sutinkate laikytis Jungtinių Valstijų eksporto įstatymo taisyklių ir apribojimų.

Kontrolės įstatymas

Šioje licencijoje bus vadovaujamasi  Aidaho valstijos įstatymais.

Nutraukimas 

Ši licencija ir jūsų teisė naudotis šia programine įranga automatiškai bus nutraukta 
jei jūs nesilaikysite šios licencinės sutarties ir garantijos nurodymų (atsargumo 
priemonių).