perskaityti puslapiai
Finansų ir buhalterinės apskaitos programa - Duomenų Bazė APSKAITA

DB Apskaita - unikali buhalterinės apskaitos programa, gyvuojanti Lietuvoje nuo 1991 metų. Tai ilgo ir kruopštaus aukštos kvalifikacijos programuotojų darbo vaisius.

DB Apskaita lengvai valdymu, atvira ir lanksti. Ją naudoja įvairiausia veikla vykdančios įmonės. Ji puikiai tinka prekybą, paslaugų teikimą ar gamybą vykdančioms įmonėms, maitinimo įstaigoms, statybos bendrovėms. Yra versijos pritaikytos miškų ūkio įmonėms, žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams, viešojo sektoriaus įstaigoms. Programa pritaikyta įmonių, dirbančių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, apskaitai tvarkyti ir verslui valdyti. Visus dokumentus ir ataskaitas galima peržiūrėti, spausdinti arba eksportuoti į MS Windows naudojamas duomenų apdorojimo programas MS WORD, EXCEL ir kt. Daug pagalbinių funkcijų, duomenų mainų galimybė, ypač praplečia standartinės buhalterinės apskaitos galimybes. DB Apskaita sudaryta iš atskirų tarpusavyje suderintų modulių, kuriuos galima pasirinkti priklausomai nuo reikiamo funkcionalumo.

Sandara, moduliai.

Pagrindiniai, dažniausiai naudojami, moduliai.

Pasirenkami pagal poreikį papildomi moduliai.

* Visi moduliai pasirenkami atsižvelgiant į reikiamą darbo vietos funkcionalumą. Privalomai turi būti tik pagrindinis modulis. Prireikus, darbo vietą bet kada galima papildyti reikiamais moduliais.

Duomenų mainai.

Savybės ir privalumai.

Pirminiai dokumentai.

Ataskaitos.

Autorinės teisės.

Programos autorius - UAB "DB Topas" lietuviško kapitalo įmonė, įkurta 1991 m. Kaune. Veikla - programinės įrangos, susijusios su duomenų bazėmis, kūrimas. Didelę bendrovės veiklos dalį sudaro programos buhalterinei apskaitai. Bendrovė nešvaistė laiko ir didelių lėšų reklamai, tačiau sugebėjo patikimai įsitvirtinti rinkoje. Visos ilgalaikės investicijos į programos tobulinimą ir galimybių plėtimą užtikrina, kad pirkdami šią programą, įsigyjate tikrą vertybę, geru kainos ir kokybės santykiu.


sepa_eksportasDuomenų eksportas SEPA formatu.
sepa_importas Duomenų iš bankinių sistemų importas SEPA formatu.
sepa_grupinis Grupinių pavedimų duomenų eksportas bankams SEPA formatu
fr0564 Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita.
GPM313 Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija.
GPM312 Metinė A ir B klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija.
fr0617 Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaita.
sodraffdata Pranešimų Sodrai komplektas. 1-SD, 2-SD - apie draudimo pradžią ir pabaigą. 12-SD - apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius. 13-SD - apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ir atlikėjo veiklos. SAM 03 - apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį.
da01 Ketvirtinė darbo apmokėjimo statistinė ataskaita.
repexport Sąskaitų - faktūrų, atsiskaitymo lapelių, suderinimo aktų ir kitų ataskaitų siuntimas elektroniniu paštu.
rkeeper Duomenų mainai su prekybine R-Keeper sistema.
ka_er1200 Duomenų mainai su kasos aparatu FASY ER-1200.
tsrvinfo Keleto vienu metu dirbančių terminalinių serverių palaikymas pagal sudarytą sąrašą.

Finansų ir buhalterinės apskaitos programos Duomenų bazė APSKAITA aprašymas


Pagrindinis MeniuNustatymai - kitos darbinės srities parinkimas, archyvuotų duomenų peržiūra.
- bendrai naudojami sąrašai į įvedami vieną kartą, o įvedant duomenis parinksite iš vieningų sąrašų.
- dokumentai skirstomi į skirtingas grupes pagal jų paskirtį.
- suvestinės ir ataskaitos už laikotarpį.
- papildomos priemonės patikrai, duomenų bazės kopijavimui, mainai bei kitoms galimybėms.
- informacija apie programą ir jos versiją, pagalba.


Meniu Sąrašai
Sąrašai grupuojami į tokias grupes:

Organizacijos - ūkio subjektai neskirstomi į tiekėjus ar pirkėjus. Visos organizacijos (Kreditoriai, Debitoriai) įvedamos viename sąraše.
Kadangi kiekvienas ūkio subjektas vienu atveju gali būti tiekėjas, o kitais atvejais pirkėjas.
Padaliniai - vidaus sandėlių bei padalinių sąrašai.
Personalas - personalo sąrašas.
Objektai - sąnaudų objektų (kaštų centrų) sąrašai.


Meniu Dokumentai- materialinių vertybių kiekinei ir suminei apskaitai:

Pradiniai likučiai;
Pajamos (pirkimai);
Išlaidos (pardavimai, vidaus judėjimas, nurašymai);
Momentiniai likučiai.
- Pajamos (įplaukų registravimas), Išlaidos (mokėjimų registravimas):
banko dokumentai;
kasos dokumentai;
atskaitingų asmenų piniginiai dokumentai.
:
Likučiai (pradiniai likučiai);
Apyvarta (įsigyjimas, vidinis perdavimas, nurašymas, pardavimas);
Atskaitymai, rida - amortizacinių atakaitymų skaičiavimas.
Atlyginimų dokumentai:
Pirminiai dokumentai (atlyginimų, atostoginių, nedarbingumo pašalpų iš darbdavio lėšų priskaitymai);
GPM, PSD ir VSDF mokesčių skaičiavimai.
Personalo dokumentai:
Darbuotojų kortelių formavimas;
Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas.
:
Pažymos, užskaitos, sąskaitų uždarymo dokumentai, gautos sąskaitos už paslaugas.


Meniu RezultataiĮvedus pirminius dokumentus ataskaitos kaupiamos meniu Rezultatai. Ataskaitos grupuojamos pagal skirtingas apskaitos sritis.

- nurodytos didžiosios knygos sąskaitos išsamios ir suvestinės ataskaitos eurais ir valiuta.

Periodinės ataskaitos - Balansas, Veiklos pelno(nuostolių) ir kitos ataskaitos
Didžioji Knyga - didžiosios knygos sąskaitų ataskaitos
- ilgalaikio turto ataskaitos, Inventorizavimo aprašai.
Atlyginimų - atlyginimų ataskaitos pagal priskaitymų/atskaitymų šifrus, GPM313, GPM312, SAM-01.
Konkretūs atsiskaitymai - atsiskaitymų su Kreditoriais ir Debitoriais išsamios ataskaitos pagal susietus dokumentus bei pradelstus atsiskaitymo terminus.
Gamybos normavimo - gamybos normavimo ataskaitos.
Valiuta - valiutinių operacijų ataskaitos.
- materialinių vertybių, paslaugų Pajamų, Išlaidų bei apyvartos ataskaitos.
Bendrasis žurnalas - ataskaitinio laikotarpio įvestų pirminių dokumentų dvejybiniai įrašai.
Dokumentų žurnalas - gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų žurnalai bei jų eksportas į FR0671, FR0672.


Meniu PaslaugosInformacija - informacija apie atidarytą langą ir programos versiją
Leidimai, apribojimai - programos vartotojų prisijungimo vardų bei jų teisių konfigūravimas. Vartotojų Slaptažodžių sukūrimas.
Momentiniai likučiai - duomenų bazės profilaktikos priemonė. Rekomenduojame atlikti po netikėto kompiuterio "lūžimo", kai programa buvo atidaryta.
Archyvavimas - praeito ataskaitinio laikotarpio pirminių dokumentų perkėlimas į archyvą.
Papildomos komandos - papildomų užduočių vykdymas. Esant būtinybei, kiekvienam užsakovui programuojame papildomai.
Atsarginė duomenų kopija - sukauptų duomenų bazių kopijavimas ir nustatymai.
Duomenų mainai - duomenų mainai tarp nutolusių darbo vietų.

išsamiau...Pastabos ir komentarai:
ALFITAS
Genadijus Jonauskas
El.paštas alfitas@alfitas.lt
Tel. (8~5) 271 52 57Eksportas į GPAIS informacinę sistemą

Duomenų pateikimas tiesiogiai į vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos (GPAIS) informacinės sistemos išorinį portalą.

Ši funkcija yra nuo 4.13 programos versijos.

Norint naudotis šiuo funkcionalumu reikia:

Darbo eiga

Pirmiausia atliekami darbai GPAIS sistemoje.

Toliau veiksmai DB Apskaita programoje.

Visi prisijungimo, srautų, filtrų, normatyvų nustatymai bei duomenų teikimas atliekamas Paslaugos / Eksportas į GPAIS

Dialogo elementas Aprašas
Tiekimo rinkai data Nurodoma tiekimo rinkai pradžios data. Jei ši data visiems gaminiams ar pakuotėms yra ta pati, galima nurodyti konkrečią datą arba formulę kaip ją gauti.
GPAIS pateikiami dokumentai Lentelėje kiekvienai GPAIS atžvilgiu aktualiai materialinių vertybių dokumento rūšiai priskiriamas apdorojimo požymis.
GPAIS prekių/gaminių srautai Lentelėje įvedama gauta iš GPAIS srautų informacija. Srautų ID ir kiti parametrai
Pakuočių rūšys Lentelėje suvedamas įmonėje naudojamos pakuotės rūšys ir jos parametrai.
F5 Dokumentavimas Sukaupti ir peržiūrėti ataskaitą
F8 Pateikimas GPAIS Iš GPAIS gautų failų (.zip) įvesti prisijungimo parametrus
Pateikti gaminių ir pakuotės sąrašus
Pateikti žurnalą

Toliau seka periodinis (kas mėnesį ar kitokiu dažnumu) žurnalo teikimas. Kiekvieną kartą surenkami duomenys, patikrinama ataskaita ir, jei ji yra tinkama, atliekamas pateikimas.

Valdymo priemonės, terminai ir sąvokos

Programa valdoma įprastomis Windows OS valdymo priemonėmis pele ir klaviatūra.
Šiame aprašo dokumente užvedus pelės žymeklį ant paveikslėlio, matysite vaizduojamo objekto paaiškinimus.


Pagrindinis Meniu

Pagrindinio meniu vaizdas:Kiekvienas iš pagrindinio meniu atveria savo atskirą pasirinkimo meniu, kurio kiekvienas elementas vėl gali turėti savo pasirinkimo meniu.
Pavyzdžiui, pagrindinio meniu elementas "Sąrašai" su jame esančiais submeniu:Čia parodyta kaip galima patekti į Organizacijų sąrašo lentelę.
Ši pasirinkimo seka arba kelias apraše yra atvazduojamas tokiu užrašu: Sąrašai / Bendrai naudojai / Organizacijų sąrašas

Atlikus tokią meniu pasirinkimo seką, atidaromas organizacijų sąrašo langas.
Jame yra duomenų lentelė, kurioje matomi, įvedami ar koreguojami tam tikri duomenys.


Duomenų įvedimo langas

Duomenų įvedimo langas sudarytas iš:

Žemiau pateiktame pavyzdyje yra įvedimo langas be funkcinių mygtukų, su kelių kortelių segtuvu, kai matomoje kortelėje yra viena įvedimo lentelė.Duomenų lentelė

Žemiau pateiktame pavyzdyje yra įvedimo langas su funkciniais mygtukais ir viena duomenų lentele.Duomenų lentelė sudaryta iš eilučių ir stulpelių aibės. Šiame apraše lentelės stulpeliai aprašomi tokiu būdu:
Stulpelio pavadinimas ir šalia stulpelyje esančių duomenų aprašymas.
Apraše nurodytas simbolis paprastai reiškia kad užpildyti reikšmę yra privaloma.

Plačiau apie duomenų lentelių valdymą.


Duomenų lentelių funkciniai mygtukai

Lentelės mygtukai aprašomi tokiu būdu:
Mygtuko numeris ir antraštė ir šalia trumpas atliekamo veiksmo aprašymas, pavyzdžiui:
F4 Darbinės užduotys - darbinės užduotys šiam langui.

Dažniausiai naudojami funkciniai mygtukai programos lentelėse ir jų atvaizdavimas

VaizdasUžrašas aprašePaaiškinimas
F2 Peržiūra Peržiūrėti sukauptą ataskaitą ar surinktus duomenis
F4 Darbinės užduotys - meniu Pasirinkti iš sąrašo ir atlikti darbinę užduotį.
Dešinėje esantis trikampis reiškia kad jį paspaudus bus išskleistas pasirinkimo meniu
F5 Dokumentavimas Peržiūrėti, spausdinti bei eksportuoti ataskaitas ar konkretų dokumentą
F9 Filtras Filtruoti duomenis pagal įvedamas taisykles
F9 Nustatymai Pakeisti nustatymus
F9 Užbaigtas Pakeisti dokumento būvį


Dialogai

Lentelių duomenims ar nustatymams įvesti, įvairiems pranešimams parodyti naudojami dialogai.
Pavyzdžiui:

arbaKiekviename dialoge yra patvirtinimo mygtukas.

VaizdasUžrašas aprašePaaiškinimas
    Enter , Atlikti , Įvykdyti , Priskirti Galima paspausti Enter klavišą klaviatūroje arba spragtelėti kairiu pelės klavišu


Lentelių valdymas

Dažniausiai naudojami veiksmai duomenų įvedimui, taisymui paieškai, rikiavimui.

- lentelės papildymas nauju įrašu.
- vieno įrašo pažymėjimas pašalinimui ir šalinimas.
- daugelio įrašų pažymėjimas pašalinimui ir šalinimas.
- lentelės įrašų rikiavimas.
- įrašo su nurodytais parametrais paieška.
- įvesto įrašo taisymas.

Kiti valdymo klavišai ir jų deriniai
- judėjimas įrašų lentelėje į kairę ar dešinę
- greitai perkelti žymiklį į lentelės apačią
- greitai perkelti žymiklį į lentelės viršų
- greitai perkelti žymiklį į kairįjį stulpelį
- greitai perkelti žymiklį į dešinįjį stulpelį

Lango stulpelių išdėstymo valdymas
- stulpelio kėlimas kairėn
- stulpelio kėlimas dešinėn
- parodyti stulpelį lange
- paslėpti stulpelį iš lango
- leisti įvesti įrašą į stulpelį
- uždrausti įvesti įrašą į stulpelį
- galimybė kesti stulpelio plotį
- išsaugomi stulpelių rodymo, redagavimo bei išdėstymo pakeitimai.

Lentelės Meniu - kiekvienos lentelės įrašai gali būti filtruojami įvairiais pjūviais, o esant poreikiui eksportuoti juos į MS Excell programą.
- meniu iškvietimas ir aprašymas.
- įrašų lentelės filtro naudojimas.

Automatinis numeravimas - lentelėje galima nustatyti automatinį įrašų numerių priskyrimą.
- automatiškai priskirti numerius naujoms materialinėms vertybėms.
- automatiškai priskirti numerius naujoms ilgalaikio turto priemonėms.
- automatiškai priskirti numerius dokumentams.


Naujas įrašas

Atvėrus lentelę naujas įrašas gali būti sukuriamas keliais būdais:

Klaviatūra paspauskite Insert (Ins) klavišą
Nusileiskite žemyn, į neužpildytą eilutę. Paspauskite Enter
Nusileiskite žemyn, į neužpildytą eilutę. Spragtelėkite pele joje du kartus.


Įrašo pašalinimas

Tam, kad pašalinti įrašą, pirmiausiai žymiklį perkeliame į eilutę, kurią šalinsite.

Pažymėkite pašalinimui paspaudę Delete (Del) klavišą. Pažymėtas pašalinimui įrašas, "perbraukiamas" raudona linija.
Pakartotinas Delete (Del) klavišo paspaudimas anuliuoja pažymėjimą pašalinimui. Galima pažymėti kelis irašus pašalinimui.Vieną ar kelis pažymėtus įrašus pašalinsite klaviatūra kartu paspaudę Ctrl+X klavišus.
Pažymėti įrašai taip pat pašalinami uždarant lentelę. Atidarius lentelę iš naujo, joje buvusių pažymėtų išmetimui įrašų jau nebebus.
Paspaudus Ctrl+X ir pašalinus pažymėtus įrašus, likę įrašai lange atvaizduojami naujai.


Visų lentelės įrašų pašalinimas

Tam, kad pašalinti visus lentelės įrašus, pirmiausiai žymiklį perkeliame į lentelę, kurios įrašus norėsite pašalinti.

Klaviatūra kartu paspauskite Shift+Del klavišus. Visi įrašai lentelėje pažymimi (kuriuos galima pašalinti) pašalinimui, "perbraukiami" raudona linija.
Pažymėtus įrašus pašalinsite klaviatūra kartu paspaudę Ctrl+X klavišus.

* Visų įrašų šalinimas galimas tik jei konkrečioje lentelėje tai yra numatyta.


Rikiavimas

Rikiavimas klaviatūra Atvėrus lentelė, įrašai joje surikiuoti numatytaja tvarka. Tačiau, esant poreikiui, galima matomą lentelę surikiuoti pagal bet kurį stulpelį. Nuveskite žymiklį į stulpelį, pagal kurį ketinate surikiuoti įrašus lentelėje. Klaviatūra kartu paspauskite Ctrl+S klavišus. Įrašai lentelėje perrikiuojami abėcėlės tvarka (skaičiai didėjimo tvarka, po to raidės). Surikiavus įrašus lentelėje, stulpelio pavadinimas pagal kurį surikiuoti įrašai, pakeičia spalvą (šviesiai geltonas). Uždarius, o vėliau atidarius lentelę įrašai matomi surikiuoti numatytaja tvarka.

Rikiavimas pele
Pelės žymiklį nuveskite į stulpelio pavadinimą, pagal kurį norite surikiuoti įrašus lentelėje. Spragtelėkite į stulpelio pavadinimą dešiniu pelės klavišu. Atveriamas meniu, kuriame pele galite pasirinkti eilutę Rikiuoti (Ctrl+S). Surikiavus įrašus, pakeičiama stulpelio pavadinimo spalva (šviesiai geltona).Rasti

Paieška galima matomuose aktyvaus lango stulpeliuose.Paieška klaviatūra
Perkelkite žymiklį į stulpelį, kuriame vykdysite paiešką. Klaviatūra kartu paspauskite Ctrl+F klavišus. Atveriamas paieškos dialogas.

Rasti pele Pelės žymiklį nuveskite į stulpelio pavadinimą, kuriame norite ieškoti. Spragtelėkite į stulpelio pavadinimą dešiniu pelės klavišu. Atveriamas meniu, pele parinkite eilutę Rasti Ctrl+F.
Atveriamas paieškos dialogas.Įveskite ieškomą žodį ar frazę. Spragtelėkite patvirtinimo mygtuką arba paspauskite Enter klavišą.
Ieškoma eilutės, kurioje ieškomojo stulpelio pradžia atitiktų nurodytą žodį ar frazę. Jeigu norite ieškoti lanksčiau, nurodykite požymį Maždaug. Tuomet žodis ar frazė bus ieškoma bet kurioje ieškomojo stulpelio įrašo dalyje.

Aukštyn - ieškos kryptis aukštyn nuo žymiklio pozicijos lentelėje.
Žemyn - ieškos kryptis žemyn nuo žymiklio pozicijos lentelėje.


Dokumento paieška

Jeigu dokumentų įvedimo metu įvedus dokumentą pateikiamas pranešimas


tačiau Jūs nežinote kur. Tada rekomenduojame perkelkite žymiklį į stulpelį Dokumentas. Aktyvuokite paiešką Ctrl+F. Įveskite ieškomo dokumento numerį ir spragtelėkite patvirtinimo mygtuką. Radus dokumentą nurodytu numeriu, atveriamas tas langas, kuriame įvestas ieškomas dokumentas.


Įrašo taisymas


Žymiklio perkėlimas į kairę ar dešinę


Žymiklio perkėlimas į kairę arba į dešinę galimas klaviatūra paspaudus klavišą rodyklę į kairę <- arba klavišą rodyklę į dešinę ->.


Lentelės apačia

Perkelti žymiklį į įrašų lentelės paskutinį įrašą galima tokiais būdais

 1. Pele vilkti lango slankumo jusotoje matomą padėties žymiklį žemyn.
 2. Pele kelis ar keliolika kartų spragtelėti slankumo juostoje, žemiau padėties žymiklio.
 3. Pele spragtelėti daug kartų slankumo juostos apačioje esančią piktogramą žemyn.
 4. Kelis ar keliolika kartų paspausti klavišą Page Down
 5. Klaviatūroje kartu paspausti Ctrl+Page Down klavišus.


Lentelės Viršus

Greitai perkelti žymiklį į įrašų lentelės pirmą įrašą galima kelias būdais

 1. Pele vilkti lango slankumo jusotoje matomą padėties žymiklį aukštyn.
 2. Kelis ar keliolika kartų paspausti klavišą Page Up
 3. Kartu klaviatūra paspausti Ctrl+Page Up klavišus.
 4. Kelis ar keliolika kartų pele spragtelėti slankumo juostoje, auksčiau žymiklio, kuris nurodo faktinę padėtį lange.


Lentelės kairysis stulpelis

Į lentelės kairįjį stulpelį žymiklis perkeliamas klaviatūra paspaudus Home klavišą.


Lentelės dešinysis stulpelis

Į lentelės dešinįjį stulpelį žymiklis perkeliamas klaviatūra paspaudus End klavišą.


Sulpelio perkėlimas į kairę

Pelytės žymiklį nuveskite prie stulpelio pavadinimo, kurį norėsite perkelti į kairę. Spragtelėkite kairiu klavišu stulpelio pavadinimą ir neatleiskite paspausto pelės klavišo. Vilkite pelės žymiklį į kairę. Vieta, į kurią bus perkeltas stulpelis, rodoma mėlyna vertikalia | linija. Atleidus pelės kairį klavišą, stulpelis su įrašais perkeliamas į nurodytą vietą.


Sulpelio perkėlimas į dešinę

Pelytės žymiklį nuveskite prie stulpelio pavadinimo, kurį norėsite perkelti į dešinę. Spragtelėkite kairiu klavišu stulpelio pavadinimą ir neatleiskite paspausto pelės klavišo. Vilkite pelės žymiklį į dešinę. Vieta, į kurią bus perkeltas stulpelis, rodoma mėlyna vertikalia | linija. Atleidus pelės kairį klavišą, stulpelis su įrašais perkeliamas į nurodytą vietą.


Paslėpti matomą stulpelį

Duomenų įvedimo languose yra daug stulpelių. Tačiau, ne visi iš jų naudojami duomenų įvedimo metu. Norint paslėpti nenaudojamus stulpelius, su kiekvienu iš jų reikia atlikti tokį veiksmą:
Spragtelėti norimo paslėti stulpelio pavadinimą dešiniu pelės klavišu. Atveriamas meniu. Spragtelėkite mygtuką eilutėje Slėpti. Stulpelis paslepiamas iš lentelės, tačiau, esant poreikiui jį galima įterpti.Po pilka šio meniu linija, matysite šiame lange paslėptų stulpelių sąrašą.


Parodyti nematomą stulpelį

Jeigu duomenų įvedimo languose nematoje stulpelio, nors žinote, kad jis turi būti - įsitikinkite, kad jis nėra paslėptas. Spragtelėkite ne pirmo lange matomo stulpelio pavadinimą dešiniu pelės klavišu. Atveriamas meniu. Žemiau, po pilka šio meniu linija rodomas paslėptų šiame lange stulpelių sąrašas. Spragtelėkite pelės kairiu mygtuku eilutėje, kurioje įrašytas paslėpto stulpelio pavadinimas. Stulpelis įterpiamas į lentelę.Lentelėje nematomi stulpeliai apibrėžti raudona linija.


Aktyvuoti stulpelio redagavimą

Jeigu duomenų įvedimo lange matote stulpelį, tačiau negalite į jį įvesti duomenų, reikėtų aktyvuoti šio stulpelio redagavimą. Pelytės dešiniu klavišu spragtelėkite stulpelio pavadinimą. Atveriamas meniu. Pelės kairiuoju pelytės klavišu spragtelėkite eilutėje Redaguojamas.


P.S. Pelytės dešiniu klavišu spragtelėkite stulpelio pavadinimą. Atveriamas stulpelio meniu. Jeigu ties meniu eilute Redaguojamas yra varnelė, tai šio stulpelio redagavimas aktyvuotas.
Panaikinti stulpelio redagavimo teisę

Jeigu duomenų įvedimo lange matote stulpelį, tačiau Jums nereikia jo pildyti. Taip pat, kad duomenų įvedimo metu jis nebūtų matomas įvedimo lange - panaikinkite stulpelio redagavimo (taisymo) galimybę.
Pelytės dešiniu klavišu spragtelėkite stulpelio pavadinimą. Atveriamas meniu. Pelės kairiuoju pelytės klavišu spragtelėkite eilutėje Redaguojamas (varnelė nuimama).P.S. Jeigu eilutėje Redaguojamas nėra varnelės, tai parodo kad šio stulpelio redaguoti negalima.


Lango stulpelių pločių keitimai

Stulpelio plotis keičiamas pelyte. Dešinėje pelytės žymiklio pusėje turi būti tas stulpelis, kurio plotį keisite. Nuveskite pelytės žymiklį ant stulpelių pavadinimų juostos tarp stulpelių. Pelytės žymiklis pakeičia formą (Rodyklės į kairę ir dešinę). Paspauskite pelės kairį mygtuką. Žymiklis, rodomas mėlyna vertikalia | linija. Dabar, neatleidus pelės mygtuko vilkite žymiklį į kairę (siaurina) arba į dešinę (platina) stulpelį. Atleidus pelės mygtuką, nustatomas naujas stulpelio plotis.

Nustatyti maksimalų stulpelio ploti galite pelytės žymikliu spragtelėjus stulpelio pavadinimą du kartus. Automatiškai nustatomas stulpelio plotis, kad jame būtų matomos visos įvestos reikšmės ar tekstas.


Stulpelių rodymo, redagavimo bei išdėstymo pakeitimų išsaugojimas

Atlikus lango stulpelių išdėstymo, redagavimų ar kitus pakeitimus jie būna tokie, kol langas neuždaromas. Uždarius langą ir vėl jį atidarius, stulpelių išdėstymo, redagavimo nustatymai lieka tokie kokie buvo. Rekomenduojame atlikus pakeitimus lango stulpelių išdėstyme, juos išsaugoti. Pakeitimai išsaugomi taip:
Pelės kairiu mygtuku spragtelėkite šalia lango pavadinimo kairiajame viršutiniame kampe esančią piktogramą. Atveriamas lango nustatymų meniu.Pelės kairiu mygtuku spragtelėkite eilutėje "Saugot ypatybes".


Lentelės meniu

Visos įrašų lentelės turi meniu. Lentelės meniu iškviečiamas spragtelėjus pelės kairiu klavišu meniu piktogramą.Atveriamas Lentelės meniu, kuriame galite išrinkti vieną iš pageidaujamų punktų:Įterpt INS - papildyti lentelę nauju įrašu.
Kopijuoti Ctrl+C - kopijuoja pažymėtus įrašus į atmintinę. Jeigu nepažymėjote įrašų, į atmintinę kopijuojama visa lentelė.
Kopijuoti eilutę - kopijuoja lentelės įrašo eilutę į atmintinę (kopijuojama ta eilutė, kurioje yra žymiklis).
Kopijuoti lentelę - kopijuoja visą lentelę į atmintinę.
Kopijuot MS-EXCEL'in - kopijuoti lentelės įrašus į MS EXCEL programą.
Naikinti išmestus Ctrl+X - pašalinti pažymėtus įrašus. Aktyvus, kai pašalinimui pažymėtas bent vienas lentelės įrašas.
Įklijuoti Ctrl+V - iš atmintinės atstatyti įrašus į lentelę.
Rikiuot ir / arba Filtruot - rikiuoti arba filtruoti lentelės įrašus.


Lentelės įrašų filtravimas

Galima filtruoti lentelės įrašus pagal pageidaujamus laukus. Lentelės meniu iškviečiamas spragtelėjus pelės kairiu klavišu meniu piktogramą.Atveriamas Lentelės meniu, kuriame galite išrinkti vieną iš pageidaujamų punktų:Pelės kairiu klavišu spragtelėkite eilutėje Rikiuot ir / arba Filtruot
Atveriamas langas Filtras, rikiavimas


Pavyzdys

Sąskaitų sąrašą ir norime filtruoti įrašus, kurių: (numeris yra su skaičiu 12, o pavadinime yra žodis lizing)
Atidarome sąskaitų sąrašą Sąrašai / Bendrai naudojami / Saskaitų sąrašas. Iškviečiame lango meniu. Spragtelėkite eilutėje Rikiuot ir / arba Filtruot
Atveriamas langas Filtras, rikiavimas

Lango Filtras, rikiavimas nustatymai :

1 - Stulpelyje Numeris yra skaičius 12
2 - Sąskaitos pavadinime yra žodis lizing
3 - Surikiuoti gautus įrašus pagal sąskaitos pavadinimą

Tokias sąlygas nurodantis filtras atrodys taip:Pele spragtelėkite patvirtinimo mygtuką arba paspauskite Enter klavišą.
Lentelėje matysite tik tuos įrašus, kurie tenkins filtravimo sąlygas.Taip pat lentelės meniu piktograma pasikeičia ir matysite ją "piltuvėlio" formos. Tai parodo, kad lentelėje jau naudojamas įrašų filtravimas arba rikiavimas. O "geltonas" stulpelio pavadinimas parodo, kad šioje lentelėje įrašai surikiuoti pagal šį stulpelį.Filtravimas, rikiavimas lango aprašymas:

1. Nurodykite filtruojamos įrašų lentelės lauką
2. Nurodykite filtravimo požymį:
yra - tiksli filtravimo reikšmė;
pradžia - filtruojami įrašai kurių pavadinimo pradžia yra kaip filtravimo reikšmė;
su - filtruojami įrašai, kurie turi nurodytą filtravimo reikšmę bet kurioje lauko vietoje;
be - filtruojami įrašai, kurie neturi nurodytos filtravimo reikšmės.
3. Nurodykite pagal kurį įrašų lentelės lauką surikiuoti įrašus, tenkinančius filtravimo sąlygas.

Šiame filtravimo lange galima derinti kelis filtravimo požymius. Taip pat galioja sąlygos IR arba ARBA.


Automatinis naujų vertybių nomenklatūrinių numerių priskyrimas

Materialinių vertybių nomenklatūriniai numeriai priskiriami Klasifikatoriuje.
Naujo Nomenklatūrinio Numerio struktūra (ilgis ar pan.) gali būti labai įvairi. Galite naudoti siūlomą Balansinė Sąskaita + eilės numeris. Balansinės sąskaitos numeris 4 skaičiai + 5 skaitmenys.
Kiekvienai balansinei sąskaitai galima sukurti atskirus numerius priskyrimo intervalus. Nustatykite automatinio numerių priskyrimo taisyklę. Kaip tai padaryti ?
Atverkite klasifikatorių Sąrašai / Mat. vertybių / Klasifikatorius.
Pele spragtelėkite meniu punktą Nustatymai / Lango parametrai


Prie nurodytos serijos bus pridedamas skaičius iš numerio skaitmenų skaičių. Jeigu klasifikatorių norėsite papildyti įrašu automatiškai bus generuojamas naujas (sekantis po išnaudotų numerių) nomenklatūrinis numeris (9 skaitmenys).

Automatinio numeravim numerių nustatymo savybės priklauso nuo lentelės, yra specifinių dalykų. Pavyzdžiui, klasifikatoriuje galima sukurti keletą nomenklatūrinių numerių priskyrimo taisyklių. Įvedant naują vertybę, teks parinkti numeravimo taisyklę iš sąrašo.


Automatinis naujų ilgalaikio turto priemonių inventorinių numerių priskyrimas

Ilgalaikio turto priemonių inventoriniai numeriai priskiriami Ilgalaikio turto sąraše.
Naujo Inventorinio numerio struktūra (ilgis ar pan.) gali būti labai įvairi. Galite naudoti siūlomą Balansinė Sąskaita + eilės numeris. Balansinės sąskaitos numeris 3 skaičiai + 5 skaitmenys. Kiekvienai balansinei turto sąskaitai galima sukurti atskirus numerius priskyrimo intervalus.
Nustatykite automatinio numerių priskyrimo taisyklę. Kaip tai padaryti ?
Atverkite Ilgalaikio turto sąrašą Sąrašai / Ilgalaikio turto / Ilgalaikio turto sąrašas.
Pele spragtelėkite meniu punktą Nustatymai / Lango parametrai


Įveskite ilgalaikio turto priemonių inventorinių numerių priskyrimo nustatymą. Pvz.

Pavadinimas - Nematerialusis turtas
Serija - 019 (Nematerialaus ilgalaikio turto balansinė sąskaita)
Gen.Nr.Ilgis - 5 kiek skaitmenų "pridėti" prie serijos (sąskaitos numerio)
Vartotojas - nenurodžius, galioja visiems

Papildant ilgalaikio turto sąrašą automatiškai bus generuojamas naujas (sekantis) ilgalaikio turto priemonės inventorinis numeris (8 skaitmenys).
Ilgalaikio turto sąraše galite sukurti ne vieną, o keletą inventorinių numerių priskyrimo taisyklių. Įvedant naują ilgalaikio turto priemonę, teks parinkti iš sąrašo.


Automatinis naujų dokumentų numerių priskyrimas

Atverkite langą, kuriam norite sukurti automatinio numeravimo nustatymus. Pavyzdžiui Kasos išlaidų dokumentai
Kaip tai padaryti ?
Atverkite Dokumentai / Piniginių lėšų / Kasos / Išlaidos
Pele spragtelėkite meniu punktą Nustatymai / Lango parametrai
Atveriamas lango parametrų nustatymų langasĮveskite ilgalaikio turto priemonių inventorinių numerių priskyrimo nustatymą. Pvz.

Pavadinimas - Kasos Išlaidų Orderiai
Serija - KIO Kasos Išlaidų Orderis (KIO)
Gen.Nr.Ilgis - 5 kiek skaitmenų "pridėti" prie serijos (sąskaitos numerio)
Vartotojas - nenurodžius, galioja visiems

Papildant kasos išlaidų langą įrašais automatiškai bus generuojamas naujas (sekantis) kasos išlaidų orderio numeris (KIO+5 skaitmenys).

Piniginių lėšų dokumentuose galite sukurti ne vieną, o keletą numerių priskyrimo taisyklių. Įvedant naują piniginių lėšų dokumentą, teks parinkti iš sąrašo.


Programos langai ir jų stulpelių aprašymai

- lango stulpeliai ir jų aprašymas.
- lango stulpeliai ir jų aprašymas.
- lango stulpeliai ir jų aprašymas.
- lango stulpeliai ir jų aprašymas.


Langas Dokumentas

Pagrindiniai stulpeliai
Dokumentas - dokumento numeris.
Data - dokumento data.
Gavėjas/Siuntėjas - Siuntėjo/gavėjo pavadinimas. Galima .
Dok.rūšis - dokumento rūšis.
Patvirtintas - požymis, nurodo ar vertybė patvirtinta(perkelta į likučius).

Materialinių vertybių stulpeliai
Kont. suma - dokumento dvejybinių įrašų suma.
Sud. suma - dokumento sudėties suma. Materialinių vertybių dokumentai.
Sukontuota - požymis, parodo, kad dokumentui dvejybiniai įrašai jau suformuoti.
Turinys, pavadinimas - turinys, pavadinimas, pastaba.
Terminas - dienų skaičius apmokėjimui.
Iki - apmokėjimo termino data.
Finansavimas - finansavimo pavadinimas.
Straipsnis - straipsnio pavadinimas.
Paskirtis - paskirtis.
Orderis - orderio numeris.
Valiuta - užsienio valiutos pavadinimas.
Koresponduoja - požymis, kad šis dokumentas susietas su kitu dokumentu.
Nuoroda - nuoroda į rinkmeną (sutartis, paveikslas, ar pan.).

Materialinių vertybių dokumentų papildomi stulpeliai
Dok.išrašė - dokumentą išrašė, parenkamas iš sąrašo Personalas.
Prekes išdavė - prekes išdavė, parenkamas iš sąrašo Personalas.
Vadybininkas - vadybininkas, parenkamas iš sąrašo Personalas.
Vairuotojas - vairuotojo vardas pavardė. Galima įrašyti, o vėliau parinkti iš sąrašo.
Mašina - automobilio markė ir valstybinis numeris. Galima įrašyti, o vėliau parinkti iš sąrašo.


Langas Sudėtis

Sudėties langas matomas materialinių vertybių ir ilgalaikio turto dokumentuose.

Pagrindiniai stulpeliai
Numeris - vertybės(prekės) kodas / ilgalaikio turto priemonės inventorinis numeris.
Pavadinimas - vertybės(prekės) pavadinimas / ilgalaikio turto priemonės pavadinimas.
Kiekis - kiekis.
Kaina - kaina.
Suma - suma.

Ilgalaikio turto dokumentuose
Pradinė vertė - ilgalaikio turto priemonės įsigyjimo kaina.
Nusidėvėjimas - ilgalaikio turto priemonės nusidėvėjimo suma.
Kaina P - pardavimo kaina.
Suma P - pardavimo suma.
Prad kaina - pradinė kaina.
Prad suma - pradinė suma.
Patvirtintas - požymis, nurodantis kad vertybė(prekė) perkelta į likučius.
Gavėjas / Siuntėjas - gavėjas / siuntėjas. Galima .
Gav. markė - gavimo markė.
Gav. data - gavimo data.
Gav. dokumentas - gavimo dokumentas.
Matavimo vnt. - matavimo vienetas.
Debetas - debeto balansinės sąskaitos numeris.
Kreditas - kredito balansinės sąskaitos numeris.
Siuntėjas - siuntėjas.
Paskirtis - paskirtis.
Svoris - svoris.
Brutto - svoris brutto.
Faktinis - faktinis kiekis.
Gamyba - požymis, nurodo dalyvavimą gamyboje.
Turinys - turinys, pastaba.
Finansavimas - finansavimas.
Straipsnis - straipsnis.
Ind. nuolaida - individuali nuolaida.
Mok. Kaina - kaina su mokečiais.
Mok. Suma - suma su mokesčiais.
Val.kaina po nuol - kaina užsienio valiuta po nuolaidos.
Val.suma po nuol - suma užsienio valiuta po nuolaidos.

Papildomi stulpeliai Ilgalaikio turto dokumentuose
Numeris - ilgalaikio turto priemonės inventorinis numeris.
Įvesta - įvedimo į eksploataciją data.
Pradinė vertė - įsigyjimo vertė.
Nusidėvėjimas - nusidėvėjimo suma.
Objektas - ilgalaikio turto priemonės buvimo vieta.


Langas Dvejybiniai įrašai

Šiame lange įrašai įvedami ranka arba pagal dokumento rūšį automatiškai formuojami dokumento dvejybiniai įrašai. Pagal juos formuojamos ataskaitos Sintetinės (Sintetinė analizė) ir Periodinės (Didžioji knyga, PVM deklaracija, Balansas it t.t.) ataskaitos.

Pagrindiniai stulpeliai.
Kreditas - kredito balansinės sąskaitos numeris.
Siuntėjas - siuntėjas.
Suma - suma.
Debitorius - debeto gavėjas.
Kreditorius - kredito siuntėjas.
Data - dvejybinio įrašo data.
Turinys - dvejybinio įrašo turinys, pastaba.

Užsienio valiutų apskaitai
Valiuta - užsienio valiutos pavadinimas.
Valiutos kursas - užsienio valiutos kursas.
Valiutos kiekis - užsienio valiutos kiekis.

Konkrečių atsiskaitymų ataskaitoms
Data M - mokėjimo data.
R.Deb Tipas - ryšio debeto dokumento tipas.
R.Deb Dokum - ryšio debeto dokumento numeris.
R.Krd Tipas - ryšio kredito dokumento tipas.
R.Krd Dokum - ryšio kredito dokumento numeris.

Ataskaitoms pagal finansavimą ir straipsnius.
Finansavimas - finansavimas.
Straipsnis - straipsnis.


Langas Vertybių peržiūra

Lango Vertybių peržiūra stulpeliaiŠiame lange pateikiami išsamūs įrašai apie materialinės vertybės(prekės) judėjimą.

Dokumentas - dokumento numeris.
Data - dokumento data.
Numeris - vertybės(prekės) kodas.
Pavadinimas - pavadinimas.
Kiekis - kiekis.
Patvirtintas - požymis, nurodo ar vertybė patvirtinta(perkelta į likučius).
Prad.kaina - pradinė kaina.
Prad.Suma - pradinė suma.
Kaina - kaina.
Suma - suma.
KainaP - pardavimo kaina.
SumaP - pardavimo suma.
Gav.Data - gavimo data.
Gav.Dokumentas - gavimo dokumentas.
Gav.Siuntėjas - iš ko gauta vertybė(prekė). Galima .
Gav.markė - gavimo markė.
Gavėjas - gavėjas.
Ind.Nuol. - taikyta individuali nuolaida.
Mok.Kaina - kaina su mokesčiais.
Mok.Suma - suma su mokesčiais.
Siuntėjas - siuntėjas.
Matavimo vnt. - matavimo vienetas.
Debetas - debeto balansinės sąskaitos numeris.
Kreditas - kredito balansinės sąskaitos numeris.
Finansavimas - finansavimo pavadinimas.
Straipsnis - straipsnio pavadinimas.
Paskirtis - paskirtis.
Brutto - brutto svoris.
Faktinis - faktinis kiekis.
Val.kaina po Nuol - kaina valiuta po nuolaidos.
Val.Suma po Nuol - suma valiuta po nuolaidos.Apie šį aprašą

Atidarymas

Aprašas atidaromas programoje DB Apskaita paspaudus F1 mygtuką arba pasirinkus Pagalba / Turinys ar Pagalba / Dialogo meniu elementą.

Taip pat www.dbtopas.lt programos diegimo puslapyje paspaudus Programos aprašas interne nuorodą, arba tiesiog surinkus tokią nuorodą:

https://dbtopas.lt/apskaita/install4/.aprasas/apskaita.htm

Kai programoje yra aktyvi atidaryta lentelė, paspaudus F1 mygtuką arba pasirinkus Pagalba / Dialogo ir jei šiame apraše apie tą lentelę yra
parašytas bent mažas skyrelis, jis ir bus iš karto parodomas.

Sandara

Aprašo kairėje dalyje yra turinys. Paspaudus bus išskleistas skyriaus sudedamųjų dalių sąrašas, o paspaudus šis sąrašas bus paslėptas.

Dešinėje dalyje yra rodomas pasirinkto turinio elemento aprašas. Aktyvus turinio elementas rodomas žaliame fone.

Turinio nuorodos, nukreipiančios į kitus informacijos šaltinius (VMI, LB ir kt.), yra atidaromos naujoje naršyklės kortelėje ar naujame lange.

Paieška

Turinio apatinėje dalyje galite įvesti ieškomą žodį.Įvedus ieškomą žodį ir paspaudus  rasti > , šalia rašoma keliuose skyriuose yra rastas šis žodis, bei kelintas iš tų skyrių yra dabar rodomas,
formatu kelintas / iš viso. Pačiame aprašo tekste ieškomas žodis (visi, jei yra pasikartojančių) rodomas geltoname fone. Pakartotinai paspaudus
 rasti > , bus rodomas kitas (pirmyn) skyrius iš rastų sąrašo. Paspaudus  <  mygtuką rodomas ankstesnis (atgal) skyrius iš rastų sąrašo.

Jei ieškomo žodžio ar frazės apraše nėra, parašoma kad nėra. Jei įvedama frazė iš kelių žodžių, yra ieškoma tokia kaip yra įvesta.
Specialūs simboliai neapdorojami, didžiosios ir mažosios raidės nesvarbios (tapačios).

Istorija

Apraše yra automatinis peržiūrėtų skyrelių registravimas (naršymo istorija).Ji smulkiai registruoja visus atliktus veiksmus ir paspaudus  < atgal  arba  pirmyn >  galima peržiūrėti visą naršymo istoriją.

Intarpai

Apraše naudojami informaciniai intarpai, kurie turėtų palengvinti informacijos skaitomumą. Informacinis intarpas atrodo kaip nuoroda.
Pavyzdžiui, tekste esantis intarpas, paaiškinantis lentelių valdymo ypatybes:
Lentelių valdymas

Paspaudus ant šios nuorodos, išsiskleidžia intarpo langas, apribotas raudona linija, o nuoroda tampa šio lango antrašte.
Intarpo lange rodomas tekstas imamas iš nuorodoje aprašyto skyriaus, nedubliuojamas.

Paspaudus ant intarpo antraštės Lentelių valdymas šis intarpas užsidarys ir liks tik buvusi intarpo nuoroda, kuria vėl galėsite naudotis.

Kai intarpo langas atidarytas, paspaudus galima peršokti į intarpe rodomo aprašo skyrių. Taip pat, paspaudus aprašo tekstas bus atidaromas
atskirame nepriklausomame lange ar kortelėje.

Taigi informacinis intarpas tekste užima palyginti nedaug vietos. Jei Jums nereikalinga jame esanti informacija, tiesiog jo neišskleidžiate.
Jei norite apie tai paskaityti, galite išskleisti ir paskaityti čia pat, o po to uždaryti. Jei norite detaliau susipažinti, bet Jums nepatogu skaityti nedideliame
lange, galite iš karto peršokti į intarpe rodomą skyrių.
Sąskaitų sąrašas (sąskaitų planas)

Balansinių sąskaitų sąraše įvedami naudojami balansinių sąskaitų numeriai, pavadinimai, apribojimai, bei pradiniai suminai likučiai
Meniu Sąrašai / Bendrai naudojami / Sąskaitų sąrašas

Langas Sąskaitų sąrašas padalintas į 6 dalis. Čia galima papildyti/redaguoti balansinių sąskaitų sąrašą (sąskaitų planą) bei apribojimus ir korespondencijas. Sąskaitos numeris gali būti pakeistas, arba pašalintas tik tada, jeigu jis nebuvo naudotas pradinių likučių arba pirminiuose dokumentuose.

Kiekviena iš šių lentelių valdoma pagal bendras taisykles.


Lentelės stulpeliai
Sąskaita - balansinės sąskaitos numeris
Pavadinimas - balansinės sąskaitos pavadinimas
Debetas - galima parinkti TURTAS/NUOSAVYBĖ.
Kreditas - galima parinkti TURTAS/NUOSAVYBĖ.

Stulpelių "Debetas ir Kreditas nustatymai

Nuo stulpeliuose Debetas Kreditas parinktų stulpelių reišmių priklauso, kaip bus surašomi duomenys į Didžiąją Knygą. Galimi variantai:

DebetasKreditasRezultatiniai įrašai Didžiojoje Knygoje
TurtasTurtasSąskaitos likutis rodomas tik Debete
TurtasNuosavybėSąskaitos likutis rodomas Debete ir Kredite
NuosavybėTurtasSąskaitos likutis rodomas Debete ir Kredite
NuosavybėNuosavybėSąskaitos likutis rodomas tik Kredite

Lentelės mygtukas F5 Dokumentavimas - Peržiūrėti ir spausdinti sąskaitų sąrašą.Sąskaitų sąrašas - pradiniai likučiai - įrašomi pradiniai balansinės sąskaitos likučiai (pvz. sąskaita 2411).Debetas - pradinis balansinės sąskaitos likutis debete, eurais.
Kreditas - pradinis balansinės sąskaitos likutis kredite, eurais.
Atskaitingas - parenkamas likučio atskaitingas.
Įvedant pradinius Kreditorių/Debitorių likučius, kiekvienam Kreditoriui/Debitoriui turime įvesti po įrašą su jo pradiniu likučiu.
Valiuta - parenkamas valiutos pavadinimas.
Val.kursas - rodomas valiutos kursas.
Val.kiekis - įvedamas nurodytos valiutos kiekis.
Straipsnis - nurodomas pradinio likučio straipsnis (viešasis sektorius).
Finansavimas - nurodomas finansavimo šaltinis (viešasis sektorius).
Apyv.Krd - įrašomas pradinė Kredito balansinės sąskaitos apyvarta.
Apyv.Deb - įrašomas pradinė Debeto balansinės sąskaitos apyvarta.

Analitinė dalis - balansinių sąskaitų nustatymas. Žymiklis perkeliamas prie konkrečios balansinės sąskaitos. Perkėlus žymiklį į šį langą, Paspaudžiame Enter klavišą ir nustatome vieną arba kelis požymius.


Mater. vertybės - materialinių vertybių (prekių) balansinėms sąskaitoms.
Mat. paslauga - paslaugų balansinėms sąskaitoms.
Pinigai banke - piniginių lėšų banke balansinėms sąskaitoms.
Pinigai kasoje - piniginių lėšų kasoje balansinėms sąskaitoms.
Turtas ilgalaik. - ilgalaikio turto balansinėms sąskaitoms.
Amortiz. atskaitymai - amortizacinių atskaitymų balansinėms sąskaitoms.
Gamybos išlaidos - gamybos išlaidų balansinėms sąskaitoms.
Priskaitytas DU - atlyginimų priskaitymų ir išskaitymų balansinėms sąskaitoms.
Pajamų mokesčiai - pajamų mokesčių (GPM) balansinėms sąskaitoms.
Soc. Draudimas - Socialinio draudimo balansinėms sąskaitoms.
DU Atsiskaitymas - atsiskaitymus su darbuotojais, pagal darbo užmokestį balansinėms sąskaitoms.
Valiuta - nurodome toms sąskaitoms, kuriose ataskaitas norėsite matyti eurais ir valiuta.
Organizacijos kortelė - nurodome toms sąskaitoms, kuriose norėsite matyti suvestines ataskaitas su Organizacijomis pagal kelias balansines sąskaitas.
Padalinio kortelė - nurodome toms sąskaitoms, kuriose norėsite matyti suvestines ataskaitas su Padaliniais pagal kelias balansines sąskaitas.
Personalo kortelė - nurodome toms sąskaitoms, kuriose norėsite matyti suvestines ataskaitas su Atskaitingais asmenimis pagal kelias balansines sąskaitas.
Objekto kortelė - nurodome toms sąskaitoms, kuriose norėsite matyti suvestines ataskaitas su Objektais pagal kelias balansines sąskaitas.

Nenurodžius jokio analitiškumo požymio balansinei sąskaitai, ji bus suminė. Šios balansinės sąskaitos ataskaitų likučius ir apyvartas matysite Sintetinėje analizėje.

Sąskaitų sąrašas - sąskaitų korespondencijos - balansinių sąskaitų korespondencijas nustatome balansinei sąskaitai, o subsąskaitoms galios tokie patys leidimai.


Lentelės stulpeliai
Debetas - įrašome balansinių sąskaitų numerius, kurias gali "Kredituoti" žymiklio eilutėje esanti sąskaita.
Kreditas - įrašome balansinių sąskaitų numerius, kurios gali "Debetuoti" žymiklio eilutėje esanti sąskaita.

Sąskaitų sąrašas - apribojimas - balansinių sąskaitų sąraše kiekvienai balansinei sąskaitai galime nustatyti apribojimą.
Šio apribojimo tikslas, apsaugoti save nuo klaidingų Debitorių arba Kreditorių parinkimo, kuriant dvejybinius įrašus
Pavyzdys - Balansinei sąskaitai 2411, lange apribojimas parinkome Organizacijos - t.y. Debetuojant arba Kredituojant šią balansinę sąskaitą bus galima parinkti Debitorių arba Kreditorių tik iš sąrašo Organizacijos.


Kaip pradėti pildyti didžiąją knygą

- pradinio ataskaitinio laikotarpio įvedimas.
- didžiosios knygos sąskaitos pradiniai likučiai.
- įvestų pradinių didžiosios knygos sąskaitų likučiai.
Įvesti pirminius dokumentus (PVM sąskaitos faktūros, mokėjimo nurodymus)
Kaupti ataskaitas
Kaupti ataskaitas kitokiu pjūviu
Eksportuoti mokėjimo nurodymus į bankinę sistemą
Patikrinti dokumentus

Man neleidžia

Nustatyti kito ataskaitinio laikotarpio
Kredituoti nurodytos balansinės sąskaitos

Blogai rodo likučius ataskaitose
Sukaupus ataskaitą balansinės sąskaitos likutis su minuso ženklu


Pradinių likučių įvedimasPirminių apskaitos dokumentų įvedimas


Sąrašų papildymas, taisymas


Man neleidžia !


Pradiniai didžiosios knygos sąskaitų likučiai

Pradedant dirbti programa dažnai reikia įrašyti pradinius likučius.
Įvedama , o po to galima įvesti pradinius likučius. Jie įrašomi Sąskaitų sąraše.

Sąrašai / Bendrai naudojami / Sąskaitų sąrašas

Atveriamas langas Sąskaitų sąrašasPradiniai likučiai įrašomi pagal kiekvieną Organizaciją, Atskaitingą, Banką, Kasą, Padalinį arba Objektą likučių lange.


Raskite sąskaitą, kurios pradinį likutį ketinate įvesti ir žymiklį perkelkite į tą eilutę. Pereikite į Pradinių likučių langą esantį apačioje ir papildykite jį naujais įrašais.

Lentelės stulpeliai:
Debetas - įrašomas Debeto likutis eurais.*
Kreditas - įrašomas Kredito likutis eurais.*
Atskaitingas - nurodomas konkrečiai, kieno šis likutis. Parenkamas iš sąrašo.*
Valiuta - nurodoma valiuta, kuria įvedamas likutis.
Val.kiekis - nurodomas valiutos kiekis.
Kursas - rodomas valiutos kursas iš valiutų kursų lentelės.
Finansavimas - parenkamas finansavimo šaltinis iš finansavimo šaltinių lentelės.
Straipsnis - parenkamas straipsnis šaltinis iš straipsnių sąrašo.
Apyv.Deb - Debeto apyvartos suma.
Apyv.Krd - Kredito apyvartos suma.

* - būtina pildyti. Nulinės ar niekieno (neturinčios atskaitingo) sumos nerašomos.


Pradinių likučių sumos - įvestų pradinių likučių sumų patikra

Sąskaitų sąraše įvedami pradiniai didžiosios knygos sąskaitų likučiai įvedami atskirai kievienai sąskaitai ir nėra galimybės peržiūrėti įvestų pradinių likučių visumos. Visų pradinių didžiosios knygos sąskaitų likučiai peržiūrimi ir spausdinami Didžiojoje knygoje.

Rezultatai / Didžiosios knygos periodai

Atveriamas langas Didžiosios knygos periodai.


Peržiūrėti įvestų didžiosios knygos sąskaitų likučius peržiūra galima tik Didžiosios knygos sumos lange. Spragtelėkite mygtuką F8 Sumos. Baigus kaupti ataskaitą, atveriamas langas Didžiosios knygos sumos. Matysite įvestų didžiosios knygos sąskaitų suvestinę lentelę. Jeigu pradiniai likučiai įvesti korektiškai, tai šios stulpelių Debetas ir Kreditas sumos turėtų būti vienodos.


Šioje lentelėje papildyti/taisyti įrašų nėra galimybės. Esant poreikiui papildymus/pataisymus atlikite sąskaitų sąraše. Po papildymų/pataisymų, pakartotinai sukaupkite šią ataskaitą.

Spragtelėkite mygtuką F8 Sumos - kaupiama ataskaita. Baigus kaupti, atveriamas Didžiosios knygos sumos langas. Jeigu pradiniai likučiai įvesti korektiškai, tai stulpelių Debetas ir Kreditas sumos turėtų būti vienodos.

Mygtukas
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti didžiosios knygos sąskaitų likučių ataskaitą.

Stulpeliai
Sąskaita - didžiosios knygos sąskaitos numeris.
Sąskaitos pavadinimas - didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas.
Atskaitingas - kurio atskaitingo suma.
Debetas - Debeto likutis eurais.
Kreditas - Kredito likutis eurais.
Valiuta - valiuta, kuria įvestas likutis.
Val.kiekis - valiutos kiekis.
Kursas - valiutos kursas.
Finansavimas - finansavimo šaltinis.
Straipsnis - straipsnis šaltinis.
Apyv.Deb - Debeto apyvartos suma.
Apyv.Krd - Kredito apyvartos suma.Organizacijų sąrašo papildymas, redagavimas

Programoje ūkio subjektai neskirstomi į tiekėjus arba pirkėjus. Visos organizacijos (Kreditoriai, Debitoriai) įvedamos viename sąraše.

Meniu Sąrašai / Bendrai naudojai / Organizacijų sąrašasOrganizacijų sąraše įvedamos/taisomos organizacijų kortelės.
Sąrašo lentelės valdomos pagal bendras taisykles.


Lentelės mygtukai:
F4 Darbinės užduotys - darbinės užduotys šiam langui.
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti organizacijų sąrašą.
Ctrl+L Nuoroda - atverti peržiūrai laukelyje Nuoroda

Lentelės stulpeliai:
Pavadinimas - "darbinis" pavadinimas. Pvz. Alfitas, G.Jonausko firma; DB Topas, UAB.
ID - suteikiamas automatiškai.
Pilnas pavadinimas - oficialus pavadinimas. Pvz. G.Jonausko firma "Alfitas"; UAB "DB Topas".
Įmonės kodas - įmonės kodas.
Įmonės PVM kodas - PVM mokėtojo kodas.
Adresas - adresas.
Miestas - miestas.
Pašto ind. - pašto indeksas.
Šalis - šalis.
Atsisk. sąskaita - atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
Bankas - banko pavadinimas (parenkamas iš bankų sąrašo).
Bankodas - banko kodas (rodomas iš bankų sąrašo).
Rejestro Nr - rejestro numeris.
Bank.SWIFT - SWIFT kodas.
Nuoroda - nuoroda į dokumentą arba kitą išorinę rinkmeną.
Terminas - atsiskaitymo terminas, dienos.
Požymis - papildomas požymis.
Kliento kodas - kliento kodas.
Kont. sąskaita - balansinės sąskaitos numeris dvejybiniams įrašams.
Kita informacija - kita informacija.


Būna atvejų, kai organizacija turi kelis filialus (prekybos taškus). Tada rekomenduojame Organizacijų sąrašo antrajame lygyje surašyti Organizacijos filialus (prekybos taškus ir adresus). Įmonės rekvizitai (Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas)bus naudojami iš Organizacijos lange įrašytų duomenų. O konkretaus filialo (prekybos taško) adresas iš Organizacijų sąrašo antrajame lygyje įvestų adresų.Jeigu Jums reikia, kad būtų galimybė pildyti Organizacijų sąrašo antrąjį lygį, tačiau Jūs nematote Organizacijų sąrašo antrojo lygio, tai reikia aktyvuoti šio lygio rodymą. Atverkite meniu punktą - Sąrašai / Bendrai naudojami / Parametrai. Eilutėje Lygių skaičius Organizacijose pereikite į stulpelį REIKŠMĖ, paspauskite Enter ir parinkite 2.


Uždarykite šį langą. Atvėrus Sąrašai / Bendrai naudojai / Organizacijų sąrašas matysite Organizacijų langą padalintą į dvi dalis - Organizacijos ir jų antrasis lygis.


Bankų sąrašas

Papildyti/redaguoti bankų sąrašą

Numatyta vieną kartą įvesti naudojamų Bankų sąrašą, o pildant Organizacijų korteles arba įmonės atsiskaitomosios sąskaitos duomenis galėsite pasirinkti iš užpildyto bankų sąrašo.

Bankų sąrašas papildymui arba peržiūrai atveriamas Sąrašai / Bendrai naudojami / Bankų sąrašas


Sąrašo lentelė valdoma pagal bendras taisykles.

Lentelės mygtukai:
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti bankų sąrašą.

Lentelės stulpeliai:
Pavadinimas - "darbinis" pavadinimas. Pvz. Alfitas, G.Jonausko firma; DB Topas, UAB.
ID - suteikiamas automatiškai.
Banko kodas - įrašomas banko kodas.
Požymis - požymis.
SWIFT'as - banko SWIFT kodas.


Padalinių sąrašas

Papildyti/redaguoti padalinių (sandėlių) sąrašą

Numatyta vieną kartą įvesti naudojamų Padalinių (Sandėlių) sąrašą, o vėliau įvedant pirminius dokumentus galima įvesti vertybių (prekių) Pradinius likučius, Pajamas arba Išlaidas.
Padaliniuose kaupiami kiekiniai ir suminiai vertybių likučiai.

Padalinių sąrašas papildymui arba peržiūrai atveriamas Sąrašai / Bendrai naudojami / Padalinių sąrašas
Sąrašo lentelė valdoma pagal bendras taisykles.


Lentelės mygtukai:
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti padalinių sąrašą.
Ctrl+L Nuoroda - atverti peržiūrai laukelyje Nuoroda susietą dokumentą ar išorinę rinkmeną.

Lentelės stulpeliai tokie patys kaip ir Organizacijų sąrašas.:

Pavadinimas - "darbinis" pavadinimas. Centrinis sandėlis.
ID - suteikiamas automatiškai.
Pilnas pavadinimas - pilnas pavadinimas.
Įmonės kodas - įmonės kodas.
Įmonės PVM kodas - PVM mokėtojo kodas.
Rejestro Nr - rejestro numeris.
Adresas - adresas.
Miestas - miestas.
Pašto ind. - pašto indeksas.
Šalis - šalis.
Atsisk. sąskaita - atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
Bankas - banko pavadinimas (parenkamas iš bankų sąrašo).
Bankodas - banko kodas (rodomas iš bankų sąrašo).
Bank.SWIFT - SWIFT kodas.
Nuoroda - nuoroda į dokumentą arba kitą išorinę rinkmeną.
Terminas - atsiskaitymo terminas, dienos.
Požymis - papildomas požymis.
Kliento kodas - kliento kodas.
Kont. sąskaita - balansinės sąskaitos numeris dvejybiniams įrašams.
Kita informacija - kita informacija.

Padalinio inventorizacijai:
Komisijos pirmininkas - komisijos pirmininkas, renkamas iš Personalo sąrašo.
Komisijos narys 1 - komisijos narys 1, renkamas iš Personalo sąrašo.
Komisijos narys 2 - komisijos narys 2, renkamas iš Personalo sąrašo.
Komisijos narys 3 - komisijos narys 3, renkamas iš Personalo sąrašo.

Jeigu reikėtų sudaryti parduotuvių grupę, surašyti jų pavadinimus bei adresus. Atverkite meniu Sąrašai /Bendrai naudojami / Parametrai. Žymiklį nuveskite į eilutėje Lygių skaičius Padaliniuose, stulpelyje Reikšmė nurodykite 2.

Atverkite padalinių sąrašą peržiūrai/papildymui Sąrašai / Bendrai naudojami / Padalinių sąrašas, matysite 2 lygius. Pirmame įveskite 5 Parduotuvės, o antrame surašykite jų pavadinimus ir adresus.
Personalo sąrašas

Papildyti / redaguoti personalo sąrašą.
Personalo sąrašo papildymui arba peržiūrai atveriamas Sąrašai / Bendrai naudojami / Personalo sąrašas
Sąrašo lentelė valdoma pagal bendras taisykles.

Mygtukai
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti personalo sąrašą.
Ctrl+L Nuoroda - atverti peržiūrai laukelyje Nuoroda susietą dokumentą ar išorinę rinkmeną.

Stulpeliai

Pavardė - darbuotojo Pavardė Vardas. Jei įmonėje dirba keli darbuotojai su vienodomis pavardėmis ir vardais,
pabaigoje galima rašyti skirtuką (tašką, kablelį arba # simbolį) ir po jo bet kokius tarnybinius simbolius, kurie
oficialiose ataskaitose ar teikimuose nebus rodomi.
ID - suteikiamas automatiškai.
Tabelis - darbuotojo tabelio numeris.
Požymis - darbuotojo požymis.
Kont. sąskaita - balansinės sąskaitos numeris dvejybiniams įrašams.
Nuoroda - nuoroda į skenuotą dokumentą arba kitą nuotrauką.Svarbu. Šiame personalo sąraše yra įvedama minimali informacija apie atskaitingus asmenis. Jis pildomas tik tada kai įmonė neveda detalesnės personalo apskaitos.
Jei įmonėje yra vedama darbo užmokesčio bei personalo apskaita, personalo sąrašas papildomas įvedant darbuotojų personalo apskaitos modulyje.
Meniu Dokumentai / Personalo / Įsakymų registras


Objektų sąrašas

Papildyti/redaguoti objektų sąrašą

Numatyta vieną kartą įvesti naudojamų Objektų (kaštų centrų) sąrašą, o vėliau įvedant pirminius dokumentus galima nurodyti Objektą. Čia pat surašomos ilgalaikio turto buvimo vietos. Pvz.: Pagrindinė gamyba, Biuro patalpos ar pan.

Objektų sąrašas papildymui arba peržiūrai atveriamas Sąrašai / Bendrai naudojami / Objektų sąrašas

Sąrašo lentelė valdoma pagal bendras taisykles.

Lentelės mygtukai
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti objektų sąrašą.
Ctrl+L Nuoroda - atverti peržiūrai laukelyje Nuoroda susietą dokumentą ar išorinę rinkmeną.

Lentelės stulpeliai tokie patys kaip ir Organizacijų sąrašas. Rekomenduojame užpildyti bent šiuos lentelės stulpelius
Pavadinimas, Adresas, Miestas, Pašto ind., Kont. sąskaita:

Pavadinimas - "darbinis" pavadinimas. Pvz. Bendrosios išlaidos.
Kont. sąskaita - balansinės sąskaitos numeris dvejybiniams įrašams.
ID - suteikiamas automatiškai.
Pilnas pavadinimas - oficialus pavadinimas. Pvz. G.Jonausko firma "Alfitas"
Įmonės kodas - įmonės kodas.
Įmonės PVM kodas - PVM mokėtojo kodas.
Rejestro Nr - rejestro numeris.
Adresas - adresas.
Miestas - miestas.
Pašto ind. - pašto indeksas.
Šalis - šalis.
Atsisk. sąskaita - atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
Bankas - banko pavadinimas (parenkamas iš bankų sąrašo).
Bankodas - banko kodas (rodomas iš bankų sąrašo).
Bank.SWIFT - SWIFT kodas.
Nuoroda - nuoroda į dokumentą arba kitą išorinę rinkmeną.
Terminas - atsiskaitymo terminas, dienos.
Požymis - papildomas požymis.
Kliento kodas - kliento kodas.
Kita informacija - kita informacija.

Būna atvejų, kai norite sugrupuoti Objektus į kelis lygius. Tada rekomenduojame Objektų sąrašo antrajame lygyje surašyti Objekto sąrašus. Šio paskirstymo pavyzdys:
Pirmajame lygyje - Tiesioginiai mokesčiai
Antrajame lygyje surašome Tiesioginių mokesčių pavadinimus: Garantinio fondo mokestis, Nekilnojamo turto mokestis.Jeigu Jums reikia, kad būtų galimybė pildyti Objektų sąrašą, tačiau Jūs nematote antrojo lygio, tai Jūs turite aktyvuoti šią galimybę. Atverkite Sąrašai / Bendrai naudojami / Parametrai meniu punktą. Eilutėje Lygių skaičius Objektuose pereikite į stulpelį REIKŠMĖ, paspauskite Enter ir parinkite 2.Kitą kartą, atidarius Objektų sąrašą, matysite 2 lygius.


Sąnaudų objektas darbo užmokesčiui

Papildyti Objektų sąrašą nauju įrašu - Atlyginimų sąnaudos ir laukelyje Kont. sąskaita būtina įvesti balansinės sąskaitos numerį darbo užmokesčio sąnaudų apskaitai.
Apie Įmonę

Papildyti/redaguoti apskaitomos įmonės rekvizitus.
Bendrieji įmonės rekvizitai įvedami vieną kartą. Jiems pasikeitus yra galimybė šiuos įrašus papildyti arba pakeisti

Lentelė papildymui arba peržiūrai atveriama Sąrašai / Bendrai naudojami / Apie įmonęAtveriama lentelė:


Lentelės mygtukai:
F4 Keisti eilutės pavadinimą - galimybė pakeisti eilutės pavadinimą.
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti/spausdinti apie įmonę lentelės įrašus.

Lentelės eilutės

Numatytosios eilutės
Įmonės pilnas pavadinimas - oficialus įmonės pavadinimas. Bus spausdinamas pirminiuose dokumentuose ir ataskaitose.
Įmonės kodas - įmonės kodas.
PVM mokėtojo kodas - PVM mokėtojo kodas. Bus spausdinamas pirminiuose dokumentuose ir ataskaitose.
Įmonės registracijos adresas - įmonės registracijos adresas.
Įmonės buvuinė - įmonės buveinės adresas.
Telefonas - telefonas kontaktams.
Faksas - telefakso numeris.
Adresas - adresas.
El.pašto adresas - elektroninio pašto adresas.
Svetainė - Interneto svetainės adresas.
EVRK - pagrindinis ekonominės veiklos rūšies kodas.
Draudėjo kodas - VSDF ataskaitose pateikiamas draudėjo kodas. Bus pateikiamas eksportuojant duomenis VSDF. (Inspektoriaus kodo nurodyti nereikia).
Tarifas draudėjui - VSDF ataskaitose pateikiamas VSDF tarifas Draudėjui.
Tarifas apdraustajam - VSDF ataskaitose pateikiamas VSDF tarifas Apdraustajam.
Įmonės vadovas - Įmonės vadovo Vardas Pavardė, pareigos, Asmens kodas.
Vyr. finansininkas - Įmonės vyr.finansininko (vyr. buhalterio) Vardas Pavardė, pareigos, Asmens kodas.
Kasininkas - Įmonės kasininko Vardas Pavardė, pareigos, Asmens kodas.
Pagrindinis bankas - Įmonės "pagrindinio" banko pavadinimas.
Pagrindinė sąskaita - Įmonės "pagrindinio" banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
Pagr. banko kodas - Įmonės "pagrindinio" banko kodas.
Rejestro numeris - Įmonės rejestro numeris.
Savivaldybės kodas - savivaldybės kodas, kurioje registruota įmonės.
VMI vid. kodas - Valstybinės mokesčių inspekcijos vidinis programos kodas.
SoDra vid. kodas - VSDF vidinis programos kodas.
Muitinė vid. kodas - LR Muitinės vidinis programos kodas.
GPM tarifas - Gyventojų pajamų mokesčio tarifas procentais (2009-01-01 dieną 15 procentų).
PVM tarifas pagal nutylėjimą - Pridėtosios vertės mokesčio tarifas procentais (2009-01-01 dieną 19 procentų).
Sodros parametrai - VSDF skyriaus pavadinimas ir ataskaitų sudarytojo pareigos Vardas Pavardė.

Inventorizacijai
Komisijos pirmininkas - komisijos pirmininkas, renkamas iš Personalo sąrašo.
Komisijos narys 1 - komisijos narys 1, renkamas iš Personalo sąrašo.
Komisijos narys 2 - komisijos narys 2, renkamas iš Personalo sąrašo.
Komisijos narys 3 - komisijos narys 3, renkamas iš Personalo sąrašo.

Papildomos eilutės
Miesto pavadinimas - Įmonės "pagrindinio" banko kodas.
Miestas - Įmonės "pagrindinio" banko kodas.

SVARBU
Atlyginimų skaičiavimui būtina užpildyti šiuos šio lango laukus
VMI vid. kodas - Valstybinės mokesčių inspekcijos vidinis programos kodas.
SoDra vid. kodas - VSDF vidinis programos kodas.
GPM tarifas - Gyventojų pajamų mokesčio tarifas procentais (2009-01-01 dieną 15 procentų).Vidiniai VMI bei VSDF kodai įvedami taip:

Apie įmonę lentelėje žymikliu pereikite į eilutę VMI vid. kodas ir paspauskite Enter klavišą.
Parinkite ORGANIZACIJOS, o žemiau Mokesčių inspekcija. Vidinis kodas bus įrašomas automatiškai.Nurodykite Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo vidinį kodą. Žymikliu pereikite į eilutę SoDra vid. kodas ir paspauskite Enter klavišą.
Parinkite ORGANIZACIJOS, o žemiau SODRA. Vidinis kodas bus įrašomas automatiškai.Dokumentų rūšys

- jeigu neįvestas Finansavimas arba straipsnis galima pateikti pranešimą.
- Unifo datos tikrinimas.
- vieni gali surašyti dokumento vertybes, bet negali jo patvirtinti
- galima naudoti aukštesnio atskaitingo lygio sąskaitą kontavimui.

Apribojimai kontavimui

Jeigu neįvestas Finansavimas arba straipsnis galima pateikti pranešimą.

TinkaDK(!Empty(FINKODAS) .AND. !Empty(Straipsnis), "Neįvestas finansavimas ar straipsnis")

Unifo datos tikrinimas

Mat. vertybių išlaidavimo metu tikrinti Unifo datą.
Tada pagal datą daryti skirtingus dvejybinius įrašus

LEFT(FIFO, 4) >= "2010"
arba
LEFT(FIFO, 4) <= "2010"


Dokumentų tipai

Įvestiems dokumentams į programą priskiriami tipai. Šis priskyrimas priklausomas nuo to kurioje meniu eilutėje įvedamas dokumentas. Tipus dokumentams priskiria programa.

Dokumento tipų sąrašas bei kur dokumenta su tokiais tipas įvesti.

SantrumpaPavadinimasĮvedimas
Mat materialinių vertybių dokumentaiDokumentai / Materialinių vertybių dokumentai
Pin piniginių lėšų dokumentaiDokumentai / Piniginių lėšų dokumentai
Turtilgalaikio turto dokumentaiDokumentai / Ilgalaikio turto dokumentai
Amoramortizacinių atskaitymų skaičiavimaiDokumentai / Ilgalaikio turto dokumentai / Atskaitymai, rida
Paskatlyginimų pirminiai dokumentaiDokumentai / Atlyginimų dokumentai / Pirminiai dokumentai
Alg atlyginimų skaičiavimo rezultatų dokumentaiDokumentai / Atlyginimų dokumentai / Skaičiavimo rezultatai
Kitikiti dokumentaiDokumentai / Kiti dokumentai

Sintetinės analizės, bendrojo žurnalo ar kitose atskaitose galima matyti dokumento tipą. Tai požymis, kuris nurodo kurioje programos meniu skiltyje įvestas dokumentas.


VMI i.MAS mokesčių klasifikatorius

Sąrašai / Bendrai naudojami / VMI i.MAS mokesčių klasifikatorius

* Ši lentelė yra nuo 4.09 programos versijos.

Lentelės stulpeliai.
Mokesčio kodas - Kodas, pvz. PVM2, ... PVM100. Dėl aiškaus rikiavimo, galima rašyti PVM001 ar PVM01, šiuo atveju pateikiant bus įrašoma PVM1 reikšmė.
Trumpas pavadinimas - Bus naudojamas pasirenkant mokesčio kodą.
Mokesčio aprašymas - Paaiškinamasis tekstas iš VMI.
Mokesčio tarifas - Tarifas ar tarifų sąrašas. Jei galimos kelios reikšmės, jos atskiriamos kableliais. Galima reikšmė ir minuso ženklas (neapmokestinama).
Galioja nuo - Galiojimo pradžios data.
Galioja iki - Galiojimo pabaigos data.

Lentelę galima užpildyti rankomis ar F3 atnaujinti iš VMI paruoštos rinkmenos per internetą.

Galite paskaityti tolimesnių veiksmų, aprašą kaip .


Paruošti duomenis VMI i.Mas sistemai

* Šis funkcionalumas galimas nuo 4.09 versijos.

Nustatymai ir darbų eiga.


Papildomi stulpeliai

Sąrašai / Bendrai naudojami / Papildomi stulpeliai

Papildomi stulpeliai - Tai galimybė sukurti papildomus stulpelius ir vėliau juos naudoti ataskaitose.
ID - stulpelio ID, suteikiamas automatiškai.
Pavadinimas - stulpelio pavadinimas.
Vieta - vieta, kurioje bus sukurtas papildomas stulpelis:

Kontavimas - dvejybinių įrašų lange.
Atskaitingas - Organizacijų, Padalinių, Personalo, Objektų sąrašuose.
Klasifikatorius - klasifikatoriuje.
IT turto sąr. - ilgalaikio turto sąraše.
Mat.gav.info-markė - vertybių pajamavimo sudėties lange.
Grupė - stulpelio grupės numeris.
Savybė - stulpelio savybės numeris.
Tipas - stulpelio tipas (Text, Number, Date):
Eilutė - teksto įvedimui.
Skaičius - skaitmenų įvedimui.
Data - datos įvedimui.
Loginis - loginės reikšmės įvedimui.
Atskaitingas - parinkimui iš sąrašų (Organizacijos, Padaliniai, Personalas, Objektai).
Sąrašas - parinkimui tik iš nurodytų reikšmių.
Ilgis - stulpelio ženklų plotis tekstui arba skaitmenų skaičius.
Po kabl. - skaitmenų kiekis po kablelio.

Stulpelio galimų reikšmių sąrašas - Šie apribojiami galimi tik tada, kai stulpelio Tipas - Sąrašas.
Tai yra - į naujai sukurtą stulpelį bus galima parinkti tik iš nurodytų reikšmių.
ID - reišmės ID.
Pavadinimas - įvedamos galimos parinkimo reikšmės.
Reikšmė - sukuriama automatiškai.


Parametrai

Sąrašai / Bendrai naudojami / Parametrai

Čia gali būti keičiami programos parametraiPakeitimus atliksite stulpelyje Reikšmė paspauskite Enter ir parinkite vieną iš leidžiamų reikšmių.
Lygių skaičius Organizacijose - galimos reikšmės nuo 1 iki 3.

Reikšmė 1 - Organizacijų sąrašas tik vieno lygio.
Reikšmė 2 - Organizacijų sąrašas bus 2-jų lygių.
Reikšmė 3 - Organizacijų sąrašas bus 3-jų lygių.

Lygių skaičius Padaliniuose - galimos reikšmės nuo 1 iki 3.
Reikšmė 1 - Padalinių sąrašas tik vieno lygio.
Reikšmė 2 - Padalinių sąrašas bus 2-jų lygių.
Reikšmė 3 - Padalinių sąrašas bus 3-jų lygių.

Pavyzdžiui parduotuvių Vilniuje sąrašas 5 Parduotuvės, o antrame lygyje surašyti konkretūs parduotuvių pavadinimai ir adresai.Lygių skaičius Objektuose - galimos reikšmės nuo 1 iki 3.
1 - Objektų sąrašas tik vieno lygio.
2 - Objektų sąrašas bus 2-jų lygių.
3 - Objektų sąrašas bus 3-jų lygių.
Lygių skaičius Fin. šaltiniuose - galimos reikšmės nuo 1 iki 3.
Reikšmė 1 - Finansavimo šaltinių sąrašas tik vieno lygio.
Reikšmė 2 - Finansavimo šaltinių bus 2-jų lygių.
Reikšmė 3 - Finansavimo šaltinių bus 3-jų lygių.
Dok. serijos plotis - skirtas automatiniam dokumentų numerių generavimui. Galimos reikšmės nuo 1 iki 9. Įvedant naują dokumentą, jam automatiškai bus bus sukuriamas numeris "Serija + Numeris". Kiekvienam langui galima nurodyti automatinio dokumentų numeravimo taisykles. Skirtingiems programos vartotojams jos gali būti kitokios.
Įrankių juosta - Užrašai
Užrašai Rodomi
Užrašai Slepiami


Įrankių juosta - Piešiniai
Piešiniai Rodomi
Piešiniai Slepiami


Įrankių juosta - Plokščia
Plokščia Ne
Plokščia Taip

Ataskaitų eksporto vieta - nurodoma numatytoji ataskaitų eksporto vieta kompiuteryje.
FormFiller formų vieta - Form Filer formų šablonų aplankas kompiuteryje.
FormFiller formų vieta - form Filer formų šablonų aplankas kompiuteryje.
Dinaminės kontav. ir sud. sumos - ar dokumnetų įvedimo languose rodyti dokumentų sudėties ir dvejybinių įrašų sumas. Nurodžius TAIP, sulėtės dokumentų įvedimo lentelių atidarymas.

NV\Kasų nustatymai

Darbui su nutolusio taško serveriu reikalinga

Turi būti įveti vartotojai, nustatyti jų slaptažodžiai. Pvz. Jonas ir slaptažodis ****** (įvestas slaptažodis, tik matomos žvaigždutės).
Bei suteikta teisė dirbti su konkrečiu kasos aparatu.


Be to, kasos aparatų nustatymuose (sąrašuose) turi būti aprašytas šis kasos aparatas.

Šie duomenys naudojami per nutolusio taško serverį besijungiančių legalumui nustatyti.
Pagal elementų grupės Kvitų dokumentas nustatymus pagrindinėje DB sukuriamas dokumentas, kuriame įrašoma atsiųsta iš nutolusių vietų pardavimų informacija. Šis dokumentas turi būti užrakintas (dokumentą galima sukurti ir rankiniu būdu).


Bendra nutolusių taškų ir kasos aparatų struktūrinė schema

Informacija apie schemoje atvaizduotas DB Apskaita darbo vietas ir nutolusius taškus.Pagrindinis šių nutolusių taškų privalumas yra tai, kad net ir nutrūkus interneto ryšiui, darbas vyksta normaliai. Kiekvieno nutolusio taško duomenys kaupiami "Skyriaus DB" duomenų bazėje. Duomenys persiunčiami automatiškai atsistačius ryšiui jei nustatytas automatinis režimas, arba norimu momentu jei nustatytas neautomatinis režimas.POS paleidimas

1. Licencija

Papildyti įmonės .tff autorizavimo failą, įsigyjant modulius:
 1. dbsrv nutolusių taškų aptarnavimo serveris. Dažniausiai vienas, bet gali būti pagal aptarnaujamų duomenų bazių (įmonių) skaičių;
 2. posas pardavėjo darbo vieta. Tiek, kiek bus naudojama darbo vietų. Taip pat nurodoma ar bus naudojama (ir kuriose darbo vietose) nuolaidų sistema;
 3. prnserv spausdinimas į fiskalinius kvitų spausdintuvus, naudojant PSrv programą. Tiek kiek bus aparatų, nurodant aparato tipą. Jų gali būti mažiau nei POS darbo vietų, jei keli POS naudojasi vienu spausdintuvu.
Gauti konkrečiai įmonei sukurtą Imone.cfg fiskalinių spausdintuvų nustatymų failą su tokia informacija bei sekcijomis:
 1. Autorizavimo informacija - autorizavimo kodas, įmonės pavadinimas, aparatų tipas bei bendras kiekis (diegėjo bei vartotojo neredaguojama informacija);
 2. Kontrolinė nuoroda į DB Apskaita .tff autorizavimo failo buvimo vietą bei vardą;
 3. Nuoroda į naudojamų duomenų bazių tipą bei buvimo vietą.

2. Nustatymai programoje DB Apskaita

 1. Sąrašai / NV\Kasų nustatymai sukuriamas nutolusių darbo vietų sąrašas.
  1. Nutolusios darbo vietos ID.
  2. Dienos kvitų dokumento parametrai (dokumento numerio pradžia, siuntėjas ir gavėjas).
  3. Nurodama dokumentų rūšis skirtingiems pardavimo ar grąžinimo atvejams:
   • kai nereikalinga sąskaita, nepriklausomai čekis spausdinamas ar ne (pirkėjas grynais ar pavedimu);
   • kai reikalinga sąskaita ir spausdinamas čekis (apmokama grynais);
   • kai reikalinga sąskaita ir nespausdinamas čekis (pavedimas už prekes ar išankstinis pavedimas);
   • kai yra grąžinimo sąskaita.
  4. Nurodome ar nutolusios darbo vietos dirbs su gavimo informacija (FiFo) ar be jos.
  5. Naujai įvedamų organizacijų sukūrimo vieta organizacijų sąraše.
  6. Jei bus naudojama nuolaidų sistema, nurodoma nuolaidų kortelių vieta (organizacijų sąrašo pirmas lygis).
 2. Paslaugos / Leidimai, apribojimai / Administravimas sukuriamas vartotojų sąrašas.
  1. Kiekvienam iš jų privalo būti priskirtas duomenų pašto modulis su atitinkamu darbo vietos (1 punkte nurodytu) ID.
  2. Priskiriami padaliniai, su kurių duomenimis galės dirbti ta POS darbo vieta.

3. Paleidžiamas DBSrv4 serveris.

Pagrindinės dbsrv4.cfg sekcijos ir raktai.
TFFPATH - Licenzinio .tff failo buvimo vieta.
TCP_PORTAS - Naudojamas portas. Nenurodžius naudojamas 9216.
[FAILAI]
DBTIPAS - Duomenų bazės tipas. Galimos reikšmės ASD, LOCALADS, DBF. Nenurodžius naudojamas DBF.
DUOMENYS - Kelias iki programos DB Apskaita duomenų.
SARASAI - Kelias iki programos DB Apskaita sąrašų bazių. Jei sutampa su duomenų katalogu, jo galima nenurodyti.
[NUOLKORTELES_IS_SRV]
NUOLAIDA - Nuolaidos išraiška jei naudojama nuolaidų sistema specifiniams atvejams (pvz. gimtadienių datoms). Nenurodžius imama iš kortelės nuolaidos laukelio.

Svarbu. Jei TCP_PORTAS nurodyta reikšmė yra kitokia nei numatytoji, ją reikės įvesti POS programos parametruose.
Detalesnis sekcijų bei reikšmių aprašymas yra pateikiamas pačiame .cfg faile.

4. Nustatymai paleidžiant PSrv.

Pagrindiniai PSRV programos konfigūracinio failo psrv.cfg raktai.
;-- Licencinė nekeičiama informacija.
LIC_UZSAKOVAS - Vartotojo įmonės pavadinimas.
LIC_APARATOTIPAS - Fiskalinio aparato tipas.
LIC_KLIENTUKIEKIS - Bendras aparatų kiekis.
LIC_KODAS - Licencinis kodas.
;-- Bendravimo su DbSrv programa TCP serverio parametrai
TCP_PORTAS - TCP protokolo portas. Nenurodžius naudojamas 9221.
SLAPTAZODIS - Slaptažodis, sutampantis su POS programoje nurodytu.
;-- Galimų prisijungimų iš kitų kompiuterių sąrašas.
IPADDR_LEISTI - nurodomos IP adresų, iš kurių leidžiama pasijungti klientams, sąrašas.
;-- Aparato parametrai.
COM_PORTAS - COM porto nuomeris. Priklauso nuo jungties kompiuteryje, prie kurios prijungėte aparatą.
COM_GREITIS - Bendravimo šiuo portu greitis.
APARATO_NUMERIS - Aparato eilės numeris,= 1
;-- Kiti parametrai.
KVITO_FORMATAS - Kvito formato nustatymas. Galima nustatyti kaip spausdinti prekių pavadinimus, kodus bei kitą tekstą.

Svarbu. TCP_PORTAS nurodytą reikšmę ir SLAPTAZODIS rakto reikšmes reikės įvesti POS programos kasos nustatymuose.
Detalesnis sekcijų bei reikšmių aprašymas yra pateikiamas pačiame .cfg faile.

5. Veiksmai ir nustatymai paleidžiant POS.

 1. Nustatymai / parametrai
  1. Apskaitos serveris:
    nurodamas kompiuterio, kuriame veikia DBSrv programa, IP adresas ir portas (nenurodžius naudojamas 9216).
    Svarbu. Jei naudojamas kitoks nei numatytasis portas, jis turi sutapti su DBSrv.cfg faile nurodytu.
   • Darbo vietos pavadinimas, sutampantis su DB Apskaita 1 punkte nurodytu ID.
  2. Pardavimo vietos: pasirenkame brūkšninio kodo laukelį (numeris ar s.numeris), kiekio lauko skaitmenų skaičių po kablelio.
 2. Sąrašai / Kasininkai nurodome vartotojo ID, sutampantį su DB Apskaita 2 punkte nurodytu.
 3. Sąrašai / Mokesčiai sukuriame sąryšius tarp DB Apskaitoje ir kasos aparate naudojamų mokesčių numerių.
 4. Sąrašai / Kasos nustatome ryšio su PSRV (fiskaliniu čekių spausdintuvo) programa parametrus.
  Svarbu. Portas (nenurodžius naudojamas 9221) ir slaptažodis turi sutapti su PSRV programos PSrv.cfg faile nurodytais.
 5. Perkrauname programą, prisijungiame sukurtu vardu, sinchronizuojame duomenis su DBSrv.
 6. Po pavykusios sinchronizacijos reikia papildyti kasos skyrių sąrašą Sąrašai / Kasos F8 Papildyti skyrius.

6. Nustatymai naudojant POS nuolaidų sistemą.

Paruošimas darbui, nustatymai DB Apskaita programoje.

 1. Nuolaidų sistema aktyvuojama tik jei yra numatyta .tff autorizavimo faile.
 2. Nutolusių darbo vietų sąraše (NV\Kasų nustatymai), nurodyta nuolaidų kortelių vieta.
 3. Užpildytas nuolaidų kortelių sąrašas ir jų nuolaidų reikšmės organizacijų sąraše.

Galimybės ir kt.

 1. Yra galimybė, naudojant darbinę užduotį (organizacijų sąraše, nuolaidų kortelių grupėje), perskaičiuoti nuolaidas pagal apyvartą. Šį darbą, sutvarkius taisykles ir nustačius 'schedulerį', galima atlikti periodiškai naktį ar tam tikrais laikotarpiais ('scheduleryje' DBApskaita4.exe nurodomas su parametru //CalcPosoNuol).
 2. Panaudotos nuolaidų kortelės numeris iš POS į DB Apskaita dokumento sudėtį įrašomas paskirties stulpelyje.

Ataskaitinis laikotarpis

Rezultatai / Laikotarpis

Ataskaitinį laikotarpį programoje galima nustatyti dviem būdais.

1. Pagrindiniame meniu Rezultatai / Laikotarpis.


2. Prieš kaupiant bet kurią ataskaitą, jos kaupimo lange spragtelėti mygtuką su datomis.Ataskaitinio laikotarpio nustatymo langasLaisvai priskiriamas ataskaitinis laikotarpis
Nuo - priskirkite ataskaitinio laikotarpio pradžią.
Iki - priskirkite ataskaitinio laikotarpio pabaigą (imtinai).

Laikotarpio priskyrimo spartieji mygtukai. Spragtelėjus mygtuką, priskiriamas laikotarpis, kuris užrašytas ant mygtuko.
Praėjęs mėnuo - priskiria praėjusio mėnesio laikotarpį.
Einamasis mėnuo - priskiria einamojo mėnesio laikotarpį.
Praėję metai - priskiria praėjusių metų laikotarpį.
Einamieji metai - priskiria einamųjų metų laikotarpį.

PASKUTINIAI RINKTI ... - anksčiau priskirtų ir naudotų ataskaitinių laikotarpių sąrašas. Spragtelėjus atitinkamą mygtuką, priskiriamas nurodytas ataskaitinis laikotarpis.

Nurodytas laikotarpis bus priskirtas, kai spragtelėsite mygtuką Priskirti.


Sintetinė analizė

Sintetinė analizė - didžiosios knygos sąskaitų ataskaitų kaupimo įvairiais pjūviais įrankis.
Grupavimas - nurodyti ataskaitos grupavimo variantą.

Numatytieji grupavimo variantai yra šie:

Papildomai galima sukurti grupavimo bei ataskaitų filtravimo paskyras bei jas išsaugoti.

Nenumatyto didžiosios knygos sąskaitos [61 Veiklos sąnaudos] grupavimo pagal mėnesius sukūrimo pavyzdys.

1. Sukaupiame ataskaitą numatytomis grupavimo paskyromis.Nustatome laikotarpį didesnį, nei vienas mėnuo. Spragtelime mygtuką Įvykdyti. Baigus kaupti, atveriamas ataskaitų langas.

2. Spragtelėkite Meniu Nustatymai / Lango parametrai
Įveskite grupavimo pavadinimą Pagal mėnesius, Grupę galite pasirinkti iš sąrašo paspaudę .
Parinkite eilutę '12003 Data.
Grupės ilgis - įrašykite 6 (šeši simboliai iš Datos be skirtukų).

Uždarykite šį ir ataskaitų langus.
Iš naujo atidarytame Sintetinės analizės nustatymų lange, eilutėje Grupavimas jau bus galimybė parinkti sukurtą grupavimo paskyrą "Pagal mėnesius".
Parinkite šią paskyrą ir spragtelėkite mygtuką Įvykdyti.
Sukaupus ataskaitą, atveriamas ataskaitų langas. Pažymėkite suvestinę ataskaitą ir ją peržiūrėkite.
Įrašai ataskaitoje bus grupuojami pagal mėnesius.


Filtras

Galima parinkti ataskaitos filtrą.
Nenurodžius, kaupiami visi įrašai, atitinkantys nurodytas nuostatas.
Esant poreikiui, galima sukurti papildomas paskyras.


Kasos knyga

Kasos knyga tai Didžiosios Knygos balansinės sąskaitos ataskaita. Ji kaupiama Rezultatai / Sintetinė analizėSąskaita - iš sąskaitų sąrašo parenkamas Didžiosios Knygos sąskaitos numeris (2720 Piniginės lėšos kasoje)
Grupavimas - parenkamas ataskaitos grupavimo variantas.
Kasos knygos ataskaitai parinkite Dienas.
- ataskaitos kaupimo laikotarpis
- kaupti ataskaitą pagal nurodytas paskyras.
Kitų nustatymų
Filtras, Ataskaita, Atskaitingas - galima nenurodyti.

Baigus kaupti, atidaromas ataskaitų langas.Pažymėkite ataskaita "Kasos knyga". Peržiūrai spratgtelėkite mygtuką F2 Peržiūra.Matomas puslapis spausdinamas spragtelėjus mygtuką.

Baigę, uždarykite ataskaitą ir ataskaitų langą.


Didžiosios Knygos balansinės sąskaitos ataskaita

Ataskaita kaupiama Rezultatai / Sintetinė analizė

Pavyzdžiui imkime Didžiosios knygos sąskaitos "2720 Piniginės lėšos kasose" ataskaitą.

Sąskaita iš sąskaitų sąrašo parenkamas Didžiosios Knygos sąskaitos numeris (2720 Piniginės lėšos kasoje)
Laikotarpis 2009.01.01-2009.01.31 (Sausio mėnesio ataskaita).
Įvykdyti spragtelėkite šį mygtuką. Kaupiama ataskaita.
Baigus kaupti, atveriamas ataskaitų langas.

Ataskaitų pavyzdžiai:

Išsamus registras - išsamus Didžiosios knygos sąskaitos registras.
Išsamus registras G - išsamus Didžiosios knygos sąskaitos registras pagal grupes.
Suvestinė apyvarta, likučiai - suvestinis Didžiosios knygos sąskaitos (Likučiai pradžioje + Apyvarta + Likučiai pabaigoje)
Suvestinė su saldo korespond - suvestinis Didžiosios knygos sąskaitos (Likučiai pradžioje + Apyvarta pagal balansines sąskaitas+ Likučiai pabaigoje)Periodinės ataskaitos

Gaunamos tokios ataskaitos kaip:

1. Didžiosios Knygos sumos
2. Pajamų ir išlaidų suvestinė (5 ir 6 klasės)
3. PVM deklaracija FR0600
4. Balansas
5. Pelno (nuostolių) ataskaita

Pradinė data Didžiojoje knygoje - tai pradinio ataskaitinio laikotarpio nustatymas

Pirmasis darbas, kai pradedate dirbti programa - įvesti pradinį ataskaitinį laikotarpį. Tai yra ta data, kuriai įvesti pradinius likučius bei nuo kada registruosite pirminius dokumentus. Pradinis laikotarpis nustatomas Rezultatai / Didžiosios knygos periodai

Atveriama lentelė Didžiosios knygos periodai. Papildykite ją nauju įrašu.
Minimalus ataskaitinis laikotarpis vienas mėnuo. Todėl čia įveskite bent dviejų mėnesių pirmųjų dienų datas.


Lentelės mygtukai:
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti didžiosios knygos sąskaitų ataskaitas.
F7 Surašyti rezultatus - surašyti balansinių sąskaitų likučius į Didžiąją knygą.
F8 Sumos - surašyti balansinių sąskaitų likučius. Peržiūrėti ir spausdinti tik Debeto ir Kredito sumas be likučių.
F9 Užbaigtas - uždrausti/leisti pirminių dokumentų įvedimą iki nurodytos datos.

Lentelės stulpeliai:
Data - data.
Užbaigtas - požymis, nurodantis, kad šio laikotarpio pirminių dokumentų įvedimas bei keitimas yra uždraustas.
Dienų 5d. sav - darbo dienų skaičius dirbant 5 darbo dienų savaitės grafiku.
Valandų 5d. sav - darbo valandų skaičius dirbant 5 darbo dienų savaitės grafiku.
Dienų 5d. sav - darbo dienų skaičius dirbant 6 darbo dienų savaitės grafiku.
Valandų 5d. sav - darbo valandų skaičius dirbant 5 darbo dienų savaitės grafiku.


Didžiosios knygos ataskaitos grupavimo nustatymas

Didžiosios knygos ataskaitų nustatymai

Didžiosios knygos sumos

Tai įvestų didžiosios knygos sąskaitų suvestinė lentelė. Jeigu pradiniai likučiai įvesti korektiškai, tai šios stulpelių Debetas ir Kreditas sumos turėtų būti vienodos.


Šioje lentelėje papildyti/taisyti įrašų nėra galimybės. Esant poreikiui papildymus/pataisymus atlikite sąskaitų sąraše. Po papildymų/pataisymų, pakartotinai sukaupkite šią ataskaitą.

Mygtukas
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti didžiosios knygos sąskaitų likučių ataskaitą.

Stulpeliai
Sąskaita - didžiosios knygos sąskaitos numeris.
Sąskaitos pavadinimas - didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas.
Atskaitingas - kurio atskaitingo suma.
Debetas - Debeto likutis eurais.
Kreditas - Kredito likutis eurais.
Valiuta - valiuta, kuria įvestas likutis.
Val.kiekis - valiutos kiekis.
Kursas - valiutos kursas.
Finansavimas - finansavimo šaltinis.
Straipsnis - straipsnis šaltinis.
Apyv.Deb - Debeto apyvartos suma.
Apyv.Krd - Kredito apyvartos suma.


Bendrasis žurnalas

Čia matysite visus dvejybinius įrašus, kurie atrenkami ir rodomi pagal nustatytą ataskaitinį laikotarpį. Rezultatai / Bendrasis žurnalasAtveriamas langas Bendrasis žurnalas.Stulpeliai
Dokumentas - dokumento numeris.
Tipas - dokumento .
Suma - dvejybinio įrašo suma.
Data - dvejybinio įrašo data.
Debetas - Debeto balansinės sąskaitos numeris.
Kreditas - Kredito balaninės sąskaitos numeris.
Debitorius - dvejybinio įrašo debitorius (Debeto gavėjas).
Kreditorius - dvejybinio įrašo Kreditorius (Kredito siuntėjas).
Data M - dvejybinio įrašo DataM (mokėjimo data).
Valiuta - dvejybinio įrašo valiutos pavadinimas.
Val. kiekis - dvejybinio įrašo valiutos kiekis.
Turinys - dvejybinio įrašo turinys, pastaba.
R.Deb.Tipas, R.Deb.Dok., R.Krd.Tipas, R.Krd.Dok., - dvejybinio įrašo susietų dokumentų tipai ir numeriai.
Mygtukai
F2 Filtras - įrašų filtro aktyvavimas ir nustatymas.
F4 Darbinės užduotys - dvejybinio įrašo reikšmės papildymų nustatymai ir užpildymas piniginių srautų ataskaitoms.
F5 Dokumentavimas - bendrojo žurnalo peržiūra ir spausdinimas. F8 Pirminis dokumentas - atveria tą dokumentą, iš kurio į bendrąjį žurnalą pateko pažymėtas įrašas.


Dokumentų žurnalas.

Pagal nustatytas sąlygas atrinktų dokumentų registras. Atrinkimo sąlygos gali būti nurodomos tiek pagal dokumentų, tiek pagal jų dvejybinių įrašų duomenis. Dvejybinių įrašų duomenys gali būti atvaizduojami atskiruose stulpeliuose pagal aprašytas taisykles. Pavyzdžiui, dokumentų žurnale gali būti suformuotos gautų ar išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ataskaitos, bei atliktas duomenų eksportas ffdata formatu (FR0671, FR0672).

Nustatymų eilutės redagavimo dialoge atskiruose lapeliuose nurodoma:

Išsaugant šio dialogo informaciją, lentelėje matysite stulpelius Pavadinimas ir Parametrai, kuriame atvaizduojama glausta nustymų dialogo informacija. Užpildžius vieną ar kelias nustatymų eilutes, uždarykite nustatymų lentelę. Vėl atidarius Dokumentų žurnalo meniu, galėsite pasirinkti vieną iš nustatymų eilutės pavadinimą ir sukaupti atskirą ataskaitą.


Duomenų bazės pasirinkimas

Pateikiamas pasirinkimui užregistruotų duomenų bazių (apskaitomų įmonių) sąrašas.
Papildyti ar pakeisti šį sąrašą galima čia pat žemaiu enačiame meniu Nustatymai / Duomenų bazė / Registras
Pasirinkus duomenų bazę, prie kurios norite prisijugti, atsidariusiame dialoge turėsite nurodyti .
Duomenų bazių sąrašą nuo kitų nustatymų riboja horizontalus skirtukasDuomenų bazių registras

Galima papildyti ar pakeisti užregistruotų duomenų bazių (apskaitomų įmonių) sąrašą.
Kiekvienoje darbo vietoje gali būti sukuriamas atskiras įmonių duomenų bazių sąrašas,
su kuriomis konkretus darbuotojas gali dirbti.Registruojant duomenų bazę, reikia nurodyti trumpą ir aiškų darbuotojams pavadinimą.
Kai yra apskaitoma daug įmonių ir reikia kad jų pirminiai dokumentai bei ataskaitos
nepasimestų ar nesusimaišytų, tuomet pavadinimas turi būti pakankamai oficialus,
nes gali būti spausdinamas ant įvairių dokumentų.
Taip pat nurodomi (ar pasirenkami) teisingi duomenų, sąrašų bei ataskaitų katalogai.

Einamosios (prie kurios tuo metu yra prisijungta) duomenų bazės tvarkymas. Pertvarkomi rikiavimo bei filtravimo failai.
Jei su duomenų baze dirba keletas vartotojų, ši veiksmą gali atlikti tik vienas iš jų. Visi kiti turiu uždaryti programą.

Einamosios (prie kurios tuo metu yra prisijungta) duomenų bazės išmestų įrašų pašalinimas.
Pertvarkomi visi duomeų, rikiavimo bei filtravimo failai.
Jei su duomenų baze dirba keletas vartotojų, ši veiksmą gali atlikti tik vienas iš jų.
Visi kiti turiu uždaryti programą.
Prieš atliekant ši veiksmą rekomenduojame padaryti duomenų bazės kopiją

Nustatoma duomenų bazė, prie kurios bus prisijungta paleidžiant programą.
Patogu kai dirbama su keliomis duomenų bazėmis (įmonėmis), tačiau dažniausia su viena iš jų.


Naujos duomenų bazės sukūrimas

1. Reikia suteikti vartotojui leidimą kurti naują duomenų bazę. Meniu Paslaugos / Leidimai apribojimai / Administravimas

2. Uždaryti programą ir pakartotinai vėl prisijungti, tuo pačiu vartotoju, kuriam suteikėte leidimą sukurti naują duomenų bazę.

3. Programos meniu parinkite Nustatymai / Duomenų bazė / Naujos DB sukūrimas4. Atidaromas langas, kuriame reikia nurodyti, kurios duomenų bazės pagrindu kursite naują Duomenų Bazę (įmonę).


Nurodykite duomenų bazę (šaltinį). Spragtelėkite mygtuką Toliau >>.

5. Nurodykite kokius duomenis naudoti naujos duomenų bazės sukūrimui


Pažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje. Spragtelėkite mygtuką Toliau >>.

6. Nurodykite kokius materialinių vertybių sąrašus naudoti naujos duomenų bazės sukūrimui


Ppažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje. Spragtelėkite mygtuką Toliau >>.

7. Nurodykite kokius piniginių lėšų sąrašus naudoti naujos duomenų bazės sukūrimui


Pažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje. Spragtelėkite mygtuką Toliau >>.

8. Nurodykite kokius darbo užmokesčio sąrašus naudoti naujos duomenų bazės sukūrimui


Pažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje. Spragtelėkite mygtuką Toliau >>.

9. Nurodykite kokius personalo sąrašus naudoti naujos duomenų bazės sukūrimui


Pažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje. Spragtelėkite mygtuką Toliau >>.

10. Nurodykite kokius kitus sąrašus naudoti naujos duomenų bazės sukūrimui


Pažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje. Spragtelėkite mygtuką Toliau >>.

11. Nurodykite kokias ataskaitas naudosite naujoje duomenų bazėje


Pažymėkite ar naudosite tas bendras ataskaitas ar norite turėti atskirą ataskaitų rinkinį naujoje duomenų bazėje. Spragtelėkite mygtuką Toliau >>.

12. Nurodykite naujos duomenų bazės pavadinimą bei vietą kur ji bus saugoma


Nurodykite naujos duomenų bazės pavadinimą bei vietą kur ji bus saugoma

Naujos srities pavadinimas - naujos srities pavadinimas.
Naujos srities saugojimo vieta: - naujos srities duomenų bazių saugojimo kompiuteryje vieta ir aplankas.

Spragtelėkite mygtuką Baigti".

Vykdomas naujos duomenų bazės kūrimas ir paruošimas darbui. Baigus užduotį, pateikiamas pranešimas "Užduotis baigta". Spragtelėkite patvirtinimo mygtuką.

Naujai sukurta duomenų bazė duomenų įvedimui atidaroma Nustatymai / Duomenų bazė / AAAAA.
Į jos pavadinimą spragtelėkite pelės kairiu mygtuku.Atidaroma duomenų bazė darbui.Sistemos paruošimas. Naudotojo prisijungimas prie duomenų bazės

Kiekvienam programos DB Apskaita naudotojui gali būti sukurti individualūs leidimų bei apribojimų rikiniai.
Norėdamas prisijungti prie duomenų bazės, naudotojas dialoge Sistemos paruošimas įveda save identifikuojantį pavadinimą (vardą) bei slaptžodį.

Jei yra naudojamos kelios duomenų bazės, tuomet kitą galite pasirinkti iš meniu.

Jei programa paleidžiama pirmą kartą, papildomai reikės įvesti autorizavimo informaciją iš programos licencinės sutarties priedo.


Lango parametrai

Duomenų įvedimo lentelėms bei ataskaitoms papildomai galima sukurti numeravimo, grupavimo ir kt. paskyras bei jas išsaugoti.
Meniu Nustatymai / Lango parametrai

Atidaromas dialogas, kuriame yra kelioms kortelės su atskiromis lentelėmis.

Priklausomai nuo aktyvaus lango, kuriam yra iškviečiama ši priemonė, gali būti tokios kortelės su atskiromis lentelėmis ar kitomis įvedimo priemonėmis.


1. Naujas numeris

Naujų numerių suteikimo nustatymų lentelė

Pavadinimas - vartotojui aiškus pavadinimas, kuris bus pateikiams pasirinkimui;
Serija - nekintanti numerio pradžia;
Gen.Nr.Ilgis - kintančios dalies skaitmenų skaičius;
Vartotojas - vartotojas, kuriam taikyti numeravimą, nenurodžius galioja visiems.

Paspaukite Enter klavišą ir įveskite numerių priskyrimo nustatymą. Pvz.


Įvedus, numeracijos nustatymus, uždarykite nustatymų lentelę.
Įvedant naują eilutę (klasifikatorius, ilgalaikio sąraše ar dokumetą) galima paspausti šalia numerio esantį mygtuką ir pasirinkti norimą numeracijos taisyklę iš įvestų sąrašo.


2. Grupavimo variantai

Ataskaitos papildomų grupavimų nustatymų lentelė.Pavadinimas - Vartotojms aiškus grupavimo pavadinimas.
Grupė - stulpelio identifikatorius arba išraiška kaip gauti duomnis grupavimui. . Parinkite eilutę '12003 Data.
Grupės ilgis - simboių skaičius grupavimui. Pavyzdžiui 6 (šeši simboliai iš Datos be skirtukų).

Paspauskite Enter arba spragtelėkite patvirtinimo mygtuką.

Uždarykite šį ir ataskaitų langus.
Atveriamas Sintetinės analizės nustatymų langas.
Eilutėje Grupavimas jau bus galimybė parinkti sukurtą grupavimo paskyrą "Pagal mėnesius".Parinkite šią paskyrą ir spragtelėkite mygtuką Įvykdyti.
Sukaupus ataskaitą, atveriamas ataskaitų langas. Pažymėkite suvestinę ataskaitą ir ją peržiūrėkite.
Įrašai ataskaitoje bus grupuojami pagal mėnesius.


3. Grupių prikabinimai4. Pogrupiai į stulpelius

Ataskaitoms, kurios turi pogrupius, galima sukurti stulpelius, kuriuose atvaizduojamos norimos pogrupių informacija. Tuomet, nenaudojant pogrupių, galima jų informaciją gauti ataskaitos stulpeliuose.


5. Prikabinimai iš dvejybinių įrašų

Ataskaitoms, kurios yra sukuriamos naudojant dvejybinių įrašų duomenis, galima sukurti prikabinimus, kuriuose atvaizduojamos įrašų, tenkinančių nurodytas sąlygas, informacija.


6. Naudotojo meniu

Kiekvienam sistemos naudotojui (vartotojui) galima sukurti jo pastoviai naudojamų įvedimo lentelių bei ataskaitų pradinius nustatymus.Kokias ataskaitas kaupti ?

1.1. Sintetinė analizė
1.1.1. išsami ataskaita.
1.1.2.
1.1.3. Didžiosios knygos sąskaitos .

1.1.2. VSDF sąskaitų sintetinė analizė
1.1.3. GPM sąskaitų sintetinė analizė
1.1.4. Atsiskaitytiniai asmenys, avansinė apyskaita
1.1.5. Išlaidų sąskaitos
1.1.6. Mokesčių sąskaitos
1.1.7. Vertybių ataskaitos pagal kiekvieną balansinę sąskaitą

1.2. Pardavimai, paslaugos

1.2.1. Išsamus pirkėjų balansinės sąskaitos registras su korespondencijomis
1.2.2. Suvestinis išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registras
1.2.3. Suvestinis išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registras su korespondencijomis

1.3. Pirkimai, paslaugos

1.3.1. Išsamus bendras tiekėjų balansinės sąskaitos registras su korespondencijomis
1.3.2. Išsamus tiekėjų balansinės sąskaitos registras pagal tiekėjus
1.3.3. Suvestinis Gautų iš tiekėjų PVM sąskaitų faktūrų registras
1.3.4. Suvestinis Gautų iš tiekėjų PVM sąskaitų faktūrų registras su korespondencijomis

1.7. Dokumentų registrai

1.7.1. Pardavimo PVM sąskaitų faktūrų registras + FR0672
1.7.2. Gautų iš tiekėjų PVM sąskaitų faktūrų registras (pagal tiekėjus) + FR0671
1.7.3. Kasos pajamų orderių registras
1.7.4. Kasos išlaidų orderių registras
1.7.5. Važtaraščių registras

1.8. Periodinės ataskaitos

1.8.1. Didžiosios Knygos sumos
1.8.2. Pajamų ir išlaidų suvestinė (5 ir 6 klasės)
1.8.3. PVM deklaracija FR0600
1.8.4. Balansas
1.8.5. Pelno (nuostolių) ataskaita

2. Materialinės vertybės (prekės, ūkinės medžiagos)

2.1. - materialinių vertybių (prekių) pajamų ataskaita
2.2. - materialinių vertybių(prekių) išlaidų ataskaita
2.3. - materialinių vertybių apyvartos ataskaita
2.4.

3. Piniginių lėšų ataskaitos

3.1. Banko ataskaitos (sintetinė analizė)
3.2. (Sintetinė analizė / Kasos knyga)

4. Ilgalaikis turtas

4.1. .
4.2. .
4.3. .
4.4. .


5. Darbo užmokestis

5.1. Priskaitymų atskaitymų šifruotės
5.1.1. Šifruotė
5.1.2. Šifruotė su įmonės mokesčiais
5.1.3. Šifruotė su atsiskaitymais
5.2. Sintetinė atlyginimų ataskaita
5.3. Išmokėjimų žiniaraštis
5.3.1. Išmokėjimų žiniaraštis bankas
5.3.2. Išmokėjimų žiniaraštis kasa
5.4. Ataskaita VSDF SAM-01
5.5. Ataskaita VMI mėnesinė GPM313
5.6. Ataskaita VMI metinė GPM312

6. Personalo apskaitos dokumentai

6.1. Darbo sutartis
6.2. Priėmimas į darbą 1-SD
6.3. Atleidimas iš darbo 2-SD
6.4. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis


Didžiosios knygos sąskaitos ataskaita

Nurodytos Didžiosios Knygos balansinės sąskaitos ataskaita kaupiama Rezultatai / Sintetinė analizėSąskaita - iš sąskaitų sąrašo parenkamas Didžiosios Knygos sąskaitos numeris
Grupavimas - parenkamas ataskaitos grupavimo variantas.
Filtras - parenkamas ataskaitos filtras.
Ataskaita - galima nurodyti ataskaitos formą automatiniam atidarymui
Atskaitingas - galima parinkti, kad nurodytos Didžiosios Knygos sąskaitos ataskaitą kaupti tik vienam atskaitingam. Pvz. Parenkama atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis Didžiosios Knygos sąskaita ir Atskaitingas parenkamas konkretus atskaitingas asmuo. Jeigu neparenkamas, tai kaupiama visų atskaitingų ataskaita.
- ataskaitos kaupimo laikotarpis
- kaupti ataskaitą pagal nurodytas paskyras.Ataskaitų duomenų filtravimas

Daugelyje ataskaitų yra galimybė nustatyti duomenų surinkimo filtrus pagal vartotojo poreikius. Tai yra numatyta
sintetinės analizės, konkrečių atsiskaitymų, bendrojo žurnalo, dokumentų žurnalo ir kitose ataskaitose.
Pavyzdžiui, sintetinės analizės parametrų dialoge:Pasirinkimo elemente Filtras matomas jau suformuotų filtrų sąrašas. Paspaudus šalia esantį [...] mygtuką,
atveriama nustatymų lentelė, kurioje stulpeliai:
Pavadinimas - Jūsų suteiktas filtro pavadinimas.
Parametrai - Įvestų filtro nustatymų santrauka.Filtro parametrų redagavimo dialogas. Kiekvienos ataskaitos filtruojamų duomenų parametrai yra individualūs.Pavyzdžiui, dokumento žurnalo ataskaitos filtro parametrai yra kitokie, nes iš esmės skiriasi duomenų surinkimo principai.
Aktyvaus lango informacija

Atveriame Paslaugos / Informacija. Čia matoma informacija apie:

Aktyvaus lango info - jeigu esate atvėrę bet kokį programos langą, tai galima pamatyti aktyvaus lango sisteminę informaciją.
Bendri duomenys - tai informacija apie programos versiją, programos autorius, autorizacinės rinkmenos vietą kompiuteryje, kieno vardu autorizuota licencija, autorizavimo rinkmenos versijos numeris, darbo vietos numeris, kiek viso darbo vietų, autorizavimo rinkmenos galiojimo pabaigos data.
Keitimų žurnalas - programoje atliktų keitimų registras.

Bendri duomenys

Rodoma programos bei jos licencijavimo informacija.
Tai yra licencijos numeris, kam programa licencijuota, bendras licencijuotų darbo
vietų skaičius, bei konkrečiai darbo vietai priskirtas numeris licencijoje.


Keitimų žurnalas

Tai yra programoje atliktų keitimų registras.

Keitimų žurnalo lentelės mygtukai.
F2 Filtras - atrinkti keitimų žurnalo įrašus.
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti keitimų žurnalą.

Keitimų žurnalo lentelės stulpeliai

Dokumentas - taisyto/pakeisto dokumento numeris.
Data, Laikas - pakeitimo data ir laikas.
Vartotojas - programos vartotojo vardas.
Kompiuteris - kompiuterio vardas.
OS vartotojas - kompiuterio operacinės sistemos vartotojo vardas.
Veiksmas - atlikto pakeitimo aprašymas.


Leidimai, apribojimai

Programos vartotojų vardai, jų teisės ir slaptažodžių ivedimas arba keitimas. Paslaugos / Leidimai apribojimai

Administravimas - programos vartotojų prieigos prie atskirų programos modulių nustatymai ir administravimas.
Slaptažodžiai - programos vartotojų slaptažodžių įvedimas ir jų keitimas.


Administravimas - programos vartotojų prieigos prie atskirų programos modulių nustatymai ir administravimas.
Programos vartotojams galima suteikti apribojimus darbui skirtingais programos moduliais.Vartotojų administravimo langas sudarytas iš dviejų dalių. Kairėje pusėje vartotojų vardai, dešinėje pusėje programos modulių sąrašas bei leidimai.

Vartotojų sąrašas
Vartotojas - programos vartotojo vardas.
Numeris - vartotojo ID. Suteikiamas automatiškai.
Personalo sąraše - vartotojo vardas iš personalo sąrašo.
Modulių leidimai
Modulis - modulio pavadinimas
Redaguoti - redaguoti modulio dokumentus
Papildyti - papildyti įrašais
Formuoti - formuoti ataskaitas
Kodas - vartotojo kodas, mainams su nutolusiomis darbo vietomis.

Kai žymiklis perkeliamas į laukelį Vartotojas ir paspaudę Enter, atveriama programos meniu apribojimų nustatymų langas. Šiame lange galima leisti/uždrausti vartotojui sąrašų redagavimo, dokumentų įvedimo bei ataskaitų kaupimo nustatymus.

Kai žymiklis perkeliamas į laukelį vartotojo Numeris ir paspaudę Enter, atveriamas įvairių papildomų aprobojimų leidimų/draudimų nustatymų langas.Čia reikia nurodyti, kad vartotojas gali "Leisti kurti naujos srities DB".

Slaptažodžiai

Programos vartotojas savarankiškai gali sukurti arba pakeisti slaptažodį.

Paslaugos / Leidimai apribojimai / Slaptažodžiai

Senas slaptažodis - Įvedamas senas slaptažodis. Jeigu nebuvo slaptažodžio, o norite įvesti naują, tai šio laukelio nepildykite.
Naujas slaptažodis - įvedamas naujas slaptažodis.
Kartojamas naujas - pakartotinai įvedamas naujas slaptažodis.
Įvedus, spragtelėkite mygtuką.
Pateikiamas pranešimas apie slaptažodžio pakeitimą.


Momentiniai likučiai

Tai duomenų bazės profilaktikos priemonė. Rekomenduojame atlikti po netikėto kompiuterio "lūžimo", kai programa buvo atidaryta. Taip pat būtina tai atlikti prieš archyvavimą.

Meniu Paslaugos / Momentiniai likučiaiMomentiniai likučiai pradedami kaupti spragtelėjus mygtuką Taip.

Momentinių likučių perkaupimas, tai programiškai vykdomos šios procedūros - peržiūrimi pradiniai likučiai, skaičiuojami vertybių(prekių) pajamavimo dokumentai, perskaičiuojamos vertybių(prekių) išlaidos ir perrašomi faktiniai likučiai.
Šį veiksmą galėsite atlikti, tik tada jeigu uždaryti visi programos langai. Jeigu dirbate kompiuterių tinkle, tai kiti vartotojai turi nedirbti su materialinių vertybių moduliu.


Archyvavimas

Praeito ataskaitinio laikotarpio pirminių dokumentų perkėlimas į archyvą. Meniu Paslaugos / Archyvavimas

Archyvavimas, tai praeitų laikotarpių duomenų sutvarkymas ir likučių perkėlimas į einamojo laikotarpio pradinius likučius. Rekomenduojamas minimalus archyvo periodas - vieneri metai.

Duomenų archyvavimas vykdomas vienoje vietoje, o kitose tuo metu darbas programa - NEGALIMAS.

Rekomenduojama duomenų archyvavimo vykdymo tvarka:
1. Nustatomas archyvavimo .
2. Perkaupiami .
3. Patikrinamos ir ilgalaikio turto atskaitos.
4. Pagal visas konkrečių atsiskaitymų sąskaitas perkaupiamos konkrečių atsiskaitymų ataskaitos. Ištaisomos klaidos.
5. Surašomi duomenys į Didžiąją knygą ir patikrinami didžiosios knygos sąskaitų likučiai.
6. Padaroma duomenų .
7. Išeiname iš programos ir vėl įeiname.
8. Nustatomas archyvavimo .
9. Vykdomas duomenų archyvavimas.

P.S. duomenų archyvavimas svarbus ir atsakingas veiksmas. Įsitikinkite, kad visus nurodytus veiksmus atlikote nurodyta seka. Kitu atveju tikėtis teisingų pradinių likučių po duomenų archyvavimo nereikėtų tikėtis. Jeigu radote klaidų ir jas ištaisėte, tai archyvavimo seka pradedama vėl nuo pradžių nuo 1-ojo punkto.

Duomenų archyvavimo aprašymas
Nustatomas archyvavimo laikotarpis
Atveriamas archyvavimo meniu - Paslaugos / Archyvavimas

Spragtelėkite kortelę NUSTATYMAI

Archyvų katalogų saugojimo vieta nurodykite aplanko pavadinimą kompiuteryje, kur saugoti archyvinius dokumentus.
Palikti algų ir tabelių duomenis ... mėn. senumo - nurodykite kelių mėnesių senumo palikti duomenis po archyvavimo. Rekomenduojame 12 mėn.
Padaryti archyvuojamo periodo ataskaitų kopijas - pažymėkite ir kopijos bus padarytos (Rekomenduojame pažymėti). Jeigu nenorite, nepažymėkite šio laukelio

Spragtelėkite kortelę ARCHYVAVIMAS

Atlikta duomenų patikra - patvirtinkite, kad atlikote duomenų patikrą.
Atliktas duomenų suspaudimas - patvirtinkite, kad atlikote duomenų suspaudimą.
Padaryta atsarginė duomenų kopija - patvirtinkite, kad padarėte duomenų bazės kopiją.
Išrinktas duomenų periodas - patvirtinkite, kad tikrai teisingai nurodytas archyvavimo periodas.

Kai visi punktai, patvirtinti, galima atlikti duomenų archyvavimą.Spragtelėkite mygtuką Vykdyti - bus vykdomas archyvavimas.
Baigus archyvuoti, pateikiamas pranešimas.


Nekorektiškų įrašų šalinimas.

Rekomenduojama atlikti atsitikus įvairiems duomenų patikimumą mažinantiems įvykiams, pavyzdžiui, įtampos dingimui, kompiuterinės įrangos gedimams ir panašiai. Taip pat būtina atlikti prieš duomenų archyvavimą.

Šio veiksmo metu patikrinami visų duomenų bazės lentelių įrašai. Jei pagal įrašo tipą, negali būti identifikuotas bei priskirtas kuriam nors programos moduliui ir neatitinka jokioms taikomoms duomenų vientisumo taisyklėms, toks įrašas laikomas nekorektišku (niekiniu) ir turėtų būti pašalintas iš duomenų bazės. Patikros metu duomenų bazėse radus nekorektiškų įrašų, suteikiama galimybė juos peržiūrėti ir pašalinti.

Meniu Paslaugos / Duomenų patikra / Nekorektiškų įrašų šalinimas


Pamesta dokumentų sudėtis.

Rekomenduojama atlikti atsitikus įvairiems duomenų patikimumą mažinantiems įvykiams, pavyzdžiui, įtampos dingimui, kompiuterinės įrangos gedimams ir panašiai. Taip pat būtina atlikti prieš duomenų archyvavimą.

Šio veiksmo metu patikrinamos duomenų bazės lentelės, kurių įrašai priklauso nuo kitų lentelių įrašų. Pavyzdžiui, dvejybiniai įrašai (vaikai / childs) visada turi turėti įrašą (tėvą / parent) dokumentų lentelėje. Jei negalima rasti tarpusavio priklausomybės atitikmens, toks įrašas laikomas pamestu. Tokie įrašai surenkami ir atvazduojami lentelėje, suteikiant galimybę juos sutvarkyti arba pašalinti.

Meniu Paslaugos / Duomenų patikra / Pamesta dokumentų sudėtis


Operacijų sąrašas.

Patikrinami devybiniai įrašai ir radus klaidų, sudaroma ataskaita.

Atlikus vieną iš nurodytų dokumentų rūšių patikrą ir radus neatitikimų tarp naudojamų balansinių sąskaitų korespondecijų ir/arba apribojimų, atidaromas galimai klaidingų įrašų langas. Yra galimybė peržiūrėti galimas klaidas, o esant poreikiui ir spausdinti jų sąrašą.Lentelės mygtukai
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti operacijų sąrašo klaidų ataskaitą.
F8 Pirminis dokumentas - atverti pirminį dokumentą.

Lentelės stulpeliai
Tipas - dokumento tipas.
Dokumentas - dokumento numeris.
Data - dokumento data.
Gavėjas(Debitorius) - dokumento gavėjas.
Siuntėjas(Kreditorius) - dokumento siuntėjas.
Aprašymas - galimos klaidos aprašymas.
Debetas - Debeto balansinės sąskaitos numeris. Tik Operacijų sąrašo ir Ilgalaikio turto dokumentų patikroje.
Kreditas - Kredito balansinės sąskaitos numeris. Tik Operacijų sąrašo ir Ilgalaikio turto dokumentų patikroje.


Mat.vertybių dokumentai.

Patikrinami materialinių vertybių dokumentai. Tikrinamos dokumentų, sudėties ir dvejybinių įrašų lentelės pagal materialinių vertybių modulio įrašams taikomas logines sąlygas.Mat.vertybių analitikos atitikimas sintetikai.

Meniu Paslaugos / Duomenų patikra / Mat.vertybių analitikos atitikimas sintetikai

Ši užduotis tikrina sąskaitų, kuriuos sąskaitų plane pažymėtos kaip mat.vertybės, sintetinių sumų likučių kontrolę su sumomis,
kurios gaunamos susumavus prekių savikainą.
Tikrinama padieniui, pradedant nuo pradinio periodo dienos iki einamosios kompiuterio datos dienos.
Parodo tik konkrečios dienos atsiradusius skirtumus ar jų panaikinimus. Tolesnę paieška pagal dokumentus turi atlikti pats vartotojas.


Mat.momentiniai likučiai.

Meniu Paslaugos / Duomenų patikra / Mat. momentiniai likučiai

Rekomenduojama atlikti atsitikus įvairiems duomenų patikimumą mažinantiems įvykiams, pavyzdžiui, įtampos dingimui, kompiuterinės įrangos gedimams ir panašiai. Taip pat pastebėjus neatitikimus materialinių vertybių ataskaitose ir momentiniuose likučiuose.

Šio veiksmo metu surenkama visa materialinių vertybių apyvarta, apskaičiuojami likučiai lygiai taip pat kaip ir perkaupiant momentinius likučius. Tačiau nesurašomi į duomenų bazę, bet palyginami su joje esančiais kiekiais.


Piniginių lėšų dokumentai.

Patikrinami piniginių lėšų dokumentai. Tikrinamos dokumentų ir dvejybinių įrašų lentelės pagal piniginių lėšų modulio įrašams taikomas logines sąlygas.


Ilgalaikio turto dokumentai.

Patikrinami visi ilgalaikio turto dokumentai. Tikrinamos dokumentų, sudėties, nusidėvėjimo bei dvejybinių įrašų lentelės pagal ilgalaikio turto modulio įrašams taikomas logines sąlygas.


Ilgalaikio turto analitikos atitikimas sintetikai

Meniu Paslaugos / Duomenų patikra / Ilgalaikio turto analitikos atitikimas sintetikai

Pirmiausia patikrinamos sąskaitos, pažymėtos Turtas ilgalaik. ir Amortiz. atskait su ilgalaikio turto grupėse nurodytomis sąskaitomis.
Jei viskas atitinka, toliau tikrina sąskaitų sintetinių sumų likučių kontrolę su priemonių pradinių verčių ir sukaupto nusidevėjimo sumų likučiais.
Tikrinimas atliekamas padieniui, pradedant nuo pradinio periodo dienos iki einamos kompiuterio datos dienos.
Parodo tik konkrečios dienos atsiradančius skirtumus ar jų panaikinimus. Tolesnę paieška pagal dokumentus turi atlikti pats vartotojas.


Personalo ir atlyginimų dokumentai.

Patikrinami visi personalo apskaitos bei atlyginimų dokumentai. Tikrinamos dokumentų, dvejybinių įrašų bei savybių lentelės pagal atlyginimų bei personalo modulių įrašams taikomas logines sąlygas.


Algalapių ir apmokėjimų surišimas.

Rodomas piniginių lėšų darbo užmokesčio išmokėjimo dokumentų ir darbo užmokesčio mokėtinų sumų atitikimas. Galima ne tik vizualiai matyti neatitikimus, bet ir juos ištaisyti.


Sąskaitų - atskaitingų keitimas

Ši priemonė naudinga ir pavojinga.
Paskirtis - visuose dvejybiniuose įrašuose pakeisti naudotos balansinės sąskaitos numerį kita balansine sąskaita.
Sąskaitų - atskaitingų keitimas - pakeisti balansinių sąskaitų numerius.
Jeigu neesate tikri, kad galite tai padaryti savarankiškai, tai geriau šį veiksmą leiskite atlikti specialistams. Kitu atveju galite "prisivirti košės" ir po to dar ilgai taisyti pirminius dokumentus.

Papildomos komandos - papildomų užduočių vykdymas. Esant būtinybei, kiekvienam užsakovui programuojame papildomai.

Atsarginė duomenų kopija

Sukauptų duomenų bazių kopijavimas. Kopijavimo metu daromos visų duomenų bazių kopijos.
Plačiau apie duomenų saugumą galite paskaityti čia:

Rekomendacijos:


Meniu Paslaugos / Atsarginė duomenų kopija

Daryti kopiją - daryti atsarginę duomenų kopiją.
Parametrai - atsarginės duomenų kopijos darymo parametrų nustatymai.


Pradžioje vieną kartą reikėtų nustatyti parametrus, o vėliau tik daryti kopiją.

Atlikus duomenų kopijavimą, pateikiamas pranešimas apie atliktą kopijavimą.Uždarykite šį pranešimą. Kopija padaryta ir duomenų bazių ZIP rinkmenos išsaugotos nurodytose vietose.

Meniu Paslaugos / Atsarginė duomenų kopija / ParametraiParametrasReikšmėAprašymas
Kopijos šioje darbo vietoje daromosTaip
Ne
Taip - šioje vietoje darysime kopijas.
Ne - šioje vietoje kopijos nedaromos.
Duomenys imami išVisų sričių katalogų
Einamosios srities katalogo
Žemiau nurodyto katalogo
Nurodome iš kur imti duomenis kopijavimui.
Duomenys imami iš katalogoKai auksčiau nurodyta
Žemiau nurodyto katalogo
Galima nurodyti konkretų aplanką
Duomenys kopijavimui imami iš konkretaus nurodyto aplanko.
Kopijų darymo intervalas dienomisNurodomas dienų skaičiusPrograma primins, kad laikas daryti kopijas.
Registro kopijų vietaNurodomas aplankas, į kurį bus daroma registro kopijaRegistro kopijose išsaugomi vartotojo langų išdėstymo nustatymai.
Slenkančių (ciklinių) kopijų katalogasNurodomas aplankas, į kurį bus daromos kopijosCiklinės kopijos, tai sukuriama papildoma kopija, neperrašant seniau padarytos.
Maksimalus (ciklinių) kopijų kiekisNurodomas skaičiusBus kuriama tiek skirtingų kopijų skaičių.
Kopijų darymo veiksmų registravimo rinkmenos (LOG) vietaNurodomas aplankasAtlikus kopijavimą, naujais įrašais papildoma kopijos.log rinkmena.
Kopija į CD (tik XP ir Vista)Nedaroma / DaromaAr daryti kopiją į CD.
Kopija į išorinę laikmeną (pvz.: USB Flash)Nedaroma / DaromaAr daryti kopiją į Flash atmintinę.
Kelias iki išorinės laikmenosNurodomas aplankas
Kai auksčiau nurodyta - Daroma
Nurodyti Flash atmintinę.
Kopija į pasirinktą katalogąNedaroma / DaromaAr daryti kopiją į pasirinktą aplanką.
Kelias iki pasirinkto katalogoNurodomas aplankas
Kai auksčiau nurodyta - Daroma
Nurodyti pasirinktą aplanką.
Papildoma komanda (Email,Ftp)Elektroninio pašto ar ftp derverio nuorodaGalimybė padėti nukopijuotus duomenis į ftp serverį arba išsiųsti nurodytu adresu.

Kai susiruošite daryti kopiją, patikrinkite ar kiti programos vartotojai nedirba programa ir ar ji uždaryta. Uždarykite visus atvertus programos langus, bet neuždarykite programos. Padarykite duomenų bazių kopijas.

Meniu Paslaugos / Atsarginė duomenų kopija

Atlikus duomenų kopijavimą, pateikiamas pranešimas apie atliktą kopijavimą.Uždarykite šį pranešimą. Kopija padaryta ir duomenų bazių ZIP rinkmenos išsaugotos nurodytuose aplankuose.Duomenų saugumas

Saugumo instrukcijų laikytis privaloma jūsų pačių labui. Atsitikus bėdai ir neradus tinkamų kopijų neturi būti sakoma AŠ TO NEŽINIOJAU.

Duomenų saugumas ir priemonės

Visos programos ir duomenys yra saugomi kompiuterio kietajame diske. Duomenys gali būti prarasti dėl disko gedimo, jo netekimo arba neteisingo programinio poveikio į jame esančius duomenis. Tai yra kai diskas nepažeidžiamas, bet jame esantys duomenys sugadinami ar ištrinami. Duomenų praradimo išvengti galima tik darant duomenų kopijas. Darant kopijas reikia atkreipti dėmesį kad magnetinės duomenų laikmenos turi savybę senti. Duomenys gali būti prarandami ir dėl neteisingų personalo veiksmų arba neveiklumo, kai laiku nepadaromos kopijos ar jos daromos neteisingai.

Disko gedimas.
Savaiminis dėl nekokybiškų detalių ar jų senėjimo.
Disko paviršiaus charakteristikų blogėjimo jam senstant, kai palaipsniui atsiranda blogi sektoriai.
Dėl mechaninio poveikio tokio kaip vibracija, smūgiai.
Dėl elektrinio poveikio. Tai įtampos šuoliai, iškrovos ar žaibo išlydžiai.

Netekimai.
Gaisras.
Sunaikinimas dėl mechaninio poveikio (sprogimai, griūtys)
Vagystė.

Programinis poveikis.
Kompiuterių OS klaidos ar OS nekorektiškas veikimas su kitomis programomis.
Įvairių programų nekorektiškas poveikis.
Virusų poveikis.
Neteisingi personalo veiksmai.
Personalo ar pašalinių asmenų veiksmai norint pakenkti.

Kaip rodo patirtis dabartiniu metu praradimai dažniausiai pasitaiko dėl virusų poveikio ir neteisingų personalo veiksmų, o tik toliau dėl elektrinio poveikio ar įvairių gedimų.

Pagrindinės priemonės, užtikrinančios apsaugą nuo duomenų praradimo

Techninės.
Apsaugoti kompiuterius nuo mechaninio poveikio bei nepalankių atmosferinių sąlygų.
Serverius ( esant galimybei ir visas darbo vietas ) aprūpinti nepertraukiamo maitinimo šaltiniais ( UPS ).
Apsaugoti kompiuterius ir lokalų tinklą nuo antiįtampių.

Organizacinės.
Turi būti paskirtas atsakingas už duomenų apsaugą, kuris užtikrina kad būtų laiku ir teisingai daromos kopijos, atliekami visi profilaktiniai darbai.
Užtikrinama apsauga nuo virusų.
Organizuojamas darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.
Patalpų apsauga nuo pašalinių asmenų patekimo bei pasinaudojimo kompiuteriais.
Patalpų priešgaisrinės apsaugos priemonės.
Atliekama kompiuterių, jų OS profilaktika, blogų disko sektorių paieška.
Lokalaus tinklo apsauga nuo nesankcionuoto prisijungimo
Atliekama DB Apskaita duomenų profilaktika.


Profilaktika programoje ir kopijos

Be kompiuterio ar kompiuterinių tinklų profilaktikos, kuri gali būti daroma atskirai, atliekama ir DB Apskaitos profilaktika.

Duomenų kopija daroma nustatytu periodiškumu laikantis taisyklių. Darant duomenų kopiją kiti vartotojai Apskaitos programoje dirbti negali ( tai ne visais atvejais privaloma, bet patartina ).

Duomenų indeksavimas ar suspaudimas atliekamas programoje Nustatymai -> Duomenų bazė dialoge Sritys paspaudus F3 Indeksuoti arba F4 Spausti. Atliekant duomenų suspaudimą kartu atliekamas ir indeksavimas, todėl jo papildomai daryti nereikia. Darant duomenų indeksavimą ar suspaudimą, kiti vartotojai Apskaitos programoje dirbti negali. Tai privalomas reikalavimas. Atliekant duomenų suspaudimą, duomenų bazių tuščios vietos, kur buvo išmesti įrašai užpildomos perstumiant įrašus, todėl tai santykinai pavojingas veiksmas kurį atliekant reikia turėti kopiją.

Momentinių likučių perkaupimas atliekamas programoje pasirenkant Paslaugos -> Momentiniai likučiai ir teigiamai atsakius į paklausimą. Perkaupiant momentinius likučius, kiti vartotojai Apskaitos programoje dirbti gali, išskyrus veiksmus su materialinėmis vertybėmis.

Kopijų darymo ir DB Apskaitos profilaktikos variantai ir eiliškumas gali būti

Periodinė su kopijų darymu. Atliekama kiekvieną ar kas kelias dienas.
Duomenų kopija
Duomenų indeksavimas
Momentinių likučių perkaupimas

Atsiradus problemoms. Atliekama po nekorektiškų įvykių, įtampos dingimo, avarinio išjungimo.
Duomenų indeksavimas
Momentinių likučių perkaupimas

Periodinė su duomenų suspaudimu. Daroma kartą per kelias savaites, mėnesį ar kelis mėnesius arba po kokių nors duomenų pašalinimo.
Duomenų kopija
Duomenų suspaudimas ( suspaudžiant atliekamas ir indeksavimas )
Momentinių likučių perkaupimas

Nedarykite duomenų suspaudimo nepadarę kopijos. Visada patikrinkite kopijos kokybę. Patikrinkite kopijos failo(ų) datą, įsitikinkite kad ji yra tos dienos. Atkreipkite dėmesį į failo(ų) dydį, palyginkite su ankstesnių kopijų dydžiu. Dydis be priežasties negali labai daug pasikeisti staiga.


Atsarginės kopijos

Pagrindinė priemonė, užtikrinanti apsaugą nuo duomenų praradimo yra duomenų kopijos.
Atsakingas už kopijų darymą turi žinoti kada, kaip iš kur ir į ką daromos kopijos ir privalo tai daryti.
Kopijos paprastai turi būti daromos tuo momentu kai duomenų bazėmis niekas nesinaudoja ( nedirba ).

Periodiškumas
Atsarginių kopijų darymo dažnumas priklauso nuo informacijos kiekio ir eksploatavimo intensyvumo. Jis gali būti nuo karto per mėnesį iki 2 kartų per dieną pagal principą: jeigu jums negaila mėnesio darbo - darykit kas mėnesį, jei negaila savaitės darbo - darykit kas savaitę.

Iš kur
Darant atsargines informacijos kopijas kopijuojami visi *.adt, *.adm, *.ini failai, esantys duomenų, sąrašų bei ataskaitų kataloguose.
Taip pat turi būti daroma registro šakos [HKCU\SOFTWARE\DB Topas\DB Apskaita 4] kopija.

Į kur
Kopijas galima daryti į diskelius, įrašomus ar perrašomus CD, magnetooptinius, juostinius įrenginius arba kito kompiuterio diske į atskirus failus ar katalogus.
Kopijas reikia laikyti keliose atskirose laikmenose atskirai (atskirose patalpose). Pavyzdžiui tam paskyrus 10 atskirų laikmenų, kopijas daryti į jas paeiliui, tol nepašalinant ankstesnių kopijų, kol yra laisvos vietos jose. Ne vienoje o keliose atskirose laikmenose laikyti reikia todėl, kad ir kopija gali būti pažeista ar sunaikinta. Atskirose patalpose todėl, kad gaisro ar vagystės atveju galite netekti ne tik pagrindinių duomenų bet ir toje pačioje vietoje laikytų kopijų.
Reikia atkreipti dėmesį į tai kad magnetinės duomenų laikmenos turi savybę senti, ir po kelerių metų informacijos iš jų perskaityti gali nepavykti.

Kaip
Kopijas galima daryti tiesiog perkopijuojant failus arba pasinaudojant duomenų suspaudimo programa ( Winzip, Zip, Rar, PowerArc, Arj ). Rekomenduojame naudoti tik licencijuotas arba nemokamas ( Zip ) duomenų suspaudimo programas.
Darant registro kopiją paprastai panaudojama į Windows OS įtraukta RegEdit programa, kurios atskirai įsigyti nereikia.
Palengvinimui galima kopijavimo ir kopijos kokybės patikrinimo algoritmą surašyti į *.bat failą arba užduotį programoje. Žemiau pateikiamas užduoties pavyzdys.
Padarius kopiją visada patikrinkite jos kokybę. Patikrinkite kopijos failo(ų) datą, įsitikinkite kad ji yra tos dienos. Atkreipkite dėmesį į failo(ų) dydį, palyginkite su ankstesnių kopijų dydžiu. Dydis be priežasties negali labai daug pasikeisti staiga.


Atsarginės duomenų kopijos

Meniu punktas Paslaugos->Atsarginės kopijos

Pagrindinės nuostatos

 • Nustatymai. Be parametrų, pagal nutylėjimą visi nustatymai yra vienvartotojiškai sistemai. Reikia tik nurodyti išorinę laikmeną (diskelio ar CD raidę). Galima nustatyti kad kopijos atlikimo užduoties parametrai būtų imami iš kopijos.cfg failo arba iš kompiuterio registro. Nustatymai registre saugomi atskirame skyriuje Kopijos.
 • Kopijuojami duomenys. Nenurodžius, kopijuoja visas esančias sritis. Galima nustatyti einamąją sritį, nurodyti katalogą su visais pakatalogiais arba katalogų sąrašą.
 • Registrai. Registras kopijuojamas darant duomenų kopiją arba periodiškai, išėjimo iš programos momentu. Dirbant lokaliai, registras kopijuojamas į einamąjį ( Start in nurodytą ) katalogą. Dirbant tinkle verta nurodyti visiems bendrą katalogą serverio diske. Jame kiekvieno PC registrai kopijuojami į failą, atitinkantį PC vardą.
 • Protokolavimas. Atliekami kopijavimo veiksmai ir klaidos protokoluojamos kopijos.log faile. Pavykusio kopijavimo veiksmo data ir laikas, įrašomi į PC registrą arba į koplaik.stp failą.
 • Periodiškumas. Nustatomas kopijų periodiškumas darbo dienomis. Nenustačius imamos 3 dienos. Kopijos senumas tikrinamas pagal PC registre arba koplaik.stp faile esantį įrašą.
 • Suspaudimas. Suspaudžiame naudodami nemokamą ZIP. Suspaudimo užduotis pagal nutylėjimą sukuriama TMP kataloge. Esant reikalui, užduotį galima įdėti savo.
 • Kas daro. Nustatomos darbo vietos, kuriose neturi būti daromos kopijos. Registro kopijos daromos visada, nepriklausomai nuo šio nustatymo. Darbo vietose kur turi būti daromos kopijos kai viršytas nustatytas periodas, automatiškai pranešama kad reikia daryti kopijas.

  Vykdant kopijavimą iš eilės atliekami tokie veiksmai.

  1. Nuskaitomi kopijos atlikimo užduoties parametrai.
  2. Jei nėra nurodyta, kuriama kopijavimo ir duomenų suspaudimo užduotis.
  3. Pašalinamos buvusios laikino naudojimo lokalios kopijos.
  4. Daroma registro kopija į laikiną failą.
  5. Suspaudžiami nurodyti duomenys, ataskaitos bei registro kopija (įtraukiamas laikinas failas), naudojant ZIP archyvatorių.
  6. Patikrinama ar pavyko nuskaitymo ir suspaudimo veiksmai.
  7. Jei nurodyta, atliekamas buvusių kopijų ciklinis pervardinimas ir į atsilaisvinusią vietą nukopijuojamas suspaustas failas.
  8. Jei nurodyta, perkopijuoja suspaustą failą suteikiant jam unikalių vardą į nurodytą diskelį, CD ar katalogą diske.
  9. Registruojama pavykusios kopijos data ir laikas.

  Po kiekvieno duomenų bazių katalogų pervardinimo, perkėlimo, naujų sričių sukūrimo su pasikeitimais supažindinkite atsakingą ir PATIKRINKITE ar teisingai daromos kopijos. Ar iš viso jos pasidaro, ar visi duomenys patenka jei tą daro konkreti užduotis.

 • Apie

  Rodoma bendra informacija apie programą.
  Tai yra vykdančiojo failo parametrai, tuo metu naudojamų (užkrautų) bibliotekų sąrašas.
  Taip pat prijungtos duomenų bazės parametrai bei prisijungimo būdas.
  Kortelėje Versija nurodomi programos autoriai, bei detalesnė konkretaus šios versijos
  failo sukūrimo informacija.

  Turinys

  Atidaromas pradinis programos aprašo turinys.
  Programos aprašą taip pat galite atidaryti paspaudę F1 bet kurioje programos lentelėje.
  Jei apraše yra kokios nors informacijos apie tą lentelę ar langą, ji bus surandama ir parodoma.
  Jei tokios informacijos apraše nėra, atidaromas pradinis aprašo turinys.

  Dialogo

  Aktyvus kai programoje yra atidarytas langas (dialogas) su lentelėmis.
  Jo paspaudimas yra tapatus mygtuko F1 paspaudimui toje programos lentelėje.
  Jei apraše yra kokios nors informacijos apie tą lentelę, ji bus surandama ir parodoma.
  Jei tokios informacijos apraše nėra, atidaromas pradinis aprašo turinys.

  Vykstančio proceso pabaigos laukimo dialogas

  Šis dialogas yra bendrinis ir naudojamas daugelyje programos vietų.
  Vykstant procesui, gali būti rodomi proceso laikiniai parametrai, etapo pavadiinimas
  ar kitokia informacija.
  Pasibaigus procesui, šis dialogas dažniausiai užsidaro be jokio papildomo veiksmo.

  Nustatymų ir parametrų dialogas

  Šis dialogas yra bendrinis ir naudojamas daugelyje programos vietų.
  Jame nurodomi nustatymai bei parametrai, panaudojami kaupiant ataskaitas,
  atliekant įvairius veiksmams. Kiekvienu konkrečiu atveju jame atvaizduojami
  tam atvejui reikiamų parametrų pavadinimai ir galima įvesti jų reikšmes.

  Nustatymų ir parametrų dialogas

  Šis dialogas yra bendrinis ir naudojamas daugelyje programos vietų.
  Jame nurodomi nustatymai bei parametrai, panaudojami surenkant duomenis,
  atliekant įvairius veiksmams. Kiekvienu konkrečiu atveju jame atvaizduojami
  tam atvejui reikiamų parametrų pavadinimai ir galima įvesti jų reikšmes.

  Duomenų ir nustatymų įvedimo dialogas

  Šis dialogas yra bendrinis ir naudojamas daugelyje programos vietų.
  Jame įvedami duomenys, nustatymai bei parametrai, panaudojami kaupiant ataskaitas,
  atliekant įvairius veiksmams. Kiekvienu konkrečiu atveju jame atvaizduojami
  tam atvejui reikiamų parametrų pavadinimai ir galima įvesti jų reikšmes.

  Surasti atskaitingą pagal pavadinimą ar kodą

  Pasirenkant siuntėją ar gavėją kartais nežinome tikslaus pavadinimo. Kad palengvinti šį procesą, prie kiekvieno atskaitingo įvedimo elemento
  yra klavišas, kurį paspaudus galima iš meniu pasirinkti veiksmą. Pavyzdžiui, jei gavėjas jau yra nurodyta organizacija, tuomet:  Ieškoti pagal įm. kodą - Paieška pagal įmonės kodą organizacijų sąraše, asmens kodą personalo sąraše ar ID padalinių bei objektų sąrašuose.
  Ieškoti pagal pavadinimą - Paieška pagal pavadinimą. Jei iš anksto nurodyta atskaitingo pradžia (organizacijos, padaliniai, ar kt.), tuomet ieškoma
  tik tame sąraše. Kai gavėjas iš anksto visai nenurodytas ir pagal įvestą paieškos laukelyje frazę randa keletą įmonių, objektų, padalinių ar atskaitingų,
  bus pasiūlyta pasirinkti vieną iš sąrašo:
  Rodomi tik apskaitomi - Pasirinkimas iš visų ar tik iš apskaitomų atskaitingų pagal prie jų nustatytą požymį sąrašuose.
  Kitų lygių autoparinkimas - Aktualu kai sąrašai (pvz. organizacijų) yra sugrupuoti ir įvesti keliais lygiais. Kai nėra pažymėta, tuomet pasirinkus
  aukštesnio lygio elementą, jo žemesnis lygis nepriskkiriamas - paliekamas tuščias. Jei yra pažymėta, tuomet pasirinkus aukštesnį, žemesniam iš karto
  priskiriamas pirmasis elementas iš sąrašo.
  Naujas įrašas - Atidaroma atitinkamo sąrašo lentelė ir pradedamas naujo įrašo redagavimas. Užpildžius reikšmes ir išsaugojus,
  šis naujas elementas ir yra priskiriamas pildomam atskaitingam.
  Organizacijų sąrašas - Atidaroma atitinkamo sąrašo lentelė (jei iš anksto buvo priskirtas, pvz. personalas - tuomet personalo sąrašas.
  Galima ieškoti ar įvesti naują. Po to F12 Pasirinkome gauti reikšmę.

  Pavyzdys, kai iš anksto nenurodyta atskaitingo pradžia (organizacijos, padaliniai, ar kt.), o pagal įvestą paieškos laukelyje frazę randa keletą įmonių,
  objektų, padalinių ar atskaitingų, bus pasiūlyta pasirinkti vieną iš sąrašo:  Pasirinkus iš sąrašo eilutę ir paspaudus Priskirti, į atskaitingo (gavėjo ar siuntėjo) laukelį bus priskirtas.

  Įvairių duomenų HTML formatu peržiūros lentelė

  Ši lentelė skirta įvairios informacijos bei tarpinių duomenų, kurie pateikiami HTML formatu,
  atvaizdavimui ir naudojama daugelyje programos vietų.
  Kiekvienu konkrečiu atveju joje atvaizduojami atitinkami duomenys.

  Įvairių tarpinių duomenų peržiūros lentelė

  Ši lentelė skirta įvairių tarpinių duomenų atvaizdavimui ir naudojama daugelyje programos vietų.
  Kiekvienu konkrečiu atveju joje atvaizduojami atitinkamų pavadinimų stulpeliai su duomenimis. Kai kuriais atveljais galima pažymėti reikiamas eilutes ar pakoreguoti duomenų reikšmes.


  Matavimo vienetai

  Sąrašai / Mat. vertybių / Matavimo vienetai

  Lentelės stulpeliai
  Kodas - Matavimo viento kodas (eilės numeris).
  Pavadinimas - matavimo vieneto pavadinimas.


  Kategorijos, grupės

  Sąrašai / Mat. vertybių / Kategorijos, grupės

  Lentelėje aprašoma materialinių vertybių kategorijų struktūra. Tai yra medžio tipo struktūra, turinti daug tarpusavyje susietų lygių. Apribojimas yra tik kad kiekviename iš lygių gali būti iki 999 elementų.  kiekviena iš materialinių vertybių eilučių gali būti priskirta šiai aprašytai kategorijų struktūrai.
  Tai nurodoma stulpelyje "Kategorija".


  Sąskaitų nomenklatūrinės grupės

  Sąrašai / Mat. vertybių / Sąskaitų nom. grupės

  Paskirtis, esant galimybei pagal vertybių (prekių, paslaugų) kodus, jas automatiškai priskirti nurodytoms balansinėms sąskaitoms.  Lentelės funkcinis klavišas
  F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti nomenklatūrinių grupių sąrašą.

  Lentelės stulpeliai
  Nuo nom. Nr. - nuo vertybės (prekės) kodo.
  Sąskaita - balansinės sąskaitos numeris.
  Pavadinimas - balansinės sąskaitos pavadinimas.
  Nomenklatūrinė grupė - grupės pavadinimas. Neįrašius, atitinka balansinės sąskaitos pavadinimą.

  Pavyzdyje parodyta, kad visos vertybės (prekės, paslaugos), kurių kodo pradžia:
  "1" - priskiriamos 20110 balansinei sąskaitai;
  "3" - priskiriamos 20130 balansinei sąskaitai;
  "4" - priskiriamos 20140 balansinei sąskaitai;
  "5", automatiškai priskiriama 505 balansinė sąskaita;
  "B" - priskiriamos 20140 balansinei sąskaitai;
  "x" - priskiriamos 6118 balansinei sąskaitai.


  Materialinių vertybių ir paslaugų klasifikatorius

  Materialinių vertybių, prekių, paslaugų, trumpalaikio turto, ūkinių medžiagų analitinei (kiekinei) apskaitai būtinai reikia užpildyti klasifikatorių. Klasifikatoriaus papildymui arba peržiūrai atveriamas sąrašai / Mat. Vertybių / Klasifikatorius

  Sąrašo lentelė valdoma pagal bendras taisykles. Lentelės mygtukai:
  F2 Filtras - filtruoti įrašus lentelėje pagal grupes.
  F4 Darbinės užduotys - darbinių užduočių vykdymas. Matomas, kai naudojamas gamybos modulis.
  F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti personalo sąrašą.
  F6 Info - išsami informacija apie .
  Ctrl+L Nuoroda - atverti peržiūrai laukelyje Nuoroda susietą dokumentą ar išorinę rinkmeną.

  Matomi lentelės mygtukai turi papildomas savybes, kurias galite aktyvuoti pagal iškilusį poreikį.
  Mygtuko meniu atveriamas spragtelėjus pele arba kartu klaviatūra paspaudus Lentelės stulpeliai:

  Numeris - vertybės, paslaugos kodas.
  Pavadinimas - vertybės, paslaugos pavadinimas.
  Matavimo vnt - matavimo vienetas.
  Mokestis - PVM tarifo dydis.
  Sąskaita - vertybės (paslaugos) balansinė sąskaita.
  Metodas - apskaitos metodas FIFO, Svertas.
  Kaina - vertybės kaina.
  Kaina P - vertybės pardavimo kaina. Naudotina siunčiant į Kasos aparatą arba posą.
  Siuntėjas - vertybės siuntėjas (tiekėjas). Galima .
  Gavėjas - vertybės gavėjas.
  Sudėtis - požymis, nurodantis kad yra vertybės sudėtis.
  Daugiklis - reikšmė sudarant gaminio kortelę, kai žaliavų kiekiai labai maži.
  Koncentracija - skysčių gamybai skirtas požymis.
  Išeiga - gamybai skirtas požymis. Gaminio (porcijos) Išeigos dydis.
  S Numeris - vertybės brūkšninis kodas (barkodas).
  Nuoroda - nuoroda į nuotraukos rinkmeną ar kitą dokumentą.


  Mat. vertybių modulio parametrai

  Sąrašai / Mat. vertybių / Parametrai

  Paskirtis - nustatyti naudojamus vertybių apskaitos parametrus.  Parametras - parametro pavadinimas.
  Reikšmė - parametro reikšmė.

  Ženklų po kalbelio - Kiekis - nurodyti kiek ženklų po kablelio naudosite. Galimos reikšmės 0-4
  Ženklų po kalbelio - KiekisF (faktinis) - nurodyti kiek ženklų po kablelio naudosite. Galimos reikšmės 0-4
  Ženklų po kalbelio - Kaina - nurodyti kiek ženklų po kablelio naudosite. Galimos reikšmės 0-4
  Ženklų po kalbelio - KainaP (Pardavimo) - nurodyti kiek ženklų po kablelio naudosite. Galimos reikšmės 0-4
  Prad.kaina logika - nurodyti kaip rodyti pradinę kainą. Galimos reikšmės:

  Klasifikatorius - rodyti kainą iš klasifikatoriaus
  Paskutinė pardavimo kaina - rodyti kainą pagal paskutinį pardavimą
  Kainynas - rodyti kainą iš kainyno.
  Kiekius sumuoti - rodyti kiekių sumą. Galimos reikšmės Taip/Ne
  KiekiusF sumuoti - rodyti faktinių kiekių sumą. Galimos reikšmės Taip/Ne
  Numerio parinkimo formatas -
  Inventorizacijoje gavimo informacija (fifo) - ar rodyti Gavimo info inventorizacijoje. Galimos reikšmės naudojama/Nenaudojama.

  Materialinės vertybės (prekės, paslaugos, medžiagos)

  1. Vertybių (prekių, paslaugų, medžiagų) sąrašų paruošimas
  1. Pajamuojama vertybė bus naujoje balansinėje sąskaitoje, papildomas .
  2. Pajamuojama nauja vertybė (prekė), papildomas vertybių .
  3. Įvedamas bei .

  2. Vertybių (prekių, paslaugų, medžiagų) įvedimas

  3. Vertybių (prekių, paslaugų, medžiagų).
  3.1. - pajamų dokumente vertybių kainos su PVM ir nuolaida.
  3.2. - pajamų dokumente taikyta nuolaida ir pridėti PVM.
  3.3. - pajamų dokumente taikoma nuolaida.
  3.4. - pridėtinės išlaidos įskaitomos į savikainą.
  3.5. - pirkimai valiuta.

  4. Vertybių (prekių, paslaugų, medžiagų)
  4.1.
  4.1.1.
  4.1.2.
  4.1.3.
  4.2.
  4.3.
  4.4.

  5. Šiuo metu esančių vertybių (prekių) sąrašas

  6. Materialinių vertybių (prekių, paslaugų) kiekinės ir suminės ataskaitos.
  - vertybių (prekių, paslaugų) pajamų ataskaita.
  - vertybių (prekių, paslaugų) išlaidų ataskaita.
  - vertybių (prekių, paslaugų) likučių pradžioje, pajamų, išlaidų ir likučių pabaigoje ataskaita.
  - nurodytos vertybių (prekių) balansinės sąskaitos korespondencijų ir likučių ataskaitos.


  Materialinės vertybių (prekių) pajamos

  Meniu parinkite Dokumentai / Mat. vertybių / Pajamos

  Atidaromas mat. vertybių pajamų nustatymų langas  Veiksmai - pažymėkite Pajamos
  Atskaitingas - Nurodome padalinį, į kurį pajamuosime vertybes (prekes). Padaliniai / Centrinis sandėlis
  Spragtelėti mygtuką Įvykdyti. Dokumentų įvedimo metu, nustatyti ataskaitinio laikotarpio nustatinėti nereikia.
  Atveriamas, materialinių vertybių pajamų langas. Šis langas suskaidytas į 3 dalis (lenteles):

  Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame dokumento Numerį, Datą, parenkame Siuntėją (Tiekėją), nurodome Dokumento Rūšį.
  Vidurinėje lentelėje Sudėtis įvedame pajamuojamas vertybes (prekes).
  Žemutinėje lentelėje Dvejybiniai įrašai sukuriami dokumento dvejybiniai įrašai.  1. Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame:
  Dokumentas - pajamų dokumento Serija ir numeris. Rekomenduojame rašyti didžiosiomis raidėmis be tarpų. Pvz. Dokumento Serija DDD Nr. 44444, rašykite DDD44444
  Data - pajamų dokumento išrašymo data.
  Siuntėjas - vertybių (prekių) tiekėjas. Parenkamas iš sąrašo Organizacijos. Galima .
  Dok. Rūšis - Dokumento rūšis, parenkamas iš sudarytų rūšių sąrašo.
  ! Paskirtis - Iš sąrašo personalas parinkite atskaitingą asmenį, kuris apmokėjo šį dokumentą. Jeigu apmokėjimas tiekėjui bus vėliau vykdomas mokėjimo nurodymu iš atsiskaitomosios sąskaitos, tai šio laukelio nepildykite.

  2. Vidurinėje lentelėje Sudėtis įvedame tiek eilučių, kiek pajamuojame skirtingų vertybių (prekių):
  Numeris - įvedamas pajamuojamos vertybės (prekės) kodas. Parenkamas iš sąrašo Klasifikatorius.
  Kiekis - įvedamas pajamuojamų vertybių (prekių) kiekis.
  Kaina - įvedamas pajamuojamų vertybių (prekių) vieneto kaina. Suma, skaičiuojama automatiškai.
  ! - galima įvesti sumą pajamuojamų vertybių (prekių) kiekį ir sumą, kaina skaičiuojama automatiškai.

  3. Dvejybiniai įrašai
  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys - pajamuojamos vertybės patvirtinamos ir perkeliamos į likučius. Automatiškai sukuriami dvejybiniai įrašai.

  4. Pajamų orderio spausdinimas
  4.1. Spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas - atidaromas langas Ataskaitos. Pele pažymėkite ataskaitos pavadinimą.  4.2. Spragtelėkite mygtuką F2 Peržiūra

  Atidaroma ataskaita peržiūrai  Jeigu ataskaitos pavadinimas su raidėmis DK, tai šioje ataskaitoje taip pat matysite vertybių (prekių) pajamų orderio dvejybinius įrašus.

  4.3. Spausdinimui spragtelėkite mygtuką.
  4.4. Uždarykite ataskaitą. Spragtelėkite pele lango dešiniajame viršutiniame kampe esantį mygtuką.
  4.5. Uždarykite ataskaitų langą. Spragtelėkite pele lango dešiniajame viršutiniame kampe esantį mygtuką.


  Materialinių vertybių (prekių) pajamos atmetant PVM ir nuolaidą

  Tiekėjas pateikė PVM sąskaitą faktūrą už prekes. Joje prekių kainas nurodė su PVM ir pritaikė nuolaidą.
  Tikslas - pajamuoti vertybes įvertinus nuolaidas ir atimti PVM.

  1. Pagrindinis Meniu Dokumentai / Mat. vertybių / Pajamos
  1.1. Pažymėkite Pajamos - vertybių pajamavimas
  1.2. Atskaitingas - parinkite Padaliniai / Centrinis sandėlis (į kurį padalinį pajamuosite vertybes)
  1.3. Įvykdyti - atveriamas įvedimo langas

  2. Įvedame dokumentą ir jo sudėtį
  2.1. Viršutinėje lentelėje įvedame Dokumento Numerį, Datą, Tiekėją parinkite iš sąrašo Organizacijos
  Nuolaida - įrašykite reikšmę procentais, jeigu buvo taikyta nuolaida pajamuojamos vertybėms.
  !Paskirtis - Iš sąrašo personalas parinkite atskaitingą asmenį, kuris apmokėjo šį dokumentą. Jeigu apmokėjimas tiekėjui bus vėliau vykdomas mokėjimo nurodymu iš atsiskaitomosios sąskaitos, tai šio laukelio nepildykite.

  2.2. Vidurinėje lentelėje Sudėtis bus tiek eilučių, kiek pajamuojame skirtingų vertybių (prekių). Įveskite jų kodus, kiekius ir kainą su PVM ir be nuolaidos įrašykite į Prad.kaina laukelį. Surašius, perskaičiuokite kainas pritaikant nuolaidą ir atmesti PVM. Spragtelėkite lango mygtuką F4 darbinės užduotys - meniu. F4 Darbinės užduotys - meniu Rodyklė šalia mygtuko pavadinimo.
  Atveriamas mygtuko meniu. Parinkite Vertės keitimas / Pagal prad.suma atmetant PVM mokestį ir nuolaidą  Perskaičiuojama visų vertybių (prekių) kainos pagal nurodytas sąlygas.
  Kaina - surašoma perskaičiuota vertė eurais.
  Prad.kaina - pajamuotų vertybių kaina eurais prieš nuolaidą su PVM.

  ! Perskaičiuoti pajamavimo kainą, galima kol dokumentas nepatvirtintas arba nėra dvejybinių įrašų.

  3.
  4.


  Materialinės vertybių (prekių) pajamos atimant nuolaida ir pridedant PVM

  Pajamuojamų vertybių kaina nurodyta be PVM ir nuolaida.
  Tikslas - pajamuoti vertybes įvertinus nuolaidą ir pridėti PVM.

  1. Pagrindinis Meniu Dokumentai / Mat. vertybių / Pajamos
  1.1. Pažymėkite Pajamos - vertybių pajamavimas
  1.2. Atskaitingas - parinkite Padaliniai / Centrinis sandėlis (į kurį padalinį pajamuosite vertybes)
  1.3. Įvykdyti - atveriamas įvedimo langas

  2. Įvedame dokumentą ir jo sudėtį
  2.1. Viršutinėje lentelėje įvedame Dokumento Numerį, Datą, Tiekėją parinkite iš sąrašo Organizacijos
  Nuolaida - įrašykite reikšmę procentais, jeigu buvo taikyta nuolaida pajamuojamos vertybėms.

  2.2. Vidurinėje lentelėje Sudėtis bus tiek eilučių, kiek pajamuojame skirtingų vertybių (prekių). Įveskite jų kodus, kiekius ir kainą be nuolaidos įrašykite į Prad.kaina laukelį. Surašius, perskaičiuokite kainas pritaikant nuolaidą. Spragtelėkite lango mygtuką F4 darbinės užduotys - meniu. F4 Darbinės užduotys - meniu Rodyklė šalia mygtuko pavadinimo.
  Atveriamas mygtuko meniu. Parinkite Vertės keitimas / Pagal prad.suma atmetant nuolaidą ir pridedant PVM mokestį  Perskaičiuojama visų vertybių (prekių) kainos pagal nurodytas sąlygas.
  Kaina - surašoma perskaičiuota vertė eurais.
  Prad.kaina - pajamuotų vertybių kaina eurais prieš nuolaidą.

  ! Perskaičiuoti pajamavimo kainą, galima kol dokumentas nepatvirtintas arba nėra dvejybinių įrašų.

  3.
  4.


  Materialinės vertybių (prekių) pajamos su nuolaida

  Tiekėjas pateikė sąskaitą faktūrą kurioje pajamuojamų vertybių kaina nurodyta be PVM ir dar suteikė nuolaidą.
  Tikslas - pajamuoti vertybes be PVM ir įvertinti gautas nuolaidas

  1. Pagrindinis Meniu Dokumentai / Mat. vertybių / Pajamos
  1.1. Pažymėkite Pajamos - vertybių pajamavimas
  1.2. Atskaitingas - parinkite Padaliniai / Centrinis sandėlis (į kurį padalinį pajamuosite vertybes)
  1.3. Įvykdyti - atveriamas įvedimo langas

  2. Įvedame dokumentą ir jo sudėtį
  2.1. Viršutinėje lentelėje įvedame Dokumento Numerį, Datą, Tiekėją parinkite iš sąrašo Organizacijos
  Nuolaida - įrašykite reikšmę procentais, jeigu buvo taikyta nuolaida pajamuojamos vertybėms.

  2.2. Vidurinėje lentelėje Sudėtis bus tiek eilučių, kiek pajamuojame skirtingų vertybių (prekių). Įveskite jų kodus, kiekius ir kainą be nuolaidos įrašykite į Prad.kaina laukelį. Surašius, perskaičiuokite kainas pritaikant nuolaidą. Spragtelėkite lango mygtuką F4 darbinės užduotys - meniu. F4 Darbinės užduotys - meniu Rodyklė šalia mygtuko pavadinimo.
  Atveriamas mygtuko meniu. Parinkite Vertės keitimas / Pagal prad.suma atmetant nuolaidą  Perskaičiuojama visų vertybių (prekių) kainos pagal nurodytas sąlygas.
  Kaina - surašoma perskaičiuota vertė eurais.
  Prad.kaina - pajamuotų vertybių kaina eurais prieš nuolaidą.

  ! Perskaičiuoti pajamavimo kainą, galima kol dokumentas nepatvirtintas arba nėra dvejybinių įrašų.

  3.
  4.


  Vertybių pajamos (pirkimas) su vertės perskaičiavimu pagal kitą materialinių vertybių dokumentą

  Iš tiekėjo gauname vertybes (prekes).
  Transporto bendrovė pateikė sąskaitą už paslaugas - atvežimas
  Reikia padidinti vertybių (prekių) savikainą transporto paslaugų suma.

  1. Pagrindinis Meniu Dokumentai / Mat. vertybių / Pajamos
  1.1. Pažymėkite Pajamos - vertybių pajamavimas
  1.2. Atskaitingas - parinkite Padaliniai / Centrinis sandėlis (į kurį padalinį pajamuosite vertybes)
  1.3. Įvykdyti - atveriamas įvedimo langas

  2. Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame tiekėjo sąskaitą faktūrą (Invoice). Pvz. Dokumento numeris DDD4444
  2.1. Vidurinėje (Sudėties) lentelėje įveskite pajamuojamų vertybių (prekių) kodus, kiekius ir įrašykite Kainas. Įvedame tiek eilučių, kiek pajamuojame skirtingų vertybių (prekių).
  2.2. Perkelkite vertybes (prekes) į sandėlį ir sukurkite dvejybinius įrašus. Paspauskite mygtuką F4 Darbinės užduotys.

  3. Įveskite atskirą Paslaugų tiekėjo dokumentą, kurio paslaugas, norime pridėti prie pajamuojamų vertybių (prekių) pirkimo kainos. Pvz. Dokumento numeris TRA12588. Pažymime Dokumentą DDD4444, kurio vidurinėje lentelėje surašytų vertybių (prekių) kainas ketiname perskaičiuoti. Dokumentas pažymimas, pele spragtelėjus lango rėmelį kairiu pelės klavišu.
  Vertės perskaičiavimui, spragtelėkite lango mygtuko F4 darbinės užduotys - meniu. F4 Darbinės užduotys - meniu Rodyklė šalia mygtuko pavadinimo.
  Atveriamas mygtuko meniu. Parinkite variantą Vertės keitimas / Pagal kitų dokumentų sumą  Atveriamas langas, kuriame reikia įvesti sumą, kuria didinsime pajamuotų vertybių (prekių) savikainą.  Spragtelėkite mygtuką Gerai. Vidurinėje lentelėje automatiškai surašomi vertybių (prekių) kodai ir sumos.  Pajamuojamų vertybių kiekiai nekeičiami, o papildomos tik sumos praporcingai sumoms pajamų dokumente.
  Suma - tai suma, kuria didinate vertybių savikainą pridėtinių išlaidų suma.
  Prad.suma - matysite pradinę vertybių sumą, įvestą pirkimo iš tiekėjų dokumente.

  3.1. Paspauskite mygtuką F4 Darbinės užduotys. Automatiškai padidinsite pirkimo kainas ir sukursite dvejybinius įrašus.


  Vertybių pajamos (pirkimas) užsienio valiuta su vertės perskaičiavimu į eurus

  Pirkimo dokumente vertybių kainos nurodytos Valiuta.
  Tikslas - pajamuoti vertybes eurais
  1. Pagrindinis Meniu Dokumentai / Mat. vertybių / Pajamos
  1.1. Pažymėkite Pajamos - vertybių pajamavimas
  1.2. Atskaitingas - parinkite Padaliniai / Centrinis sandėlis (į kurį padalinį pajamuosite vertybes)
  1.3. Įvykdyti - atveriamas įvedimo langas

  2. Įvedame dokumentą ir jo sudėtį
  2.1. Viršutinėje lentelėje įvedame Dokumento Numerį, Datą, Tiekėją parinkite iš sąrašo Organizacijos ir būtinai nurodykite Valiuta, kuria pajamuojamos vertybės (prekės). Pajamoms eurais, Valiuta nenurodoma.
  2.2. Vidurinėje lentelėje Sudėtis bus tiek eilučių, kiek pajamuojame skirtingų vertybių (prekių). Įveskite jų kodus, kiekius ir kainą valiuta įrašykite į Prad.kaina laukelį. Surašius, perskaičiuokite kainas į eurus, spragtelėjus lango mygtuko F4 darbinės užduotys - meniu. F4 Darbinės užduotys - meniu Rodyklė šalia mygtuko pavadinimo.
  Atveriamas mygtuko meniu. Parinkite Vertės keitimas / Pagal valiutos kursą  Perskaičiuojama visų vertybių (prekių) kainos pagal nurodytas sąlygas.
  Kaina - surašoma perskaičiuota vertė eurais.
  Prad.kaina - pajamuotų vertybių kaina Valiuta.

  3.
  4.


  Materialinės vertybių (prekių) išlaidos

  Pagrindinis meniu Dokumentai / Mat. vertybių / Išlaidos Atidaromas nustatymų langas  1. Veiksmai - pažymėkite Išlaidos
  2. Atskaitingas - Nurodome padalinį, iš kurio išlaiduosime [parduosime] vertybes (prekes). Padaliniai / Centrinis sandėlis
  3. Spragtelėti mygtuką Įvykdyti. Dokumentų įvedimo metu, nustatyti ataskaitinio laikotarpio nustatinėti nereikia.
  Atveriamas, materialinių vertybių išlaidų langas. Šis langas suskaidytas į 3 dalis (lenteles):

  Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame dokumento Numerį, Datą, parenkame Gavėją (Pirkėją), nurodome Dokumento Rūšį.
  Vidurinėje lentelėje Sudėtis įvedame parduodamas vertybes (prekes).
  Žemutinėje lentelėje Dvejybiniai įrašai sukuriami dokumento dvejybiniai įrašai.  1. Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame:
  Dokumentas - išlaidų dokumento Serija ir numeris. Rekomenduojame rašyti didžiosiomis raidėmis be tarpų.
  Data - išlaidų dokumento išrašymo data.
  Gavėjas - vertybių (prekių) pirkėjas. Parenkamas iš sąrašo Organizacijos. Galima .
  Dok. Rūšis - Dokumento rūšis, parenkamas iš sudarytų rūšių sąrašo.

  2. Vidurinėje lentelėje Sudėtis įvedame tiek eilučių, kiek parduosime skirtingų vertybių (prekių):
  Numeris - įvedamas arba parenkamas iš momentinių likučių parduodamos vertybės (prekės) kodas.
  Kiekis - įvedamas parduodamos vertybės (prekės) kiekis.
  KainaP - įvedama parduodamos vertybės (prekių) vieneto kaina pardavimo kaina be PVM. SumaP, skaičiuojama automatiškai.

  dėl vertybių parinkimo iš momentinių likučių.

  3. Dvejybiniai įrašai
  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys - išlaiduojamos vertybės patvirtinamos ir mažinamas likučio kiekis. Automatiškai sukuriami dvejybiniai įrašai.  4. PVM sąskaitos faktūros spausdinimas
  4.1. Spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas - atidaromas langas Ataskaitos. Pele pažymėkite ataskaitos pavadinimą.  4.2. Spragtelėkite mygtuką F2 Peržiūra

  Atidaroma ataskaita peržiūrai  4.3. Spausdinimui spragtelėkite mygtuką.
  4.4. Uždarykite ataskaitą. Spragtelėkite pele lango dešiniajame viršutiniame kampe esantį mygtuką.
  4.5. Uždarykite ataskaitų langą. Spragtelėkite pele lango dešiniajame viršutiniame kampe esantį mygtuką.  5. Sąskaitos apmokėjimui spausdinimas

  5.1. Spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas - atidaromas langas Ataskaitos. Pele pažymėkite ataskaitos pavadinimą "Sąskaita apmokėjimui".
  5.2. Spragtelėkite mygtuką F2 Peržiūra

  Atidaroma ataskaita peržiūrai
  5.3. Spausdinimui spragtelėkite mygtuką.
  5.4. Uždarykite ataskaitą. Spragtelėkite pele lango dešiniajame viršutiniame kampe esantį mygtuką.
  5.5. Uždarykite ataskaitų langą. Spragtelėkite pele lango dešiniajame viršutiniame kampe esantį mygtuką.


  Materialinės vertybių (prekių) išlaidos su nustatytu antkainiu

  Meniu Dokumentai / Mat. vertybių / Išlaidos. Atidaromas nustatymų langas  1. Veiksmai - pažymėkite Išlaidos
  2. Atskaitingas - Nurodome padalinį, iš kurio išlaiduosime [parduosime] vertybes (prekes). Padaliniai / Centrinis sandėlis
  3. Spragtelėti mygtuką Įvykdyti. Dokumentų įvedimo metu, nustatyti ataskaitinio laikotarpio nustatinėti nereikia.
  Atveriamas, materialinių vertybių išlaidų langas. Šis langas suskaidytas į 3 dalis (lenteles):

  Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame dokumento Numerį, Datą, parenkame Gavėją (Pirkėją), nurodome Dokumento Rūšį.
  Vidurinėje lentelėje Sudėtis įvedame parduodamas vertybes (prekes).
  Žemutinėje lentelėje Dvejybiniai įrašai sukuriami dokumento dvejybiniai įrašai.

  1. Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame:
  Dokumentas- išlaidų dokumento Serija ir numeris. Rekomenduojame rašyti didžiosiomis raidėmis be tarpų.
  Data - išlaidų dokumento išrašymo data.
  Gavėjas - vertybių (prekių) pirkėjas. Parenkamas iš sąrašo Organizacijos. Galima .
  Dok. Rūšis - Dokumento rūšis, parenkamas iš sudarytų rūšių sąrašo.

  2. Vidurinėje lentelėje Sudėtis įvedame tiek eilučių, kiek parduosime skirtingų vertybių (prekių):
  Numeris - įvedamas arba parenkamas iš momentinių likučių parduodamos vertybės (prekės) kodas.
  Kiekis - įvedamas parduodamos vertybės (prekės) kiekis.
  KainaP - įvedama parduodamos vertybės (prekių) vieneto kaina pardavimo kaina be PVM. SumaP, skaičiuojama automatiškai.

  dėl vertybių parinkimo iš momentinių likučių.

  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys - meniu Rodyklė šalia mygtuko pavadinimo.
  Atveriamas mygtuko meniu. Parinkite Antkainio taikymas  Atveriamas langas. Įrašykite antkainio procentą ir spragtelėkite mygtuką Gerai.  Sudėties lange įrašytų vertybių (prekių) pardavimo kainos perskaičiuojamos praporcingai pirkimo kainoms.

  3. Sukurkite dokumentui
  4. Spausdinkite


  Materialinės vertybių (prekių) išlaidos pardavimas su nuolaida

  Meniu Dokumentai / Mat. vertybių / Išlaidos. Atidaromas nustatymų langas  1. Veiksmai - pažymėkite Išlaidos
  2. Atskaitingas - Nurodome padalinį, iš kurio išlaiduosime [parduosime] vertybes (prekes). Padaliniai / Centrinis sandėlis
  3. Spragtelėti mygtuką Įvykdyti. Dokumentų įvedimo metu, nustatyti ataskaitinio laikotarpio nustatinėti nereikia.
  Atveriamas, materialinių vertybių išlaidų langas. Šis langas suskaidytas į 3 dalis (lenteles):

  Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame dokumento Numerį, Datą, parenkame Gavėją (Pirkėją), nurodome Dokumento Rūšį.
  Vidurinėje lentelėje Sudėtis įvedame parduodamas vertybes (prekes).
  Žemutinėje lentelėje Dvejybiniai įrašai sukuriami dokumento dvejybiniai įrašai.

  1. Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame:
  Dokumentas - išlaidų dokumento Serija ir numeris. Rekomenduojame rašyti didžiosiomis raidėmis be tarpų.
  Data - išlaidų dokumento išrašymo data.
  Gavėjas - vertybių (prekių) pirkėjas. Parenkamas iš sąrašo Organizacijos. Galima .
  Dok. Rūšis - Dokumento rūšis, parenkamas iš sudarytų rūšių sąrašo.

  Nuolaida Įveskite nuolaidos reikšmę, jeigu visoms faktūros vertybėms (prekėms) ji vienoda. Kitu atveju, nuolaida įrašykite sudėties lentelėje prie prekių.

  2. Vidurinėje lentelėje Sudėtis įvedame tiek eilučių, kiek parduosime skirtingų vertybių (prekių):
  Numeris - įvedamas arba parenkamas iš momentinių likučių parduodamos vertybės (prekės) kodas.
  Kiekis - įvedamas parduodamos vertybės (prekės) kiekis.
  KainaP - įvedama parduodamos vertybės (prekių) vieneto kaina pardavimo kaina be PVM ir be nuolaidos. SumaP, skaičiuojama automatiškai.

  Nuolaida - Įveskite individualią nuolaidos reikšmę prekei, procentais.

  dėl vertybių parinkimo iš momentinių likučių.

  3. Sukurkite dokumentui
  4. Spausdinkite ataskaitos blankas PVM faktūra su nuolaida


  Materialinės vertybių (prekių) ir paslaugų išlaidos - pardavimas

  Meniu Dokumentai / Mat. vertybių / Išlaidos. Atidaromas nustatymų langas  1. Veiksmai - pažymėkite Išlaidos
  2. Atskaitingas - Nurodome padalinį, iš kurio išlaiduosime [parduosime] vertybes (prekes). Padaliniai / Centrinis sandėlis
  3. Spragtelėti mygtuką Įvykdyti. Dokumentų įvedimo metu, nustatyti ataskaitinio laikotarpio nustatinėti nereikia.
  Atveriamas, materialinių vertybių išlaidų langas. Šis langas suskaidytas į 3 dalis (lenteles):

  Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame dokumento Numerį, Datą, parenkame Gavėją (Pirkėją), nurodome Dokumento Rūšį.
  Vidurinėje lentelėje Sudėtis įvedame parduodamas vertybes (prekes).
  Žemutinėje lentelėje Dvejybiniai įrašai sukuriami dokumento dvejybiniai įrašai.

  1. Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame:
  Dokumentas - išlaidų dokumento Serija ir numeris. Rekomenduojame rašyti didžiosiomis raidėmis be tarpų.
  Data - išlaidų dokumento išrašymo data.
  Gavėjas - vertybių (prekių) pirkėjas. Parenkamas iš sąrašo Organizacijos. Galima .
  Dok. Rūšis - Dokumento rūšis, parenkamas iš sudarytų rūšių sąrašo.

  2. Vidurinėje lentelėje Sudėtis įvedame tiek eilučių, kiek parduosime skirtingų vertybių (prekių) ir paslaugų:
  Numeris - įvedamas arba parenkamas iš momentinių likučių parduodamos vertybės (prekės) kodas.
  Kiekis - įvedamas parduodamos vertybės (prekės) kiekis.
  KainaP - įvedama parduodamos vertybės (prekių) arba paslaugos vieneto kaina pardavimo kaina be PVM ir be nuolaidos. SumaP, skaičiuojama automatiškai.

  P.S. Paslauga, kaip prekė privalo turėti kodą.

  3. Sukurkite dokumentui
  4. Spausdinkite ataskaitos blankas PVM faktūra su nuolaida


  Materialinės vertybių (prekių) ir paslaugų išlaidos - pasiūlymas, sąskaita išankstinam apmokėjimui

  Meniu Dokumentai / Mat. vertybių / Išlaidos. Atidaromas nustatymų langas  1. Veiksmai - pažymėkite Išlaidos
  2. Atskaitingas - Nurodome padalinį, iš kurio išlaiduosime [parduosime] vertybes (prekes). Padaliniai / Centrinis sandėlis
  3. Spragtelėti mygtuką Įvykdyti. Dokumentų įvedimo metu, nustatyti ataskaitinio laikotarpio nustatinėti nereikia.
  Atveriamas, materialinių vertybių išlaidų langas. Šis langas suskaidytas į 3 dalis (lenteles):

  Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame dokumento Numerį, Datą, parenkame Gavėją (Pirkėją), nurodome Dokumento Rūšį.
  Vidurinėje lentelėje Sudėtis įvedame parduodamas vertybes (prekes).
  Žemutinėje lentelėje Dvejybiniai įrašai sukuriami dokumento dvejybiniai įrašai.

  1. Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame:
  Dokumentas - išlaidų dokumento Serija ir numeris. Rekomenduojame rašyti didžiosiomis raidėmis be tarpų.
  Data - išlaidų dokumento išrašymo data.
  Gavėjas - vertybių (prekių) pirkėjas. Parenkamas iš sąrašo Organizacijos. Galima .
  Dok. Rūšis - Dokumento rūšis, parenkamas iš sudarytų rūšių sąrašo.

  2. Vidurinėje lentelėje Sudėtis įvedame tiek eilučių, kiek parduosime (siūlysite) skirtingų vertybių (prekių) ir paslaugų:
  Numeris - įvedamas arba parenkamas iš momentinių likučių parduodamos vertybės (prekės) kodas.
  Kiekis - įvedamas parduodamos vertybės (prekės) kiekis.
  KainaP - įvedama parduodamos vertybės (prekių) arba paslaugos vieneto kaina pardavimo kaina be PVM ir be nuolaidos. SumaP, skaičiuojama automatiškai.

  Likučiai sandelyje išrašytų prekių kiekiais nesumažinami.

  3. Spausdinkite ataskaitos blankas Sąskaita apmokėjimui.

  Išrašius sąskaitą apmokėjimui, o vėliau atvėrus langą Momentiniai likučiai, stulpelyje "Nepatvirtintų" matysite išrašytų, bet nepatvirtinų vertybių (prekių) kiekius. Tai parodo kiek vertybių (prekių) jau yra išrašytuose, bet nepatvirtintuose dokumentuose.
  Patarimas dėl vertybių (prekių) parinkimo iš momentinių likučių

  1. Veiksmai - pažymėkite Išlaidos
  2. Atskaitingas - Nurodome padalinį, iš kurio įvesime pardavimo dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą). Padaliniai / Centrinis sandėlis
  3. Spragtelėti mygtuką Įvykdyti. Dokumentų įvedimo metu, nustatyti ataskaitinio laikotarpio nustatinėti nereikia.

  Įvedant išlaiduojamas (parduodamas) vertybės (prekes) patogu matyti momentinių likučių sąrašą ir jame sužymėti kiekius ir surašyti pardavimo kainas.
  1. Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame:
  Dokumentas - išlaidų dokumento Serija ir numeris. Rekomenduojame rašyti didžiosiomis raidėmis be tarpų.
  Data - išlaidų dokumento išrašymo data.
  Gavėjas - vertybių (prekių) pirkėjas. Parenkamas iš sąrašo Organizacijos. Galima .
  Dok. Rūšis - Dokumento rūšis, parenkamas iš sudarytų rūšių sąrašo.

  Spragtelėkite mygtuką F2 Vertybės - atidaromas langas Momentiniai likučiai.  Atidaromas padalinio momentinių likučių sąrašas.
  Žymiklį perkelkite į eilutę su vertybės kodu.
  Išlaidos - įrašykite parduodamą kiekį.
  Išl.prad kaina - įrašykite pardavimo kainą be PVM
  Šiuos dydžius įrašykite prie visų šia faktūra parduodamų vertybių (prekių).


  Pažymėtos vertybės (prekės) išlaidoms rodomos paryškintu tekstu. Uždaromas šį langą. Spragtelėkite pele lango dešiniajame viršutiniame kampe esantį mygtuką.

  Pakartotinai spragtelėkite mygtuką F2 Vertybės. Į Išlaidų dokumento vidurinę lentelę įkeliamos visos sužymėtos vertybės (prekės). Įrašomos vertybių (prekių) pirkimo kainos ir pardavimo kainos, bei mažinamas likučio kiekis (Patvirtinimas).  3.
  4.


  Vidaus perdavimas

  Visi vertybių Išlaidų dokumentai įvedami iš Siuntėjo pusės. T.y. vidaus perdavimo atveju, kai vertybes (prekes) reikia iš Padalinio Centrinis sandėlis perduoti kitam padaliniui Ūkio dalis (buhalterija), tai dokumentas įvedamas Dokumentai / Mat. vertybių / Padaliniai-Centrinis sandėlis / Išlaidos.

  Vidaus perdavimo veiksmai visiškai analogiški , tik vienas ir esminis skirtumas - nereikia nurodyti pardavimo kainos ir spausdinama ne PVM sąskaita faktūra, o važtaraštis.

  Vidaus perdavimo pavyzdžiai

  1. Padalinys (Centrinis sandėlis) / Padalinys (Ūkio dalis buhalterija)  1.1. Veiksmai - pažymėkite Išlaidos
  1.2. Atskaitingas - Nurodome padalinį, iš kurio išlaiduosime vertybes (prekes). Padaliniai / Centrinis sandėlis
  1.3. Spragtelėti mygtuką Įvykdyti.
  Atveriamas, materialinių vertybių išlaidų langas. Šis langas suskaidytas į 3 dalis (lenteles).
  1.4. Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame dokumento Numerį, Datą, parenkame Padalinį-Ūkio dalis(buhalterija), nurodome Dokumento Rūšį.  1.5. Vidurinėje lentelėje įrašomos perduodamos vertybės, patvirtiname.
  1.6. Apatinėje lentelėje pagal dokumento rūšį sukuriami
  1.7. spausdinamas spragtelėjus F5 Dokumentavimas mygtuką.


  2. Padalinys (Centrinis sandėlis) / Personalas (Jonauskas Genadijus)  2.1. Veiksmai - pažymėkite Išlaidos
  2.2. Atskaitingas - Nurodome padalinį, iš kurio išlaiduosime vertybes (prekes). Padaliniai / Centrinis sandėlis
  2.3. Spragtelėti mygtuką Įvykdyti.
  Atveriamas, materialinių vertybių išlaidų langas. Šis langas suskaidytas į 3 dalis (lenteles).
  24. Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame dokumento Numerį, Datą, parenkame Personalas-Jonauskas Genadijus, nurodome Dokumento Rūšį.  2.5. Vidurinėje lentelėje įrašomos perduodamos vertybės, patvirtiname.
  2.6. Apatinėje lentelėje pagal dokumento rūšį sukuriami
  2.7. spausdinamas spragtelėjus F5 Dokumentavimas mygtuką.


  3. Personalas (Jonauskas Genadijus) / Personalas (Juozapaitis Antanas)  3.1. Veiksmai - pažymėkite Išlaidos
  3.2. Atskaitingas - Nurodome Atskaitingą asmenį, iš kurio išlaiduosime vertybes (prekes). Personalas / Jonauskas Genadijus
  3.3. Spragtelėti mygtuką Įvykdyti.
  3.4. Atveriamas, materialinių vertybių išlaidų langas. Šis langas suskaidytas į 3 dalis (lenteles).
  Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame dokumento Numerį, Datą, parenkame Personalas-Juozapaitis Antanas, nurodome Dokumento Rūšį.


  3.5. Vidurinėje lentelėje įrašomos perduodamos vertybės, patvirtiname.
  3.6. Apatinėje lentelėje pagal dokumento rūšį sukuriami
  3.7. spausdinamas spragtelėjus F5 Dokumentavimas mygtuką.


  Sunaudojimas, nurašymas

  Visi vertybių nurašymų dokumentai įvedami iš Siuntėjo pusės. Nurašymo atveju, kai vertybes (prekes) reikia nurašyti iš Jonauskas Genadijus, tai dokumentas įvedamas Dokumentai / Mat. vertybių / Personalas - Jonauskas Genadijus / Išlaidos.

  Nurašymo veiksmai visiškai analogiški , tik vienas ir esminis skirtumas - nereikia nurodyti pardavimo kainos ir spausdinama ne PVM sąskaita faktūra, o nurašymo aktas.

  1. Personalas (Jonauskas Genadijus) / Objektai-Veiklos sąnaudos  1.1. Veiksmai - pažymėkite Išlaidos
  1.2. Atskaitingas - Nurodome atskaitingą asmnį, iš kurio nurašysime vertybes (prekes). Personalas / Jonauskas Genadijus
  1.3. Spragtelėti mygtuką Įvykdyti.
  1.4. Atveriamas, materialinių vertybių išlaidų langas. Šis langas suskaidytas į 3 dalis (lenteles).
  Viršutinėje lentelėje Dokumentai įvedame nurašymo akto Numerį, Datą, parenkame Objektai-Veiklos sąnaudos, nurodome Dokumento Rūšį.  1.5. Vidurinėje lentelėje įrašykite vertybės nurašymui, patvirtiname.
  1.6. Apatinėje lentelėje pagal dokumento rūšį sukuriami
  1.7. spausdinamas spragtelėjus F5 Dokumentavimas mygtuką.


  Vertybių (prekių), paslaugų kiekinės ir suminės ataskaitos

  Meniu Rezultatai / Mat. vertybių  Spragtelėjus pele šį meniu punktą, atveriamas materialinių vertybių (prekių, paslaugų) kiekinių ir suminių ataskaitų kaupimo nustatymų langas.

  Šis langas padalintas šias grupes:

  Ką rinksime... - parinkite ataskaitos tipą: Pajamos, Išlaidos, Apyvarta.

  Atskaitingas - nurodykite, kurio padalinio, atskaitingo asmens ataskaitą kaupsite.

  Papildomi ataskaitos grupavimo nustatymai.

  - ataskaitinio laikotarpio nustatymas.
  - spragtelėjus šį mygtuką, pradedama kaupti ataskaita.


  Vertybių (prekių), paslaugų kiekinės ir suminės Pajamų ataskaitos

  Meniu Rezultatai / Mat. vertybių

  Atskaitingas - parinkite Centrinis sandėlis iš sąrašo Padaliniai. Parinkus, tik Padaliniai, be konkretaus padalinio bus kaupiama visų padalinių ataskaita.
  Ką rinksime... - pažymėkite ataskaitos tipą Pajamos

  Grupavimas - numatytasis grupavimas Numeriai. T.y. grupavimas pagal vertybių (prekių) kodus.
  Galite nurodyti parinkti vieną iš numatytųjų ataskaitos grupavimo nuostatų:
  Atskaitingus/Sąskaitas - grupės pagal Padalinius (sandėlius), o pogrupiai pagal balansines sąskaitas.
  Korespondentai - grupės pagal vertybių (prekių, paslaugų) siuntėjus [Tiekėjus].
  Sąskaitas/Atskaitingi - grupės pagal vertybių (prekių, paslaugų) balansines sąskaitas, o pogrupiai pagal Padalinius (sandėlius).

  Filtras - galimybė parinkti ataskaitos filtrą, arba sukurti naują ataskaitos filtravimo taisyklę.
  Ataskaita - galimybė parinkti ataskaitos pavadinimą. Baigus kaupti, ji kuri bus automatiškai atidaroma. Nenurodžius, atidaromas ataskaitų langas.  Nustatykite ataskaitinį laikotarpį spragtelėjus mygtuką. Ataskaita pradedama kaupti spragtelėjus Įvykdyti mygtuką.

  Baigus kaupti, atidaromas ataskaitų langas. Pažymėkite ataskaitą. Peržiūrai spragtelėkite F2 Peržiūra mygtuką.  Jeigu pajamų ataskaita grupuojama tik pagal grupes ir be pogrupių, tai rekomenduojame peržiūrai ir spausdinimui naudoti ataskaitas negrupuotas arba ataskaitas pagal grupes.

  Ataskaitų pavyzdžiai
  - negrupuota ataskaita.
  - ataskaita pagal grupes.
  - ataskaita pagal grupes ir pogrupius.
  - suvestinė (suminė) ataskaita pagal grupes.
  - suvestinė (suminė) ataskaita pagal grupes ir pogrupius.


  Vertybių (prekių), paslaugų kiekinės ir suminės Išlaidų ataskaitos

  Meniu Rezultatai / Mat. vertybių

  Atskaitingas - parinkite Centrinis sandėlis iš sąrašo Padaliniai. Parinkus, tik Padaliniai, be konkretaus padalinio bus kaupiama visų padalinių ataskaita.
  Ką rinksime... - pažymėkite ataskaitos tipą Išlaidos
  Grupavimas - numatytasis grupavimas Numeriai. T.y. grupavimas pagal vertybių (prekių) kodus.
  Galite nurodyti parinkti vieną iš numatytųjų ataskaitos grupavimo nuostatų:
  Atskaitingus/Sąskaitas - grupės pagal Padalinius (sandėlius), o pogrupiai pagal balansines sąskaitas.
  Korespondentai - grupės pagal vertybių (prekių, paslaugų) gavėjus [Pirkėjus].
  Sąskaitas/Atskaitingi - grupės pagal vertybių (prekių, paslaugų) balansines sąskaitas, o pogrupiai pagal Padalinius (sandėlius).

  Filtras - galimybė parinkti ataskaitos filtrą, arba sukurti naują ataskaitos filtravimo taisyklę.
  Ataskaita - galimybė parinkti ataskaitos pavadinimą. Baigus kaupti, ji kuri bus automatiškai atidaroma. Nenurodžius, atidaromas ataskaitų langas.

  Nustatykite ataskaitinį laikotarpį spragtelėjus mygtuką. Ataskaita pradedama kaupti spragtelėjus Įvykdyti mygtuką.


  Baigus kaupti, atidaromas ataskaitų langas. Pažymėkite ataskaitą. Peržiūrai spragtelėkite F2 Peržiūra mygtuką.  Jeigu išlaidų ataskaita grupuojama tik pagal grupes ir be pogrupių, tai rekomenduojame peržiūrai ir spausdinimui naudoti ataskaitas negrupuotas arba ataskaitas pagal grupes.

  Ataskaitų pavyzdžiai
  - negrupuota ataskaita.
  - ataskaita pagal grupes.
  - ataskaita pagal grupes ir pogrupius.
  - suvestinė (suminė) ataskaita pagal grupes.
  - suvestinė (suminė) ataskaita pagal grupes ir pogrupius.


  Vertybių (prekių), paslaugų kiekinės ir suminės Apyvartos ataskaitos

  Meniu Rezultatai / Mat. vertybių

  Atskaitingas - parinkite Centrinis sandėlis iš sąrašo Padaliniai. Parinkus, tik Padaliniai, be konkretaus padalinio bus kaupiama visų padalinių ataskaita.
  Ką rinksime... - pažymėkite ataskaitos tipą Apyvarta

  Grupavimas - numatytasis grupavimas Numeriai. T.y. grupavimas pagal vertybių (prekių) kodus.
  Galite nurodyti parinkti vieną iš numatytųjų ataskaitos grupavimo nuostatų:
  Atskaitingus/Sąskaitas - grupės pagal Padalinius (sandėlius), o pogrupiai pagal balansines sąskaitas.
  Korespondentai - grupės pagal vertybių (prekių, paslaugų) gavėjus [Pirkėjus].
  Sąskaitas/Atskaitingi - grupės pagal vertybių (prekių, paslaugų) balansines sąskaitas, o pogrupiai pagal Padalinius (sandėlius).

  Filtras - galimybė parinkti ataskaitos filtrą, arba sukurti naują ataskaitos filtravimo taisyklę.
  Nenurodžius jokio, ataskaita nebus filtruojama. Galima parinkti filtrą Be gav.informacijos - t.y. vertybės (prekės) ataskaitoje bus rodomos be gavimo informacijos t.y. apjungtos pagal jų kodus.
  Ataskaita - galimybė parinkti ataskaitos pavadinimą. Baigus kaupti, ji kuri bus automatiškai atidaroma. Nenurodžius, atidaromas ataskaitų langas.
  Nustatykite ataskaitinį laikotarpį spragtelėjus mygtuką. Ataskaita pradedama kaupti spragtelėjus Įvykdyti mygtuką.

  Baigus kaupti, atidaromas ataskaitų langas. Pažymėkite ataskaitą. Peržiūrai spragtelėkite F2 Peržiūra mygtuką.  Jeigu išlaidų ataskaita grupuojama tik pagal grupes ir be pogrupių, tai rekomenduojame peržiūrai ir spausdinimui naudoti ataskaitas negrupuotas arba ataskaitas pagal grupes.

  Ataskaitų pavyzdžiai
  - negrupuota apyvartos ataskaita.
  - apyvartos ataskaita pagal grupes.
  - tik kiekių apyvartos ataskaita pagal grupes.
  - apyvartos ataskaita pagal grupes ir pogrupius.
  - Inventorizacijos aprašas.
  - negrupuota likučių laikotarpio pabaigai ataskaita.
  - likučių laikotarpio pabaigai ataskaita pagal grupes.
  - likučių laikotarpio pabaigai ataskaita pagal grupes ir pogrupius.
  - suvestinė ataskaita pagal grupes.
  - suvestinė kiekių ataskaita pagal grupes.
  - suvestinė ataskaita pagal grupes ir pogrupius.

  Nepasirinkus atskaitingo, rodomi visų atskaitingų likučiai.


  Pradinių likučių įrašymas

  Tikslas - įvesti pradinius kiekinius likučius

  1. Pagrindinis Meniu Dokumentai / Mat. vertybių / Pradiniai likučiai  1.1. Pažymėkite Pradiniai likučiai - pradinių likučių įvedimui
  1.2. Atskaitingas - parinkite Padaliniai / Centrinis sandėlis (kuriame padalinyje įvesime vertybių (prekių) likučius)
  1.3. Įvykdyti - atveriamas įvedimo langas
  Langas Pradiniai likučiai  Numeris - vertybės (prekės) kodas
  Kiekis - likučio kiekis
  Kaina - vieneto kaina eurais
  Suma - įvedus Kiekis ir Kaina Suma skaičiuojama automatiškai.
  P.S. Įvedus Suma ir Kiekis - kaina skaičiuojama automatiškai.
  Kitus laukus galite pildyti/nepildyti savo nuožiūra pagal poreikį.
  Vertybes (prekes) galite ieškoti pagal pavadinimą arba kodą. Svarbu, kad jos būtų įrašytos klasifikatoriuje. Jeigu, vertybių (prekių) dar nėra klasifikatoriaus sąraše, teks papildyti naujais įrašais.

  Kai bus surašytas pradinis vertybių (prekių) likučių sąrašas, jį reikia perkelti į likučius (Patvirtinti) ir į Didžiąją Knygą surašyti pradinių likučių sumas.
  Spragtelėkite lango mygtuką Ctrl+F9 Patvirtinti. Įvestos vertybės perkeliamos į likučius, o stulpelyje Patvirtintas matysite "varnelę", o lango antraštėje [PATVIRTINTAS].
  Spragtelėkite lango mygtuką F7 Į didž.knygą - likučių sumos surašomos į Didžiąją knygą.  Lentelės mygtukai
  F2 Vertybės - atverti klasifikatorių papildymui/peržiūrai.
  F7 Į didž.knygą - likučių sumas surašyti į Didžiąją knygą
  CTRL+F9 Patvirtinti - iš sąrašo perkelti į likučius.

  Lentelės stulpeliai
  Numeris - vertybės (prekės) kodas.
  Kiekis - likučio kiekis.
  Kaina - vertybės (prekės) vieneto kaina.
  Suma - vertybės (prekės) likučio suma.
  Pavadinimas - vertybės (prekės) pavadinimas. Rodomas iš Klasifikatoriaus.
  Matavimo vnt - vertybės (prekės) matavimo vienetas. Rodomas iš Klasifikatoriaus.
  Debetas - vertybės (prekės) balansinės sąskaitos numeris.
  Gav. data - vertybės (prekės) įsigyjimo data.
  Gav. dokumentas - vertybės (prekės) įsigyjimo dokumento numeris. Nenurodžius - PradLikuciai.
  Gav. markė - vertybės (prekės) požymis.
  Finansavimas - vertybės (prekės) įsigyjimo finansavimo šaltinis.
  Straipsnis - vertybės (prekės) įsigyjimo straipsnis.
  Prad. kaina - vertybės (prekės) pradinė kaina.
  Faktinis - vertybės (prekės) faktinis kiekis.
  Brutto - vertybės (prekės) Brutto svoris.


  Patarimas dėl pradinių vertybių (prekių) likučių įvedimo

  1. Atidarome pradinių likučių įvedimo langą. 1.1. Pagrindinis Meniu Meniu Dokumentai / Mat. vertybių / Pradiniai likučiai  1.1. Pažymėkite Pradiniai likučiai - pradinių likučių įvedimui
  1.2. Atskaitingas - parinkite Padaliniai / Centrinis sandėlis (kuriame padalinyje įvesime vertybių (prekių) likučius)
  1.3. Įvykdyti - atveriamas įvedimo langas  2. Spragtelėkite mygtuką F2 Vertybės, atveriamas klasifikatorius

  3. Sužymėkite vertybes (prekes) likučių įkėlimui. Pelės kairiu klavišu spragtelėkite lango rėmelį šalia vertybės (prekės) kodo.  4. Neuždarykite, o tik nuleiskite klasifikatoriaus langą spragtėjus lango dešiniajame kampe esantį ženklelį.
  5. Grįžtame į langą Pradiniai likučiai. Spragtelėkite mygtuko F2 Vertybės meniu - rodyklė F2 Vertybės - meniu.

  Parinkite Įkelti išrinktus. Į lentelę įkeliami sužymėti klasifikatoriaus įrašai.
  6. Galite įvesti kiekius ir kainas (sumas).
  7. Patvirtinkite sąrašą spragtelėję Ctrl+F9 Patvirtinti ir surašykite sumas į Didžiąją knygą spragtelėję F7 Į didž.knygą mygtuką.

  Leidimai, apribojimai

  Mat. vertybių skiltyje papildyta apribojimu dėl vertybių pajamų/išlaidų patvirtinimo. T.y. Vieni gali surašyti dokumento vertybes, bet negali jo patvirtinti.
  (-/+ "Patvirtinti dokumentą"). O kiti, patikrinę ar viskas tvarkoje gali jį patvirtinti.

  Atskaitingų grupės sąskaita

  Objektų, sąraše aukštesniame lygyje surašome Balansinės sąskaitos numerį, kuri bus naudojama kontavimui (visiems žemiau nurodytiems atskaitingiems). Debetas(Kreditas) įrašome tokią išraišką
  AtskSask(KeiskLygi(GAVEJAS, 1))
  

  Perkainavimai


  Momentiniai likučiai

  Momentiniai likučiai - tai vertybių (prekių) likučiai šiuo metu, remiantis visais patvirtintais pradinių likučių bei apyvartos dokumentais.
  Meniu Dokumentai / Mat. vertybių / Padaliniai-Centrinis sandėlis / Momentiniai likučiai  Atidaromas langas Momentiniai likučiai  Lentelės mygtukai
  F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti judėjimo informaciją.
  F6 Info - peržiūrėti vertybės likučius kituose padaliniuose ir išsamią informaciją apie

  F6 Info / Likučiai padaliniuose - vertybės likučiai kituose padaliniuose.
  F6 Info / Vertybių peržiūra - išsami informacija apie vertybės judėjimą.

  Stulpeliai
  Numeris - vertybės (prekės) kodas.
  Išlaidos - vieta, skirta išlaidų kiekiui įrašyti.
  Kiekis - likučio kiekis.
  Nepatvirtintų - išlaidų dokumentuose įvestų kiekių sumą, tačiau tie dokumentai nepatvirtinti. Jie nemažina likučio kiekio.
  Kaina - vertybės (prekės) įsigyjimo kaina.
  Suma - vertybės (prekės) įsigyjimo suma.
  Pavadinimas - likučio kiekis.
  Kiekis - vertybės (prekės) pavadinimas.
  Gav.data - vertybės (prekės) įsigyjimo data.
  Prad.Kaina - vertybės (prekės) pradinė kaina iš įsigyjimo dokumento.
  Gav.markė - vertybės (prekės) gavimo markė.
  Matavimo vnt. - vertybės (prekės) matavimo vienetas.
  Gav.dokumentas - vertybės (prekės) gavimo dokumento numeris.
  Kiekis F - vertybės (prekės) faktinis likučio kiekis.
  Išlaidos F - vieta, skirta išlaidų Kiekis F įrašyti.
  Sąskaita - vertybės (prekės) balansinė sąskaita.
  Išl.Nuol. - vieta, skirta išlaidų nuolaidai įrašyti.
  Išl.Prad.Kaina - vieta, skirta išlaidų pardavimo kainai (KainaP) įrašyti.


  Profilaktinės priemonės

  Kadangi momentiniai likučiai yra saugomi atskiroje duomenų bazėje ir yra gaunami iš pradinių likučių bei apyvartos dokumentų,
  yra tikimybė kad po įvairių netikėtų kompiuterių sistemų gedimų, šie duomenys gali nebeatitikti pirminiams duomenims.

  Tam yra numatyta .
  Meniu: Paslaugos / Duomenų patikra / Mat. momentiniai likučiai

  Jei patikra parodo neatitikimus, galima iš naujo atlikti .
  Meniu: Paslaugos / Momentiniai likučiai


  Suminiai momentiniai likučiai

  Nepasirinkus atskaitingo, rodomi bendrai apjungti visų atskaitingų momentiniai likučiai.


  Užsakymai pajamos

  Numatytas naudoti duomenų mainams su OXID internetine parduotuve.
  Detaliau:


  Užsakymai išlaidoms

  Naudojamas duomenų mainams su OXID internetine parduotuve.
  Detaliau:


  Likučių peržiūra

  Konkrečios materialinės vertybės momentiniai likučiai visuose padaliniuose. Šią lentelę galima palikti atvirą.
  Tuomet, einant per klasifikatoriaus eilutes, bus matomi kiekvienos iš jų likučiai padaliniuose.


  Vertybių peržiūra

  Materialinės vertybių (prekių) išsami judėjimo informacija.
  Ši galimybė skirta peržiūrėti materialinių vertybių judėjimo informaciją per nustatytą ataskaitinį laikotarpį. Sąrašai / Mat. vertybių / Klasifikatorius Atveriamas langas Klasifikatorius

  Lentelės mygtukai.
  F6 Info - galimybė peržiūrėti vertybės likučius kituose padaliniuose ir išsamią informaciją apie vertybės (prekės) judėjimą.

  F6 Info / Likučiai padaliniuose - vertybės likučiai kituose padaliniuose.
  F6 Info / Vertybių peržiūra - išsami informacija apie vertybės judėjimą.  Žymiklį pereikite prie vertybės (prekės) spragtelėkite mygtuko F6 Info meniu rodyklę. Parinkite F6 Info / Vertybių peržiūra - išsami informacija apie vertybės judėjimą. Atveriamas langas Vertybių judėjimas.  Viršutinėje lango dalyje nurodykite:
  Siuntėjas - galima nurodyti konkretų vertybės(prekės) siuntėją. Nenurodžius, rodomi visi siuntėjai.
  Gavėjas - galima nurodyti konkretų vertybės(prekės) gavėją. Nenurodžius, rodomi visi gavėjai.
  Mat.vertybė - galima nurodyti vertybės(prekės) kodą. Nenurodžius, rodomos visos vertybės(prekės).
  Gavim. info - galima nurodyti vertybės(prekės) gavimo informacijos požymį. Nenurodžius, rodomos visos vertybės(prekės).

  Lentelėje matysite išsamią informaciją apie vertybės(prekės) judėjimą, pagal lango viršutinėje dalyje nurodytas nuostatas.
  Išsamiau apie stulpelius.

  Vertybės(prekės) judėjimo ataskaitos spausdinimui spragtelėkite F5 Dokumentavimas mygtuką.


  Materialinių vertybių rezultatai.

  Gaunamos materialinių vertybių pajamų, išlaidų bei apyvartos ataskaitos.


  Inventorizacija.

  Kiekvienam inventorizacijos dokumentui automatiškai sukuriamas atskiras failas, kurio vardas atitinka dokumento numerį.
  Inventorizacijos palyginimo failuose saugomi kiekiai pagal buhalterines ataskaitas bei faktiškai surasti kiekiai.
  Į apskaitoje esantį inventorizacijos dokumentą surašomi palyginimo failuose aptikti skirtumai.
  Mat.vertybių išlaidų dokumentuose įdedama DB lentelės papildymo užduotis.
  Ši užduotis atidaro ( paspaudus klavišą F7 ) inventorizacijos palyginimo failo redagavimo lentelę.
  Buhalterinių likučių grafą galima užpildyti duomenimis iš momentinių likučių urmu.
  Galimas buhalterinių duomenų perkėlimas iš ataskaitos.
  Tam turi būti sukaupiama to paties atskaitingo ar padalinio mat. vertybių apyvartos ataskaita.
  Ataskaitos Data Iki turi būti viena diena vėlesnė negu inventorizacijos dokumento data.
  Inventorizacijos faktinių kiekių skaičiavimo rezultatus galima įtraukti iš išorinio failo.


  Programa duomenų kaupikliams

  Programa DB Kaupiklis veikia Win CE platformos operacinėje sistemoje.

  Gali nuskaityti duomenis (momentiniai likučiai, klasifikatorius, dokumentas) iš .CSV formato failo.

  Barkodas; Kiekis; Pavadinimas ar/bei kita informacija
  

  Šiuos duomenis išsaugo į Win CE duomenų bazę .CDB formatu, sąlyginai kurią vadinsime prekių sąrašu.

  Programos veikimas.

  Programa gauna nuskenuotą BarKodą ir jo ieško prekių sąrše. Jei neranda, bet teigiamai atsakius į paklausimą ar papildyti,
  tinkamu laikomas ir prekių sąraše nesantis barkodas. Priešingu atveju registravimas nutraukiamas ir laukiama kitos prekės skenavimo.
  Toliau įvedamas kiekis ir į rezultatų lentelę įrašoma BarKodo ir Kiekio duomenų eilutė.
  Rezultatai surašomi į .TXT formato failus.

  Kitos galimybės:
  Prekių .CDB faile išvalyti kiekius;
  Prekių .CDB faile visiems kiekiams priskirti 1 reikšmę;
  Sukurti naują rezultatų .TXT failą;
  Peržiūrėti rezultatų .TXT failą.

  Duomenų mainai.
  Prijungus kaupiklį prie kompiuterio USB jungties, šis išsistato kaip įrenginys (bet ne kaip diskas).
  Tuomet galima apsikeisti duomenimis tik naudojant Windows Explorer'į (Copy -Paste).
  Tačiau su atskira serviso programa KaupMainai galimi duomenų mainai per COM portą arba naudojant RAPI technologiją.


  Sąsaja su internetine parduotuve

  Esame parengę sąsają su internetinės prekybos sistema Vokietijos kompanijos OXID eSales AG elektroninės prekybos programine įranga OXID eShop.

  Duomenų apsikeitimo sistema skirta modeliui "verslas verslui" (B2B), tačiau ji gali būti pritaikoma ir "verslas vartotojui" (B2C) modeliui.

  Principe sistema įgalina skirtingoms kompiuterinėms programoms keistis duomenimis realiu laiku.
  Tai yra perduoti tam tikrą informaciją apie prekes, klientus, paslaugas, nuolaidas, prekių einamuosius likučius sandėlyje,
  klientų einamąsias skolas į kitas programas, pvz. elektronines parduotuves, CRM, įvairias specifines verslo valdymo sistemas ir kt.
  Taip pat kitų programų veiklos rezultatus gauti atgal į "Apskaitos" programą realiu laiku.

  Duomenų apsikeitimo sistema yra realizuota kaip atskira programa, aptarnaujanti elektroninės prekybos sistemos užklausas,
  sekanti pokyčius "Apskaitos" duomenų bazėje, bei periodiškai atliekanti numatytus veiksmus.

  Sąsajos (programos) WebShopMainai funkcionalumas ir duomenų apsikeitimo procedūros.

  1. Prekių duomenų pateikimas.
  Gali būti pateikiamos visos klasifikuojamos prekės nepriklausomai nuo jų likučio, arba turimų prekių sąrašas su kiekiais.
  Prekės kortelė sukuriama ir koreguojama "Apskaitos" programoje. Sąsajos programa pastoviai seka prekės parametrų pokyčius,
  tuo sudarydama galimybę pateikti atnaujintus prekės duomenis iš karto po pakeitimo arba numatytais laikotarpiais.

  2. Pirkėjų duomenų pateikimas.
  Pateikiami pirkėjų pagrindiniai duomenys, kontaktai, atsiskaitymo balansas (įmokėtos avansu sumos ar skolos).
  Pirkėjo kortelė sukuriama ir koreguojama "Apskaitos" programoje. Sąsajos programa pastoviai seka pirkėjo parametrų pokyčius
  (tame tarpe ir atsiskaitymo balansą), taip sudarydama galimybę pateikti atnaujintus pirkėjo duomenis iš karto po pakeitimo arba numatytais laikotarpiais.
  Pirkėjui apmokėjus už prekes ir "Apskaitos" programoje įkėlus banko duomenis, jo atsiskaitymo balansas pasikeičia ir šis pokytis gali
  inicijuoti naują duomenų apsikeitimo tarp programų sesiją.

  3. Gaunami ir išsaugomi pirkėjų užsakymų duomenys.
  Pirkėjų įvesti ir patvirtinti užsakymų duomenys gali būti įkeliami iš karto po patvirtinimo arba nustatytais laikotarpiais.
  Priklausomai nuo elektroninės parduotuvės nustatymų, patvirtinimu gali būti laikomas tiesiog užsakomų prekių sąrašo sudarymas arba sąrašas su jo apmokėjimu.
  Remiantis gautais pirkėjų užsakymais, formuojami komplektavimo lapai sandėliui, sąskaitos - faktūros, važtaraščiai, garantiniai kvitai ir kiti dokumentai,
  reikalingi prekių pristatymui.

  Galime parengti sąsają ir su kitoms Jūsų turimomis elektroninės prekybos sistemomis.


  Kasos - įmonės kasų sąrašas.

  Sąrašai / Piniginių lėšų / Kasos

  Paskirtis - papildyti įmonės kasų kasos aparatų sąrašą pinigų apskaitai.  Stulpeliai
  Pavadinimas - kasos pavadinimas.
  Kont Sąskaita - balansinės sąskaitos numeris apskaitai.
  ID - kasos ID, pildomas automatiškai.
  Požymis - kasos požymis.
  Kita informacija - kita informacija apie kasą.
  Įmonės kodas - įmonės kodas.


  Bankų A/S

  Įmonės atsiskaitomųjų sąskaitų bankuose sąrašas.
  Sąrašai / Piniginių lėšų / Bankų A/S

  Paskirtis - papildyti įmonės atsiskaitomųjų sąskaitų bankuose sąrašą pinigų apskaitai.  Stulpeliai
  Pavadinimas - atiskaitomosios sąskaitos banke pavadinimas.
  Kont Sąskaita - atiskaitomosios sąskaitos banke balansinės sąskaitos numeris apskaitai.
  Bankas - atiskaitomosios sąskaitos banko pavadinimas. Parinkite iš Bankų sąrašo.
  BanKodas - atiskaitomosios sąskaitos banke banko kodas.
  Atsisk. Sąskaita - atiskaitomosios sąskaitos banke IBAN numeris.
  Bank.SWIFT - atiskaitomosios sąskaitos banke SWIFT numeris.
  ID - a.s.ID, pildomas automatiškai.
  Požymis - požymis.
  Kita informacija - kita informacija apie atsiskaitomąją sąskaitą.
  Įmonės kodas - įmonės kodas.


  Valiuta

  Užsienio valiutų pavadinimai.
  Sąrašai / Piniginių lėšų / Valiutos

  Paskirtis - papildyti įmonės apskaitoje naudojamų valiutų sąrašą.  Stulpeliai
  Pavadinimas - valiutos pavadinimas.
  Smulkūs - valiutos smulkių vienetų pavadinimas.
  ID - valiutos ID, pildomas automatiškai.

  Mygtukai
  F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti valiutų sąrašą.
  F6 Nustatymai - valiutos perkainavimų sąskaitų nustatymai.
  Spragtelėjus šį mygtuką nustatykite kokiose balansinėse sąskaitose registruosite valiutų kurso pasikeitimus.  Nustatymai išsaugomi spragtelėjus mygtuką Išsaugoti.


  Kursai

  Užsienio valiutų kursai
  Sąrašai / Piniginių lėšų / Kursai
  Paskirtis - papildyti įmonės apskaitoje naudojamų valiutų kursus.  Stulpeliai
  Nuo - valiutos kurso data.
  Valiutos santrumpa - valiutos kursas nurodytai datai.
  Mygtukai
  F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti valiutų kursų sąrašą.
  F3 Kursai iš www - valiutos kursų atnaujinimas Internetu.

  Piniginės lėšos

  1. Piniginių lėšų sąrašų paruošimas

  1.1. - įmonės bankų atsiskaitomųjų sąskaitų sąrašas.
  1.2. - įmonės kasų bei kasos aparatų sąrašas.
  1.3. atsiskaitomojoje sąskaitoje, kasoje.

  2. Kasos dokumentai
  2.1. Kasos pajamų orderis , .
  2.2. Kasos išlaidų orderis , .

  3. Banko dokumentai
  3.1. Banko dokumentai. Mokėjimai iš atsiskaitomosios sąskaitos.
  3.2. Banko dokumentai. Įplaukos į atsiskaitomąją sąskaitą.

  4. Kiti veiksmai su piniginių lėšų dokumentais
  4.1. - susieti išlaidų/įplaukų dokumentus su tiekėjo/pirkėjo dokumentais.
  4.2. Mainai su bankinėmis sistemomis
  4.2.1. Importuoti įrašus iš bankinės sistemos
  4.2.2. Perduoti mokėjimo nurodymus į bankinę sistemą
  4.2.3. Perduoti grupinius DU nurodymus į bankinę sistemą

  5. Piniginių lėšų ataskaitos
  5.1.

  Pradinių likučių įvedimas

  Pradiniai likučiai įvedami

  Sąrašai / Bendrai naudojami / Sąskaitų sąrašas

  Banko sąskaitos likučio įrašymui raskite balansinės sąskaitos banke numerį ir į tą eilutę perkelkite žymiklį.
  Likučiai įrašomi lange.  Kasos pradinio likučio įrašymui Raskite balansinės sąskaitos kasoje numerį ir į tą eilutę perkelkite žymiklį.
  Likučiai įrašomi lange.
  Kasos pajamų orderis eurais

  Meniu Dokumentai / Piniginių lėšų dokumentai

  Veiksmai - pažymėkite Pajamos
  Atskaitingas - parinkite kasos pavadinimą iš Pinigai / Kasos sąrašo.
  - pagal pavadinimą, įmonės kodą, papildymas nauju įrašu arba parinkimu iš sąrašo.
  Į pabaigą - palikite varnelę
  Laikotarpis - įvedant pirminius dokumentus nustatyti nereikia
  Įvykdyti - atverti dokumentų įvedimo langą


  Atveriamas piniginių lėšų pajamų langas. Jis padalintas į dvi dalis. Viršutinėje dalyje įvedami dokumento rekvizitai, o apatinėje dalyje dokumento dvejybiniai įrašai.

  Viršutinėje lentelėje Dokumentas įvedame:
  Dokumentas - kasos pajamų dokumento Serija ir numeris. Rekomenduojame rašyti didžiosiomis raidėmis be tarpų. Pvz. Dokumento Serija KPO Nr. 0115, rašykite KPO0115
  Data - pajamų dokumento data.
  Siuntėjas - pinigų mokėtojas. Parenkamas iš sąrašo Organizacijos, kaip apmoka pirkėjai. Kai pinigus gražina į kasą
  atskaitingas asmuo, parenkamas iš sąrašo Personalas. Galima .
  Dok. Rūšis - Dokumento rūšis, parenkamas iš sudarytų rūšių sąrašo.
  Dokum. suma - pajamų suma eurais.
  Turinys - įrašykite turinį, vėliau matysite šį įrašą ataskaitose, tai vertinga informacija.

  Spragtelėti mygtuką F4 Darbinės užduotys. Pagal dokumento rūšį sukuriami dvejybiniai įrašai.  Spausdinimui spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas. Atidaromas ataskaitų langas.  Pažymėkite ataskaitą. Spragtelėkite F2 Peržiūra. Matysite ataskaitą, galite ją spausdinti.  Baigę, uždarome ataskaitą ir ataskaitų langą.

  Kasos pajamų orderis valiuta

  Meniu Dokumentai / Piniginių lėšų dokumentai

  Veiksmai - pažymėkite Pajamos
  Atskaitingas - parinkite kasos pavadinimą iš Pinigai / Kasos sąrašo.
  - (pagal pavadinimą, įmonės kodą), papildymas (nauju įrašu arba parinkimu iš kasų sąrašo).
  Į pabaigą - palikite varnelę
  Laikotarpis - įvedant pirminius dokumentus nustatyti nereikia
  Įvykdyti - atverti dokumentų įvedimo langą
  Atveriamas piniginių lėšų pajamų langas. Jis padalintas į dvi dalis. Viršutinėje dalyje įvedami dokumento rekvizitai, o apatinėje dalyje dokumento dvejybiniai įrašai.

  Viršutinėje lentelėje Dokumentas įvedame:
  Dokumentas - kasos pajamų dokumento Serija ir numeris. Rekomenduojame rašyti didžiosiomis raidėmis be tarpų. Pvz. Dokumento Serija KPO Nr. 0115, rašykite KPO0115
  Data - pajamų dokumento data.
  Siuntėjas - pinigų mokėtojas. Parenkamas iš sąrašo Organizacijos, kaip apmoka pirkėjai. Kai pinigus gražina į kasą
  atskaitingas asmuo, parenkamas iš sąrašo Personalas. Galima .
  Dok. Rūšis - Dokumento rūšis, parenkamas iš sudarytų rūšių sąrašo.
  Dokum. suma - pajamų suma eurais.
  Valiuta - nurodykite valiutą.
  Turinys - įrašykite turinį, vėliau ataskaitose, tai vertinga informacija.

  Spragtelėti mygtuką F4 Darbinės užduotys. Pagal dokumento rūšį sukuriami dvejybiniai įrašai.  Spausdinimui spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas. Atidaromas ataskaitų langas.
  Pažymėkite ataskaitą 'KPO iš Organizacijų valiuta'. Spragtelėkite F2 Peržiūra. Matysite ataskaitą, galite ją spausdinti.  Baigę, uždarome ataskaitą ir ataskaitų langą.

  Įplaukų įvedimas į atsiskaitomąją sąskaitą

  Meniu Dokumentai / Piniginių lėšų dokumentai

  Veiksmai - pažymėkite Pajamos
  Atskaitingas - parinkite atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimą iš Pinigai / Bankai sąrašo.
  - (pagal pavadinimą, įmonės kodą), papildymas (nauju įrašu arba parinkimu iš bankų sąrašo).
  Į pabaigą - palikite varnelę
  Laikotarpis - įvedant pirminius dokumentus nustatyti nereikia
  Įvykdyti - atverti dokumentų įvedimo langą
  Atveriamas piniginių lėšų pajamų langas. Jis padalintas į dvi dalis. Viršutinėje dalyje įvedami dokumento rekvizitai, o apatinėje dalyje dokumento dvejybiniai įrašai.

  Viršutinėje lentelėje Dokumentas įvedame:
  Dokumentas - mokėjimo nurodymo numeris.
  Data - pajamų dokumento data.
  Siuntėjas - pinigų siuntėjas. Parenkamas iš sąrašo Organizacijos, kaip apmoka pirkėjas. Kai pinigus gauname iš kasos, siuntėjas parenkamas iš sąrašo Pinigai / Kasos. Galima .
  Dok. Rūšis - Dokumento rūšis, parenkamas iš sudarytų rūšių sąrašo.
  Dokum. suma - pajamų suma eurais.
  Turinys - įrašykite turinį, vėliau ataskaitose, tai vertinga informacija.

  Pajamų dokumentams valiuta būtina nurodyti valiutą.
  Valiuta - valiutos pavadinimas.

  Spragtelėti mygtuką F4 Darbinės užduotys. Pagal dokumento rūšį sukuriami dvejybiniai įrašai.


  Kasos išlaidų orderis eurais

  Meniu Dokumentai / Piniginių lėšų dokumentai

  Veiksmai - pažymėkite Išlaidos
  Atskaitingas - parinkite kasos pavadinimą iš Pinigai / Kasos sąrašo.
  - (pagal pavadinimą, įmonės kodą), papildymas (nauju įrašu arba parinkimu iš kasų sąrašo).
  Į pabaigą - palikite varnelę
  Laikotarpis - įvedant pirminius dokumentus nustatyti nereikia
  Įvykdyti - atverti dokumentų įvedimo langą
  Atveriamas piniginių lėšų pajamų langas. Jis padalintas į dvi dalis. Viršutinėje dalyje įvedami dokumento rekvizitai, o apatinėje dalyje dokumento dvejybiniai įrašai.

  Viršutinėje lentelėje Dokumentas įvedame:
  Dokumentas - kasos išlaidų dokumento Serija ir numeris.
  Data - išlaidų dokumento data.
  Gavėjas - pinigų gavėjas. Parenkamas iš sąrašo Organizacijos, kaip apmokame tiekėjams. Kai pinigus išmokame atskaitingam asmeniui, jis parenkamas iš sąrašo Personalas.
  Galima .
  Dok. Rūšis - Dokumento rūšis, parenkamas iš sudarytų rūšių sąrašo.
  Dokum. suma - pajamų suma eurais.
  Turinys - įrašykite turinį, vėliau ataskaitose, tai vertinga informacija.

  Spragtelėti mygtuką F4 Darbinės užduotys. Pagal dokumento rūšį sukuriami dvejybiniai įrašai.  Spausdinimui spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas. Atidaromas ataskaitų langas.
  Pažymėkite ataskaitą 'Kasos išlaidų orderis'. Spragtelėkite F2 Peržiūra. Matysite ataskaitą, galite ją spausdinti.  Baigę, uždarome ataskaitą ir ataskaitų langą.

  Kasos išlaidų orderis valiuta

  Meniu Dokumentai / Piniginių lėšų dokumentai

  Veiksmai - pažymėkite Išlaidos
  Atskaitingas - parinkite kasos pavadinimą iš Pinigai / Kasos sąrašo.
  - (pagal pavadinimą, įmonės kodą), papildymas (nauju įrašu arba parinkimu iš kasų sąrašo).
  Į pabaigą - palikite varnelę
  Laikotarpis - įvedant pirminius dokumentus nustatyti nereikia
  Įvykdyti - atverti dokumentų įvedimo langą
  Atveriamas piniginių lėšų išlaidų langas. Jis padalintas į dvi dalis. Viršutinėje dalyje įvedami dokumento rekvizitai, o apatinėje dalyje dokumento dvejybiniai įrašai.

  Viršutinėje lentelėje Dokumentas įvedame:
  Dokumentas - kasos išlaidų dokumento Serija ir numeris.
  Data - išlaidų dokumento data.
  Gavėjas - pinigų gavėjas. Parenkamas iš sąrašo Organizacijos, kaip apmokame tiekėjams. Kai pinigus išmokame atskaitingam asmeniui, jis parenkamas iš sąrašo Personalas. Galima .
  Dok. Rūšis - Dokumento rūšis, parenkamas iš sudarytų rūšių sąrašo.
  Dokum. suma - pajamų suma eurais.
  Valiuta - valiutos pavadinimas.
  Turinys - įrašykite turinį, vėliau ataskaitose, tai vertinga informacija.

  Spragtelėti mygtuką F4 Darbinės užduotys. Pagal dokumento rūšį sukuriami dvejybiniai įrašai. Pagal dokumento sumą ir valiutos kursą įrašomas valiutos kiekis.  Spausdinimui spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas. Atidaromas ataskaitų langas.
  Pažymėkite ataskaitą 'Kasos išlaidų orderis valiuta'. Spragtelėkite F2 Peržiūra. Matysite ataskaitą, galite ją spausdinti.  Baigę, uždarome ataskaitą ir ataskaitų langą.

  Mokėjimo nurodymai iš atsiskaitomosios sąskaitos

  Meniu Dokumentai / Piniginių lėšų dokumentai

  Veiksmai - pažymėkite Išlaidos
  Atskaitingas - parinkite atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimą iš Pinigai / Bankai sąrašo.
  - (pagal pavadinimą, įmonės kodą), papildymas (nauju įrašu arba parinkimu iš bankų sąrašo).
  Į pabaigą - palikite varnelę
  Laikotarpis - įvedant pirminius dokumentus nustatyti nereikia
  Įvykdyti - atverti dokumentų įvedimo langą
  Atveriamas piniginių lėšų pajamų langas. Jis padalintas į dvi dalis. Viršutinėje dalyje įvedami dokumento rekvizitai, o apatinėje dalyje dokumento dvejybiniai įrašai.

  Viršutinėje lentelėje Dokumentas įvedame:
  Dokumentas - mokėjimo nurodymo numeris.
  Data - išlaidų dokumento data.
  Gavėjas - pinigų gavėjas. Parenkamas iš sąrašo Organizacijos, kaip apmokame tiekėjams arba mokame mokesčius. Kai pinigus išmokame atskaitingam asmeniui, jis parenkamas iš sąrašo Personalas. Galima .
  Dok. Rūšis - Dokumento rūšis, parenkamas iš sudarytų rūšių sąrašo.
  Dokum. suma - pajamų suma eurais.
  Turinys - įrašykite turinį, vėliau ataskaitose, tai vertinga informacija.
  Orderis - mokėjimo įmokos kodas pervedant lėšas VMI arba VSDF.

  Išlaidų dokumentams valiuta būtina nurodyti valiutą.
  Valiuta - valiutos pavadinimas.

  Spragtelėti mygtuką F4 Darbinės užduotys. Pagal dokumento rūšį sukuriami dvejybiniai įrašai.

  Spausdinimui spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas. Atidaromas ataskaitų langas.
  Pažymėkite ataskaitą 'Mokėjimo nurodymas'. Spragtelėkite F2 Peržiūra. Matysite ataskaitą, galite ją spausdinti.  Baigę, uždarome ataskaitą ir ataskaitų langą.

  Valiutos likučių ir apyvartos ataskaita pagal balansinės sąskaitos, valiutos bei atskaitingo pasirinkimus.


  Dokumentų susiejimas

  Meniu Dokumentai / Piniginių lėšų dokumentai

  Įvesti pirminį piniginių lėšų arba dokumentą ir sukurti dvejybinius įrašus. Dabar, jį galima susieti su kitu dokumentu.
  Ši galimybė galioja tuo atveju, jeigu Jūsų programos versija įsigyta su moduliu 'Konkretūs atsiskaitymai'.  Spragtelėkite mygtuką F8 Koresponduojantys. Jeigu susiejama balansinė sąskaita nurodyta atveriamas dokumentų susiejimo langas. Kitu atveju pateikiamas pranešimas 'Neradau konkrečių atsiskaitymų sąskaitų'.  Lentelės stulpeliai
  Sąskaita - susiejamos balansinės sąskaitos numeris.
  Tipas - susiejamo dokumento tipas. Mat - materialinių vertybių dokumentai, Pin - piniginių lėšų dokumentai, Turt - ilgalaikio turto dokumentai, Kiti - kiti dokumentai.
  Dokumentas - susiejamo dokumento numeris.
  Data - susiejamo dokumento data.
  Data M - susiejamo dokumento data M (Data M - iki kada reikia apmokėti).
  Lik.suma - susiejamo dokumento nesusieto likučio suma.
  Mok.suma - susiejamo dokumento susiejimo suma.
  Val. - susiejamo dokumento valiuta.
  Mok.Val.kiekis - susiejamo dokumento susiejimo suma valiuta.
  Lik.Val.kiekis - susiejamo dokumento nesusieto likučio suma valiuta.

  Mygtukas F2 Atskaitingas - sąskaita - galimybė nustatyti susiejimą pagal Debetą ar Kreditą.

  Spragtelėkite mygtuką F12 Surašyti ryšius. Į dvejybinių įrašų langą surašomi dokumentų susiejimo ryšiai.  Susietoms sumoms įrašomi
  R.Krd.Tipas - susieto dokumento tipas.
  R.Krd.Dokum - susieto dokumento numeris.

  Jeigu susiejama suma didesnė, nei susiejamų dokumnetų sumos, tai dvejybinių įrašų lange susiejami galimos sumos, o likutis paliekamas nesusietas. Nesusieto likučio susieti galima vėliau.

  Atsiskaitymus su kreditoriais ir debitoriais pagal susietus dokumentus galima peržiūrėti konkrečių atsiakaitymų ataskaitose Rezultatai / Konkretūs atsiskaitymai.


  SEPA duomenų mainai su bankinėmis sistemomis

  Skirtas duomenų mainams SEPA xml formatu su finansinėmis įstaigomis. Gali būti pateikiami pavedimų ar sąrašiniai mokėtino DU duomenys.
  Taip pat gali būti įkeliami duomenys iš bankų, sukuriami dokumentai su dvejybiniais įrašais.
  Ši galimybė galioja tuo atveju, jeigu Jūsų programos versija įsigyta su mainų funkcijomis.

  Importuoti įrašus iš bankinės sistemos
  Perduoti mokėjimo nurodymus į bankinę sistemą
  Perduoti grupinius DU nurodymus į bankinę sistemą


  Duomenų importas iš bankinės sistemos

  Skirtas duomenų, gautų SEPA xml formatu iš finansinių įstaigų, įkėlimui į programą. Įkėlimo metu sukuriami dokumentai su dvejybiniais įrašais.
  Piniginių lėšų dokumentų lentelės F4 Užduotys aktyvavus mygtuko meniu, pasirenkamas Mainai su banku / Paėmimas iš SEPA
  Ši galimybė galioja tuo atveju, jeigu Jūsų programos versija įsigyta su funkcija 'sepa_importas'.

  Atveriamas importo nustatymų langas.  Funkciniai klavišai
  F2 Failas XML failo pasirikimas. Galimi 2 režimai: parodant failo pasirinkimo dialogą ar neįkeltų failų sąrašą iš katalogo nurodyto apskaita4.cfg faile (nuoroda)
  F7 Info Parodo atskiroje sąskaitos likučius ir apyvartos sumas, kurios buvo nuskaitytos iš .xml failo.
  F9 Nustatymai Nurodomos įkėlimui reikalingi parametrai ir sąlygos.
  F12 Įtraukti duomenis Dokumentų ir dvejybinių įrašų sukūrimas.

  Darbo eiga
  1. Sutvarkomi F9 Nustatymai atskiroje lentelėje nurodomi įkėlimui reikalingi parametrai ir sąlygos. Įvestos taisyklės yra išsaugomos
  ir kitą kartą jų įvesti ar tvarkyti nereiks.
  2. Išsirenkame failą F2 Failas, kuris buvo eksportuotas iš bankinės sistemos išrašo į rinkmeną.
  3. Peržiūrime F7 Info ir sutvarkome pastorinto šrifto eilutes, nes kitu atveju nebus leidžiame atlikti duomenų įkėlimo veiksmo.
  Pastorinto šrifto eilutės gali būti dėl dviejų priežasčių: arba nenustatyta dokumento rūšis arba atskaitingas, juos reikia nurodyti arba išmesti visą įrašą.
  4. Paspaudus F12 Įtraukti duomenis vykdomas duomenį įkėlimas.

  Programa leidžia įkelti tik tuos failus, kuriose nurodytas IBAN sutampa su atskaitingo, iš kurio atliekame importą, atsiskaitomąja sąskaita.

  Atskaitingo ieškoma pagal organizacijos įmonės kodą ar personalo asmens kodą, organizacijos atsiskaitomąsias sąskaitas (IBAN),
  taip pat pagal papildomas atsiskaitomąsias sąskaitas (jei įkeliama organizacija naudoja skirtingas banko sąskaitos),
  kurios papildomos pažymėjus varnelę Įsiminti sąsk.nr. įkeliamo dokumento redagavimo lange

  Paspaudus F9 Nustatymai Nurodomos įkėlimui reikalingi parametrai ir sąlygos  Lentelėje nurodomi:
  B.kodo pradžia - kokio banko išrašui taikyti eilutę
  Operacija - kokio tipo (Pajamoms ar Išlaidomos) operacijoms taikyti
  Prioritetas - Kad nereikėtų papildomose sąlygose, nurodyti kitų sąlygų neiginių, parametrai yra surūšiuojami pagal prioritetus ir parametrų paieška yra sustabdoma radus pirmą atitikimą. Kuo didesnis tuo pirmiau randamas.
  Sąlyga - Papildomas sąlyga, kurioje galima panaudoti duomenis iš xml failo.
  Dok.pr. - Kokia dokumento pradžia bus generuojam įrašui
  Atskaitingas - Nustatyti fiksuotą atskaitingą (dažniausiai naudojama banko sąnaudų objektui nurodyti)
  Dok.rūšis - Generuojamo dokumento rūšis. Remiantis dokumento rūšies dvejybinių įrašų taisyklėmis, sukuriami dvejybiniai įrašai.
  Veiksmai - Gali du 3 variantai: tuščias - įprasta dokumentas, apjungti - apjungti banko įrašai į vieną (pvz. banko mokesčiai),
  nekelti - įrašai nebus keliami (pvz. jau buvo sukelti ar nereikia jų kelti)

  Taip pat skaitykite
  Perduoti mokėjimo nurodymus į bankinę sistemą
  Perduoti grupinius DU nurodymus į bankinę sistemą


  Duomenų eksportas į bankinę sistemą

  Mokėjimo nurodymų eksportas vykdomas iš vieno ar keleto paruoštų piniginių lėšų dokumentų.
  Piniginių lėšų dokumentų lentelės F4 Užduotys aktyvavus mygtuko meniu,
  pasirenkamas Mainai su banku / Pateikimas į SEPA:
  Ši galimybė galioja tuo atveju, jeigu Jūsų programos versija įsigyta su funkcija 'sepa_eksportas'.

  Atveriamas eksporto nustatymų langas  Rezultato vieta - nurodoma vieta ir failo vardas, kur bus surašomi eksportuojami duomenys, arba galite pasirinkti.
  Galimybė įdėti į mokėjimo paskirtį surištų dokumentų numerius ir sumas.
  Filtras - pasirinkti, kokius dokumentus eksportuoti. Galima filtruoti pagal dokumento datą (šios dienos, rytdienos ar už periodą)
  arba lentelės paraštėje pažymėtus varnelėmis dokumentus.
  Eksportuojame - vykdomas dokumentų eksportas bankinei sistemai į nurodytą failą.

  Atlikę duomenų eksportą, bankinėje sistemoje importuokite iš to paties failo.

  Taip pat skaitykite
  Importuoti įrašus iš bankinės sistemos
  Perduoti grupinius DU nurodymus į bankinę sistemą  Sąrašinis DU duomenų eksportas į bankinę sistemą

  Sąrašinių mokėjimo nurodymų eksportas vykdomas taip pat kaip ir mokėjimo nurodymai. Pirmiausia paruošiamas dokumentas,
  kuriam F4 Užduotys aktyvavus mygtuko meniu, pasirenkamas Mainai su banku / Sąrašinis į SEPA:
  Ši galimybė galioja tuo atveju, jeigu Jūsų programos versija įsigyta su funkcija 'sepa_grupinis'.  Čia matysite darbuotojus su išmokamomis sumomis, jų atsiskaitomąsias sąskaitas ar kortelių numerius, mokėjimo nurodymo turinį.
  Šioje lentelėje pakeitimų atlikti negalima. Klaidingi įrašai pažymėti paryškintu šriftu.

  F2 Saugoti - eksportuojami duomenys. Mygtuko meniu galima nurodyti saugojamos rinkmenos pavadinimą ir vietą.
  F9 Nustatymai - nurodoma eksporto rinkmenos vieta ir filtro sąlyga.

  Atlikę duomenų eksportą, bankinėje sistemoje importuokite iš to paties failo.

  Taip pat skaitykite
  Importuoti įrašus iš bankinės sistemos
  Perduoti mokėjimo nurodymus į bankinę sistemą


  Ilgalaikio turto sąrašas

  Ilgalaikio turto priemonių sąrašas papildymui arba peržiūrai atveriamas sąrašai / Ilgalaikio turto / Ilgalaikio turto sąrašas  Atveriamas Ilgalaikio turto priemonių sąrašų langas.

  Sąrašo lentelė valdoma pagal bendras taisykles.

  Lentelės mygtukai turi papildomas savybes, kurias galite aktyvuoti pagal iškilusį poreikį.
  F2 Filtras - filtruoti įrašus lentelėje pagal turto grupes.
  F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti ilgalaikio turto sąrašą.
  Ctrl+L Nuoroda - atverti peržiūrai laukelyje Nuoroda susietą dokumentą ar išorinę rinkmeną.


  Įvedimo/redagavimo langas  Inv. Nr. - Inventorinis numeris.
  Gr. - Ilgalaikio turto inventorinė grupė.
  Pavadinimas - priemonės pavadinimas.
  Atsk.kod - amortizacinių atskaitymų kodas.
  Išl.sąsk - amortizacinių atskaitymų išlaidų balansinės sąskaitos numeris.
  Likvidacinė - likvidacinė vertė.
  Matavimo vnt - matavimo vienetas.
  Mokestis - PVM mokesčio tarifas.
  Norma % - dėvėjimo procentas, metams.
  Norma metais - dėvėjimo terminas, metais.
  Norma ridai - dėvėjimo norma priemonėms pagal ridą.
  Viršn sąsk - viršnormatyvinio nusidėvėjimo norma.
  Virš % - viršnormatyvinio nusidėvėjimo procentas, metams.
  Markė - markė, papildoma informacija.
  Gamykl.Nr - gamyklinis numeris.
  Pagam.metai - pagaminimo metai.
  Akto Nr. - akto numeris.
  Kortelė - kortelės numeris.
  Požymis - papildomas požymis.
  Parama % - paramos davėjas priemonei įsigyti .
  Paramos obj - dalis procentais, kuria padengė paramos davėjas.
  Info - papildoma informacija apie priemonę.
  Nuoroda - nuoroda į nuotraukos rinkmeną ar kitą skenuotą dokumentą.
  Dabar.atskait. - asmuo, turintis priemonę.
  Objektas - objektas, kuriame yra priemonė.
  Dabar.vertė - pradinė vertė, peržiūros metu.
  Dabar.nusidev. - nusidėvėjimo suma, peržiūros metu.


  Ilgalaikio turto priemonės kortelė

  Ilgalaikio turto priemonės kortelėje pateikiama informacija apie pradinę vertę, amortizacinių skaičiavimų sumas, judėjimą, metinę nusidėvėjimo sumą.

  Ilgalaikio turto priemonės kortelė už laikotarpį kaupiama taip:
  Nustatomas .
  Atidaromas IT sąrašas ir spausdinama ataskaita. Sąrašai / Ilgalaikio turto / Ilgalaikio turto sąrašas  Atveriamas Ilgalaikio turto priemonių sąrašų langas.
  Spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas. Atveriamas ataskaitų langas.  Pažymėkite ataskaitą IT kortelė. Peržiūrėjimui spragtelėkite F2 Peržiūra mygtuką.

  IT sąraše esančioms priemonėms sukuriamos kortelės, kurios rodomos atskiruose ataskaitos lapuose. .


  Ilgalaikio turto parametrai

  Ilgalaikio turto priemonių grupės, jų pavadinimai, turto, nusidėvėjimo ir viršnormatyvinio nusidėvėjimo balansinių sąskaitų numeriai.  Mygtukas
  F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti ilgalaikio turto grupių sąrašą.

  Lentelės stulpeliai:
  ID - grupės ID. Gali būti iš 2-jų ženklų.
  Pavadinimas - ilgalaikio turto inventorinės grupės pavadinimas.
  Turto sąskait - ilgalaikio turto inventorinės grupės balansinės sąskaitos numeris.
  Nusidėvėjimas - ilgalaikio turto inventorinės grupės nusidėvėjimo balansinės sąskaitos numeris.
  Viršnorminis - ilgalaikio turto inventorinės grupės viršnormatyvinio nusidėvėjimo balansinės sąskaitos numeris.
  Kodas - inventorinės grupės kodas.

  - pildyti būtina.


  Ilgalaikio turto inventorinių grupių sąrašas

  Ilgalaikio turto (IT) priemonės skirstomos į inventorines grupes. Tik, sudarius inventorines grupes galima įvesti ilgalaikio turto priemonių sąrašą.
  IT priemonių inventorinių grupių sąrašas įvedamas Sąrašai / Ilgalaikio turto / Parametrai  Mygtukas
  F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti inventorinių grupių sąrašą.

  Stulpeliai
  ID - inventorinės grupės numeris.
  Pavadinimas - inventorinės grupės pavadinimas.
  Turto sąskait - balansinės sąskaitos numeris ilgalaikio turto apskaitai.
  Nusidėvėjimas - balansinės sąskaitos ilgalaikio turto nusidėvėjimo priskaitymų apskaitai.
  Viršnorminis - viršnorminio nusidėvėjimo balansinės sąskaitos numeris.
  Kodas - inventorinės grupės kodas.


  Ilgalaikio turto dokumentai

  Ilgalaikio turto apskaita atliekama įvedant pradinius likučius, apyvartos dokumentus, bei skaičiuojant nusidėvėjimą.


  Ilgalaikio turto likučių įvedimas

  Ilgalaikio turto pradiniai likučiai įvedami pagal kiekvieną atsakingą asmenį.

  Dokumentai / Ilgalaikio turto


  Ką atidaryti ... - pažymėkite Pradiniai likučiai.
  Atskaitingas - iš sąrašo Personalas nurodykite asmenį, kurio likučius norite įvesti.
  Spragtelėkite mygtuką Įvykdyti.

  Atveriamas pradinių IT likučių įvedimo langas. Lango antraštėje asmens vardas pavardė bei lango pavadinimas IT likutis periodo pradžiai. Čia surašomos visos atskaitingo asmens ilgalaikio turto priemonės.  Numeris - įveskite(parinkite) IT priemonės inventorinį numerį.
  Įvesta - nurodykite IT priemonės įvedimo į eksploataciją datą.
  Pradinė vertė - IT priemonės įsigyjimo vertė.
  Nusidėvėjimas - IT priemonės nusidėvėjimo suma įvedimo dieną.
  Objektas - IT priemonės buvimo vieta. Parinkite iš sąrašo Objektai.
  Kituose stulpeliuose matysite įrašus iš IT sąrašo.

  Viešojo sektoriaus organizacijos gali papildomai nurodyti:
  Finansavimas - IT įsigyjimo finansavimo šaltinis.
  Straipsnis - IT įsigyjimo išlaidų straipsnis.

  Mygtukai
  F2 Sąrašas - atverti IT sąrašą.
  F7 Į didž.knygą - surašyti sumas į didžiąją knygą.

  Kai esate tikri, kad surašytos visos IT priemonės, jų įsigyjimo vertės bei nusidėvėjimo sumos, tada reikia surašyti pradinių likučių sumas į Didžiąją knygą.
  Spragtelėkite mygtuką F7 Į didž.knygą. Į Didžiąją knygą bus surašytos Įsigyjimo bei nusidėvėjimo sumos pagal balansines sąskaitas ir atskaitingus asmenis.

  Jeigu surašius duomenis į Didžiąją knygą, pastebėjote, kad dar reikia patikslinti įvestus pradinius likučius, tada patikslinkite pradinius likučius ir pakartotinai perrašykite duomenis į Didžiąją knygą. (Spragtelėkite mygtuką F7 Į didž.knygą)


  Ilgalaikio turto apyvarta

  Ilgalaikio turto įsigyjimas(pirkimas), vidinis perdavimas, nurašymas įvedamas viename lange. Konkrečiam veiksmui formuojamas pirminis dokumentas ir nurodoma jo rūšis.

  Dokumentai / Ilgalaikio turto / Apyvarta

  Ką atidaryti ... - pažymėkite Apyvarta.
  Atskaitingas - nurodyti nereikia, nesvarbu kas nurodyta.
  Įvedant pirminį dokumentą Laikotarpio nustatyti nebūtina.
  Spragtelėkite mygtuką Įvykdyti.
  Atveriamas IT apyvarta langas. Šis langas padalintas į 3 (tris) dalis.
  Atveriamas, ilgalaikio turto apyvartos dokumentų įvedimo langas. Jis suskaidytas į 3 dalis (lenteles):

  Viršutinėje lentelėje Dokumentas įvedame dokumento Numerį, Datą, parenkame Siuntėją ir Gavėją, nurodome Dokumento Rūšį.
  Vidurinėje lentelėje Sudėtis įvedame ilgalaikio turto priemones.
  Žemutinėje lentelėje Dvejybiniai įrašai sukuriami dokumento dvejybiniai įrašai.  IT dokumentų gavėjai siuntėjai
  Veiksmas su ilgalaikiu turtu

  Siuntėjas parenkamas
  iš sąrašo

  Gavėjas parenkamas
  iš sąrašo

  IT pirkimo atveju OrganizacijosPersonalas
  IT vidinio perdavimo atvejuPersonalasPersonalas
  IT nurašymo atvejuPersonalasObjektai
  IT pardavimo atvejuPersonalasOrganizacijos

  1. Viršutinėje lentelėje Dokumentas įvedame:
  Dokumentas - dokumento Serija ir numeris. Rekomenduojame rašyti didžiosiomis raidėmis be tarpų.
  Data - dokumento data.
  Gavėjas - parenkamas iš sąrašo pagal lentelę auksčiau. Galima .
  Siuntėjas - parenkamas iš sąrašo pagal lentelę auksčiau.
  Dok. Rūšis - Dokumento rūšis, parenkama iš sudarytų rūšių sąrašo.

  Viešosioms įstaigoms reikėtų papildomai nurodyti
  Finansavimas - finansavimo pavadinimas.
  Straipsnis - straipsnio pavadinimas.

  Jeigu už ilgalaikio turto įsigyjimą apmokėjo atskaitingas asmuo, tada
  Paskirtis - nurodykite atskaitingą asmenį iš Personalas sąrašo.

  Kiti šio lango laukai pildomi pagal poreikį. Visų lango .

  2. Vidurinėje lentelėje Sudėtis įvedame tiek eilučių, kiek pajamuojame skirtingų ilgalaikio turto priemonių:
  Numeris - įvedamas ilgalaikio turto priemonės inventorinis numeris. Parenkamas iš ilgalaikio turto sąrašo.
  Įvesta - įsigyjimo metu nurodoma įvedimo į eksploataciją data. Kitu atveju, parodoma įvedimo į eksploataciją data.
  Pradinė - Įsigyjimo atveju įrašome ilgalaikio turto įsigyjimo (pradinė) vertė. Kitu atveju, parodoma esama įsigyjimo vertė.
  Nusidėvėjimas - Įsigyjimo atveju, neesant nusidėvėjimo nepildome. Kitu atveju, parodoma esama nusidėvėjimo suma.
  SumaP - Pardavimo atveju nurodoma pardavimo kaina be PVM.
  Objektas - Įsigyjimo atveju, nurodome, kur bus bus priemonė.
  Perkėlimo iš vienos vietos į kitą, nurodome, į kur perkeliama priemonė.
  Nurašymo, pardavimo atveju, nieko nenurodome.
  Dok. rūšis - Iš sąrašo parenkama dokumento rūšis.

  3. Dvejybiniai įrašai
  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys - pagal nurodytą dokumento rūšį automatiškai sukuriami dvejybiniai įrašai. Dvejybinių įrašų lango išsamus .

  4. Pirminio dokumento spausdinimas

  4.1. Spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas - atidaromas langas Ataskaitos. Pele pažymėkite ataskaitos pavadinimą.  Ataskaitų sąrašas ir pavyzdžiai
  - įvedimo į ekslpoataciją aktas forma 1. IT priemonės bendrame sąraše.
  - įvedimo į ekslpoataciją aktas forma 2. IT priemonės spausdinamos atskiruose lapuose.
  - nurašymo aktas (bendras sąrašas).
  - nurašymo likvidavimo aktas. IT nurašymo likvidavimo aktai spausdinami atskiruose lapuose.
  - perdavimo priėmimo aktas forma 1. IT sąrašas su komisijos parašais.
  - perdavimo priėmimo aktas forma 2. IT sąrašas be komisijos parašų.
  - perdavimo priėmimo akto priemonių sąrašas.
  - PVM sąskaitos faktūros forma, IT pardavimo atveju.
  - IT priemonės sunaikinimo aktas.

  4.2. Spragtelėkite mygtuką F2 Peržiūra. Atidaroma ataskaita peržiūrai.
  4.3. Spausdinimui spragtelėkite mygtuką.
  4.4. Uždarykite ataskaitą. Spragtelėkite pele lango dešiniajame viršutiniame kampe esantį mygtuką.
  4.5. Uždarykite ataskaitų langą. Spragtelėkite pele lango dešiniajame viršutiniame kampe esantį mygtuką.


  Amortizacinių atskaitymų priskaičiavimas

  Ilgalaikio turto priemonių amortizacija priskaičiuojama pirmąją (1-ąją) kalendorinio mėnesio dieną.
  Kol nebus priskaityti amortizaciniai atskaitymai IT apyvartos dokumentų įvesti negalėsite.

  Nustatomas .

  Dokumentai / Ilgalaikio turto / Atskaitymai, rida

  Ką atidaryti ... - pažymėkite Atskaitymai, rida.
  Atskaitingas - nurodyti nereikia, nesvarbu kas nurodyta.
  Spragtelėkite mygtuką Įvykdyti.
  Atidaromas IT atskaitymai, rida langas.
  Amortizacinių atskaitymų skaičiavimui formuojamas dokumentas ir tada vykdoma amortizacinių atskaitymų užduotis.

  Dokumentas - įveskite amortizacinių atskaitymų dokumento numerį.
  Data - įveskite dokumento datą.
  Dok. rūšis - iš sąrašo parinkite dokumento rūšį.
  Numatyti du metodai amortizacinių atskaitymų priskaičiavimui. Pirmasis - nuo įsigyjimo vertės, antrasis nuo likutinės vertės. Nurodant dokumento rūšį, būkite atidūs ar teisingai nurodėte amorizacinių atskaitymų skaičiavimo metodą. Ilgalaikio turto amortizacinių skaičiavimo dokumento rūšių .
  Turinys - galima įvesti dokumento turinį.

  Įvedę dokumento rekvizitus amortizacinių atskaitymų skaičiavimui, spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys. Automatiškai priskaičiuojamos amortizacinių atskaitymų sumos. Skaičiavimo rezultatai surašomi į žemutinę lango dalį.  Stulpeliai
  Debetas - debeto balansinės sąskaitos numeris. Amortizacinių atskaitymų išlaidų sąskaita, kuri nurodyta Ilgalaikio turto sąraše [Išl.sąsk].
  Kreditas - kredito balansinės sąskaitos numeris. Ilgalaikio turto grupės nusidėvėjimo sąskaita, kuri nurodyta Sąrašai / Ilgalaikio turto /Parametrai lentelėje.
  Suma - priskaityta amortizacinių atskaitymų suma.
  Debitorius - amortizacijos atskaitymų išlaidų debitorius.
  Kreditorius - nusidėvėjimo balansinės sąskaitos kreditorius.
  Data - amortizacinių atskaitymų data.
  Priemonė - ilgalaikio turto priemonės pavadinimas.
  R.Krd.Tipas - dokumento rūšis "Turt" (Turtas).
  R.Krd.Dokum - ilgalaikio turto priemonės inventorinis numeris.

  Mygtukai
  F4 Darbinės užduotys - amortizacinių atskaitymų skaičiavimo aktyvavimas.
  F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti amortizacinių atskaitymų sumas.
  F9 Užbaigtas - "atšaukti/aktyvuoti" dokumento taisymo galimybę.


  Amortizacinių atskaitymų perskaičiavimas

  Jeigu jau buvote suskaičiavę amortizacijos atskaitymus, o paaiškėjo, kad reikia perskaičiuoti. Nieko baisaus, galima pakartotinai atlikti perskaičiavimą. Svarbu, kad didžiojoje knygoje neaktyvuotas požymis "Užbaigtas". Kitu atveju, teks Didžiojoje Knygoje atšaukti požymio "Užbaigtas" aktyvavimą.

  Dokumentai / Ilgalaikio turto / Atskaitymai, rida

  Ką atidaryti ... - pažymėkite Atskaitymai, rida.
  Atskaitingas - nurodyti nereikia, nesvarbu kas nurodyta.
  Spragtelėkite mygtuką Įvykdyti.

  Atidaromas IT atskaitymai, rida langas.

  1. Pažymėkite dokumentą, kurio amortizacinių atskaitymų skaičiavimus reikia perskaičiuoti.
  2. Pereikite į apatinę lentelę su dvejybiniais įrašais.
  3. Pažymėkite pašalinimui ir pašalinkite pažymėtus įrašus.
  4. amortizacijos atskaitymus.

  Deklaracija apie naudojamo veikloje ilgalaikio turto duomenų pateikimui.
  Reikalinga vykdantiems individualią veiklą bei ūkininkams. Tik pateikus deklaraciją, naudojamo veikloje turto nusidėvėjimą galima priskirti leidžiamiems atskaitymams. Įsigijus, pagaminus, pradėjus naudoti turimą ar pardavus naudojamą veikloje turto vienetą, turi būti pateikiama iš naujo viso naudojamo turto deklaracija. Priklausoimai nuo to, ar ši dekracija yra pateikta, yra skirtingos ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo taisyklės.


  Ilgalaikio turto ataskaitos, pajamos

  Ilgalaikio turto pajamų ataskaitos kaupiamos už nustatytą

  Rezultatai / Ilgalaikis turtas  Atidaromas IT ataskaitų nustatymų langas

  Ką rinksime ... - pažymime "Pajamos".
  Atskaitingas - Nurodome, kurio asmens ataskaitą kaupsime. Nenurodžius konkretaus asmens, bus kaupiama visų atskaitingų asmenų ataskaita.
  Grupavimas - nurodome atskaitos grupavimo variantą. Numatytieji variantai
  Atskaitingus/Invent.grupes - grupės pagal atskaitingus asmenis, o pogrupiai pagal IT inventorines grupes.
  Invent.grupes/Atskaitingus - grupės pagal IT inventorines grupes, o pogrupiai pagal atskaitingus asmenis.

  Filtras - galimybė papildomai nurodyti ataskaitos filtrą, arba sukurti naują filtrą.
  Ataskaita - galima nurodyti kurią ataskaitą automatiškai atidaryti, kai bus baigtas kaupimas.
  Laikotarpis - nustatyti ataskaitos kaupimo laikotarpį.
  Įvykdyti - ataskaita pradedama kaupti spragtelėjus šį mygtuką.

  Baigus kaupti, atidaromas ataskaitų langas

  Ataskaitų sąrašas ir pavyzdžiai.
  Ataskaita sukaupta kai nurodytas grupavimas Atskaitingus/Invent.grupes

  - pajamų ataskaita. Bendras sąrašas.
  - pajamų ataskaita pagal grupes, nurodytas ataskaitos kaupimui.
  - pajamų ataskaita pagal grupes ir pogrupius, nurodytus ataskaitos kaupimui.
  - suvestinė pajamų ataskaita. Bendras sąrašas.
  - suvestinė pajamų ataskaita pagal grupes, nurodytas ataskaitos kaupimui.


  Ilgalaikio turto ataskaitos, išlaidos

  Ilgalaikio turto išlaidų ataskaitos kaupiamos už nustatytą

  Rezultatai / Ilgalaikis turtas  Atidaromas IT ataskaitų nustatymų langas

  Ką rinksime ... - pažymime "Išlaidos".
  Atskaitingas - Nurodome, kurio asmens ataskaitą kaupsime. Nenurodžius konkretaus asmens, bus kaupiama visų atskaitingų asmenų ataskaita.
  Grupavimas - nurodome atskaitos grupavimo variantą. Numatytieji variantai
  Atskaitingus/Invent.grupes - grupės pagal atskaitingus asmenis, o pogrupiai pagal IT inventorines grupes.
  Invent.grupes/Atskaitingus - grupės pagal IT inventorines grupes, o pogrupiai pagal atskaitingus asmenis.

  Filtras - galimybė papildomai nurodyti ataskaitos filtrą, arba sukurti naują filtrą.
  Ataskaita - galima nurodyti kurią ataskaitą automatiškai atidaryti, kai bus baigtas kaupimas.
  Laikotarpis - nustatyti ataskaitos kaupimo laikotarpį.
  Įvykdyti - ataskaita pradedama kaupti spragtelėjus šį mygtuką.

  Nenurodytas atskaitingas, tai kaupiamos visų atskaitingų asmenų ataskaitos.
  Baigus kaupti, atidaromas ataskaitų langas

  Ataskaitų sąrašas ir pavyzdžiai.
  Ataskaita sukaupta kai nurodytas grupavimas Atskaitingus/Invent.grupes

  - išlaidų ataskaita. Bendras sąrašas.
  - išlaidų ataskaita pagal grupes, nurodytas ataskaitos kaupimui.
  - išlaidų ataskaita pagal grupes ir pogrupius, nurodytus ataskaitos kaupimui.
  - suvestinė išlaidų ataskaita. Bendras sąrašas.
  - suvestinė išlaidų ataskaita pagal grupes, nurodytas ataskaitos kaupimui.


  Ilgalaikio turto ataskaitos, apyvarta

  Ilgalaikio turto apyvartos ataskaitos kaupiamos už nustatytą

  Rezultatai / Ilgalaikis turtas  Atidaromas IT ataskaitų nustatymų langas

  Ką rinksime ... - pažymime "Apyvarta".
  Atskaitingas - nurodome Personalas. Jeigu nurodysite konkretų asmenį, vistiek bus kaupiama visų atskaitingų asmenų apyvartos ataskaita.
  Grupavimas - nurodome atskaitos grupavimo variantą. Numatytieji variantai
  Atskaitingus/Invent.grupes - grupės pagal atskaitingus asmenis, o pogrupiai pagal IT inventorines grupes.
  Invent.grupes/Atskaitingus - grupės pagal IT inventorines grupes, o pogrupiai pagal atskaitingus asmenis.

  Filtras - galimybė papildomai nurodyti ataskaitos filtrą, arba sukurti naują filtrą.
  Ataskaita - galima nurodyti kurią ataskaitą automatiškai atidaryti, kai bus baigtas kaupimas.
  Laikotarpis - nustatyti ataskaitos kaupimo laikotarpį.
  Įvykdyti - ataskaita pradedama kaupti spragtelėjus šį mygtuką.

  Numatytasis ataskaitos kaupimas - visų atskaitingų asmenų apyvarta. Atranka pagal konkrečius atskaitingus numatyta tik ataskaitose.
  Baigus kaupti, atidaromas ataskaitų langas.

  4.1. Pele pažymėkite ataskaitos pavadinimą.

  Ilgalaikio turto apyvartos ataskaitų sąrašas ir pavyzdžiai.

  - apyvartos ataskaita. Bendras sąrašas.
  - apyvartos ataskaita pagal grupes.
  - apyvartos ataskaita pagal grupes ir pogrupius.
  - inventorinis aprašas. Bendras sąrašas.
  - inventorinis aprašas pagal grupes.
  - inventorinio aprašo antraštinio lapo blankas.
  - inventorinio aprašo baigiamojo lapo blankas.
  - inventorinis aprašo žiniaraštis. Bendras sąrašas.
  - pradinių verčių, nusidėvėjimo bei likutinės vertės atskaita laikotarpio pabaigai. Bendras sąrašas.
  - pradinių verčių, nusidėvėjimo bei likutinės vertės atskaita laikotarpio pabaigai pagal grupes.
  - pradinių verčių, nusidėvėjimo bei likutinės vertės atskaita laikotarpio pabaigai pagal grupes. Papildomai nurodyta numatyta nusidėvėjimo data.
  - pradinių verčių, nusidėvėjimo bei likutinės vertės atskaita laikotarpio pabaigai pagal grupes ir pogrupius.
  - išsami nusidėvėjimo sumų šifruotė.
  - pradinių verčių, nusidėvėjimo bei likutinės vertės suvestinė ataskaita.
  - pradinių verčių, nusidėvėjimo bei likutinės vertės suvestinė ataskaita pagal grupes.


  4.2. Spragtelėkite mygtuką F2 Peržiūra. Atidaroma ataskaita peržiūrai.
  4.3. Spausdinimui spragtelėkite mygtuką.
  4.4. Uždarykite ataskaitą. Spragtelėkite pele lango dešiniajame viršutiniame kampe esantį mygtuką.
  4.5. Uždarykite ataskaitų langą. Spragtelėkite pele lango dešiniajame viršutiniame kampe esantį mygtuką.

  Ilgalaikis turtas

  Ilgalaikio turto apskaita programoje DB Apskaita

  1. Ilgalaikio turto sąrašų paruošimas

  1.1.
  1.2. Papildytas sąrašas turto apskaitai.
  1.3. Turto buvimo vietų ( ) sąrašas.
  1.4. Ilgalaikio turto sąrašas
  1.5. Ilgalaikio turto .

  2. Ilgalaikio turto pradinių likučių įvedimas
  2.1.

  3. Ilgalaikio turto dokumentai
  3.1.
  Įsigyjimas, vidaus perdavimas, nurašymas, pardavimas.
  3.2.
  3.3.

  4. Ilgalaikio turto ataskaitos
  4.1. .
  4.2. .
  4.3. .
  4.4. .

  5.Kiti klausimai
  5.1.


  Sąskaitų planas

  Ilgalaikio turto apskaitai būtina įvesti ilgalaikio turto sąskaitas ir nurodyti apribojimus.

  Sąrašai / Bendrai naudojami / Sąskaitų sąrašas

  1. Balansinėms sąskaitoms, kuriose apskaitysite ilgalaikį turtą reikia įvesti tokius apribojimus  Sąskaitų sąraše pažymėkite balansinės sąskaitos numerį ilgalaikio turto apskaitai.

  Lange Analitinė - parinkite Turtas ilgalaik.. Nurodome, kad šioje balansinėje sąskaitoje bus apskaitomas ilgalaikis turtas.
  Lange Apribojimas - parinkite Personalas (visi atskaitingi asmenys). Ilgalaikis turtas apskaitomas tik pas atskaitingus asmenis.

  2. Balansinėms sąskaitoms, kuriose apskaitysite ilgalaikį turto nusidėvėjimą reikia įvesti tokį apribojimą  Sąskaitų sąraše pažymėkite balansinės sąskaitos numerį amortizacinių atskaitymų apskaitai.

  Lange Analitinė - parinkite Amortiz. atskait. Nurodome, kad šioje balansinėje sąskaitoje bus apskaitomi amortizaciniai atskaitymai.


  Ilgalaikio turto priemonės įsigyjimo vertės didinimas

  Atlikus remontą arba esminį ilgalaikio turto priemonės pagerinimą galima(reikia) padidinti įsigyjimo vertę.
  Įsigyjimo vertė programoje didinama ne ilgalaikio turto dokumentuose, o ten kur įvedamas Kreditoriaus pirminis dokumentas.

  Pavyzdžiui Alfitas pateikė atnaujintą programos Duomenų Bazė "Apskaita" versiją ir padidino darbo vietų skaičių. Už atliktus papildymus 2009-05-25 pateikė PVM sąskaitą faktūrą ALF05000.

  Atskaitingas asmuo, kuriam priskirta IT priemonė - Jonauskas Genadijus.
  Inventorinis IT priemonės numeris - N411. IT priemonės balansinės sąskaitos numeris - 1140.

  PVM sąskaita faktūra įvedame Dokumentai / Kiti dokumentai
  Įvedame dokumentą - ALF05000, Data 2009-05-25.  Dokumento dvejybiniai įrašai
  Debetas - balansinės sąskaitos numeris tos IT priemonės, kurios vertę didiname.
  Kreditas - skolos tiekėjui balansinės sąskaitos numeris.
  Suma - suma, kuria didinama IT priemonės įsigyjimo vertė.
  R.Deb.Tipas - būtina nurodyti dokumento tipą. Vertės didinimo atveju Turt.
  R.Deb.Dokum - būtina nurodyti IT priemonės Inventorinį numerį.
  Debitorius - atskaitingas asmuo, kuriam priskirta IT priemonė.
  Kreditorius - organizacija, kuri atliko IT priemonės esminį pagerinimą ar atnaujinimą.

  Vertės padidinimas bus matomas ilgalaikio turto ataskaitose.
  Nuo sekančio mėnesio bus skaičiuojami amortizaciniai atskaitymai nuo padidintos įsigyjimo vertės.


  Amortizacinių atskaitymų dokumentų rūšys ir užduotys

  Amortizacinių atskaitymų dokumentų rūšys ir užduotys


  Skaičiavimas nuo pradinės vertės - skiriasi Formulė ir Sąlyga


  Skaičiavimas nuo likutinės vertės - skiriasi Formulė ir Sąlyga  Priskaitymai ir sąlygos

  Sąrašai / Atlyginimų / Priskaitymai ir sąlygos

  Lentelėje tvarkomas įmonėje naudojamų atlyginimų priskaitymų ir atskaitymų sąrašo parametrai.
  Naudojant šį sąrašą smulkiau detalizuojami darbo užmokesčio bei mokesčių dvejybiniai įrašai.  Mygtukai
  F4 Darbinės užduotys - atlikti numatytus veiksmus. Atliekant veiksmą Papildyti P/A iš www.dbtopas.lt įkeliamos eilutės
  su numatytaisiais parametrais. Atliekant Pakeisti P/A tipus dvejybiniams įrašams galima pertvarkyti iki tol naudojamus p(a).
  F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti priskaitymų ir atskaitymų sąrašą.

  Stulpeliai
  priskaitymų(atskaitymų) toliau tekste p(a).
  ID - p(a) numeris. Gali būti keturženklis skaičius nuo 1000 iki 9999
  Santrumpa - p(a) santrumpa. Ji naudojama atlyginimų šifruočių ataskaitos stulpelių pavadinimams ir kt. ataskaitoms.
  Pavadinimas - p(a) pavadinimas. Jis rodomas atsiskaitymo lapeliuose ir kt ataskaitose.
  Dirbta - pažymime tiems p(a), kurie pagal prasmę yra dirbta. Naudojamas sumavimui.
  Priskaitymas - pažymime p(a), kuriuos priskiriame priskaitymams.
  Atsiskait.lap - pažymime p(a), kuriuos rodyti atsiskaitymo lapelyje darbuotojui.
  Mokesčiai - pažymime p(a), kurie priskiriami mokesčiams.
  Išmokėti - pažymime p(a), skirtiems išmokėjimui.
  Balansuoti - pažymime, kurie turi būti rodomi šifruotėse.
  Laiko sumav - pažymime p(a), kurių darbo laikas yra sumuojamas. Įvedant dvejybinį įrašą rankiniu būdu pagal tai nustatomas jo laiko sumavimo požymis.
  Vidurkis - parametras vidurkio skaičiavimui. Tuščia reikšmė reiškia kad į vidurkį neįtraukiamas.
  Reikšmė "Taip" - įtraukiama, "Ketvirt" imama kaip ketvirtinė premija, "Metinė" - kaip metinė premija.
  1 Viso priskaityta - pažymime p(a), kurie turi būti sumuojami skaičiuojant išmokamas sumas. Čia neturi būti žymimi priskaitymai, nuo kurių neskaičiuojami
  alimentai ir kitos išskaitos.
  2 Sk. Sodros mokesčiai - pažymime p(a), nuo kurių skaičiuojamos VSDF įmokos.
  3 Sk. GPM - pažymime p(a) tipams, nuo kurių skaičiuojamos GPM įmokos.
  4 Sk.autor.GPM - pažymime autorinio p(a), kuriems skaičiuoajmas GPM nuo autorinio atlyginimo.
  5 Profsąjunos atskaitymai - pažymime priskaitymams, nuo kurių skaičiuojamos įmokos profesinei sąjungai.
  7 Sodros mokesčiai - pažymime atskaitymams, kurie sumuojami VSDF įmokoms.
  Sum 6, Sum 8, Sum 9 - rezerviniai p(a) rinkiniai. Juos galima panaudoti mokesčių skaičiavimo funkcijose.

  Išsamus galimų naudoti priskaitymų/atskaitymų tipų sąrašas
  Šio sąrašo duomenys yra naudojami vykdant darbinę užduotį Papildyti P/A iš www.dbtopas.lt


  GPM, PSD, VSDF Skaičiavimo užduoties aktyvavimas

  Sąrašai / Atlyginimų / Užduotys skaičiavimui, atveriamas langas Užduotys skaičiavimui su 6 lentelėmis.  Viršutinėje kairėje lentelėje įvedamas įrašas, kurio stulpeliai:
  Kodas - eilės numeris, įveskite 1
  Pavadinimas - skaičiavimo užduoties komplekto pavadinimas, įveskite pvz. "Mokesčiai".

  Po to viršutinėje dešinėje lentelėje įvedamas įrašas, kurio stulpelių reikšmės:
  Galioja nuo - data nuo kurios pradeda galioti mokesčių skaičiavimo užduotis.
  Failas - skaičiavimo užduoties failo vardas su hrb plėtiniu. Galima nenurodyti, tuomet bus imamas numatytasis.
  Užduotis - neįvedamas, rodomas vidinis užduoties pavadinimas ir versija, arba klaidos pranešimas (pvz. nėra ar netinkamas failas).

  Užpildžius šias 2 lenteles, jei nurodytas užduoties falias yra, visos kitos lentelės yra užpildomos iš šio failo.
  Skaičiavimo etapų lentelė užpildoma priklausomai nuo naudojamų priskaitymų ir atskaitymų.
  Kiekvieno iš etapų sąlygų bei rezultatų lentelėse rodomos numatytosios reikšmės, išraiškos ar formulės.
  Visas šias numatytąsias reikšmes galima keisti, pritaikant savo poreikiams. Pakeistos reikšmės, rodomos paryškintos.

  Įvedus naują skaičiavimo užduoties komplektą, reikia patikrinti ar yra teisingai priskirta
  numatytoji mokesčių skaičiavimo užduotis.  Priskaitymų nustatymai

  Sąrašai / Atlyginimų / Priskaitymų nustatymai

  Lentelėje galima peržiūrėti ar pakeisti dvejybinių priskaitymų įrašų sukūrimo taisykles.  Priskaitymų sąlyga keičiama taip:
  1. Pažymėkite priskaitymo sąlygą.
  2. Lentelėje Rezultatai pažymėkite sąlygą, paspauskite Enter. Atlikite pakeitimus atskirose eilutėse.
  3. Pakeitus numatytąją priskaitymų sąlygą, ji rodoma ryškesnė.

  Jei ant pakeistos eilutės paspausite Delete klavišą, pakeitimas bus pašalintas ir bus atstatyta mumatytoji reikšmė.
  Tačiau šiuos pakeitimus rekomenduojame daryti tik jeigu esate tikri, kad jūs žinote ką darote.

  Nurodomos darbo užmokesčio, priedų, kompensacijų ir kitų rūšių priskaitymų dvejybinių įrašų sukūrimo taisyklės Sąrašai / Atlyginimų / Priskaitymų nustatymai. Įmonėje keičiantis sąnaudų skirstymo principams ar keičiant sąskaitų planą, reikia padaryti atitinkamus pakeitimus priskaitymų nustatymų lentelėse.
  Priskaitymų nustatymų lentelė ir pildymo taisyklės yra analogiškos .  Numatytieji kintamieji

  Numatytųjų kintamųjų sąrašas ir jų reikšmių apskaičiavimo aprašas.

  Numatytųjų kintamųjų reikšmės vienos užduoties vykdymo metu perskaičiuojamos ir pakeičiamos priklausomai nuo jų kilmės.
  Kai kurios iš jų gali ir nesikeisti, pavyzdžiui parametrai iš sąskaitų sąrašo, lentelės "Apie įmonę", konstantų ar kitų statinių nustatymų.
  Kitos gali būti perskaičiuojamos daugybę kartų, pavyzdžiui reikšmės iš Didžiosios knygos nuskaitomi kiekvieną kartą pasikeitus laikotarpiui.
  Asmens (darbuotojo) parametrus liečiantys kintamieji atnaujinami kiekvieno asmens, jo pareigų (kai yra kelios pareigos, pradedant skaičiuoti kitų pareigų reikšmes) ar laikotarpio pasikeitimo metu, nes kitą mėnesį tas pats darbuotojo parametras gali turėti kitokią reikšmę, netgi mėnesio viduryje gali pasikeisti darbuotojo priedų ar DU reikšmė.

  Kintamasis Aprašymas Reikšmės
  tipas
  Sprendinio
  tipas
  Didz_Kng_DATA Didžiosios knygos einamoji data. Tai yra mėnesio kuriam atliekami priskaitymai ar skaičiuojami mokesčiai pirmoji diena. DD
  Didz_Kng_DIENOS Didžiosios knygos mėnesio dienų skaičius 5dd. darbo savaitei. NN
  Didz_Kng_VALANDOS Didžiosios knygos mėnesio valandų skaičius 5dd. darbo savaitei. NN
  Didz_Kng_NPD Konstantos, neapmokestinamo pajamų dydžio reikšmė. NN
  Didz_Kng_MINVAL Konstantos, minimalus valandinis atlyginimas. NN
  Didz_Kng_MMA Konstantos, minimali mėnesio alga. NN
  Didz_Kng_BMA Konstantos, bazinė mėnesio alga. NN
  Didz_Kng_BVA Konstantos, bazinis valandinis atlyginimas. NN
  Didz_Kng_ABD Konstantos, VT algos bazinis dydis. NN
  Didz_Kng_BSI Konstantos, bazinė socialinė išmoka. NN
  Didz_Kng_DRP Konstantos, draudžiamosios pajamos. NN
  Didz_Kng_DIENOS6 Didžiosios knygos mėnesio dienų skaičius 6dd. savaitei. NN
  Didz_Kng_VALANDOS6 Didžiosios knygos mėnesio valandų skaičius 6dd. savaitei. NN
  SaskaSar_Pinigai_BankasSąskaitų sąrašo numatytasis bankas. Sąskaitos analitinėje dalyje priskirtas požymis "Pinigai banke". CR
  SaskaSar_Pinigai_Kasa Sąskaitų sąrašo numatytoji kasa. Sąskaitos analitinėje dalyje priskirtas požymis "Pinigai kasoje". CR
  SaskaSar_PriskaitytasDUSąskaitų sąrašo priskaityto DU sąskaita. Sąskaitos analitinėje dalyje priskirtas požymis "Priskaitytas DU". CA
  SaskaSar_PajamuMok Sąskaitų sąrašo pajamų mokesčio sąskaita. Sąskaitos analitinėje dalyje priskirtas požymis "Pajamų mokesčiai". CA
  Saskasar_Garant_Sask Sąskaitų sąrašo įmokų į garantinį fondą sąskaita. Nustatoma sąrašuose, atlyginimų parametruose, lapelyje "įvairūs". CA
  SaskaSar_SoDraMok Sąskaitų sąrašo SoDros sąskaita. Sąskaitos analitinėje dalyje priskirtas požymis "Soc. draudimas". CA
  SaskaSar_IsmokDU Sąskaitų sąrašo išmokamo DU sąskaita. Sąskaitos analitinėje dalyje priskirtas požymis "DU atsiskaitymas". CA
  Apie_Imone_VMI VMI vidinis kodas 'Apie įmonę' (25 eilutė) lentelėje. CR
  Apie_Imone_SoDra SoDros vidinis kodas 'Apie įmonę' (26 eilutė) lentelėje. CR
  SaskaSar_ProfsajSask Profsąjungos atskaitymų sąskaita. Nustatoma sąrašuose, atlyginimų parametruose, lapelyje "įvairūs". CA
  AtskSar_ProfsajAtsk Profsąjungos atskaitingas (paskirtis). Nustatoma sąrašuose, atlyginimų parametruose, lapelyje "įvairūs". CR
  SaskaSar_AlimentSask Alimentų atskaitymų sąskaita. Nustatoma sąrašuose, atlyginimų parametruose, lapelyje "įvairūs". CA
  SaskaSar_VykdomuSask Vykdomųjų raštų atskaitymų sąskaita. Nustatoma sąrašuose, atlyginimų parametruose, lapelyje "įvairūs". CA
  SaskaSar_IsskaituSask Išskaitų atskaitymų sąskaita. Nustatoma sąrašuose, atlyginimų parametruose, lapelyje "įvairūs". CA
  AtskSar_IsskaituAtsk Išskaitų atskaitymų atskaitingas. Nustatoma sąrašuose, atlyginimų parametruose, lapelyje "įvairūs". CR
  Saskasar_AtostFondas Atostoginių fondo kaupimo sąskaita. Nustatoma sąrašuose, atlyginimų parametruose, lapelyje "Atostogos". CA
  Saskasar_AtostSDfondas Atostoginių SD įmokų fondo kaupimo sąskaita. Nustatoma sąrašuose, atlyginimų parametruose, lapelyje "Atostogos". CA
  Saskasar_DU_Sanaudos Darbo užmokesčio sąnaudų sąskaita. Nustatoma sąrašuose, atlyginimų parametruose, lapelyje "įvairūs". CA
  Asmuo Asmens vidinis kodas. Skaičiuojamojo darbuotojo vidinis identifikatorius, rašomas priskaitymų ar skaičiavimo rezultatų dokumento siuntėjo, gavėjo ar paskirties laukelius. CR
  Asmuo_Dirba_Nuo Asmens priėmimo į darbą data. Darbuotojo personalo įsakymo, priėmimo laukelio "Data" reikšmė. DD
  Asmuo_Pareigu_Num Asmens pareigų eilės numeris. Skaičiuojamųjų pareigų numeris (1-9) NN
  Asmuo_Pareigu_Tipas Asmens pareigų tipo kodas (Pagrindinės / Papildomos) CC
  Asmuo_Etatu Asmens pareigose užimamo etato skaičius. Galimas nuo 0.005 (krūvis 1 val. per mėnesį) iki 1. NN
  Asmuo_PareiguPadalinys Asmens pareigų padalinys. Darbuotojo personalo įsakymo, pareigų įrašo laukelyje "Padalinys" nurodyta reikšmė. CR
  Asmuo_Laiko_Koef Personalo įsakymo, asmens pareigų reikšmė "Laiko % pareigoms". Prieinama tik kai yra nustatytas maksimalus pareigų skaičius daugiau nei 1, bei naudojami finansavimo šaltiniai. Priskaitant iš tabelių, laikas pareigų apmokėjimo įrašuose paskirstomas pagal šį koeficientą. NN
  Asmuo_Pareigose_Nuo Asmens darbo pareigose pradžios data. Nustatoma darbuotojo personalo įsakymo, pareigų paskyrimo data, bet ne ankstesnė nei priėmimo į darbą data. Jei įvesta pareigų "Data pareigose nuo" reikšmė, imama pastaroji. Ši data dar koreguojama pareigų stažo mėnesių ir stažo dienų skaičiumi. DD
  Asmuo_AtostoguKoef Asmens atostogų koeficientas, reikšmė nuo 1/11 iki 2/10. Tai yra darbuotojo personalo įsakymo, atostogų trukmės ir atostogų priedo, santykis su likusiu metų dienų skaičiumi. NN
  Asmuo_Apmok_Sistema Asmens pareigų apmokėjimo sistema. Labai svarbus personalo įsakymo pareigų apmokėjimo parametras, nustatantis darbo apmokėjimo taisykles. Plačiau skyriuje "DU apskaičiavimo sistema ir taisyklės". CC
  Asmuo_PareiguAlga Asmens pareigų apmokėjimo reikšmė. Nurodytosios apmokėjimo sistemos reikšmė. NN
  Asmuo_PareiguFinansav Asmens pareigų finansavimo šaltinis. Asmens pareigų apmokėjimo parametras. CR
  Asmuo_PareiguSegmentas Asmens pareigos priskirtos segmentui. Asmens pareigų apmokėjimo parametras. CG
  Asmuo_PriskaiTipas Asmens pareigų apmokėjimo P/A tipas. Asmens pareigų apmokėjimo parametras, nurodantis koks P/A tipas turi būti priskiriamas sukuriamiems tų pareigų apmokėjimo įrašams. CC
  Asmuo_Pareigos_ObjektasAsmens pareigų objektas. Darbuotojo personalo įsakymo, pareigų apmokėjimo ar priedo įrašo laukelyje "Objektas" nurodyta reikšmė. CR
  Asmuo_Objektas_SaskaitaAsmens pareigų objekto sąskaita. Nuskaitoma iš objektų sąrašo laukelio "Kont. sąskaita". CA
  Asmuo_VSDF_Saskaita Asmens pareigų apmokėjimo VSDF sąskaita. Darbuotojo personalo įsakymo, pareigų apmokėjimo įrašo laukelyje "VSDF sąskaita" nurodyta reikšmė. CA
  Asmuo_DU_Sanaudos Asmens pareigų apmokėjimo sąnaudų sąskaita iš laukelio "DU sąnaudų sąskaita". CA
  Asmuo_Pareigu_Koef Asmens pareigų koeficientas. Personalo įsakymo, pareigų apmokėjimo laukelio "Koeficientas" reikšmė.NN
  Asmuo_Sanaudos Asmens faktinių sąnaudų objektas (tabelis, priskaitymai). Jei iš tabelių ar priskaitymų gaunama tuščia reikšmė ir yra netuščia kintamojo "Objektas" reikšmė, imama pastaroji, kitaip - asmens pareigų objekto reikšmė. CR
  Asmuo_Sanaudos_SaskaitaAsmens faktinių sąnaudų objekto sąskaita pagal Asmuo_Sanaudos reikšmę. CA
  Asmuo_Sanaudu_Kont_SaskAsmens faktinių sąnaudų sąskaita iš dvejybinio įrašų. Užpildoma tik kai nenaudojami finansavimo šaltiniai ir nustatytas požymis parametruose. CA
  Asmuo_Pareigu_rusis Asmens pareigų rūšies kodas. Labai svarbus personalo įsakymo pareigų parametras, kartu su apmokėjimo sistema nustatantis darbo apmokėjimo taisykles. Plačiau skyriuje "DU apskaičiavimo sistema ir taisyklės". CC
  Asmuo_Statutinis Ar asmens pareigų rūšis yra nurodyta 'VT VP statutiniai'. LL
  Asmuo_NeStatutinis Asmens pareigų rūšis nestatutinis. Priešingas Asmuo_Statutinis požymiui. LL
  Asmuo_Kariskis Ar asmens pareigų rūšis yra nurodyta 'PKT kariai'. LL
  Asmuo_Civilis Asmens pareigų rūšis ne 'PKT kariai'. Požymis priešingas Asmuo_Kariskis požymiui. LL
  Asmuo_Pensija_Kaup Asmuo dalyvauja pensijų kaupime. Nustatomas personalo įsakymo asmens mokesčių duomenų lentelėje. LL
  Asmuo_Profsajunga Profesinės sąjungos narys. Nustatomas personalo įsakymo asmens mokesčių duomenų lentelėje. LL
  Asmuo_Profsajung2 Profesinės sąjungos 2 narys. Nustatomas personalo įsakymo asmens mokesčių duomenų lentelėje. LL
  Asmuo_Profsajung3 Profesinės sąjungos 3 narys. Nustatomas personalo įsakymo asmens mokesčių duomenų lentelėje. LL
  Asmuo_Profs3Procent Profesinės sąjungos 3 atskaitymo %. Nustatomas personalo įsakymo asmens mokesčių duomenų lentelėje.NN
  Asmuo_Profs3Gavejas Profesinės sąjungos 3 lėšų gavėjas. Nustatomas personalo įsakymo asmens mokesčių duomenų lentelėje.CR
  Segmento_kodas Priskirtas pareigų apmokėjimo ar priedo segmentas. CG
  Finansav_Kodas Finansavimo šaltinio vidinis kodas. Apskaitoje naudojant finansavimo šaltinius, darbuotojo pareigų apmokėjimui priskirto finansavimo vidinis kodas. CR
  Finansav_PriskaitytasDUFinansavimo šaltinio priskaityto DU sąskaita. Imama iš šaltinių lentelės pagal Finansav_Kodas. CA
  Finansav_IsmokDU Finansavimo šaltinio išmokamo DU sąskaita. Imama iš šaltinių lentelės pagal Finansav_Kodas. CA
  Finansav_SanauduSask Finansavimo šaltinio sąnaudų sąskaita. Imama iš šaltinių lentelės pagal Finansav_Kodas. CA
  Finansav_SanauduObj Finansavimo šaltinio sąnaudų objektas. Imama iš šaltinių lentelės pagal Finansav_Kodas. CA
  Finansav_Segmentas Finansavimo šaltinio segmentas. Imama iš šaltinių lentelės pagal Finansav_Kodas. CG
  Straipsnis_Biudz_Pri Priskaitymo biudžeto straipsnis. CB
  Skaiciuota_Suma Apskaičiuota suma. Užduoties vykdymo metu apskaičiuota, ar paimta iš parametrų suma. NN
  Kiekis_Dienu Apskaičiuota dienų. Užduoties vykdymo metu apskaičiuotas, ar paimtas iš parametrų skaičius. NN
  Kiekis_Valandu Apskaičiuota valandų. Užduoties vykdymo metu apskaičiuotas, ar paimtas iš parametrų skaičius. NN
  Laiko_Sumavimas Laiko sumavimo požymis. Imamas iš "Priskaitymai ir sąlygos" lentelės "Laiko sumav" laukelio. Priklausomai nuo atliekamos užduoties, gali priklausyti ir nuo kitų sąlygų (pvz. tabelio žymėjimo įrašo atitinkamo požymio). LL
  Tuscias Tuščia reikšmė (skaičius) NN
  Objektas Objektas. Asmens pareigų objektas. Kai kuriais atvejais, pvz. priskaitant iš tabelio, jei objektas nurodytas prie tabelio žymėjimo, imamas to žymėjimo objektas. CA
  Objektas_Saskaita Objekto sąskaita. Nuskaitoma iš objektų sąrašo laukelio "Kont. sąskaita". CA
  Data_Dokumento Priskaitymo ar rezultato data. DD
  Data_Uz_Kuri Data, rodanti už kurį laikotarpį. Priskaitymo ar mokesčių dvejybiniuose įrašuose dažniausiai įrašoma kaip "Data M". DD
  Kompens_min Konstantos. Minimalus kompensuojamojo uždarbio koeficientas. NN
  Kompens_koef Konstantos. Maksimalaus kompensuojamojo uždarbio koeficientas. NN

  Nuo 2018 PNPD nebetaikomas


  Užpildyti nustatymai dėl atlyginimų skaičiavimo

  Meniu Sąrašai / Atlyginimų / Parametrai - įvedami bei rodomi kitose lentelėse įvesti atlyginimų skaičiavimo parametrai.

  Numeracija

  Nurodome, automatinio atlyginimų rezultatų dokumentų numerių priskyrimo taisyklę bei numatytąją mokesčių skaičiavimo užduotį.  Numatytioji mokesčių skaičiavimo užduotis turi būti būtinai priskirta, kitaip negalėsite išsaugoti nustatymų.
  Jei užduočių sąrašas tuščias ir negalima nieko priskirti, reikia pirma užpildyti , įvedant bent vieną įrašą.

  Įvairūs

  Nurodomi įvairių atskaitymų bei išskaitų balansinių sąskaitų numeriai ir atskaitingi.  Atostogos

  Nurodomi atostogų skaičiavimo parametrai.
  Turi būti užpildoma kai yra naudojamas atostogų fondo (kaupinių) apskaitos mechanizmas.
  Taip pat, jei naudojamas būsimų laikotarpių apskaitos mechanizmas, nurodomos reikiamos sąskaitos.

  Sąskaitos

  Apibendrintai rodomi balansinių sąskaitų priskyrimai atlyginimų skaičiavimams. Jeigu ne visos eilutės užpildytos, būtina papildyti .  Straipsniai

  Naudojama vedant biudžetinių įstaigų apskaitą. Nustatomi įvairūs sąnaudų straipsniai. Taip pat nurodomi atskaitymų detalizavimo principai skaičiuojant mokesčius.

  Didžioji Knyga

  Rodomos aktualios konstantų ir Didžiosios Knygos reikšmės.

  Apie įmonę

  Rodomi, įvesti duomenys lentelėje "Apie įmonę".  Jeigu ne visos eilutės užpildytos, būtina patikrinti lentelės Apie įmonę duomenis ir, esant reikalui, juos patikslinti.

  Metų koeficientai

  Rodomi metiniai darbo laiko parametrai (konstantos), kurie naudojamį įvairiems vidurkių bei priskaitymų skaičiavimams.

  Išmokėjimai

  Nustatomas išmokamų sumų surišimo su algalapiais principas.  Piniginių lėšų dokumentuose užregistruoti avansų ar DU išmokėjimams nurodoma surišimo taisyklė.
  Pasirinkus "Pritaikyti iš eilės" išmokėjimo dokumentuose nebūtina nurodyti už kokį algalapį yra mokama.
  Tai yra paprasčiau, tačiau šiuo atveju negausite kai kurių ataskaitų (GPM313) bei pažymų.
  Pasirinkimas "susieti nuo nurodytos datos" yra naudojamas kai apskaita buvo vedama naudojant senesnę versiją,
  arba buvo vedama netvarkingai. Kai yra daug duomenų, kurių neįmanoma pilnai sutvarkyti, bet naujus duomenis
  norima vesti atliekant susiejimus.
  Pasirinkus "Visus susieti", turi būti tvarkingai susiejami visi dokumentai.


  Komandiruočių dienpinigiai

  Įvedamos komandiruočių dienpinigių normos užsienio valstybėse bei Lietuvoje.

  Meniu Sąrašai / Atlyginimų / Komandiruočių dienpinigiai  Lentelėje įvestos komandiruočių dienpinigių normų reikšmės panaudojamos komandiruočių dienpinigių
  apskaičiavimui pagal komandiruočių įsakyme nurodytas šalis.


  Darbo laiko ir DU konstantos

  Įvedami darbo laiko ir darbo užmokesčio parametrai, kurie keičiasi pakankamai retai - kartą į metus ar net kas keli metai.
  Kai kurie parametrai, gali būti keičiami ir metų viduryje.
  Jei numatyta kad parametras galioja neribotai, tai jį reikia įvesti tik tada kai pasikeičia.
  Jei numatyta kad parametras galioja tam tikrą fiksuotą laiką (pvz. metus), tai tam laikui pasibaigus parametro eilutė rodoma raudonai.
  Piniginės konstantų reikšmės, galiojusios iki 2014 metų yra litais, o nuo 2015 metų - eurais.
  Meniu Sąrašai / Atlyginimų / Darbo laiko ir DU konstantos  Mygtukai
  F4 Darbinės užduotys - atlikti numatytus veiksmus.
  Papildyti naujomis reikšmėmis iš www.dbtopas.lt - įkeliamos naujos vyriausybės patvirtintos reikšmės iš mūsų paruoštos rinkmenos.

  * Specifika dėl atnaujinimo. Kai programa atnaujinama iš 4.04 ar senesnės versijos ir pradedama dirbti su 4.05 ar vėlesne versija.
  Prieš skaičiuojant DU, būtina atidaryti šią konstantų lentelę kad į ją automatiškai būtų įkelti duomenys pakeičiant jų formatą.

  Pirminiai dokumentai

  Pagrindiniame meniu parinkite Dokumentai / Atlyginimų / Pirminiai dokumentai.
  Atveriamas langas - [Atlyginimai] Pirminiai dokumentai. Jame yra 2 lentelės.
  Viršutinėje dalyje įvedami dokumento rekvizitai, o žemutinėje dalyje dokumento dvejybiniai įrašai.
  Viršutinėje lentelėje įvedame atlyginimų priskaitymų dokumentą:

  Dokumentas atlyginimų priskaitymo dokumento numerį.
  Data atlyginimų priskaitymo dokumento data.
  Turinys įrašykite turinį, vėliau matysite šį įrašą ataskaitose, tai vertinga informacija.


  Kiti dokumento rekvizitai gali būti pildomi pagal poreikį.
  Finansavimas viešojo sektoriaus subjektams pildyti būtina.
  Straipsnis viešojo sektoriaus subjektams pildyti būtina.
  Siuntėjas pildyti nebūtina.
  Įvedus dokumento rekvizitus spragtelėkite mygtuką arba paspauskite Enter klavišą.

  Dabar reikia panaudoti darbines užduotis ir pagal nurodyti, kad programa atliktų atlyginimų priskaitymą pagal pasirinktą užduotį.  Programa automatiškai priskaičiuos atlyginimus ir sukurs dvejybinius įrašus. Taip pat bus nurodytas ir priskaitymo/atskaitymo tipas (šifras).
  F4 Darbinės užduotys.

  Paspaudus neiškleistą darbinių užduočių F4 klavišą, bus įvykdyta Sumuoti dokumentą (numatytoji) užduotis.

  F5 Dokumentavimas.
  Spausdinti, peržiūrėti ar eksportuoti dokumento duomenis pasirinkta forma.

  F9 Užbaigtas.
  Nustatyti arba nuimti dokumento užbaigimo požymį. Užbaigtą dokumentą apsaugosite nuo netyčinio jo duomenų pakeitimo.


  Skaičiavimai

  Atliekamas mokesčių (GPM, VSDF), išskaitų bei mokėtinų sumų skaičiavimas.
  Skaičiavimai aktyvuojami pagrindiniame meniu parenkant Dokumentai / Atlyginimų dokumentai / Skaičiavimai.  Atveriamas langas "Mokesčių skaičiavimas"

  Rezultatų data (skaičiuoti iki) Skaičiavimo rezultatų dokumento data. Ji nustatoma pagal dieną kada vykdomas skaičiavimas.
  Užduoties komplektas - nurodomas užduoties komplektas.
  Skaičiuoti
  Visiems pažymėkite jeigu mokesčių skaičiavimus vykdysite visiems darbuotojams.
  Pagal parinktį pažymėkite jeigu mokesčių skaičiavimus vykdysite tik darbuotojų grupei.
  Nustatyti parinktis spragtelėjus šį mygtuką galima iš darbuotojų sąrašo nurodyti tik tuos, kuriems šiuo metu skaičiuosite mokesčius.

  Esančius rezultatus perskaičiuoti pažymėkite jeigu norite perskaičiuoti mokesčius.
  Atlikti spragtelėjus šį mygtuką vykdomas mokesčių skaičiavimas.


  Jeigu mygtukas Atlikti neaktyvus (pilkas), tai nurodo, kad jau mokesčiai buvo skaičiuoti ir Jūs bandote juos pakartotinai perskaičiuoti. Jeigu esate tikri, kad reikia būtinai perskaičiuoti, tada pažymėkite Esančius rezultatus perskaičiuoti, po to spragtelėkite mygtuką Atlikti.

  Vykdomas skaičiavimas. Baigus skaičiuoti automatiškai suformuojami atlyginimų skaičiavimo rezultatų dokumentai su balansinių sąskaitų korespondencijomis.

  Plačiau apie skaičiavimo principus.


  Skaičiavimų rezultatai

  Atlikus mokesčių skaičiavimus, visi rezultatai surašomi skaičiavimo rezultatų lentelės dokumentuose.
  Dokumentai / Atlyginimų dokumentai / Skaičiavimų rezultatai  Atveriama lentelė, kurioje galite patikrinti rezultatus bei spausdinti išmokėjimo žiniaraščius.  F4 Darbinės užduotys.

  Paspaudus neiškleistą darbinių užduočių F4 klavišą, bus įvykdyta Sumuoti dokumentą (numatytoji) užduotis.

  F5 Dokumentavimas.
  Spausdinti, peržiūrėti ar eksportuoti dokumento duomenis pasirinkta forma.
  Kokie dokumento duomenys ir kaip jie turi būti parodyti, galima nustatyti meniu Ataskaitų nustatymai.
  Dialoge galima nurodyti kokius įrašus imti formuojant ataskaitą ir kaip juos apjungti.

  Jeigu peržiūrėję žiniaraštį, jame nebus išmokėjimo sumų, tuomet nustatykite ataskaitų parametrus.

  F9 Užbaigtas.
  Nustatyti arba nuimti dokumento užbaigimo požymį. Užbaigtą dokumentą apsaugosite nuo netyčinio jo duomenų pakeitimo.  Atlyginimų duomenys

  Šio dialogo lentelėse atvaizduojami darbuotojų atlyginimų duomenys, esantys tiek pirminiuose dokumentuose, tiek skaičiavimo rezultatuose.
  Visų šių dokumentų duomenys surenkami ir grupuojami pagal darbuotojus.
  Taip pat rodomi nustatytu momentu galiojantys duomenys iš personalo įsakymų bei darbuotojo tabelio.
  Dokumentai / Atlyginimų dokumentai / Atlyginimų duomenys

  Atveriama lentelė, kurioje galite operatyviai galite peržiūrėti nustatyto laikotarpio visų ar atrinktų pagal filtrą darbuotojų duomenis.
  F4 Darbinės užduotys.

  Paspaudus neiškleistą darbinių užduočių F4 klavišą, kokia bus įvykdyta užduotis (numatytoji), priklauso nuo to, kokia tuo momentu yra aktyvi lentelė. Jei aktyvi viena iš dvejybinių įrašų lentelė, bus įvykdyta Šokti į dokumento įrašą, jei aktyvui tabelio lentelė, bus įvykdyta Šokti į darbuotojo tabelį. Kitaip bus parodyta Darbuotojo informacija.

  F6 Sukurti dokumentą.
  Nors šis dialogas su savo lentelėmis pagrinde yra skirtas greitai darbuotojo duomenų peržiūrai, tačiau tam tikrose ribose galima koreguoti (suteikus leidimus). Lentelėse rodomi duomenys iš jau esančių dokumentų, todėl norint įvesti papildomus duomenis, ši funkcija leidžia sukurti dokumentą, į kurį ir bus surašomi įvedami dvejybinių įrašų duomenys.

  F8 Nustatymai.
  Galima nustatyti kokias darbuotojo savybes norite matyti dialogo lentelėje Duomenys apie darbuotoją Pasirinkus ir pažymėjus aktualius parametrus, lentelėje visą laiką matysite galiojančius darbuotojo duomenis iš personalo įsakymų.

  F9 Filtras.
  Galima pakeisti lentelėje matomų darbuotojų sąrašą. Rodyti visus, ar atrinktus pagal kokius nors požymius.  Ataskaitos

  Atlyginimų ataskaitų peržiūrai, pagrindiniame meniu parinkite Rezultatai / Atlyginimų / Ataskaitos.


  Galima pasirinkti vieną iš ataskaitų rūšių.

  Taip pat nustatomi ataskaitų kaupimo parametrai.

  Ataskaitos kaupimas.
  Pasirinkite konkrečią ataskaitos rūšį ir spragtelėkite mygtuką Įvykdyti.
  Pagal nustatytas sąlygas pradedama kaupti ataskaita. Baigus ją kaupti, atidaromas ataskaitų langas.
  Jame pasirinkite ataskaitos pateikimo formą. Peržiūrėkite ataskaitą spragtelėjus mygtuką F2 Peržiūra.
  Ataskaitą ar jos puslapius galite spausdinti tik iš peržiūros lango.


  Šifruotės.

  Priskaitymų ir atskaitymų ataskaitos su faktine atsiskaitymo būsena.
  Ataskaitoje kiekvieno P/A tipo sumos atvaizduojamos atskirame stulpelyje.
  Papildomai sukuriami grupiniai stulpeliai, apjungiant pagal tokias grupes: priskaitymai, mokesčiai, išskaitos bei išmokėjimai.
  Jei ataskaitoje pasirenkama kad reikalingi pasirinkto laikotarpio faktiniai atsiskaitymai, surenkama ir mokėtinų sumų apyvarta, o jei reikia pilnai su skolomis, surenkami ir pradžios bei pabaigos likučiai.
  Jei ataskaitoje pasirenkama kad faktiniai atsiskaitymai nereikalingi, surenkamus duomenis papildomai galima skaidyti pagal darbuotojo pareigas.
  Galioja filtravimas pagal įrašų datas.
  Kai yra naudojami finansavimo šaltiniai, galima kaupti visų arba tik nurodyto finansavimo šaltinio ataskaitą.
  Duomenys filtruojami pagal požymį 'Balansuoti'.


  Asmens sąskaitos.

  Ataskaitoje kiekvieno P/A tipo sumos atvaizduojamos atskirame stulpelyje.
  Papildomai sukuriami pažymai apie atlyginimą reikalingi stulpeliai, į kuriuos imami žemiau lentelėje nurodyti duomenys.
  Galioja filtravimas pagal įrašų datas.
  Galimybė duomenis išskaidyti į atskiras eilutes pagal mėnesius, priklausomai nuo filtravimo pagal įrašų datas nustatymo.
  Duomenys filtruojami pagal požymį 'Balansuoti'.

  Pažymai formuoti imamų priskaitymų sąrašas.

  Stulpelis Nuo Iki Aprašas
  Darbo užmokestis 1100 1151 atlyginimas, komandiruotės, dienpinigiai
  (be neapmokestinamų dienpinigių 1152)
  1153 1159
  1200 1449 priedai, priemokos, vienetinis, premijos
  1580 1600 prastova, kiti, atostogų kompensacija
  Nedarbingumas 1550 1559 nedarbingumas
  Atostogos 1500 1549 kasmetinės atostogos, tėvystės,...
  Kitos išmokos 1490 1499 žalos atlyginimas, kiti priskaitymai
  1450 1459 pašalpos
  1620   išeitinė
  Pajamų mokestis 2200 2219 pajamų mokesčiai
  SoDra, PSD 2100 2159 SoDra, PSD
  Vaikų išlaikymui 2410 2419 alimentai
  Vykdomieji raštai 2420 2429 vykdomieji raštai
  Kompensacijos 1470 1489 kompensacijos, už ryšius, transportą, maistpinigiai


  Atsiskaitymo lapeliai.

  Ataskaitoje visos sumos dedamos į priskaitymų arba atskaitymų stulpelius.
  Eilutėse rodomi priskaitymai, atskaitymai bei darbo laikas.
  Taip pat yra laikotarpio faktinių atsiskaitymų likučių bei apyvartos prikabinimai.
  Duomenys filtruojami pagal požymį 'Atsiskait.lap'.

  Kortelės.

  Ataskaita skirta keletos mėnesių ar visų metų darbuotojo duomenims atvaizduoti.
  Duomenys atvaizduojami atskirų mėnesių stulpeliais. Eilutėse talpinami priskaitymai ir atskaitymai, juos atskirai sumuojant, bei darbo laikas.
  Duomenys filtruojami pagal požymį 'Atsiskait.lap'.
  Galioja filtravimas pagal įrašų datas.


  Detalizuota.

  Nurodytų priskaitymų / atskaitymų įrašų ataskaita. Stulpeliai tokie pat kaip dvejybinio įrašo informacijai atvaizdavimui naudojami, nes pagal nurodytas sąlygas surenkami įrašai pateikiami jų neapjungiant, todėl galima stulpeliuose atvaizduoti visus pagrindinius bei papildomus kiekvieno dvejybinio įrašo parametrus.
  Duomenys filtruojami pagal požymį 'Atsiskait.lap'.

  Nustatytmų dialoge galima pažymėti P/A grupes.

  Mygtukas Pažymimi P/A tipai
  Atostogos, kompensacijos 1500, 1502, 1600
  Ligos pašalpos (2 k.d.) 1550
  Komandiruotės, dienpinigiai 1150, 1152, 1154
  Kompensacijos nuo 1470 iki 1490
  Išskaitos nuo 2920 iki 2979
  Alimentai, vykdomieji raštainuo 2400 iki 2499


  Mokos fondas.

  Ataskaita skirta iš anksto, be labai tikslių grafikų bei darbuotojų darbo laiko duomenų, nustatyti darbo užmokesčiui reikalingų lėšų kiekį.
  Ataskaitoje remiamasi įvestais darbuotojų pareigų apmokėjimo bei priedų įsakymų duomenimis.
  Apskaičiuojamos priskaitytino DU, įvairių priedų, priedų už stažą bei priemokų sumos.
  Gaunama tik ataskaita, realiai duomenų bazėje nesukuriami jokie priskaitymo įrašai.
  Tam, kad gauti šią ataskaitą, turi būti įvestas DU priskaitymų tipas 1216 "Priedas už stažą".
  Ataskaitai įsakymų savybių reikšmės imamos nurodyto laikotarpio pradžios datai,
  o priskaitytinos sumos apskaičiuojamos pilnam šios datos mėnesiui.
  Priskirti darbuotojų grafikai yra nenaudojami, ataskaita kaupiama visiems darbuotojams taikant
  standartinį 5 d.d. savaitės grafiką.

  Kai yra naudojami finansavimo šaltiniai, galimybė kaupti visų arba tik nurodyto finansavimo šaltinio atlyginimų ataskaitą.
  Duomenys filtruojami pagal požymį 'Balansuoti'.  Darbuotojų parinktis

  Naudojama jeigu norite atrinkti darbuotojus, atlikti kokį nors veiksmą ar priskaityti sumas ne visiems darbuotojams.
  Rezultatai / Atlyginimų / Darbuotojų parinktis .
  Darbuotojų parinktį galima atidaryti pasinaudojus dialoguose esančiu parinkties iškvietimo priemone:  Priklausomai nuo to, kuris elementas bus pažymėtas,
  Visiems - atliks veiksmą visiems darbuotojams.
  Pagal parinktį - atliks veiksmą tik pažymėtiems darbuotojams. Skaičius skliausteliuose parodo pažymėtų darbuotojų skaičių.

  Darbuotojų parinktį galima pakeisti mygtuku Nustatyti parinktis, kuris atidaro parinkties lentelę.  Pakeisti požymius lentelėje galite rankiniu būdu arba naudojant F9 Filtras, kuris atidaro filtro dialogą.  Nustatykite filtravimo sąlygas ir spragtelėkite mygtuką. Lange Parenkami darbuotojai bus pažymimi darbuotojai,
  kurie atitinka nustatytoms filtro sąlygoms. Pažymėtas darbuotojas išskiriamas paryškintu šriftu bei stulpelyje Sk varnele.
  Jei bent vienam darbuotojui požymis buvo pakeistas, filtro dialogas uždaromas.
  Jei pagal nurodytas filtravimo sąlygas nebuvo keistinų požymių, dialogas lieka atviras.  Baigus parinkčių nustatymą, spragtelėkite mygtuką.
  Jei darbuotojų parinktis buvo atidaryta iš kurio nors dialogo parinkties iškvietimo priemonės, joje pasikeis ir parinkties parametrai.


  Statistinė DA-01

  A. Reikalingi papildomi duomenys ir savybės.

  1. Norint gauti ataskaitą, reikia užsakyti ir papildyti konkrečios įmonės autorizavimo rinkmeną (*.tff) vidine funkcija DA01().
  2. Lentelėje „Apie įmonę“:
   1. Savybė 10 (EVRK) išskirstyta į kodą ir pavadinimą. Reikia papildyti.
   2. Savybė 21 – "Nuosavybės forma", kuri susideda iš kodo ir pavadinimo. Reikia užpildyti bent kodą.
  3. Personalo įsakymų pareigų lentelėje
   1. Pareigų rūšies stulpelyje naujas pasirenkamas elementas „Gydytojai“. Jei tokių yra, reikia atlikti pakeitimus.
  4. Personalo įsakymų mokesčių duomenų lentelėje
   1. Stulpelis "Be sutarties" naudojamas deklaruojamų darbuotojų atrankai. Stulpelyje pažymėtų darbuotojų duomenys į DA-01 nepateikiami. Todėl čia reikia pažymėti ir tuos darbuotojus, kurie neturi darbo sutarčių, atlieka privalomąją karo ar alternatyvią krašto apsaugos tarnybą.
   2. Atostogų įsakymuose įvesti darbuotojai, išėję vaiko priežiūros atostogų, suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos į ataskaitą nepatenka.
   3. Stulpelis "Nepilnas krūvis", naudojamas pažymėti nevisą darbo laiką dirbančius asmenis, kuriems tai yra įrašyta darbo sutartyse.
  5. Ataskaita gaunama papildžius aukščiau nurodytus parametrus bei pasirinkus norimo ketvirčio laikotarpį meniu:
   Rezultatai / Atlyginimų / Statistinė DA-01.

  Pagrindinis renkamų priskaitymų intervalų sąrašas:

  P/A tipų intervalasPavadinimas
  NuoIki
  11001150Priskaitytas DU, viršvalandžiai, komandiruotės
  12001246Priedai
  12501257Priemokos (be 1259 )
  12701279Priemokos, neįtakojančios padinto tarifo skaičiavimui
  14001409Pagal paskyras
  14201429Apmokėjimai pagal vidurkį, mamadieniai
  14401449Premijos
  15001504Apmokėtos kasmetinės atostogos
  15601599Kvalifikacijos, stažuotės, apmokėtos prastovos

  B. Formos DA01_1 lapas

  Parametras Aprašymas
  Dokumento numeris 12 skaitmenų, gautų iš ataskaitos generavimo momento datos ir laiko.
  Nuosavybės formos kodas Imamas iš lentelės "Apie įmonę" lentelės naujos savybės 21, kuri
  susideda iš kodo ir pavadinimo.
  Pagrindinės veiklos kodas (EVRK)Imamas iš lentelės "Apie įmonę" lentelės 10 savybės kodo dalies.
  EVRK pavadinimas Imamas iš lentelės "Apie įmonę" lentelės 10 savybės pavadinimo dalies.
  Savybė pakeista ir dabar susideda iš kodo ir pavadinimo.

  C. Formos DA01_2 lapas.

  1. I Skyrius. Darbuotojų skaičius, darbo laikas, darbo apmokėjimas.
   1. Skaičiuojant neimami darbuotojai, turintys požymį "Be sutarties".
   2. Duomenys lentelės stulpeliui "Iš jų moterys" formuojami pagal lyties požymį darbuotojų kortelių lentelėje.
   3. Duomenys lentelės stulpeliui "Mokytojai ar gydytojai" formuojami pagal darbuotojo pirmų (1) pareigų rūšį, atrenkant kurių yra „Pedagoginis“ arba "Gydytojai". Nepriklausomai kiek ir kokių dar pareigų turi, visos tokio darbuotojo sumos patenka į šį stulpelį.
   4. Skaičiuojant apmokėtų valandų skaičių bei bruto darbo užmokesčio lėšas, imami tokių P/A tipų, turinčių požymį "Dienas sumuoti", duomenys pagal priskaitymų lentelę.
   5. Kintančių laike parametrų (krūvis, sutarties turėjimas, gimdymo atostogos) renkant duomenis, būvis fiksuojamas kiekvieno mėnesio paskutinei dienai.
   6. Lentelės eilučių pildymas.
    Eil.ParametrasAprašymas
    1 Laisvų darbo vietų skaičius Nepildoma
    2 Vidutinis darbuotojų skaičius Skaičiuojant laikoma kad kaita nedidelė ir taikomas chronologinio vidurkio metodas (D0 /2 + D1 + D2 + D3/2 ) /3.
    3, 4 Apmokėtų valandų skaičius Apmokėtų valandų skaičius gaunamas surinkus visus priskaitymų lentelėje nurodytus priskaitymus, turinčius požymį "Dienas sumuoti".
    5 Faktiškai dirbtas valandų skaičiusFaktiškai dirbtas valandų skaičius gaunamas surinkus priskaitymų lentelės turinčius "Dienas sumuoti" bei "Dirbta" požymius.
    6, 10Bruto darbo užmokesčio lėšos Renkamos sumos tokiu remiantis priskaitymų lentele, nekreipiant dėmesio į nustatymų požymius.
    7 Nereguliarios premijos, priedai, vienkartinės išmokosImami P/A: 1249 kiti priedai, 1259 kitos priemokos, 1440 -1449 premijos vienkartinės, ketvirtinės, metinės.
    8 DU už priverstinai trumpiau dirbtą laikąImamas P/A 1580 prastovos dėl darbdavio kaltės.
    9 Darbdavio gautos subsidijos DU Nepildoma
  2. II Skyrius. Kitos darbdavio išmokos
   EilutėParametrasAprašymas
   1Išeitinės išmokos ir atostogų kompensacijos Imami P/A nuo 1600 iki 1629. Išeitinės išmokos, atostogų kompensacijos.
   2Išmokos natūra, dovanos Imami P/A nuo 1180 iki 1184 pajamos natūra ir 1460 dovana.
   3Komandiruočių išlaidos (dienpinigiai) Imami P/A nuo 1152 iki 1159 apmokestinami ir neapmokestinami dienpinigiai.
   4Darbdavio išlaidos darbuotojų gyvybės draudimuiImamas P/A 4140 gyvybės draudimo įmoka už darbuotoją.
   5Kitos darbdavio socialinės išmokos Imami P/A: 1248 socialiniai priedai, nuo 1160 iki 1169 stipendijos, nuo 1450 iki 1459 pašalpos,
   1476 kompensacija ataše, 1484 šeimos nariams, 1488 persikėlimo kompensacija, 1490 žalos atlyginimas darbuotojams.

  D. Formos DA01_3 lapas.

  ParametrasAprašymas
  Lentelė Statistinėje ataskaitoje nurodytų reikšmių pasikeitimų priežastys.
  Lentelė automatiškai nepildoma
  Pastabos Nepildomas
  Pildymo laikas I ketvirčiui pildomas 7 valandos, kitiems ketvirčiams nepildomas. Laiką reikia patikslinti pagal faktą.
  Įmonės vadovas Lentelės "Apie įmonę" 14 savybės 1 parametras (Vardas, pavardė).
  Ataskaitą užpildė Lentelės "Apie įmonę" 15 savybės (Vyr. finansininkas) 1 parametras.
  Telefonas, faksas, El. paštasIš atitinkamų lentelės "Apie įmonę" eilučių ( 6, 7, 8 ).

  Remiantis paaiškinimo 15.4 punktu, visi darbo apmokėjimo duomenys renkami pagal laikotarpio principą už kurį.


  GPM mėnesinė GPM313

  Tam kad duomenys būtų surenkami teisingai, turi būti laikomasi šių taisyklių.

  1. Mokesčiai turi būti apskaičiuojami laikantis chronologijos, negali būti rankiniu būdu keičiamos dokumentų datos.
  2. Piniginių lėšų dvejybiniuose įrašuose turi būti informacija už ką yra šis mokėjimas:
   1. Turi būti nurodoma ar tai yra DU išmokėjimas remiantis konkrečiu algalapiu, ar tai yra avansinis mokėjimas, kuriam nėra atitinkamo dokumento su mokesčių paskaičiavimu.
   2. DU išmokėjimo dokumentuose turi būti įrašyta DataM data, kuri reiškia už kokios datos algalapį yra išmokama.
   3. Avansiniai mokėjimai įskaitomi pagal dvejybinio įrašo datą.
  3. Ataskaitinis mėnuo turi būti užbaigtas ir sutvarkytas taip, kad mokėtinos sumos turi būti arba išmokėtos, arba perkeltos į kitą mėnesį. Net jei darbo užmokestis yra išmokamas laiku, būtinai turi būti aktyvuota laiku neišmokėto darbo užmokesčio apskaitos sistema. Jei darbo užmokestis yra laiku neišmokamas, turi būti atliekami GPM įstatymo 23 straipsnio 5 ir 6 dalies nuostatas atitinkantys veiksmai, tai yra neišmokėtos sumos perkeliamos į kitą mėnesį ir perskaičiuojami mokesčiai.

  Duomenų surinkimo principai.

  1. Visose išmokamo DU sintetinėse sąskaitose surenkami ataskaitinio mėnesio pinigų išmokėjimo ar pervedimo įrašai piniginių lėšų dokumentuose. Rezultatai grupuojami pagal išmokėjimo laiko požymius – "iki 15" arba "po 15" dienos, jiems suteikiami požymiai "DU išmokėjimas" ar "Avansas", bei DU išmokėjimo įrašams priskiriama data "Už kurį algalapį".
  2. Surenkami einamojo ir ankstesnio mėnesių algalapių mokėtinos DU sumos ir juose esantys atskaityti mokesčiai. Jei einamasis mėnuo yra sausis, ankstesnio (gruodžio) mėnesio duomenys nerenkami.
  3. Už tą patį laikotarpį surenkamos priskaitytos sumos. Priskaitytos sumos pagal jų dokumentų datas priskiriamos chronologiška tvarka konkretiems (vėlesnės ar tapačios datos) algalapiams.
  4. Tokiu būdu atgaline tvarka atsekama priežastinė grandinė nuo faktiškai išmokėtos sumos iki jai atitinkančio atlikto priskaitymo bei apskaičiuotų mokesčių sumų. Dėl šios priežasties už vieną algalapį negali būti mokama dalimis per kelis kartus "iki 15" ar "po 15", arba skirtingais mėnesiais.
  5. Kai ataskaitinis mėnuo yra ne sausis, o per ankstesnį mėnesį su darbuotoju buvo pilnai atsiskaityta, ankstesnio mėnesio sumos pateikiant duomenis bus ignoruojamos, tačiau jos pateikiamos ataskaitoje kad būtų galima priskaitymus bei apskaičiuotus mokesčius patikrinti pagal 2 mėnesių šifruotę.

  Apribojimai ir galimos problemos:

  Naujos savybės bei privalumai lyginant su ankstesne versija.

  Pateikiama formai išmokėta suma susidaro iš: praeito mėnesio priskaityto DU (imama tik ta dalis, kurios mokėtinos sumos išmokėtos per ataskaitinį mėnesį) minus praeito mėnesio avansai, plius ataskaitinio mėnesio avansai, plius ataskaitinio mėnesio priskaityto DU dalis, iš kurios apskaičiuotos mokėtinos sumos išmokėtos per ataskaitinį mėnesį.

  Taip pat į formą gali būti įkeliami kitų įmokų kodų duomenys. Įkeliamų duomenų parametrai nurodomi lentelėse

  , dialoge galima peržiūrėti klaidų sąrašą, peržiūrėti ataskaitą arba pateikti duomenis ffdata formatu.


  GPM formos GPM313 nustatymai

  Papildomi parametrai

  Įvedus papildomus parametrus, galima surinkti ne tik darbo užmokesčio, bet ir kitų įmokų kodų duomenis.
  Lentelėje įvedamos kiekvieno įmokų kodo įrašų debeto/kredito porų filtravimo sąlygos ir nurodoma kur tuose įrašuose yra atskaitingas (debitorius ar kereditorius). Šio filtro pagalba atrenkamos priskaitytos bei atskaityto GPM sumos.


  Išmokų kodai autoriniams

  Jei kartu su darbo užmokesčiu yra skaičiuojami autorinio darbo, sporto ir atlikėjų veiklos ar meno kūrėjų atlygiai, tuomet kiekvienai iš šių atlugio rūšių galima priskirti reikiamą įmokos kodą kad teisingai būtų pateikiama į formą.


  GPM312 formai surinkti duomenys

  Dialoge galima peržiūrėti klaidų sąrašą, ataskaitą arba pateikti duomenis ffdata formatu.
  Klaidų sąrašo mygtukas yra aktyvusjei yra sąraše bent viena klaida. Ataskaitoje galima rasti detalią informaciją apie tai, iš ko susidaro bendros deklaruojamos sumos. Užpildyti formą galima tik tuomet jei nėra klaidų arba nurodote kad klaidų reikia nepaisyti.


  GPM metinė GPM312

  Kadangi turi būti laikomasi GPM įstatymo 23 straipsnio 5 dalies nuostatos kad gruodžio mėnesį apskaičiuotos GPM sumos turi būti sumokėtos iki gruodžio paskutinės dienos, tai jei gruodžio mėnesį liko neišmokėto DU, jis turi būti iškeliamas į sausį ir perskaičiuojami gruodžio mokesčiai.
  Tuomet mokėtinos ir faktiškai išmokamos sumos gali prasislinkti tarp mėnesių tik metų viduje, o iš metų į metus nepersikelia (nuo perkeltų sumų mokesčiai paskaičiuojami jau sausio mėnesį).

  Pateikiamų duomenų GPM312 formai sumos turi pilnai sutapti su sukaupta už visus metus atlyginimų šifruote, nes kiek buvo apskaičiuota mokėtinų tiek turi būti ir išmokėta. Laiku neišmokėtos gruodžio sumos turi būti perkeliamos į kitų metų sausį.

  Tokiu būdu duomenų surinkimas GPM312 formai yra paprastesnis ir atliekamas laikantis tokių pat taisyklių kaip ir kaupiant atlyginimų šifruotę.

  Yra galimybė į formą surinkti ne tik atlyginimų duomenis. Tam F4 Darbinės užduotys pasirinkite Papildomi nustatymai duomenų surinkimui.
  Lentelė pildoma kai reikia išrinkti pateikimui duomenis iš piniginių lėšų ar kitų dokumentų įvairias priskaitytas gyventojų pajamų sumas.
  Pvz. neapmokestinamus dienpinigius, kompensacijas už darbą lauko sąlygomis ar apmokestinamas dividendų, žemės nuomos sumas bei nuo jų apskaičiuotą GPM mokestį.

  Nuolatinių Lietuvos gyventojų duomenys įkeliami į GPM312L priedą, o nenuolatinių - į GPM312U priedą.
  Darbuotojo būvis šiuo atžvilgiu nustatomas pagal galiojantį personalo įsakymo lentelės Asmens duomenys laukelio Nenuolatinis LR gyventojas požymį.
  Priedui GPM312U reikalingi papildomi duomenys (valstybės kodas, mokesčių mokėtojo kodas užsienio valstybėje) imami iš atitinkamų laukelių toje pat lentelėje.
  Gyvenamoji vieta imama iš laukelio Deklaruota gyv. vieta.


  SoDros SAM, 12-SD, 13-SD

  Surenkami ir pateikiami duomenys:
  Forma 12-SD

  Duomenų surinkimas 12-SD formai galimas iš užpildytų tabelių duomenų, atostogų įsakymų ir neatvykimų registravimo dokumentų.
  Renkami tokie tabelių žymėjimai ir įvertinamos kiekvieno jų surinkimo sąlygos.

  Žymė-
  jimas
  Priežasties
  kodas
  PateikimasPavadinimas
  MA 4prieš prasidedant Mokymosi atostogos
  KA 3prieš prasidedant Kūrybinės atostogos
  NA 1prieš prasidedant Nemokamos atostogos
  KV 2prieš prasidedant Kvalifikacijos kėlimas
  ND 5prieš prasidedant Neatvykimas į darbą administracijai leidus
  NR 6prieš prasidedant Neapmokamos atostogos giminaičiams vaikui prižiūrėtimas
  KT10prieš prasidedant Pašaukiamas atlikti karo tarnybą
  KM10prieš prasidedant Pašaukiamas atlikti mokomąsias karines pratybas
  N 7pasibaigus Kai išduota medicininė pažyma (forma Nr. 094/a)
  NN 8pasibaigus Nušalinimo nuo darbo (pareigų)
  PB 9pasibaigus Pravaikštos laikotarpiais
  NP99pasibaigus Kitų neatvykimų į darbą (tarnybą) be svarbios priežasties

  Duomenys iš atostogų įsakymų

  Galima surinkti tik suderintus neatvykimus be pravaikštų ir kitų neatvykimų be pateisinamos priežasties.
  Duomenys renkami iš užpildytų atostogų įsakymų ir suderintų neatvykimų registravimo dokumentų, tai yra
  dokumento tipas yra Atostogų suteikimas ir Neatvykimas suderintas.
  Filtruojama pagal pradžios datą, taip pat įvertinami darbuotojų filtro nustatymai.

  Iš darbo laiko apskaitos žiniaraščių

  Iš tabelių renkami į nurodytą laikotarpį patenkantys neatvykimų žymėjimai, po to surandant intervalų pradžios ir pabaigos datas.
  Filtruojama pagal pradžios ar pabaigos datą, priklausomai nuo neatvykimo priežasties. Suderintiems neatvykimams pagal pradžios, o
  nesuderintiems - pagal pabaigos datą. Įvertinami darbuotojų filtro nustatymai. Kiekvienas neatvykimo intervalas įtraukiamas atskira eilute.

  Pažymėtiems darbuotojų parinkties filtre

  Būdas, kai reikia pateikti formą, nesant užpildytų tabelių ar atostogų įsakymų, palengvinantis formos užpildymą darbuotojo duomenimis.
  Šiuo atveju turi būti pažymėta parinkties filtre bei nurodytas priežasties kodas nuo 1 iki 11 (11 reiškia 99).
  Formoje pradžios ir pabaigos datos užpildomos dialogo datų reikšmėmis.


  Pažyma A1-35

  Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas.

  Renkant duomenis pažymai, imama informacija iš tokių priskaitymų:

  Laikas

  Sumos

  Išmokėjimai

  Renkant priskaitymus, faktiniai išmokėjimai priderinami pagal piniginių lėšų įrašuose esančias apmokėto algalapio datų nuorodas.


  Vidutinio DU analizė

  Ataskaitos surinkimo principai ir taisyklės

  - Kaupiama pagal priskaitymų datos "Už kurį" taisyklę.

  - Renkamos tik tų P/A sumos, kurie įeina skaičiuojant vidurkį. Imamos pilnos priskaitytos sumos, nevertinant pagal vidutinio DU klasifikavimą ar tai yra paprastas, ketvirtinis, metinis ar 4 metų priskaitymas.

  - Laikas (tik valandos) imamas iš tų pačių P/A dvejybinių įrašų, kurie turi požymį "Laikas sumuojamas". Nekreipia dėmesio ar darbuotojui mokama valandų ar dienų pagrindu, viskas apskaitoma pagal valandas.

  - Valandos įkainis (vidurkis) apskaičiuojamas surinktas sumas padalijus iš valandų kiekio.

  - Apskaičiuojant mėnesio vidutinį DU, valandos įkainis dauginamas iš visų laikotarpio mėnesių Didžiosios Knygos 5 d.d. valandų vidurkio.

  - Galima naudoti darbuotojų filtrą.

  - Jei yra finansavimai, tai galima panaudoti finansavimų filtravimą.

  - Jei yra užpildyti kvalifikacinių ar struktūrinių grupių sąrašai, galima analizė ir pagal juos.

  - Kiekvieno mėnesio priskaitytas sumas išskaido pagal pasirinkto kriterijaus galiojančią darbuotojui reikšmę paskutinę to mėnesio dieną.


  Atlyginimų skaičiavimų nustatymai sąskaitų sąraše

  Atlyginimų skaičiavimui būtina įvesti papildomas balansines sąskaitas arba nustatyti apribojimus


  Sąskaita - 4461 Mokėtinas darbo užmokestis
  Analitinė - Priskaitytas DU
  Apribojimas - Personalas
  Sąskaita - 44611 Darbo užmokestis išmokėjimui
  Analitinė - DU atsiskaitymas
  Apribojimas -
  Sąskaita - 4462 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
  Analitinė - Pajamų mokesčiai
  Apribojimas - Mokesčių inspekcija (VMI)
  Sąskaita - 4463 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
  Analitinė - Soc. draudimas
  Apribojimas - VSDF (Sodra)
  Sąskaita - 4464 Mokėtinos garantinio fondo įmokos
  Analitinė - Pajamų mokesčiai
  Apribojimas - Mokesčių inspekcija (VMI)  Atlyginimų apskaitos modulio aprašymas


  Atlyginimų skaičiavimo seka

  Pirmiausia atliekami tokie paruošiamieji darbai:

  Toliau iš eilės atliekami tokie veiksmai:
  1. - užpildyti DLAŽ (tabelius).
  2. - pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį priskaityti atlyginimą.
  3. - kitų priskaitymų, kompensacijų bei avansų įvedimas.
  4. - atlikti mokesčių skaičiavimą
  5. - ataskaitų peržiūra
  6. - išmokėjimo žiniaraščių formavimas, spausdinimas
  7. - išmokėjimas
  8. - sąrašiniai mokėjimai iš atsiskaitomosios sąskaitos


  1. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio (tabelio) pildymas

  Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pildomi kiekvieną mėnesį. Prieš pildymą nustatykite ataskaitinį laikotarpį už kurį pildysite DLAŽ (tabelį). Pagrindiniame meniu parinkite Rezultatai / Laikotarpis. Nustatykite ataskaitinį laikotarpį Nuo ... Iki.. ir spragtelėkite mygtuką Priskirti.  Kad teisingai būtų užpildomi DLAŽ darbuotojams, dirbantiems standartiniu 5 ar 6 darbo dienų savaitės grafiku, turi būti užpildytas .
  Jeigu įmonėje yra darbuotojų, dirbančių kitokiais grafikais (pamaininiai, nepilno krūvio ar sutrumpintos darbo dienos), pirmiausiai turi būti užpildomi šie grafikai. Tam pagrindiniame meniu parinkite Dokumentai / Personalo duomenys / Darbo grafikai.
  Standartinių 5 ar 6 darbo dienų grafikų į šią lentelę įvesti ir pildyti nereikia, jie bus sugeneruojami automatiškai.

  Dabar galima pildyti DLAŽ (tabelį). Pagrindiniame meniu parinkite Dokumentai / Personalo duomenys / Tabeliai. Atveriamas langas Tabeliai. Jame yra 5 lentelės.

  1. Personalo sąrašas
  2. Kalendorius
  3. Pareigų sąrašas ir jų DLAŽ (Tabeliai)
  4. DLAŽ (tabelio) dienos žymėjimai
  5. Suvestiniai DLAŽ (tabelio) žymėjimų duomenys.  1 lentelėje (Personalo sąrašas) raskite darbuotoją, kurio DLAŽ pildysite. Spragtelėkite mygtuką F3 Iš grafiko. Atveriamas DLAŽ (tabelio) pildymo nustatymų dialogas.


  Užpildyti nurodoma kuriems darbuotojams.
  Visiems jei norite užpildyti visiems pagal parinkčių filtro nustatymą.
  Vienam jei norite pildyti DLAŽ (tabelį) vienam darbuotojui.
  Nuo DLAŽ (tabelio) pildymo pradžios data.
  Iki DLAŽ (tabelio) pildymo pabaigos data.

  Spragtelėkite mygtuką. Pagal nurodytas sąlygas automatiškai bus užpildytas DLAŽ (tabelis).

  Jeigu reikia užpildyti DLAŽ (tabelį) kitais žymėjimais (išimtimis) pvz. Nedarbingumas, Atostogos, Atostogos vaikui prižiūrėti ir pan., tuomet personalo sąraše pažymėkite darbuotoją, kuriam pildysite DLAŽ (tabelį). Spragtelėkite F4 Darbinės užduotys mygtuką. Atidaromas DLAŽ (tabelio) pildymo nustatymų dialogas.
  Parinkite DLAŽ (tabelio) sutartinį žymėjimą, kuriuo norite pildyti DLAŽ (tabelį) darbuotojui.
  Nuo DLAŽ (tabelio) pildymo pradžios data.
  Iki DLAŽ pildymo pabaigos data imtinai.

  Valandų surašymo nuostatos. Parinkite vieną iš numatytųjų variantų Valandas surašyti remiantis darbo grafiku - užpildyti DLAŽ (tabelį) pagal darbuotojo darbo grafiką.
  Remiantis 5 dienų grafiku ir etato skaičiumi - užpildyti DLAŽ (tabelį) pagal 5 darbo dienų darbo grafiką.
  Surašyti žemiau nurodytas valandas - tada žemiau galite nurodyti kaip surašyti valandas į DLAŽ (tabelį).

  Švenčių dienas pažymėti šventiškai pildant DLAŽ (tabelį) švenčių dienas pažymės numatytuoju sutartiniu žymėjimu.

  Spragtelėkite mygtuką. Pagal nurodytas sąlygas automatiškai bus užpildytas DLAŽ (tabelis).


  Visų DLAŽ (tabelio) žymėjimų pašalinimas

  DLAŽ (tabelio) žymėjimai šalinami kiekvienam darbuotojui atskirai. Personalo sąraše žymikliu pažymėkite darbuotoją, kurio DLAŽ (tabelio) žymėjimus reikia pašalinti. Paspauskite klavišą Delete (Del). Pateikiamas paklausimas, ar tikrai norite šalinti periodo informaciją. Pašalinimui spragtelėkite mygtuką Taip. Jeigu norite atšaukti DLAŽ (tabelio) žymėjimų šalinimą spragtelėkite mygtuką Ne.


  DLAŽ (tabelio) žymėjimų taisymas

  DLAŽ (tabelio) taisymai galimi kiekvienam darbuotojui atskirai. Personalo sąraše žymikliu pažymėkite darbuotoją, kurio DLAŽ (tabelio) žymėjimus reikia taisyti. Pereikite į kalendoriuje į tą žymėjimą, kurį ketinate keisti(taisyti). Paspauskite Enter klavišą. Atidaromas DLAŽ (tabelio) taisymo dialogas. Pataisę, paspauskite Enter. Kalendoriuje matysite jau pakeistą DLAŽ (tabelio) žymėjimą. Automatiškai skiltyje - Suvestiniai DLAŽ (tabelio) perskaičiuojami suvestiniai žymėjimų duomenys.

  DLAŽ (tabelio) spausdinimas

  Kai tinkamai užpildytas DLAŽ (tabelis), galima jį atspausdinti ir pasirašyti. DLAŽ (tabelis) peržiūrimas ir spausdinamas spragtelėjus mygtuką F5 Dokumentavimas.


  4. Mokesčių skaičiavimas (GPM, VSDF)

  Kai atlikti atlyginimų priskaitymai reikėtų paskaičiuoti mokesčius. Pagrindiniame meniu parinkite Rezultatai / Laikotarpis. Nustatykite ataskaitinį laikotarpį Nuo ... Iki.. ir spragtelėkite mygtuką Priskirti.  Skaičiavimai aktyvuojami taip - pagrindiniame meniu parinkite Dokumentai / Atlyginimų dokumentai / Skaičiavimai.  Atveriamas langas "Mokesčių skaičiavimas"

  Rezultatų data (skaičiuoti iki) Skaičiavimo rezultatų dokumento data. Ji nustatoma pagal dieną kada vykdomas skaičiavimas.
  Užduoties komplektas - nurodomas užduoties komplektas.
  Skaičiuoti
  Visiems pažymėkite jeigu mokesčių skaičiavimus vykdysite visiems darbuotojams.
  Pagal parinktį pažymėkite jeigu mokesčių skaičiavimus vykdysite tik darbuotojų grupei.
  Nustatyti parinktis spragtelėjus šį mygtuką galima iš darbuotojų sąrašo nurodyti tik tuos, kuriems šiuo metu skaičiuosite mokesčius.

  Esančius rezultatus perskaičiuoti pažymėkite jeigu norite perskaičiuoti mokesčius.
  Atlikti spragtelėjus šį mygtuką vykdomas mokesčių skaičiavimas.


  Jeigu mygtukas Atlikti neaktyvus (pilkas), tai nurodo, kad jau mokesčiai buvo skaičiuoti ir Jūs bandote juos pakartotinai perskaičiuoti. Jeigu esate tikri, kad reikia būtinai perskaičiuoti, tada pažymėkite Esančius rezultatus perskaičiuoti, po to spragtelėkite mygtuką Atlikti.

  Vykdomas skaičiavimas. Baigus skaičiuoti, uždaromi visi langai. Po mokesčių skaičiavimo automatiškai suformuojami atlyginimų skaičiavimo rezultatų dokumentai su balansinių sąskaitų korespondencijomis. Skaičiavimo rezultatai pateikiami Atlyginimų ataskaitose.

  5. Atlyginimų ataskaitos

  Atlyginimų ataskaitų peržiūrai, pagrindiniame meniu parinkite Rezultatai / Atlyginimų.

  Ataskaitos
  atlyginimų ataskaitos. Šifruotės, Asmens sąskaitos, Atsiskaitymo lapeliai, Kortelės, Detalizuota.
  Darbuotojų parinktis
  darbuotojų atranka pagal filtrą.
  Statistinė DA-01
  statistikos ataskaitos formavimas.
  GPM313 mėnesinė
  duomenų formavimas FFDATA formatu FormFiller programai.
  GPM312 metinė
  duomenų formavimas FFDATA formatu FormFiller programai.
  SoDros formos SAM, 12-SD
  ataskaitų VSDF (Sodrai) formavimas FFDATA formatu FormFiller programai.
  SoDros formos 13-SD
  autorinių sutarčių ataskaitų VSDF (Sodrai) formavimas FFDATA formatu FormFiller programai.

  Spragtelėkite eilutę Ataskaitos. Atidaromas langas Atlyginimų ataskaitos.
  Ataskaitos tipas:
  Šifruotės
  priskaitymų ir atskaitymų ataskaitos su faktine atsiskaitymo būsena.
  Asmens sąskaitos
  asmens sąskaita, pažyma apie atlyginimą
  Atsiskaitymo lapeliai
  atsiskaitymo lapeliai darbuotojams.
  Kortelės
  atlyginimų kortelės pagal priskaitymų/atskaitymų šifrus už nurodytą ataskaitinį laikotarpį.
  Detalizuota
  atskirų priskaitymų/atskaitymų šifrų ataskaitų nustatymas ir kaupimas.
  Skaičiuoti
  galimybė nurodyti ataskaitos skaičiavimą: Visiems, pagal parinktį arba nustatyti darbuotojų parinktis.
  Grupavimas
  nurodyti, kaip grupuoti ataskaitą (pagal padalinius arba pagal algalapius).
  Ataskaita
  galima nurodyti, kurią ataskaitą atidaryti peržiūrai, po ataskaitos duomenų surinkimo.
  Faktiniai atsiskaitymai
  ar ataskaitoje pateikti faktinių atsiskaitymų būseną. Galimos reikšmės: Nereikalingi, Tik parinkto laikotarpio, Išsamiai su skolomis.
  Nustatytame datų intervale yra
  Priskaitymo data, Data už kurį.
  Visi šaltiniai
  - galimybė kaupti tik nurodyto finansavimo šaltinio atlyginimų ataskaitą.

  Pažymėkite Šifruotės ir spragtelėkite mygtuką Įvykdyti.
  Pagal nustatytas sąlygas pradedama kaupti ataskaita. Baigus ją kaupti, atidaromas ataskaitų langas. Jame pažymėkite ataskaitą. Peržiūrėkite ataskaitą spragtelėljus mygtuką F2 Peržiūra. Ataskaitą ar jos puslapius galite spausdinti tik iš peržiūros lango.

  6. Išmokėjimo žiniaraščių formavimas, spausdinimas

  Atlikus mokesčių skaičiavimus, ir patikrinus atlyginimų šifruotes, galima spausdinti išmokėjimo žiniaraščius.

  Išmokėjimo žiniaraščiai peržiūrimi ir spausdinami Atlyginimų rezultatų dokumentuose. Dokumentai / Atlyginimų dokumentai / Skaičiavimų rezultatai


  Spragtelėkite lango įrankių juostoje F5 Dokumentavimas mygtuką ir spausdinkite išmokėjimo žiniaraštį.

  Jeigu peržiūrėję žiniaraštį, jame nebus išmokėjimo sumų, tuomet nustatykite ataskaitų parametrus.

  Spragtelėkite mygtuko F5 Dokumentavimas meniu žymę "Ataskaitų nustatymai".  Atidaromas Ataskaitos nustatymai nustatymų langas.

  Įrašų apjungimas
  nurodome, kaip apjungti įrašus. "vienodų debitorių" - apjungs lėšų gavėjus.
  Sumų filtras
  nurodykite, kaip apjungti sumas. Pažymėkite "tik teigiamus".
  P/A sąrašas
  Priskaitymų/atskaitymų tipų (šifrų) sąraše pažymėkite kokių šifrų sumas pateikti ataskaitoje.


  Ataskaitos nustatymai išsaugomi spragtelėjus Įvykdyti mygtuką.
  Dabar, spragtelėkite lango įrankių juostoje mygtuką F5 Dokumentavimas ir spausdinkite išmokėjimo žiniaraštį.

  7. Atlyginimų, avansų ar kitų išmokų susijusių su darbo santykiais išmokėjimas banke arba kasoje

  Piniginių lėšų dokumentuose pagal darbinę užduotį galime perkelti įrašus, dėl išmokų darbuotojams susijusiomis su darbo santykiais (atlyginimas, avansas), iš atlyginimų rezultatų ar pirminių dokumentų.

  Išmokėjimo seka:

  Piniginių lėšų dokumentuose sukuriamas mokėjimo nurodymas(kasos išlaidų orderis), pagal kurį registruosime išmokėjimą.
  Meniu parinkite Dokumentai / Piniginių lėšų / Pinigai / Bankai / Atsiskaitomoji eurais / Išlaidos.

  Sukurkite naują įrašą (mokėjimo nurodymą):

  Dokumentas
  Mokėjimo nurodymo numeris.
  Data
  Mokėjimo data.
  Gavėjas
  nieko nenurodykite, nes pinigų gavėjų bus daug ....
  Dok. Rūšis
  Dokumento rūšis, parenkamas "Atlyginimų išmokėjimas" arba "Išmokos darbuotojams susijusios su darbo santykiais".
  Dokum. suma
  nerašykite.
  Turinys
  įrašykite turinį, vėliau matysite šį įrašą ataskaitose, tai vertinga informacija.
  Baigę spragtelėkite mygtuką.

  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys.

  Atidaromas "DU išmokėjimas" surinkimo langas.


  Spragtelėkite mygtuką F2 Surinkti
  Atidaromas "Nustatymai iš algalapio" langas.
  Atliekamas veiksmas
  • Atlikti mokėjimą remiantis bendromis apskaičiuotomis sumomis - išmokėti kiek liko.
  • Atlikti mokėjimą konkrečių dokumentų pagrindu - išmokėti sumas pagal konkrečius dokumentus.
  • Išmokėti avansus.
  Darbuotojų parinktis
  • Visiems išmokėti visiems darbuotojams.
  • Pagal parinktį išmokėti tik nurodytiems darbuotojams.
  • Nustatyti parinktis nustatyti darbuotojų sąrašą, kuriems vykdysite išmokėjimą.
  Spragtelėkite mygtuką . Atidaromas "Nustatymai iš algalapio" langas.

  Darbuotojų kortelės ar sąskaitos Nefiltruojama (visi) išmokėti visiems.

  Pagal sąskaitos atitikimą banko kodui išmokėti darbuotojams, kurių banko kodą galima čia papildomai nurodyti.

  Neturintys kortelės ar sąskaitos išmokėti darbuotojams, kurie neturi banko kortelės ar atsiskaitomosios sąskaitos banke.

  Pagal priskirtą kortelės banką išmokėti darbuotojas, kurių atsiskaitomosios sąskaitos yra konkrečiame banke.  Pagal atsiskaitymo sąskaitas
  Visos sąskaitos išmokėti pagal visas balansines sąskaitas, kuriose priskaitomas atlyginimas. Anuliavus požymį, galima nurodyti pagal kurią konkrečią darbo užmokesčio sąskaitą atlikti išmokėjimą.
  Spragtelėkite mygtuką . Atidaromas "Nustatymai iš algalapio" langas.

  Pagal nurodytus kriterijus atrinktas darbuotojų skaičius: - nurodo kiek darbuotojų, atitinka parinkties nuostatas (filtrą).
  Rodyti visus darbuotojus turinčius apyvartą - rodyti darbuotojus, turinčius apyvartą pagal darbo užmokesčio sąskaitą (-as).

  Esantį sąrašą pašalinti - pašalins esančius įrašus lentelėje. Neaktyvus, jei lentelėje nebuvo nei vieno įrašo.

  Išmokėtinų sumų surinkimui Spragtelėkite mygtuką . Atidaromas "Nustatymai iš algalapio" langas ir surašomos išmokėtinos sumos.


  Spragtelėkite mygtuką F8 Surašyti
  Į mokėjimo dokumento dvejybinių įrašų langą surašomos darbuotojams mokėtinos sumos.
  Darbuotojas
  darbuotojo Pavardė Vardas.
  Sąskaita
  pagal kurią darbo užmokesčio balansinę sąskaitą vykdomas išmokėjimas.
  Data prisk
  išmokėtinos sumos priskaitymo data.
  Paskirtis
  išmokėjimas.
  Priskaityta
  priskaitymo suma.
  Išmokėta
  išmokėta per laikotarpį.
  Mokėtina
  mokėtina suma.
  Algalapiuose
  mokėtina suma algalapiuose.
  Mokam dabar
  išmokama suma. Esant būtinybei, čia galima ją pakeisti.
  Finansavimas
  išmokamos sumos finansavimas.
  Kortelė
  darbuotojo kortelė.

  F2 Surinkti - surinkti, papildyti išmokėjimų lango darbuotojų sąrašą išmokėtinomis sumomis.
  F3 pasalinti - esant poreikiui iš šio lango pašalinti darbuotojus: "Neturinčius išmokėjimų ir skolininkus", "Neturinčius išmokėjimų" ; "Neturinčius skolininkus" ; "Turinčius išmokėjimų" . Pašalinti įrašus pagal numatytas sąlygas, spragtelėkite šio mygtuko meniu žymę.
  Jeigu norite pašalinti nurodytą įrašą ranka, paspauskite klavišą Delete.
  F8 Surašyti - surašyti šiame lange nurodytas išmokamas sumas į piniginių lėšų dokumento dvejybinius įrašus.


  Piniginių lėšų dokumento dvejybinių įrašų sumą į dokumento sumą galima įrašyti ranka arba darbine užduotimi.  8. Duomenų eksportas bankui. Sąrašiniai mokėjimo nurodymai.

  Atlikus mokesčių skaičiavimus, ir į mokėjimo nurodymą surašius darbuotojams išmokamas sumas, galima eksportuoti duomenis bankams.
  Mygtuko F4 darbinės užduotys meniu ir pasirinkite kad perduoti grupinius DU nurodymus į bankinę sistemą


  Atlyginimų priskaitymas iš tabelių.

  2.1. Atlyginimų priskaitymas pagal DLAŽ (tabelį)

  Pagrindiniame meniu parinkite Rezultatai / Laikotarpis. Nustatykite ataskaitinį laikotarpį Nuo ... Iki.. ir spragtelėkite mygtuką Priskirti.
  Pagrindiniame meniu parinkite Dokumentai / Atlyginimų / Pirminiai dokumentai. Atveriamas langas - [Atlyginimai] Pirminiai dokumentai. Jame yra 2 lentelės. Viršutinėje dalyje įvedami dokumento rekvizitai, o žemutinėje dalyje dokumento dvejybiniai įrašai.
  Viršutinėje lentelėje įvedame atlyginimų priskaitymų dokumentą:
  Dokumentas atlyginimų priskaitymo dokumento numerį.
  Data atlyginimų priskaitymo dokumento data.
  Turinys įrašykite turinį, vėliau matysite šį įrašą ataskaitose, tai vertinga informacija.


  Kiti dokumento rekvizitai gali būti pildomi pagal poreikį.
  Finansavimas viešojo sektoriaus subjektams pildyti būtina.
  Straipsnis viešojo sektoriaus subjektams pildyti būtina.
  Siuntėjas pildyti nebūtina.
  Įvedus dokumento rekvizitus spragtelėkite mygtuką arba paspauskite Enter klavišą.

  Dabar reikia panaudoti darbines užduotis ir pagal nurodyti, kad programa atliktų atlyginimų priskaitymą pagal DLAŽ (tabelį).

  Spragtelėkite mygtuko meniu F4 Darbinės užduotys - meniu. Parinkite užduotį "Priskaitymai iš tabelių".


  Atidaromas atlyginimų priskaitymų iš tabelių dialogas, kuriame galite papildomai nurodyti parinktis. T.y. ar priskaitymus vykdyti visiems darbuotojams ar pagal parinktį. Priskaitymai vykdomi spragtelėjus mygtuką Atlikti.  Atlikus šį veiksmą, programa automatiškai priskaičiuos atlyginimus ir sukurs dvejybinius įrašus. Taip pat bus nurodytas ir priskaitymo/atskaitymo tipas (šifras).  Į dokumento sumą dvejybinių įrašų suma gali būti surašyta automatiškai. Spragtelėkite mygtuko meniu F4 Darbinės užduotys - meniu. Parinkite užduotį "Sumuoti dokumentą".
  Dabar galite atlikti papildomus priskaitymus, arba, jei jų nereikia, - atlikti GPM, PSD, VSDF mokesčių skaičiavimus.

  3. Kiti priskaitymai, kompensacijos, avansai

  3.1. Atlyginimų kiti priskaitymai bei avansai priskaitomi atskira darbine užduotimi.

  Pagrindiniame meniu parinkite Rezultatai / Laikotarpis.
  Nustatykite ataskaitinį laikotarpį Nuo ... Iki.. ir spragtelėkite mygtuką Priskirti.
  Pagrindiniame meniu parinkite Dokumentai / Atlyginimų / Pirminiai dokumentai.
  Atveriamas langas - [Atlyginimai] Pirminiai dokumentai. Jame yra 2 lentelės. Viršutinėje lentelėje įvedami dokumento rekvizitai, o žemutinėje - šio dokumento dvejybiniai įrašai.
  Viršutinėje lentelėje įvedame atlyginimų priskaitymų dokumentą:
  Dokumentas - atlyginimų priskaitymo dokumento numerį.
  Data - atlyginimų priskaitymo dokumento data.
  Turinys - įrašykite turinį, vėliau matysite šį įrašą ataskaitose, tai vertinga informacija.


  Kiti dokumento rekvizitai gali būti pildomi pagal poreikį.
  Finansavimas viešojo sektoriaus subjektams pildyti būtina.
  Straipsnis viešojo sektoriaus subjektams pildyti būtina.
  Siuntėjas pildyti nebūtina.


  Įvedus dokumento rekvizitus, spragtelėkite mygtuką arba paspauskite Enter klavišą.

  Dabar reikia panaudoti darbines užduotis ir pagal nurodyti, kad programa vykdytų kitų priskaitymų, avansų priskaitymus nenaudojant DLAŽ (tabelio) duomenų.

  Spragtelėkite mygtuko meniu F4 Darbinės užduotys - meniu. Parinkite užduotį "Kiti priskaitymai, kompensacijos avansai".  Atidaromas "Kiti priskaitymai, avansai" langas  Čia numatyta galimybė parinkti iš sąrašo darbuotojus ir įvesti jų priskaitymus ranka. Taip pat galima, pagal darbinę užduotį suformuoti darbuotojų sąrašą, bei nurodyti priskaitymo tipą ir priskaitymo sumas.

  Darbuotojų parinkimas

  Darbuotojų parinkimas, kuriems įvedamas priskaitymas ranka, galimas tokiais būdais:

  Įvedate darbuotoją ranka. Paspauskite Isert (Ins) klavišą arba Enter klavišą neužpildytoje eilutėje. Atveriamas darbuotojo ir priskaitymo įvedimo langas;
  Papildyti darbuotojų sąrašą pagal parinkčių (filtro) nuostatas. Spragtelėkite mygtuko F2 Veiksmas meniu rodyklę ir parinkite "Papildyti lentelę pasirenkamais". Atidaromas papildymų nustatymų dialogas. Čia galite parinkti darbuotojus pagal parinktį (filtrą). Parinkčių nustatymai aktyvuojami spragtelėjus mygtuką Nustatyti parinktis.

  Šios galimybės panaudojimo pavyzdžiai

  Pvz. Nr.1 Visiems dirbantiems išrašyti priemoką po 200,00 Eur.

  Įvedate priedų priskaitymų dokumentą. Spragtelėkite mygtuko meniu F4 Darbinės užduotys - meniu. Parinkite užduotį "Kiti priskaitymai, kompensacijos avansai".  Atidaromas "Kiti priskaitymai, avansai" langas  Spragtelėkite mygtuko F2 veiksmas meniu rodyklę ir parinkite "Papildyti lentelę pasirenkamais".  Atidaromas "Reikia atlikti veiksmą" langas. Jame nurodykite P/A tipą (šifrą) - "1200 Priedas".  Jeigu norite priskaityti priedus visiems darbuotojams spragtelėkite mygtuką Įvykdyti "Įvykdyti". Jeigu norite priskaityti priedus ne visiems darbuotojams, tai darbuotojų atrankai iš bendro sąrašo spragtelėkite mygtuką . Atidaromas langas "Parenkami darbuotojai".  Spragtelėkite mygtuką F9 Filtras. Atidaromas langas "Filtras", kuriame galima nurodyti, kuriems darbuotojams norime priskaityti priedus.  Nustatykite parinktis ir spragtelėkite mygtuką. Uždaromas langas "Filtras". Lange "Parenkami darbuotojai" automatiškai pažymimi darbuotojai, kurie atitinka nustatytoms filtro sąlygoms. Stulpelyje Sk bus matoma varnelė.  Spragtelėkite mygtuką. Uždaromas langas "Parenkami darbuotojai". Atidaromas "Reikia atlikti veiksmą" langas. Taip pat prie "Pagal parinktį" bus įrašyta keli tai darbuotojai. Jame papildomai nurodykite - P/A tipą, sumą, laiką įrašuose (dienos, valandos), įrašų gavėją (objektą).

  Lango laukų "Reikia atlikti veiksmą" aprašymas

  Darbuotojų parinktis - darbuotojų atranka

  Visiems - kai pažymėta, atliks veiksmą visiems darbuotojams.
  Pagal parinktį - kai pažymėta, atliks veiksmą tik pažymėtiems darbuotojams.
  Skaičius skliausteliuose parodo pažymėtų darbuotojų skaičių.

  P/A tipas - parenkamas Priskaitymų/Atskaitymų tipas (šifras).
  Priskiriama suma - įrašoma priskaitymo suma.

  Laikas įrašuose (dienos, valandos) - kokius darbo dienų, valandų dydžius įrašyti su šiuo priskaitymu

  Įvestas fiksuotas - įrašius darbo dienų ir valandų skaičius, šie skaičiai surašomi darbuotojams į priskaitymų įrašus.
  Dienos - darbo dienų skaičius.
  Valandos - darbo valandų skaičius.

  Surenkamas iš tabelio duomenų - darbo dienų, valandų dydžiai bus surašomi iš DLAŽ.

  Įrašų gavėjas (objektas) - nurodyti debitorių
  Priskiriamas iš dokumento - įrašomas pagal dokumente nurodytą Siuntėją.
  Pasirinktas - jeigu reikia nurodykite konkretų debitorių.


  Baigę, spragtelėkite Įvykdyti mygtuką arba paspauskite Enter klavišą.

  Automatiškai į langą "Kiti priskaitymai, avansai" surašomi darbuotojai, sumos, P/A tipai (šifrai).  Atlikti, spragtelėkite mygtuką F8 Surašyti.

  Dabar galite atlikti GPM, PSD, VSDF mokesčių skaičiavimus.


  Maksimalių priedų ir priemokų dydžių sekimo ir informavimo sistema.

  Skaičiuojant mokesčius, priedų ir priemokų dydžiai yra palyginami su priskaitytu pareiginės algos dydžiu ir patikrinamas jų atitikimas Valstybės tarnybos įstatyme nurodytiems apribojimams.
  Šie apribojimai taikomi VT VA karjeros ir VT VP statutinis pareigų rūšims.

  Jei bent vienam darbuotojui yra viršytas bent vienas iš nustatytų dydžių, skaičiavimas sustabdomas ir pateikiamas paklausimas dėl jo tęsimo prasmingumo.
  Tuo pat metu pateikiama lentelė su darbuotojų sąrašu, kurioje matoma pareiginė alga, priedai bei priemokos atskirai pagal apribojamų dydžius su viršijamų sumų dydžiais.

  Viršijantys nustytus dydžius priedai bei priemokos

  Skaičiuojama 2014-11-19
  DarbuotojasPareigomsUž mėnesįPareiginė
  alga
  Priemokos
  maks. 20%
  ViršytaPriemokos
  maks. 60%
  ViršytaVisi bendrai
  maks. 70%
  Viršyta
  be kitų
  Viršyta
  Vardenis Pavardenis12014-112000,004505013001001800250400

  * Tikrinant renkami tokie priskaitymai:
  Pareiginė alga: 1100
  20% ribojimui: 1236, 1237, 1240
  60% ribojimui: 1254
  70% ribojimui: 1210, 1212, 1236, 1237, 1240, 1254

  Po lentele nurodomas priskaitymų tipų sąrašas, pagal kurį tuo konkrečiu atveju buvos atliekamas tikrinimas.

  Noriu skaičiuoti atlyginimus

  Kadangi darbo užmokesčio skaičiavimas yra pakankamai sudėtingas procesas, jį išskaidome etapais.

  1. . Atliekama vieną kartą, pradedant įmonėje skaičiuoti darbo užmokestį arba pasikeitus mokesčių dydžiams ar jų sistemai. Paprastai šiuos paruošiamuosius darbus atlieka diegėjas.
  2. . Įvedami kartą per mėnesį ar metus, taip pat pasikeitus vyriausybės nustatomiems dydžiams ar rodikliams.
  3. . Darbo užmokesčio, atostoginių, ligos pašalpų priskaitymai.
  4. . Mokesčių, išskaitų ir mokėtinų sumų apskaičiavimas bei išmokėjimų registravimas.


  1. Nustatymai ir parametrai

  Įvedami nustatymai, nurodomos balansinės sąskaitos priklausomai nuo įmonės veiklos ir kitų dalykų. Šis pasiruošimo etapas atliekamas vieną kartą ir šiuos veiksmus gali tekti koreguoti tik pasikeitus įmonės statusui, mokesčių dydžiams ar sistemai.

  1.1 Papildyti lentelę "Apie įmonę".
  Nurodyti SoDros įmokų, GPM tarifą, įrašyti VMI bei VSDF nuorodas, nurodyti ataskaitas pateikiančius asmenis. Tai galima padaryti Sąrašai / Bendrai naudojami / Apie įmonę. SoDros bei GPM tarifai bus naudojami mokesčių skaičiavimui, o neįvedus VMI ar VSDF nuorodų, gali būti sukuriami neteisingi dvejybiniai įrašai skaičiuojant mokesčius.

  1.2 Papildyti
  Papildyti sąskaitų sąrašą ir nustatyti apribojimus Sąrašai / Bendrai naudojami / Sąskaitų sąrašas. Kokias priklauso nuo įmonėje naudojamo sąskaitų plano. Pavyzdžiui, tai bus skirtingai viešojo (VSAFAS) ir neviešojo sektoriaus subjektams. Tačiau bet kuriuo atveju reikės nurodyti sąskaitas, kurios naudojamos apskaityti:

  - Mokėtinas darbo užmokestis (priskaitytos sumos);
  - Darbo užmokestis išmokėjimui (atskaičius mokesčius bei išskaitas);
  - Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis;
  - Mokėtinos socialinio draudimo įmokos;
  - Mokėtinos garantinio fondo įmokos.

  Nenurodžius šių sąskaitų, negalėsite padaryti nei darbo užmokesčio priskaitymų, nei apskaičiuoti mokesčių.

  1.3 Užpildyti .
  Nurodant personalo nustatymų išorinę rinkmeną (failą) Sąrašai / Personalo / Parametrai parinkite rinkmeną ExKadrStd01.hrb - tai yra programos kūrėjų sisteminės rinkmenos pavadinimas. Šioje rinkmenoje yra aprašyti personalo apskaitos lentelių parametrai, priskaitymų įrašu sukūrimo taisyklės, mokesčių skaičiavimo algoritmai. Įvairaus profilio įmonėms yra sudarytos ir gali būti naudojamos kitos rinkmenos.

  1.4 Aktyvuoti mokesčių
  Nurodyti mokesčių skaičiavimo taisyklių galiojimą, įvesti įvairias įmonėje esančias išimtis, priskirti išorinę rinkmeną, kurioje aprašytos GPM, VSDF įmokų skaičiavimo taisyklės galima Sąrašai / Atlyginimų / Užduotys skaičiavimui. Keičiantis mokesčių skaičiavimo taisyklėms, galima nurodyti nuo kurios datos kuri skaičiavimo taisyklė galioja. Perskaičiuojant ankstesnių mėnesių mokesčius, bus naudojamos anksčiau galiojusios taisyklės. Taip pat jei įmonėje naudojami saviti sąnaudų paskirstymo principai, balansinių sąskaitų numeriai, aktyvuotoje skaičiavimo užduotyje reikia padaryti atitinkamus pakeitimus.

  1.5 Patikrinti .
  Nurodomos darbo užmokesčio, priedų, kompensacijų ir kitų rūšių priskaitymų dvejybinių įrašų sukūrimo taisyklės Sąrašai / Atlyginimų / Priskaitymų nustatymai. Įmonėje naudojant nestandartinį sąskaitų planą ar jį keičiant, taip pat keičiantis sąnaudų skirstymo principams, reikia padaryti atitinkamus pakeitimus priskaitymų nustatymų lentelėse.

  1.7 Papildyti sąnaudų .
  Papildyti ar redaguoti objektų sąrašą darbo užmokesčio sąnaudų registravimui. Jei sąnaudos yra skirstomos pagal objektus, turi būti įvesti jų balansinių sąnaudų sąskaitų numeriai Sąrašai / Bendrai naudojami / Objektų sąrašas. Jei sąnaudų skirstymas objektams nenaudojamas ir balansinių sąskaitų numeriai nevedami, arba įmonėje naudojami kitokie sąnaudų paskirstymo principai, reikės padaryti atitinkamus pakeitimus mokesčių skaičiavimo užduotyje.

  1.8 Nustatyti .
  Užpildyti įvairius atlyginimų skaičiavimo nustatymus: automatinę numeraciją, balansines sąskaitas bei įvairius priskyrimus Sąrašai / Atlyginimų / Parametrai. Čia taip pat galima patikrinti ar teisingai užpildyti kiti duomenys. Paeiliui patikrinkite visose dialogo kortelėse Įveskite duomenis ar nustatymus į leidžiamus koreguoti laukelius bei  2. Periodiniai nustatymai ir duomenys

  Įvedami kartą per mėnesį, ketvirtį ar metus, taip pat pasikeitus vyriausybės nustatomiems dydžiams ar rodikliams.

  2.1 Užpildyti
  Metų pradžioje ar vyriausybės sprendimu pakeitus, užpildyti numatytųjų metų švenčių ir perkeliamų darbo ar poilsio dienų sąrašą Sąrašai / Personalo / Švenčių sąrašas. Užpildžius būtina dokumentuoti ir patikrinti kad sutaptų su vyriausybės nustatytais skaičiais. Švenčių sąrašo duomenys bus naudojami standartinių 5 ir 6 darbo dienų grafikų automatiniam generavimui, atostogų apskaitai bei skaičiuojant vidurkius nustatyti apmokamų dienų skaičiui.

  2.3 Papildyti
  Iš anksto metams, ketvirčiui ar kas mėnesį įvedami kiekvieno kalendorinio mėnesio duomenys apie darbo dienų ir valandų skaičių
  Rezultatai / Didžiosios knygos periodai

  2.4 Užpildyti
  Iš anksto, kiekvieną mėnesį užpildomi darbuotojų darbo grafikai Dokumentai / Personalo duomenys / Darbo grafikai. Tik tuo atveju, jei visi darbuotojai dirba paprastais 5 arba 6 darbo dienų grafikais pilnu krūviu, grafikų pildyti nereikia.
  Darbo grafikai sudaromi ir užpildomi darbuotojų grupėms, kurių darbo ir poilsio laiko sandara yra vienoda. Tai yra, visiems padalinio ar vienos pamainos darbuotojams sudaromas vienas bendras grafikas. Grafikų užpildymo palengvinimui gali būti sudaromos pildymo taisyklės. Darbo grafikas yra naudojamas kaip pagrindas darbo apmokėjimui apskaičiuoti.  3. Atlyginimų priskaitymai

  Kiekvieno mėnesio priskaitymai. Darbo užmokestis, atostoginiai, ligos pašalpos. Veiksmai priėmus naują darbuotoją, pasikeitus darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms ar atleidžiant iš darbo.

  3.1 Darbuotojo priėmimo .
  Įsakymų dokumentų lentelėje Dokumentai / Personalo duomenys / Įsakymai įvedami įsakymo parametrai ir užpildomi anketiniai darbuotojo duomenys į atskiras kortelių skilčių lenteles.

  Pareigos pareigų aprašymas, krūvis, galiojimas
  Pareigų apmokėjimas pareigų apmokėjimo duomenys
  Priedai numatytų priedų priskaitymų nustatymai, kai jie nekinta ir priskaitomi kiekvieną mėnesį.
  Priėmimas priėmimo į darbą data.
  Asmens duomenys asmens kodas ir kiti duomenys.
  Asmens dokumentai paso ar tapatybės kortelės, asmens SD numeriai
  Mokesčių duomenys NPD priskyrimas mokesčių ir išskaitų skaičiavimui
  Alimentai, Vykdomieji alimentų ir kitų vykdomųjų raštų duomenų įvedimas
  Išskaitos kitų išskaitų (už telefoną, butą ...) duomenų įvedimas
  Išmokėjimo taisyklės avansų mokėjimo, banko kortelių naudojimo tvarka
  Kortelės, sąskaitos darbuotojo banko kortelių ar sąskaitų duomenų įvedimas
  Užpildžius darbuotojo priėmimo duomenis, galima iš karto suformuoti 1-SD pranešimą bei atspausdinti asmens kortelę.

  3.2 Užpildyti darbuotojo (tabelį).
  Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštyje Dokumentai / Personalo duomenys / Tabeliai pirmiausia nurodoma kokiu grafiku darbuotojas privalo dirbti. Po to jau automatiškai galima užpildyti patį žiniaraštį remiantis šio grafiko duomenimis, bei įvesti neatitikimus šiam grafikui (atostogos, liga, viršvalandžiai, pravaikštos ir panašiai). Tabelyje įvesti duomenys naudojami :
  - priskaitomas darbo užmokestis apskaičiuojamas palyginant su darbo grafiko duomenimis;
  - atostoginių, ligos pašalpų apskaičiavimui;
  - jei yra naudojama atostogų apskaita - apskaičiuojant nepanaudotų atostogų likutį.
  Užpildžius duomenis, galima atspausdinti reikalavimus atitinkantį žiniaraštį.

  3.3 Atlikti (tabelį).
  Pasirinkus Dokumentai / Atlyginimų dokumentai / Pirminiai dokumentai, atveriama lentelė. Joje įvedamas atlyginimų priskaitymų dokumentas. Būtina įvesti dokumento numerį ir datą. Nepamirškite nustatyti atitinkamą ataskaitinį laikotarpį Nuo ... Iki. Panaudojant F4 Darbinės užduotys, parinkite užduotį Priskaitymai iš tabelių. Prieš įvykdant užduotį, bus galima nurodyti kuriems darbuotojams reikia atlikti priskaitymus - visiems ar tik pasirinktiems. Įvykdžius šią darbinę užduotį, dokumentas bus papildytas pasirinktų darbuotojų priskaitymų dvejybiniais įrašais. Dvejybiniai įrašai gali būti nesukuriami tokiais atvejais:
  - darbuotojas nurodytu momentu dar nedirba ar jau atleistas;
  - neužpildytas darbuotojo tabelis, nepriskirtas arba neužpildytas jo darbo grafikas;
  - tabelis užlikdytas neapmokamomis (nėštumo gimdymo atostogos) ar kitaip apmokamomis (atostogos) reikšmėmis;
  - darbuotojas nurodytu momentu neturėjo paskirtų pareigų arba iš jų atleistas (ar pasibaigęs galiojimas);
  - neįvestas pareigų apmokėjimas ar nurodytu momentu negalioja, nenurodytas apmokėjimo dydis ar apmokėjimo sistema.
  - nurodyta vienetinė pareigų apmokėjimo forma, kai darbuotojui turi būti apmokama įvedant paskyras;
  Dvejybinių įrašų kūrimui panaudojami lentelėje įvesti parametrai.

  3.4 Atlikti , išmokėti .
  Pasirinkus Dokumentai / Atlyginimų dokumentai / Pirminiai dokumentai, atveriama lentelė. Joje įvedamas atlyginimų priskaitymų dokumentas. Būtina įvesti dokumento numerį ir datą. Reikia nustatyti atitinkamą ataskaitinį laikotarpį Nuo ... Iki. Panaudojant F4 Darbinės užduotys, parinkite užduotį Kiti priskaitymai, kompensacijos avansai. Atidaromas atskira "Kiti priskaitymai, avansai" lentelė, kurioje yra formuojamas darbuotojų priskaitymų sąrašas.
  Sąrašas gali būti papildomas visais dirbančiais darbuotojais, tik atrinktais pagal kokį nors kriterijų arba individualiai, pasirenkant ir priskiriant. Kiekvienam sąrašo įrašui turi būti (bendrai arba individualiai) nurodomas priskaitymo tipas ir priskaitymo suma. Priskaitymo suma gali būti nurodoma visiems vienoda, arba apskaičiuojama naudojant darbuotojų duomenis. Esant reikalui, galima nurodyti laiką (dienas, valandas) tiek vienodą (fiksuotą) visiems, arba iš įvestų tabelių duomenų.
  Suformavus sąrašą ir paspaudus F8 Surašyti, dokumentas bus papildytas dvejybiniais įrašais. Dvejybinių įrašų kūrimui panaudojami lentelėje "Priskaitymų nustatymai" įvesti parametrai.  4. Mokesčiai, išskaitos ir išmokėjimai.

  Kiekvieno mėnesio mokesčių, išskaitų, mokėtinų sumų apskaičiavimas. Darbo užmokesčio išmokėjimų registravimas. Mokesčių sumokėjimas, vykdomųjų raštų reikalavimų vykdymas.

  4.1 GPM, VSDF .
  Kai atlikti atlyginimų priskaitymai, reikia paskaičiuoti mokesčius. Pirmiausia nustatykite ataskaitinį laikotarpį Rezultatai / Laikotarpis, kuris atitiktų skaičiuojamą mėnesį. Skaičiavimai pradedami Dokumentai / Atlyginimų dokumentai / Skaičiavimai. Mokesčių skaičiavimo dialoge pasirenkama rezultatų data (skaičiuoti iki), kuri reiškia kad vėlesnių datų priskaitymai skaičiavimui nebus imami. Gali būti pasirenkamas skaičiavimo užduoties komplektas (jei yra keli). Skaičiavimai gali būti atliekami visiems darbuotojams arba tik pasirinktiems (pavyzdžiui kai reikia paskaičiuoti viduryje mėnesio atleidžiamiems iš darbo).
  Yra numatyta apsauga nuo atsitiktinio rezultatų perskaičiavimo - jeigu mygtukas Atlikti neaktyvus (pilkas), tai ir parodo kad jau mokesčiai buvo skaičiuoti. Jeigu esate tikri, kad reikia būtinai perskaičiuoti, tada pažymėkite Esančius rezultatus perskaičiuoti.
  Baigus skaičiuoti, suformuojami atlyginimų skaičiavimo rezultatų dokumentai Dokumentai / Atlyginimų dokumentai / Skaičiavimų rezultatai su balansinių sąskaitų korespondencijomis, kurių sukūrimui panaudojami lentelėje "Užduotys skaičiavimui" įvesti parametrai.

  4.2 Patikrinimas ir .
  Atlyginimų ataskaitų peržiūrai pagrindiniame meniu parinkite Rezultatai / Atlyginimų / Ataskaitos. Galėsite peržiūrėti, patikrinti ir atspausdinti šifruotes, asmens sąskaitas, atsiskaitymo lapelius, darbuotojų korteles bei detalizuotas ataskaitas. Taip pat gauti statistinę DA-01, GPM313, GPM312, SAM, 12-SD, 13-SD formas.

  4.3 .
  Atlyginimų, avansų ar kitų išmokų išmokėjimas banke arba kasoje atliekamas Dokumentai / Piniginių lėšų / Pinigai / Bankai / Atsiskaitomoji eurais / Išlaidos. Tam reikia sukurti mokėjimo nurodymo dokumentą (kasos išlaidų orderį), kuriame ir registruosime išmokėjimą. Nurodomas dokumento numeris, data, pasirenkama dokumento rūšis "Atlyginimų išmokėjimas" (arba panašus). Paspaudus F4 Darbinės užduotys, atidaromas "DU išmokėjimas" surinkimo langas. Jame paspaudus F2 Surinkti galima pasirinkti kokios rūšies išmokos ruošiamos išmokėjimui, taip pat kuriems darbuotojams tai norima atlikti. Taip pat galima filtruoti pagal darbuotojų korteles ar sąskaitas konkrečiuose bankuose, galima atrinkti pagal balansines sąskaitas ar finansavimo šaltinius. Duomenų surinkimo užduotyje numatyta apsauga kad nebūtų išmokamos per didelės sumos. Išmokėjimo dydis ribojamas mokėjimo dokumento datos momentu balansinės mokėtino darbo užmokesčio sąskaitoje esančiu likučiu, todėl vėlesnių atlyginimų dokumentų sumos čia nepatenka. Užpildžius "DU išmokėjimo" lentelę, dar galima pakeisti mokėtinas sumas (sumažinti jei neišmokama viskas iš karto). Paspaudus F8 Surašyti, į mokėjimo dokumento dvejybinių įrašų lentelę surašomos darbuotojams mokėtinos sumos.

  4.4 Duomenų pateikimas bankams.
  Į mokėjimo nurodymą surašius darbuotojams išmokamas sumas, galima eksportuoti duomenis bankams. Toje pačioje lentelėje Dokumentai / Piniginių lėšų / Pinigai / Bankai / Atsiskaitomoji eurais / Išlaidos paspaudus F4 darbinės užduotys meniu reikia pasirinkti duomenų eksporto bankui formatą. Peržiūrėkite ir eksportuokite duomenis paspaudę F2 Saugoti. Galima nurodyti saugojamos rinkmenos pavadinimą ir vietą.
  Įjunkite banko programą ir paimkite šiuos duomenis.
  Sąskaitų sąrašo papildymas bei apribojimų nustatymai

  2.1. .  2.2. Sąskaitų sąrašo papildymas bei apribojimų nustatymai Viešojo sektoriaus subjektams (VSAFAS).  Apie įmonę sąrašų papildymas, redagavimas

  Lentelėje Apie įmonę reikia patikrinti ar užpildyti bendrieji nustatymai, tokie kaip įmonės pavadinimas, įmonės kodas, taip pat vadovo, finansininko bei kasininko duomenys. Jie bus reikalingi spausdinant dokumentus bei įvairių pateikiamų duomenų formavimui.

  Taip pat būtina užpildyti tik darbo užmokesčio apskaitai naudojamus parametrus:

  IDPavadinimas Aprašymas
  11Draudėjo kodas Įmonės - draudėjo socialinio draudimo kodas
  12Tarifas draudėjui Įmonės SoDros tarifas
  13Tarifas apdraustajamDarbuotojo SoDros ir PSD tarifų suma
  25VMI vid.kodas VMI organizacijų sąraše
  26SoDra vid.kodas SoDra organizacijų sąraše
  30GPM tarifas Pajamų mokesčio tarifas
  38Kiti DU parametrai Maistpinigių norma, mėnesinis bruto DU, padidinto apmokėjimo K
  39Sodros parametrai Įgalioto pateikti ataskaitas asmens duomenys


  Komandiruočių dienpinigių apskaita

  Dienpinigių priskaitymas.

  Norint pasinaudoti šia funkcija P/A sąraše turi būti įvesti 1152 ir 1154 tipo įrašai.
  Priskaitymai daromi ir rezultatai surašomi atlyginimų pirminių dokumentų lentelėje.
  - 1152 Neapmokestinami dienpinigiai.
  - 1154 Apmokestinami dienpinigiai

  Labai panašiai kaip ir komandiruočių dienpinigiai yra skaičiuojamos kompensacijos už darbą lauko sąlygomis,
  naudojant 1486 tipo įrašus. .

  Dienpinigiai priskaitoma atskirai pareigoms, pagal apmokėjimo šaltinius. Jei darbuotojas turi kelias pareigas ir reikia
  kiekvienoms iš jų priskaityti dienpinigius, dienpinigių normą rankiniu būdu reikia paskirstyti atitinkamai šioms pareigoms.

  Duomenų įvedimas ar surinkimas.

  Galima įvesti, nurodant jų pareigas, komandiruočių intervalus, dienpinigių normą.
  Yra galimybė įvesti jei vyksta į kelias šalis, kuriose skiriasi dienpinigių norma.
  Tuo atveju tam darbuotojui įvedamos kelios eilutės - visi komandiruotės intervalai ir tik po to skaičiuojama.
  Galima surinkti iš tabelių duomenų darbuotojus, kurių komandiruotės prasideda, baigiasi ar tęsiasi nurodomame datų intervale.
  Patikrinama ar įvestos darbuotojo pareigos, komandiruotės datos, dienpinigių norma, ar tinkamas datų intervalas.
  Taip pat tikrinama kad nesikartotų darbuotojui toms pačioms pareigoms komandiruotės pradžios data.

  Skaičiavimas.

  Skaičiuojant vieną mėnesį prasidėjusių, o kitą (ar po kelių mėn.) pasibaigiančių komandiruočių dienpinigius,
  jie skaidomi į atskirus mėnesius visą komandiruotės intervalą.
  Jei komandiruotė tunka kelis mėnesius ir jos metu keičiasi alga (kuri reikalinga neapmokestinamai daliai nustatyti),
  įvertinama tik kiekvieno mėnesio pirmą dieną galiojantis jos dydis. Darbuotojo turimi priedai ar priemokos neįvertinami.
  Skaičiuojant tikrinama ar asmuo kiekvienu momentu dirba (neatleistas).
  Skaičiavimui Didžiojoje knygoje turi būti įvesta minimalios algos reikšmė arba valandos bei min. valandinis atlygis,
  priklausomai nuo to, kokia darbuotojo apmokėjimo sistema.
  Įvertinama kad užsienyje prabuvus daugiau kaip 183 dienas, visa dienpinigių suma yra apmokestinama.
  Tam apskaičiuojamas visų vieno darbuotojo eilučių bendras dienų skaičius, kad būtų įvertinta jei komandiruotė yra per kelias šalis.
  Įvertinama kad Lietuvoje už 1 dieną dienpinigiai nemokami.
  Skaičiuojant neapmokestinamą dienpinigių dalį įvertinama komandiruotės vieta, darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis su
  priedais iš personalo įsakymų duomenų, minimali mėnesinė alga.
  Iš apskaičiuotų neapmokestinamų sumų atimamos faktiškai esančios (esantys dvejybiniai) neapmokestinamos sumos tame mėnesyje.

  Rezultatų surašymas.

  Lentelėje apskaičiuoti duomenys surašomi, sukuriant dvejybinius įrašus naudojant "Priskaitymų nustatymuose"
  iš anksto įvestomis taisyklėmis (1152 ir 1154 P/A).
  Jei pavyko korektiškai ir be klaidų surašyti, lentelė užsidaro.  Kompensacijos už darbą lauko sąlygomis bei kilnojamo pobūdžio darbą.

  Norint pasinaudoti šia funkcija reikia.

  1. Personalo tabelių žymėjimų sąraše įvedamas KD "Darbas lauko sąlygomis" žymėjimas.
  2. Atlyginimų P/A sąraše turi būti įvestas 1486 tipo "Kompensacija už darbą lauko sąlygomis" įrašas.
  3. Priskaitymų nustatymuose sutvarkomos šio 1486 tipo įrašų sukūrimo taisyklės.

  Principai.

  Darbuotojo tabelyje įvestas žymėjimas "KD" yra tarpinis tarp "DD" ir "K " žymėjimų. Tabelyje jis atvaizduojamas taip pat kaip komandiruotė, pirmoje eilutėje rodant dirbtą laiką, o trečioje žymėjimą KD. Apmokamas yra taip pat kaip DD žymėjimas, tačiau pagal jį galima paskaičiuoti kompensacijas panašiai kaip komandiruotės dienpinigius.

  Duomenų įvedimas ar surinkimas.

  Priskaitant iš tabelio, žymėjimas "KD" sukuria pagrindinio atlyginimo 1100 tipo priskaitymus, taip pat kaip ir DD. Norint priskaityti kompensacijas, reikia naudoti skaičiavimo priemonę, kurioje pasirinkus "Surinkti iš įvestų tabeliuose kompensuojamų KD" bus surenkamos nurodytu laikotarpiu tabeliuose taip pažymėtos dienos. Tuo atveju, kai įvedama rankiniu būdu, reikia tikslą vietoje "Komandiruotė" nurodyti "Kompensacija". Kompensacijų įrašai sukuriami tik iš apskaičiuotos neapmokestinamosios dalies, atskirai pareigoms, pagal apmokėjimo šaltinius. Jei darbuotojas turi kelias pareigas ir reikia kiekvienoms iš jų priskaityti kompensacijas, jos normą rankiniu būdu reikia paskirstyti atitinkamai šioms pareigoms.

  Skaičiavimas.

  Surenkama ir skaičiuojama tik nurodytam mėnesiui tenkanti kompensacija. Algos dydis, reikalingas neapmokestinamai daliai nustatyti, įvertinamas mėnesio pirmą dieną galiojantis jos dydis. Darbuotojo turimi priedai ar priemokos neįvertinami. Skaičiavimui Didžiojoje knygoje turi būti įvesta minimalios algos reikšmė arba valandos bei min. valandinis atlygis, priklausomai nuo to, kokia darbuotojo apmokėjimo sistema. Iš apskaičiuotų neapmokestinamų sumų atimamos faktiškai esančios (esantys dvejybiniai) neapmokestinamos sumos tame mėnesyje.

  Rezultatų surašymas.

  Lentelėje apskaičiuoti duomenys surašomi, sukuriant dvejybinius įrašus naudojant "Priskaitymų nustatymuose" įvestomis 1486 P/A taisyklėmis. Jei pavyko korektiškai ir be klaidų surašyti, lentelė užsidaro.

  Teisinis pagrindas.

  LR Vyriausybės nutarimas 2003-01-28 Nr.116 Dėl kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.


  Apmokėjimo padidintu tarifu sistema ir taisyklės

  Padidintu tarifu apmokamas darbas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, darbas naktį, viršvalandinis darbas, darbas švenčių ir poilsio dienomis. Apmokėjimo dydžiai nustatomi darbo kodekse bei kolektyvinėse sutartyse. Darbo kodekse numatyti apmokėjimo dydžio koeficientai:

  Žymė
  jimas
  Pavadinimas Darbo kodekso
  straipsnis
  Apmokėjimo
  koeficientas
  Atlyginimo
  P/A tipas
  DD Darbo diena 1 1100
  K Darbas komandiruotėje 1
  DN Darbas naktį 144 str. 3 p. 1,5 1130
  DT Darbas poilsio ar šventinę naktį144 str. 1p, 2p. 2 1131
  DP Darbas poilsio dieną 144 str. 1 p. 2 1120
  DS Darbas Švenčių dieną 144 str. 2 p. 2 1122
  VD Viršvalandinis darbas 144 str. 4 p. 1,5 1132
  VP Viršvalandžiai poilsio dieną 144 str. 4 p. 2 1134
  VN Viršvalandžiai naktį 144 str. 4 p. 2
  VS Viršvalandžiai šventės dieną 144 str. 4 p. 2,5 1135

  Šioje lentelėje nurodytos reikšmės pagal darbo kodeksą. Tačiau yra galima papildomo apmokėjimo schema, kai už visą laiką (normalų ir padidinto tarifo) mokamas normalus DU ir papildomai apmokant padidinto tarifo laiką, pritaikant vienetu mažesnius koeficientus 0.5, 1 ar 1.5, tačiau tai gali būti daroma įmonių atsakomybe, nes tuomet dalis sumos už padidintu tarifu dirbtą laiką perkeliama prie pagrindinio DU ir aiškai nesimato pačios padinto tarifo sumos.
  Ši apmokėjimo schema yra valdoma "Apie įmonę" lentelėje 38 eilutėje "Kiti DU parametrai" laukelyje "Padidinto apmokėjimo K" įrašant atitinkamą reikšmę:

  Taikymas Reikšmė Padidinto apmokėjimo schema
  Bendras visai įmonei
  nuo nenurodyto iki 0.9
  nenurodyta, 0
  (ar kt. ne 0.5)
  visiems pagal darbo kodeksą
  0.5 visiems ne pagal darbo kodeksą (skaidant)
  Asmeninis, pagal įsakyme nurodytą požymį
  nuo 1 iki 1.9
  1 (ar kt. ne 1.5) numatytasis pagal darbo kodeksą
  1.5 numatytasis ne pagal darbo kodeksą (skaidant)
  Pagal suminės darbo laiko apskaitos požymį
  nuo 2 iki 2.9
  2 (ar kt. ne 2.5) sumininkams pagal darbo kodeksą
  2.5 sumininkams ne pagal darbo kodeksą (skaidant)

  1 ir didesni koeficientai, bei su jais susijusios dinaminio schemų keitimo savybės, galimi nuo 4.13 versijos.

  Svarbu ! Jei pareigų sąraše nurodyta reikšmė 1 lygio vadovas, tuomet žymėjimas DP visai neapmokamas, o visas kitas padiditu tarifu laikas apmokamas viengubai, taip kaip DD žymėjimas.
  Jei pareigų sąraše nurodyta reikšmė 2 lygio vadovas, tuomet visi padidinto tarifo žymėjimai apmokami viengubai, taip kaip DD žymėjimas.
  Šis funkcionalumas galimas nuo 4.16 versijos.

  Padidintu tarifu apmokamo darbo laiko apskaičiavimo tvarka priklauso nuo apmokėjimo formos. Jei apmokėjimo forma vienetinė, iš anksto turi būti įvedamos paskyros, o jei laikinė - pagrindinis atlyginimas apskaičiuojamas tuo pačiu veiksmu.


  DU apskaičiavimo sistema ir taisyklės

  Darbuotojo darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal įsakyme jam nustatytus parametrus.
  Jei pareigų apmokėjimo forma yra nurodyta vienetinė, reiškia kad priskaitymų duomenys bus apskaičiuojami atskirai (programoje sudarytomis specialiomis užduotimis ar kitomis priemonėmis). Taip įvesti duomenys papildomai nuo darbo grafikų ar tabelių nepriklausys ir niekaip nebus perskaičiuojami.
  Kai pareigų apmokėjimo forma nurodyta laikinė, tuomet priskaitytas darbo užmokestis bus apskaičiuojamas pagal žemiau aprašytas taisykles.

  1. Apmokėjimo forma.

  Pavadinimas Kodas Pastaba
  LaikinėLČia nagrinėjama tvarka taikoma tik esant nustatytai laikinei apmokėjimo formai.
  VienetinėVĮvedama suma apskaičiuojama iš anksto kitomis priemonėmis (paskyros).

  2. Apmokėjimo sistema (cSist).

  Eil. Pavadinimas Kodas Pastaba
  1 Pareiginė mėn. alga P Suma mėnesiui
  1a Pareiginė mėn. alga val. R Suma mėnesiui, pagrindas valandinis
  1b Pareiginė mėn. alga DK val.E Suma mėnesiui, dalinama iš Didžiosios knygos valandų, pagrindas valandinis
  2 Valandinis tarifas V Valandos įkainis
  3 BMA/ABD koeficientas B Apskaitoma dienomis
  3a BMA/ABD koef. Valand C Skaičiavimo pagrindas valandinis
  4 BVA bazinio valandos atlygio koeficientasD Pagrindas valandinis
  4a Valandinis BMA/ABD tarifo koeficientasA Valandos įkainis BMA/ Didž.valandų
  5 Dienos įkainis (vidurkis)I Apskaitoma dienomis
  6 Mėn. MMA su koeficientu val. MKonstantų MMA su nurodytu koeficientu. Pagrindas valandinis.
  7 Valandinė MinVal, ne mažiau MMANMinimalus valandinis atlyginimas. Trumpesnį mėnesį pakeliamas iki MMA/DidzValandų reikšmės

  3. Pareigų rūšys (cPaRu).

  GrupėPogrupisKodasPavadinimas
  Dirbantys pagal sutartisSUTTarnautojas
  SUDDarbininkas
  SUAAdministracijos
  SUKKiti darbuotojai
  SUPPedagoginis
  SUMMokslo darbuotojas
  SUGGydytojai
  Valstybės tarnautojai Viešojo administravimoVAKVT VA karjeros
  VAPVT VA pasitikėjimo
  VAVVT VA vadovas
  VATVT VA pakaitinis
  PaslaugųVPVVT paslaugų vadovas
  VPPVT viešųjų paslaugų
  VPSVT VP statutinis
  VPUVT ūkinių funkcijų
  Kariškiai PKTPKT karys

  4. Priskaitymo sumos apskaičiavimas.

  5. Gauta suma apvalima iki 2 ženklų po kablelio.


  Veikla. Lentelės stulpelių parametrai

  Lentelėje sukuriama reikalinga veiklos rezultatų failo struktūra ir stulpelių pavadinimai.

  Galima aprašyti iki 19 stulpelių. Turi būti nurodomas laukelio dydis, dešimtainių skaitmenų ir stulpelio pavadinimas įvedimo lentelėje. Pavyzdžiui, įvedame kad laukelis R_01 vadinsis "Dienos", laukelis R_02 - "Valandos", ... R_19 - "Kiekis 19". Šie nustatymai naudojami sukuriant veiklos duomenų failus todėl tiksliai ir atidžiai reikia žinoti struktūrą.

  Lentelės F5 dokumentavimas galima atspausdinti įvestą failo laukelių ir jų pavadinimų sąrašą, kuris bus reikalingas aprašant formules.

  Bendras aprašas.


  Veikla. Priskaitymų nustatymai, formulės

  Lentelėje sukuriami numatytieji priskaitymų atvejai. Tai yra taisyklės kaip iš įvestų duomenų veiklos faile gauti dvejybinius įrašus.

  * Į šią lentelę kol dar nėra nei vieno nustatymo patenkama tiesiai pasirinkus meniu "Priskaitymai pagal veiklos rezultatus". Kai jau yra įvesti nustatymai – iš pasirinkimo dialogo paspaudus klavišą "Pakeisti nustatymus".

  Lentelės stulpeliuose kiekvienam veiklos (gamybos) atvejui nurodoma:

  * Sukurto dvejybinio įrašo suma, dienos ir valandos bus sukurtos tokios kaip nurodyta šiose formulėse tik tuo atveju kai priskaitymų nustatymuose nenurodytos kokios nors specialios šių laukelių reikšmės ar formulės (priskaitymų nustatymuose galima permušti ar pakeisti šių formulių veikimą).

  Lentelės F5 dokumentavimas galima atspausdinti įvestą veiklos atvejų išraiškų sąrašą.

  Bendras aprašas.


  Skaičiavimai pagal vidurkį

  Norint nustatyti įvairių išmokų dydį, dažnai reikia apskaičiuoti darbuotojo darbo užmokesčio vidurkį.
  Vidurkis apskaičiuojamas kiekvienoms pareigoms ir kiekvienam finansavimo šaltiniui atskirai (jei naudojami).

  Vidurkio skaičiavimo dialogas sudarytas iš 5 susijusių lentelių.

  Lentelė Darbuotojams.
  Lentelėje pasirenkamas darbuotojas, nurodoma apmokėjimo rūšis (išmokos paskirtis).
  Įvedamas dienų skaičius. Išeitinei išmokai nurodomas mėnesių skaičius.
  Apskaičiuojama ir rodoma apmokamo laikotarpio pabaigos data. Neaktuali tik kompensacijoms už nepanaudotas atostogas bei išeitinėms išmokoms.
  Nurodomas apmokėjimo procentas, pasirenkamas vidurkiui apskaičiuoti renkamų duomenų laikotarpis (ir trukmė).
  Yra galimybė priskaitymus padaryti neimant vidurkio duomenų, o remiantis minimalia alga.

  Vidurkius galima skaičiuoti daugeliui darbuotojų ir nebūtinai tai pačiai išmokos rūšiai.
  Skaičiavimui galima surinkti darbuotojus naudojant F2 Surinkti iš tabelio duomenų, personalo bei atostogų įsakymų.

  Lentelė Pareigoms.
  Pasirinkus darbuotoją bei apmokėjimo rūšį, į šią lentelę surenkamas visas turimų pareigų sąrašas.
  Jei apmokėjimas reikalingas ne visoms pareigoms, nereikalingas galima pašalinti iš sąrašo.
  Priklausomai nuo išmokos rūšies, darbuotojo pareigų apmokėjimo parametrų, priskirto darbo grafiko apskaičiuojamas apmokamo laiko (dienų ar valandų) skaičius.

  Lentelė Duomenys.
  Paspaudus F4 Skaičiuoti surenkami nurodyto laikotarpio duomenys atskirai kiekvienoms pareigoms bei finansavimo šaltiniams.
  Duomenys renkami pagal lentelės stulpelyje Vidurkis nurodytas reikšmes.

  Lentelė Vidurkis ir rezultatai.
  Lentelėje rodomos ketvirtinės bei metinės premijos, apskaičiuoti vidurkiai kiekvienam finansavimo šaltiniui.

  Lentelė Rezultatai.
  Remiantis apmokamo laiko duomenimis, vidurkio duomenimis, apskaičiuojamos mokėjimų sumos.
  Priklausomai nuo apmokėjimo rūšies, sumos gali būti apibendrintos (išeitinė, kompensacijos) arba išskaidomos atskirais mėnesiais (atostoginiai).
  F5 dokumentavimas galima atspausdinti priskaitymą pagringžiančius dokumentus.
  Šios lentelės duomenų pagrindu paspaudus F8 Surašyti bus sukurti dvejybiniai įrašai dokumente pagal esančius parametrus.

  Reikia atkreipti dėmesį į tai kad turi būti teisingai užpildyti metiniai darbo laiko parametrai (konstantos) bei Didžiosios knygos renkamų mėnesių darbo laiko stulpeliai.
  Taip pat kadangi duomenys naudojami standartinių 5 ir 6 darbo dienų grafikų automatiniam generavimui, juos taip pat būtina iš anksto užpildyti.


  Priskaitymai nenaudojant tabelių

  Priemonė suteikia galimybę nurodant tabelių žymėjimus, padaryti įvairius atlyginimų priskaitymų įrašus kai nenaudojami arba tuo momentu dar nesutvarkyti tabelių duomenys.
  Lentelėje įvedami duomenys nėra pastoviai išsaugomi. Kai atliekama F8 Surašyti, jų pagrindu sukuriami dvejybiniai įrašai. Todėl įvedant skaidykite po keletą darbuotojų, nes uždarius lentelę kol neatliktas surašymo veiksmas, Jūsų darbas paprasčiausisi prapuls.
  Įvedant nurodoma:

  F4 Darbinės užduotys.

  F8 Surašyti.
  Vykdymo metu apjungiami visi darbuotojo įrašai, atliekama panašūs veiksmai kaip ir priskaitant iš tabelių. Dvejybiniai įrašai kuriami pagal "priskaitymų nustatymuose" nurodytus parametrus.


  Darbo užmokesčio priskaitymai pagal veiklos rezultatus

  Šios priemonės tikslas yra įvesti veiklos rezultatų (pagamintos ar realizuotos produkcijos, išdirbto laiko, atliktų paslaugų) duomenis, kuriais remiantis būtų galima pagal aprašytą algoritmą automatiškai sukurti dvejybinius darbo užmokesčio priskaitymų įrašus. Tam sudaromas ir įvedamas reikalingų veiklos rezultatams įvesti laukelių (stulpelių sąrašas). Sudaromas veiklos atvejų sąrašas, kuriame kiekvienam atvejui nurodomas norimas DU įrašo P/A tipas bei formulės kaip iš įvestų duomenų gauti sumos, dienų ir valandų reikšmes. Numatyta galimybė duomenis iš veiklos rezultato failo įkelti į Priskaitymų nenaudojant tabelių lentelę.

  Priemonės aktyvavimui reikalinga biblioteka AtlygPagalVeikla.hrb, kurioje yra realizuotos žemiau aprašytos galimybės. Kreipkitės į programos diegėją.

  Jei ši bibliotek užkrauta, programoje bus sukuriami papildomi elementai.
  Pagrindinio meniu Sąrašai / Atlyginimų elementai:

  Atlyginimų pirminių dokumentų lentelės darbinių užduočių F4 iškrentančiame meniu elementas: Atlyginimų pirminių dokumentų lentelės darbinės užduoties "Priskaitymai nenaudojant tabelių" darbinių užduočių F4 iškrentančiame meniu elementas:


  A. Veikla. Lentelės stulpelių parametrai.

  B. Veikla. Priskaitymų nustatymai, formulės.


  C. Priskaitymai pagal veiklos rezultatus.

  * Prieš pradedant dirbti su šia lentele turi būti užpildytos lentelės "Lentelės stulpelių parametrai" ir "Priskaitymų nustatymai, formulės".

  Duomenų lentelėje įvedami veiklos (gamybos) rezultatų duomenys darbo užmokesčio priskaitymams. Lentelės stulpeliuose kiekvienam darbuotojui, atskirai kiekvienoms pareigoms bei sąnaudų eilutėms nurodoma:

  Lentelėje pasirinkus F2 veiksmas iš meniu galima pasirinkti veiksmus:

  Lentelėje funkcinio klavišo F4 skaičiuoti iškrentančiame meniu galima pasirinkti vieną iš įvestų formulių vykdymui. Skaičiavimo rezultatai įkeliami į atskirą lentelę. Tai yra paruošti rezultatai dvejybinių įrašų kūrimui.

  Lentelės stulpeliuose atvaizduojama:

  Lentelėje pasirinkus F5 dokumentavimas galima atspausdinti įvestą darbuotojų su jų veiklos rezultatais sąrašą. Jei yra atliktas F4 skaičiuoti su pasirinktu veiklos atveju, spausdinant galima gauti šio veiklos atvejo pavadinimą, bei apskaičiuotų rezultatų (suma, dienos, valandos) stulpelius.

  Lentelėje paspaudus F8 surašyti bus sukuriami dvejybiniai įrašai. Kuriant dvejybinius įrašus, naudojamos lentelėje "Priskaitymų nustatymai, formulės" esančios išraiškos, bei po to dar ir bendros lentelės "Priskaitymų nustatymai" konkretaus P/A tipo parametrai ir ten nurodytos formulės.

  D. Nuskaityti laiką iš veiklos failo priskaitymų nenaudojant tabelių lentelėje.

  Lentelėje "Priskaitymai nenaudojant tabelių" darbinių užduočių F4 iškrentančiame meniu pasirinkus "Veikla. Nuskaityti laiką iš veiklos failo" galima įkelti darbo laiko duomenis iš užpildyto veiklos rezultatu failo.

  Įkeliant nurodomas failas, tabelio žymėjimas ir taisyklės kaip gauti (iš kurių stulpelių) grafiko bei faktiškai dirbtas dienas ir valandas.


  Atostogų fondas ir jo perskaičiavimas

  Atostogų fondo (kaupinių) apskaitos sistemoje naudojami priskaitymų / atskaitymų tipai.

  P/A Pavadinimas Dvejybiniai įrašai
  4200 Priskaitymai į atostogų fondą D 60xxx – K 44661
  4210 Priskaitymai į atostogų SD fondą D 60xxx – K 4462
  1500 Atostoginiai (kasmetinės minimalios ar prailgintos atostogos)D 44661 – K 4461
  1600 Kompensacija už nepanaudotas atostogas D 44661 – K 4461
  4102 Įmokos SD iš atostogų fondo D 4462 – K 44630

  Įmoka į atostogų fondą apskaičiuojama nuo visų DU priskaitymų (kurie įeina skaičiuojant vidurkį pagal tas pačias taisykles) ir taikant koeficientą.
  Jei yra minimalios (28 d.) atostogos, koeficientas yra 1/11, prailgintoms (56 d.) taikomas 2/10 (per 10 mėnesių darbo reikia sukaupti 2 mėnesiams atostogų).

  Bendru atveju koeficientas apskaičiuojamas taip:

    K = 1/11 + (N-28) / 275
  

  Kur N-bendras atostogų dienų skaičius kartu su papildomomis ( 0, 3, 6 ar kt. ) dienomis.

  Kaupimo į atostogų fondą (taip pat į atostogų SD fondą) mechanizmas įjungiamas automatiškai, jei yra įvesti 4200 ir 4210 P/A tipai bei parametruose užpildytos atostogų kaupimo fondo ir atitinkama SD kaupimo sąskaitos.

  Atostogų fondas papildomas skaičiuojant mokesčius. Atlyginimų sąrašų lentelėje "Užduotys skaičiavimui" patikrinti ir papildyti 4200 ir 4210 P/A tipų įrašų sukūrimo nustatymus.

  Kai mechanizmas įjungtas, atostoginiai ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas priskaitomi neliečiant sąnaudų, o panaudojamas atostogų fondas bei atitinkamai atostogų SD fondo sumos (P/A 4102).

  * Jei buvo naudojamas būsimų laikotarpių sąnaudų principas, įvedus fondo P/A ir nurodžius fondo sąskaitas, būsimų laikotarpių atostogų apskaitos mechanizmas išjungiamas.

  Bendra dvejybinių įrašų P/A schema:  Įmokos į garantinį fondą skaičiuojamos nuo tų pačių sumų kaip ir visos SoDros įmokos ir priskaitomos tuomet kai yra faktiškai patiriamos, t.y. išleidžiant atostogų, nuo atostoginių. Taigi nereikia jokių papildomų pakeitimų garantinio fondo skaičiavimui.

  Šaltinis: VMI, "Dėl atidėjinių priskyrimo leidžiamiems atskaitymams" Reg Nr. (18.10-31-1)-R-1841 2008-02-25


  Atostogų fondo likučio perskaičiavimas

  Atostogų fondų apskaitoje naudojami P/A bei sąskaitos

  Parametras Aprašymas
  4200 Atostogų fondas.
  4210 Atostogų SD fondas darbdaviui nustatytu tarifu.
  ["SaskaSar_AtostFondas"] Sąskaitų Sąrašo sąskaita atostogų fondo likučiams apskaityti.
  ["SaskaSar_AtostSDfondas"]Sąskaitų Sąrašo sąskaita SD fondo likučiams apskaityti.

  Atostogų fondo likučio perskaičiavimo funkcija aktyvuojama kai yra įvesti yra P/A tipai 4200 ir 4210, atlyginimų parametruose yra nurodytos "Atostoginių fondo kaupimo sąskaita" ir "Atostoginių SD įmokų fondo kaupimo sąskaita".

  Atlyginimų sąrašų lentelėje "Priskaitymų nustatymai" patikrinti ir papildyti 4200 ir 4210 P/A tipų įrašų sukūrimo nustatymus.

  Atlyginimų pirminių dokumentų lange turi būti sukuriamas tuščias dokumentas, kurio data - paskutinė metų, ketvirčio ar mėnesio diena (priklausomai nuo to kuriam momentui reikia skaičiuoti). Tuomet atsiradusi darbinių užduočių (F4) meniu eilutė „Atostogų fondo likučio korekcija“ atidaro tarnybinę lentelę.

  Informacija tarnybinėje lentelėje.


  Kai finansavimo šaltiniai nenaudojami, apatinė lentelė visai nerodoma.

  Parametras Stulpelis Aprašymas, pastaba
  Darbuotojo duomenysDarbuotojas  
  Pareigos Skaičiuojamas atskirai kiekvienoms pareigoms
  Finansavimas DU priskaitymai gali būti iš įvairiu šaltinių..
  LikučiaiApskaičiuota Apskaičiuoti likučiai atskirai kiekvienoms pareigoms.
  Riba 3 metų Maksimali 3 metams priklausančiu atostogų kiekio riba.
  Liko dienų Likučiai, įvertinus 3 metų maksimalaus kiekio apribojimą.
  Apskaitoma Kaip apskaitoma - darbo dienomis ar kalendorinėmis (savaitėmis).
  Likutis fonde Visiems, ir nebedirbantiems.
  Likutis SD fonde
  Skaičiavimai Vidurkis 3 mėnesių vidurkis (įskaitant ir dokumente nurodytą mėnesį, pvz. gruodžiui bus imami 10,11,12 mėn.)
  Reikalinga fondo suma Apskaičiuota suma vidurkį dauginant iš atostogų dienų likučio.
  Reikalinga SD fondo sumaReikalingą fondo sumą dauginant iš darbdaviui nustatyto tarifo.
  Rezultatai Papildymo į fondą suma Gaunama iš atitinkamo fondo papildymo sumos atėmus likutį.
  Papildymo į SD fondą suma

  Iš eilės atliekamos funkcijos.  Priskaityto darbo užmokesčio išmokėjimas

  Priskaičiavus darbo užmokesčio sumas ir apskaičiavus priklausančius mokesčius, galima artlikti išmokėjimą.
  Detaliau apie priskaitymų, mokesčių bei išmokėjimų tvarką skyriuje .
  Taip pat apie patį dokumentų sukūrimą skyriuje


  SoDros ir GPM mokesčių ribojimai


  SoDros lubos

  Turi būti naudojama GPM bazės principais paremta apskaita (yra P/A tipai 5211 ir 5212).

  Pasiekus taip vadinamas 'SoDros lubas' - tam tikrą vyriausybės nustatytą sumą, apskaitomą nuo kiekvienų metų pradžios,
  nebereikia skaičiuoti SoDros 12,52% įmokos. Tačiau atsiranda prievolė darbuotojui susimokėti 32% GPM mokestį.
  Jei įmonė sutinka skaičiuoti darbuotojams padidintą GPM mokestį, tai patvirtinama įvedant atskirą GPM tarifą Konstantų lentelėje.
  Remiantis SoDros pranešimais, kiekvienam iš darbuotojų pažymima Jau SoDros 'lubos'.
  O darbuotojo sutikimas/prašymas atskaityti padidintą GPM procentą pažymimas Noriu GPM 32%.

  Personalo įsakymuose Mokesčiai ir atskaitymai lentelėje galima pažymėti Jau SoDros 'lubos'.
  Šis požymis galioja nuo artimiausio mėnesio 1-os dienos, sekančios po įsakymo datos iki metų galo.

  Skaičiuojant priskaitymus ne savo darbuotojams ir surenkant duomenis 13SD formai (tantjemos, autoriniai),
  yra galimybė nurodyti ar pasiektos SoDros lubos. Šių darbuotojų sąrašas vedamas organizacijų sąraše.
  Pirmiausiai tam Sąrašai / Personalo nustatymai dialoge, Darbuotojų SoDros požymiai (pensija, lubos)
  turi būti pažymėta kokiame organizacijų sąrašo lygyje yra vedami tokie darbuotojai.
  Organizacijų sąraše šiems darbuotojams stulpeliuose SoDros lubos ir Noriu GPM 32% galima uždėti požymius.
  Pasibaigus metams ir 'lubų' sumą pradėjus kaupti iš naujo, šiuos požymius reikia nuimti.

  Norint aktyvuoti GPM 32% skaičiavimą, reikia papildomų P/A 2200 ir 5210.
  Lentelėje Konstantos turi būti įvestas GPM procentas pasiekus įmokų lubas

  SoDros grindys

  Nuo 2018 metų yra naudojama sąvoka 'SoDros grindys'.
  Tai yra tais atvejais, kai darbuotojas dirba pilnu etatu, yra atitinkamo amžiaus (24 metų) ir nėra kitokių išimčių (pvz. jei dirba ir kitoje įmonėje),
  Tačiau uždirba mažiau nei valstybės nustatytas minimumas, jam SoDros mokesčiai turi būti skaičiuojami nuo minimalios algos.

  Aktyvavimas. Turi būti įvestas P/A 5250
  Skaičiuojant mokesčius, tikrinama ar darbuotojams yra priskaitytos pakankamos sumos. Kai nepakanka, sukuriami P/A 5250 tipo įrašai su papildančia
  iki nustatyto minimumo suma. Įrašų sumos nelaikomos priskaitymais, tačiau nuo jų skaičiuiojami SoDros mokesčiai.

  Norint darbuotojams nurodyti išimtis netaikyti 'SoDros grindų', personalo įsakymuose,
  mokesčių duomenų lentelėje reikia pažymėti Asmeniui netaikomos SoDros 'grindys'


  Alimentai, vykdomieji raštai, išskaitos

  Duomenys personalo įsakymų registre.
  Atskaitymai vykdomi pagal įsakymų registre įvestus duomenis. Įvesto įsakymo (nurodymo) savybės galiojimo pradžia yra laukelyje Data nurodyta reikšmė, o pabaiga imtinai iki reikšmė. Atskaitymas yra vykdomas jei galioja nors vieną skaičiuojamojo mėnesio dieną. Vykdomas pilnai, neskaičiuojant galiojusių mėnesio dienų skaičiaus.
  Įvedant patartina nurodyti savybės galiojimo laikotarpį tokį, kad su atsarga būtų pilnai nuskaityta. Pavyzdžiui, turi būti išskaityta 4000 eurų suma. Pagal darbuotojo atlyginimą tikėtina kiekvieną mėnesį atskaityti 200-300 eurų, taigi tai yra per 14-20 mėnesių. Nustatykime kad ši savybė galioja 2 metus. Tuomet po archyvavimo ar atsitikus kitokiems pakeitimams nebebus tęsiamas atskaitymas.
  Suarchyvavus duomenis, reikia pakeisti įsakymų pradžios datą į pirmą Didžiosios knygos laikotarpį bei patikrinti (pakeisti) maksimalaus atskaitymo sumą. Pilnai atskaitytiems reikia uždėti tinkamą galiojimo pabaigos datą.

  Lentelė Mokesčių duomenys.
  Galima nurodyti įvairius profsąjungos nariams taikomus atskaitymus. Atskaitymai galimi nurodant kelių rūšių atskaitymus. Galima pažymėti Profsąjunga ar/ir 2 profsajunga. Kiek atskaitoma ir kur pravedami atskaityti pinigai, nurodoma atitinkamuose skaičiavimo užduoties nustatymuose. Pažymėjus 3 profsajunga, yra galimybė nurodyti atskirus atskaitymo procentus bei pinigų gavėjus.

  Pagal CPK nuostatas turi būti neviršijama iš darbuotojo maksimali galima bendra atskaitymų suma. Turi neviršyti 30% darbuotojui mokėtinos sumos (atskaičius mokesčius). Šis dydis lentelėje gali būti pakeistas bendrai visiems įmonės darbuotojams. Išimtinais atvejais šis procentas gali būti būti nustomas individualiai kiekvienam darbuotojui lentelės Mokesčiai ir atskaitymai stulpelyje Maks.alimentų %

  Lentelė Alimentai, vykdomieji.
  Vienam asmeniui galima įvesti iki 19 (skirtas intervalas nuo 41 iki 59) vienu metu galiojančių savybių. Joje registruojami alimentai, vykdomieji raštai, draudimo išskaitos, grąžinami kreditai. Kiekvienos iš šių grupių savybės yra vienodos, tačiau kiekviena iš jų turi savo atskirus dvejybinių įrašų sukūrimo nustatymus. Išskirtiniai yra alimentų atskaitymai. Jie skaičiuojami pirmiausiai ir atskirai, po to visi kiti likę kartu.

  SavybėStulpelio
  pavadinimas
  Aprašas, paaiškinimai
  1 Atskaitymo tipas Atskaitymo grupė (alimentai, vykdomieji,...). Kiekviena iš jų turi atskirus nustatymus.
  2 Procentas Atskaitymo procentas. Gali būti naudojamas atskirai, kartu su Minimumas arba kartu su Proc. virš MMA
  3 Suma Atskaitymo suma. Jei ji nurodyta, kiti parametrai ignoruojami.
  4 Minimumas Minimali suma. Įvertinama tik kai nurodytas procentas.
  5 Proc. virš MMA Procentas virš MMA. Įvertinama tik kai nurodytas procentas.
  7 Generuojamas P/A Šio įsakymo rezultate sukuriamas dvejybinio įrašo P/A tipas. Kontroliuojama pagal atskaitymo tipą.
  8 Sumos limitas Gali būti nurodoma bendra per keletą mėnesių ar metų atskaitomos sumos riba. Nurodant sumą,
  kartu turi būti nurodoma pradžios data, kuri yra šios sumos kontrolės pradžia.
  Suarchyvavus duomenis, būtina nurodyti naują likutį ir pradžios datą, kuriai yra šis likutis !
  9 Atskaitymo pradžia
  12Prad.rašto suma Gali būti nurodoma pradinė suma (alimentams negalioja). Pradinė suma negali būti mažesnė nei sumos limitas,
  jei jis nurodytas kartu su pradžios data.

  Sumos limitas ir limito data.
  Turi būti nurodyti abu, tada įjungiamas apribojimo skaičiavimas. Apribojimas yra skaičiuojamas konkrečiam P/A tipui, renkant atliktus atskaitymus nuo nurodytos įsakyme datos. Todėl darbuotojas negali turėti dvieju vienu galiojančių įsakymų, kurių rezultatas yra tas pats P/A tipas. Tačiau tas pats P/A tipas gali būti naudojamas skirtingais laikotarpiais. Dėl to ir yra tokie svarbūs galiojimo pradžios - pabaigos laikotarpiai bei atskaitymo pradžios datos tikslūs nurodymai.

  Pradinė vykdomojo rašto suma.
  Atskaitymų įrašams, kurių tipas yra vykdomieji, kreditai ir draudimai, gali būti nurodoma pradinė suma. Pagal ją gali būti atliekamas atskaitomų sumų perskaičiavimas tuo atveju, kai darbuotojo atlyginimo nepakanka visiems atskaitymams patenkinti. Pagal pradines sumas perskaičiavimas atliekamas tik tuo atveju jei ji yra įvesta visiems atskaitymų įrašams. Pradinė suma negali būti mažesnė nei sumos limitas, jei jis nurodytas kartu su pradžios data. Tokiu atveju to įrašo perskaičiavimui naudojamas sumos limitas.

  Lentelė Išskaitos.
  Vienam asmeniui galima įvesti iki 19 (skirtas intervalas nuo 61 iki 79) vienu metu galiojančių savybių. Joje registruojamos išskaitos įmonės viduje. Grupė turi savo atskirą dvejybinių įrašų sukūrimo nustatymą. Išskaitos skaičiuojamos po alimentų ir kitų atskaitymų skaičiavimo.

  SavybėStulpelio
  pavadinimas
  Aprašas, paaiškinimai
  1 Išskaitos tipas Išskaitos grupė (už telefoną, maitinimą, transportą ir pan.)
  Jei generuojamas P/A nėra nurodytas, nustatomas pagal tipą.
  2 Procentas Atskaitymo procentas.
  3 Suma Atskaitymo suma. Jei ji nurodyta, procentas ignoruojamas.
  4 Generuojamas P/AŠio įsakymo rezultate sukuriamas dvejybinio įrašo P/A tipas. Kontroliuojama pagal išskaitos tipą.

  Lentelėse įvestų atskaitymų grupės.
  Kiekviena iš įvestų atskaitymų savybių sukuria atskaitymo įrašus tik tuomet, jei yra užregistruoti atitinkami P/A tipai, bei nurodyti jų sukūrimo parametrai darbo užmokesčio modulyje.

  EtapasUžduoties
  santrumpa
  Apribojimai,
  intervalai
  Aprašas, paaiškinimai
  Ribojimas MAKSATSK30% Maksimalaus atskaitymo dydis nuo darbuotojo atlyginimo atskaičius mokesčius.
  ProfsąjungaPROFSAJU2900,2902,2903Profsąjungos mokesčiai.
  Alimentai ALIMENTA2410 - 2419 Skaičiuojami atskirai, jų sumos tenkinamos pirmiausiai.
  Vykdomieji VYKDOMIE2420 - 2429 Skaičiuojama ir apribojimai taikomi bendrai visoms grupėms.
  Kiekviena grupė turi atskirus dvejybinių įrašų sukūrimo nustatymus.
  Kreditai KREDITAI2430 - 2439
  Draudimas DRAUDIMA2440 - 2449
  Išskaitos ISSKAITO2920 - 2989 Išskaitos įmonės viduje už telefoną, uniformą, būstą, šildymą, broką, žalą...

  Atskaitymo etapai.
  Atskaitymų vykdymo eiliškumas bei bendri principai.

  1. Atskaičius SD ir GPM mokesčius, fiksuojama suma po mokesčių, nuo kurios bus skaičiuojami visi procentiniai atskaitymai. Taip pat apskaičiuojama maksimaliai galima atskaitymo suma. Numatytuoju atveju tai yra 30% po mokesčių likusios sumos. Jei įmonėje numatoma kitaip, šį procentą galima pakeisti. Kiekvienam darbuotojui taip pat galima atskirai nurodyti maksimalų atskaitymo %
  Darbuotojo pensijos kaupimo bei profsąjungos mokesčiai atskaitomi po maksimalios atskaitymo sumos nustatymo, bet jų atskaitytos sumos nėra apribojamos.

  2. Alimentų atskaitymas.

  3. Vykdomųjų raštų, kreditų bei draudimų atskaitymas. Vykdomas jei yra likusi maksimaliai galima atskaitymo suma.

  4.Išskaitų skaičiavimas. Vykdomas visada, nepriklausomai ar yra likusi maksimaliai galima atskaitymo suma.

  5. Alimentų bei išskaitų atskaitymai skaičiuojami nuo priskaitytos sumos nepriklausomai ar laiku išmokamas atlyginimas. Nelaiku išmokėtas DU įtakos neturi.

  6. Kiekvieno iš aukščiau aprašytų atskaitymų apskaičiuota suma įrašoma įvertinus tą mėnesį anksčiau apskaičiuotas ir įrašytas sumas.
  Išmokėjimo sumų paskirstymo galimybės ir taisyklės

  Išmokėjimo sumų paskirstymas gali būti atliekamas dviem nepriklausomais etapais:

  A. DU mokesčių skaičiavimo rezultatą (mokėtiną sumą) galima skaidyti į keletą atskirų eilučių, kurios būtų sukuriamos pagal tam tikras taisykles, skirtingas kiekvienam darbuotojui. Po to šios atskiros sumos gali būti išmokamos atskirai.

  B. Darbuotojai gali turėti po kelias korteles, esančias įvairiuose bankuose, o įmonė gali daryti pavedimus į šias korteles pirmame etape išskaidytas sumas, arba daryti pavedimus savo nuožiūra (pvz., priklausomai nuo to kuriame banke yra lėšų).

  A. Mokėtinų sumų paskirstymas (skaidymas)

  Įjungimas ir nustatymai.

  1. Į P/A tipų sąrašą Sąrašai / Atlyginimų / Priskaitymai ir sąlygos įvedami reikiami DU išmokėjimo P/A tipai intervale nuo 3200 iki 3209.
  2. Atlyginimų užduotyse skaičiavimui Sąrašai / Atlyginimų / Užduotys skaičiavimui įjungiamas paskirstymo mechanizmas.
   Tam užduoties etapų eilutėje Paskirstymas reikia nurodyti požymį Taip.
  3. Užduoties etapų eilutėse Išmokėjimas, Išmokėjimas1, Išmokėjimas2, ..., reikia įvesti ir sutvarkyti kuriamų įrašų parametrus.
  4. Darbuotojų įsakymuose Dokumentai / Personalo duomenys / Įsakymų registras , lapelio Išmokėjimas, lentelės Išmokėjimo taisyklės
   (SGr 80 savybė) grafoje Mokėjimų eiliškumas įvedama išmokėjimo taisyklių išraiška.

  Taisyklės.

  1. Atskirų įrašų taisyklės atskiriamos kabliataškiais.
  2. Kiekvieno įrašo taisyklę sudaro 2 elementai, atskiriami kableliais. Tik paskutinės taisyklės antrasis elementas gali būti nenurodomas.
  3. Pirmas elementas reiškia rezultato P/A. Trumpinant, išraiškoje 0 atitinka 3200, 1 atitinka 3201, 2 - 3202 ir t.t.
  4. Antrasis elementas reiškia sumą arba procentą (jei gale yra % ženklas). Antro elemento nenurodžius arba nurodžius 0, reiškia priskirti visą likutį.
  5. Jei paskirstymo taisyklių naudojimas iš viso neįjungtas, rezultatas dedamas į 3200 P/A.
  6. Jei nereikia visiems darbuotojams skirstyti, taisyklė jiems gali būti nenurodoma. Šiuo atveju rezultatas dedamas į 3200 P/A.
  7. Taip pat įvyks, jei nurodyta nekorektiška taisyklė, todėl rašant išraiškas reikėtų stengtis kad likutis, kaip ir numatytasis atvejis jei nenurodyta, būtų 3200 P/A.

  Taisyklių išraiškų pavyzdžiai.

  Išraiška Paaiškinimas
  1, 800 Sukuriamas 3201 P/A, kurio suma nedaugiau 800.
  2, 10% Sukuriamas 3202 P/A, kurio suma 10 % mokėtinos sumos.
  3, 0 Sukuriamas 3203 P/A, kuriame įrašomas mokėtinos sumos likutis.
  3,
  1,800; 2,10%; 0 Sukuriamas 3201 P/A, kurio suma iki 800, po to 3202 P/A, kurio
  suma 10 % mokėtinos sumos likučio (atėmus pirmojo įrašo sumą),
  po to įrašomas mokėtinos sumos likutis į P/A 3200.
  *Skirstymo veiksmai pagal šias taisykles daromi atliekant mokesčių skaičiavimo užduotį.

  B. Kortelių (sąskaitų) valdymo mechanizmas

  Įjungimas ir nustatymai.

  Darbuotojų įsakymuose Dokumentai / Personalo duomenys / Įsakymų registras , lapelio Išmokėjimas, lentelėje Išmokėjimo taisyklės
  įvedamas įrašas, kurio grafoje Kortelių naudojimas pasirenkamas vienas iš naudojimų būdų (pvz. naudojamos visos):

  Kiekvienam darbuotojui gali būti įvestos iki 5 kortelių. Maksimalus kortelių skaičius nurodomas Sąrašai / Personalo / Parametrai , laukelyje Maksimalus kortelių skaičius.
  Sąskaitų ir kortelių duomenims saugoti naudojamos 81-85 įsakymų savybių grupės (SGr). Kortelės eilės numeris 1 atitinka 81 savybę, 2 - 82 ir t.t. Kai kortelių naudojimo taisyklių mechanizmo veikimas neįjungtas (visai nėra išmokėjimo taisyklių įrašo), naudojama tik 1 kortelė - atitinkamai 81 įsakymų savybių grupė.

  Kortelių valdymas.

  Paskirstymas į korteles vykdomas ir jame nurodyti duomenys naudojami atliekant duomenų iš atlyginimų skaičiavimo rezultatų (algalapių) perkėlimą į piniginių lėšų dokumentą.
  Jei yra naudojamas mokėtinos sumos skaidymas (A.), išmokamas sumas galite atrinkti pagal jo rezultatą - skirtingus įrašų P/A tipus. Jei nurodyta naudoti konkrečią arba naudojamos visos kortelės, galite atrinkti pagal banko kodo fragmentą sąskaitos numeryje ar priskirtą kortelės banką. Jei yra įvestos vieno banko kelios sąskaitos ar kortelės, bus naudojama pirma tenkinanti nurodytus reikalavimus kortelė. Piniginių lėšų dokumente, sukuriamoje eilutėje įrašomas kortelės eilės numeris, o pateikiant duomenis bankui, sąskaitos numeris bus imamas tos kortelės, todėl negalima keisti kortelių parametrų (pakeisti kito banko kortele) nuo mokėjimo dokumento suformavimo momento iki jo duomenų pateikimo bankui. Nekeičiant banko, patį kortelės numerį koreguoti galima. Jei nurodyta naudoti visas kortelės ir darbuotojai turi korteles skirtinguose (pvz. dvejuose) bankuose, kiekvieną mėnesį be jokių kortelių duomenų korekcijų galite pervesti į pasirinktą banką. Jei nurodyta kortelių nenaudoti (nors jų sąrašas gali būti įvestas), tokiems darbuotojams galėsite atlikti išmokėjimą kaip neturintiems kortelių. Kai kortelių naudojimo schema neįjungta (visai nėra išmokėjimo taisyklių įrašo), naudojama pirma kortelė, atitinkamai ir šios kortelės duomenys.

  Išmokėjimo sumų skaidymo ir paskirstymo pavyzdys.

  Darbuotojui nurodytos tokios išmokėjimo taisyklės ir įvestos 2 kortelių duomenys skirtinguose bankuose:

  Mokėjimų eiliškumas Kortelių naudojimas SGr
  1,500; 2,40%; 0 Naudoti visas 80
  Kort. BankasSąskaita SGr
  1 Swedbank LT2073000100XXX 81
  2 SEB LT7070440600XXX 82

  Atskaičius mokesčius suma mokėjimui, pvz. yra 900. Pagal mokėjimo eiliškumo taisyklę skaičiuojant mokesčius sukuriami mokėtino DU įrašai su apskaičiuotomis sumomis.

  DU P/A Sumos
  Suma (900) 3201 Suma1 (500)
  3202 Suma2 (160, 40% nuo likusios)
  3200 Suma3 (240, likutis)

  Piniginių lėšų dokumente, atliekant DU išmokėjimo veiksmą nurodomi P/A tipo ir konkretaus banko filtravimo parametrai.

  DU išmokėjimas
  P/A filtras 3202
  Banko filtras SEB

  Pagal nurodytą banką, surandama tinkama darbuotojo kortelė, įkurią bus pervedama nurodyto P/A tipo mokėtina Suma2 (160).
  Analogiškai išmokamos kitos sumos. Patikrinimui ar visos sumos yra pilnai išmokėtos, pabaigoje galima atlikti DU išmokėjimo veiksmą be jokio filtro.
  Jei visos sumos yra išmokėtos (piniginių lėšų dokumentuose sukurti mokėjimo įrašai), tuomet ir be filtro mokėtinų likučių nebus.


  Datos filtras

  Kiekvienas darbo užmokesčio duomenų įrašas apibrėžiamas dokumento Data, dvejybinio įrašo Data ir jo Data M.
  Terminas priskaitymo data reiškia kad turima omenyje dokumento data, nors pačio dvejybinio įrašo data gali būti tuščia (pvz. informacinių įrašų), arba kitokia (pvz. būsimų laikotarpių sąnaudų perskirstymo įrašai) nei dokumento.
  Būtent dėl šios ypatybės kai kuriais atvejais atlyginimų ataskaitos nėra tapačios sintetinėje analizėje gaunamoms ataskaitoms.
  Terminai paskirties data arba data už kurį reiškia kad turima omenyje duomenų įvedimo dvejybinių įrašų lentelės stulpelyje Data M nurodyta data.
  Tuo atveju jei ši data tuščia, imama dokumento data.

  Ataskaitų parametrų nustatymo dialogo datos filtras kaupiamų įrašų atrinkimui.  Kai pažymėta kad nustatytame datų intervale yra priskaitymo data, reiškia kad renkami įrašai, kurių dokumento data yra nustatytame laikotarpyje.
  Alternatyviame filtre galima pažymėti kokia turi būti data "už kurį" - nustatytame intervale, mažesnė, didesnė. Jei pažymėti visi trys arba nepažymėtas nei vienas elementas, bus renkami visi įrašai.
  Naudojant filtravimą pagal priskaitymo datą, tikrinami ataskaitinio laikotarpio dokumentuose esantys įrašai, atrenkant juos pagal datą "už kurį".
  Pavyzdžiui, taip galima gauti ataskaitą apie priskaitytus už vėlesnius mėnesius atostoginius.  Kai pažymėta kad nustatytame datų intervale yra data "Už kurį", reiškia kad renkami įrašai, kurių paskirties data "už kurį mėnesį" yra nustatytame laikotarpyje.
  Alternatyviame filtre galima pasirinkti kokia turi būti priskaitymo (dokumento) data - nustatytame intervale, mažesnė, didesnė. Jei pažymėti visi trys arba nepažymėtas nei vienas elementas, bus renkami visi įrašai.
  Naudojant filtravimą pagal datą "už kurį", tikrinami visuose dokumentuose esantys įrašai, atrenkant juos pagal priskaitymo datą.
  Pavyzdžiui, galima surinkti visus, einamojo ir ankstesnių mėnesių dokumentų įrašus, kurie yra už ataskaitinį mėnesį, kad patikrinti pritaikyto NPD teisingumą.


  Xxx


  Darbuotojų kortelės

  Sąrašai / Personalo / Darbuotojų kortelės

  Skirtas tik peržiūrėti darbuotojų anketinę informaciją, kuri yra įvesta lango lentelėse.  Funkciniai mygtukai
  F4 Darbinės užduotys - lango darbinių užduočių vykdymas. Galima palengvinti "Apskaitomų" darbuotojų požymių sutvarkymą
  F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti personalo sąrašą.
  F9 Filtras - personalo sąrašo atrankos nuostatos.

  Stulpeliai
  Pavardė vardas - darbuotojo Pavardė vardas. Jei įmonėje dirba keli darbuotojai su vienodomis pavardėmis ir vardais, pabaigoje galima rašyti
  skirtuką (tašką, kablelį arba # simbolį) ir po jo bet kokius tarnybinius simbolius. Lentelėse ar įvedant (pasirenkant) darbuotoją šie simboliai bus matomi.
  Ataskaitose yra stulpeliai kur bus matoma be skirtuko ir tarnybinių simbolių. Taip pat jų nebus ir eksportuojamt bei pateikiant duomenis deklaracijoms.
  ID - darbuotojo ID, suteikiamas automatiškai.
  Tabelio Nr. - darbuotojo tabelio numeris. Yra vienas iš pagrindinių darbuotoją identifikuojančių parametrų.
  Lytis - lytis Mot/Vyr.
  Naudojamas - galimos reikšmės /Ne. Nurodžius "Ne" anuliuojama galimybė išrinkti šį darbuotoją pirminių dokumentų įvedime.

  Kortelės - Bendri duomenys, Pareigos, Priėmimas, Atskaitymai, Išmokėjimas, Kiti duomenys, Kvalifikacija, Darbas, Neatvykimai. Spragtelėjus kortelę, matysite įvestus duomenis.

  Savybių pavadinimai. Spragtelėjus savybę, matysite kortelėje įvestus duomenis.  Papildomi sąrašai

  Sąrašai / Personalo / Papildomi sąrašai

  Paskirtis - papildyti/peržiūrėti papildomus sąrašus. Šie sąrašai bus naudojami registruojant įsakymus.
  Papildomi sąrašai nebūtinai turi būti naudojami, atitinkamai ir pildomi. Jų reikalingumą nustato kiekviena įmonė savo nuožiūra.  Papildomų sąrašų kortelės:

  Papildomų sąrašų stulpeliai:

  Specifiniai stulpeliai pareigoms:


  Tabelių žymėjimai

  Sąrašai / Personalo / Tabelių žymėjimai

  Darbo laiko apskaitos žiniaraščių (tabelių) žymėjimai ir jų nuostatos.

  Mygtukai
  F4 Darbinės užduotys - atlikti darbinę užduotį. Galima papildyti trūkstamais žymėjimais iš pradinio sąrašo.
  F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti tabelių žymėjimų sąrašą.  Stulpeliai

  Grupė Stulpelis Įvedama reikšmė Aprašas
  Sutartinis
  žymėjimas
  Kodas Žymėjimas Sutartinis žymėjimas iki 4 simbolių. Galimi tiek "standartiniai", tiek bet kokie įmonėje patvirtinti žymėjimai. Tačiau patartina naudoti kiek įmanoma trumpesnius.
  Pavadinimas PavadinimasŽymėjimo pavadinimas. Ataskaitose paprastai nenaudojamas, nebent šios lentelės dokumentavime žymėjimų sąrašo tvirtinimui.
  Įvedimas ir
  atvaizdavimas
  Įvedamas Įvedamas DLAŽ Jei pažymimas kaip įvedamas, galėsite pasirinkti ir priskirti tabeliuose, įvairiuose pasirinkimuose, nustatymuose, grafikuose. Neįvedami žymėjimai naudojami suminės darbo laiko apskaitos, atostogų kompensacijų, išeitinių išmokų parametrams nurodyti
  Rod žymėjimą Rodyti žymėjimą Dokumentuojant darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kai reikšmė būna rodytina 1-oje darbuotojo eilutėje, bus rodomas žymėjimas.
  Laikas Laiko nurodymas Gali būti neprivalomas, privalomas, nereikalingas. Kai nurodoma kad laikas privalomas, reikalaujama kad jis būtų įvestas. Jei nurodoma kad nereikalingas, jo neturi būti prie žymėjimo. Jei neprivalomas, laikas gali būti nurodomas arba ne.
  Rod laiką Rodyti valandų kiekįDokumentuojant darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kai reikšmė būna rodytina 1-oje darbuotojo eilutėje, bus rodomas laikas.
  Laiko sumav Laikas sumuojamas Bendras sumuojamų žymėjimų laikas naudojamas dirbto ar laikomo darbtu laiku kontrolei.
  Intervalais Pildyti intervalais Galimybė užpildyti DLAŽ nurodytame datų intervale. Tai gali būti komandiruočių atostogų ar kitokių laikotarpių užpildymas vienodų parametrų pasirinktu žymmėjimu.
  Žymėjimo
  klasė
  Klasė Klasifikavimas Pagrindinis žymėjimo parametras, nuo kurio priklauso kaip turi būti įvedami, apdorojami bei parodomi šio žymėjimo duomenys.
  Jei nurodoma kad "Dirbta", papildomai keletu parametrų galima aprašyti darbo sąlygas. Jei nurodoma kad "Pateisinami neatvykimai" reikia nurodyti ir to netvykimo priežastis.
  Neatvykimo
  priežastys
  Neatvykimai Neatvykimai Gali būti: Laikoma darbu / Atostogos / Liga, slaugymas / Kiti atvejai
  Darbo
  sąlygos
  Ne darbovietėjekomandiruotės, nuotolinis darbas Kai dirbama ne įmonės teritorijoje. Tai gali būti komandiruotės, nuotolinis darbas, budėjimai ar kt.
  Darb naktį darbas naktį Darbas nakties metu, kai už jį reikia apmokėti padidintu tarifu.
  Darb poilsio darbas poilsio dienomis Darbas darbuotojo poilsio sąskaita, kai už jį reikia apmokėti padidintu tarifu. Laikoma kad yra dirbama pagal atskirą susitarimą su darbuotoju. Šis laikas apmokamas tą patį mėnesį ir neįtraukiamas į suminės darbo laiko apskaitos balansą, jei tokia yra taikoma įmonėje.
  Darb švetinis darbas švenčių dienomis Darbas švenčių laikotarpiu, kai dirbama pagal grafiką ir už šitą laiką reikia apmokėti padidintu tarifu.
  Viršvaland viršvalandžiai Viršvalandinis darbas kai už jį reikia apmokėti padidintu tarifu tą patį mėnesį. Šis laikas neįtraukiamas į suminės darbo laiko apskaitos balansą.
  Nukrypimai nukrypimai, kenksmingos, pertraukosDarbas esant nukrypimams nuo normalių sąlygų, kenksmingos, pertraukos darbe, apmokami atskirais tarifais.
  Prastovos prastovos Visos prastovos įskaitant ne ir dėl darbuotojo kaltės, ilgalaikės
  Budėjimas budėjimas Namuose ar įmonėje, kai darbuotojas šiuo laiku neatlieka kokių nors funkcijų, bet yra pasirengęs tai atlikti pagal poreikį. Dažniausiai apmokamas mažesniu tarifu.
  Apmokėjimas P/A tipas sukuriamas P/A tipas Atliekant priskaitymus iš tabelių, skaičiuojant vidurkį ar kt. veiksmų rezultate sukuriamo atlyginimų įrašo priskaitymo tipo numeris.
  Sumos koef apmokėjimo koeficientas Skaičiavimo rezultato įrašymo koeficientas. Apmokant normaliu tarifu, reikšmė =1, padidintu tarifu gali būti 1.5, 2, 2.5 ar kitokia. Apmokant už budėjimus, prastovas gali būti 0.2, 0.4 ar panašiai.
  Laiko koef laiko įrašymo koeficientas Sukuriamo atlyginimų dvejybinio įrašo laiko koeficientas. Paprastai nuo 0 iki 1. Nurodžius 1, bus įrašomas susumuotas tabelio žymėjimų laikas, nurodžius 0, laikas bus 0.
  Iš tabelių priskaitoma iš tabelių Pažymėjus, bus sukuriami atlyginimų dvejybiniai įrašai atliekant priskaitymų iš tabelių veiksmą. Tačiau priskaitymai atliekami tik laikinę darbo apmokėjimo formą turintiems darbuotojams.
  Grafike nesum.nesumuojamas grafiko laikas Kai norima darbo grafike nurodyti tokį specifinį žymėjimą, kuris būtų perkeliamas į tabelį, tačiau jo laikas neturi būti įtraukiamas į bendrą planinį laiką darbo užmokesčio skaičiavimui.
  Rezultatas rezultatas kartu su priedais Sukuriant atlyginimų priskaitymo įrašą, rezultatas bus apskaičiuotas kartu su įsakyme nurodytais priedais, panašiai kaip padidinto tarifo žymėjimams. Tačiau šiuo atveju sumos koeficientas skaičiavime nenaudojamas.
  Vidurkis priskaitymas pagal vidurkį Pažymėjus, bus galima priskaityti pagal vidurkį, sukuriant atlyginimų dvejybinius įrašus.
  Valandomis skaičiavimo pagrindas valandosSkaičiavimams atlikti būtinos valandos, arba dirbtos dienos turi būti įvertinamos valandomis. Tai yra visi viršvalandžiai bei kiti atvejai, kai darbuotojas atskiromis dienomis dirba nevienodą laiką.
  Požymiai
  filtravimui
  Kompensacija kompensacijos Įvairias kompensacijas nurodantis požymis.
  Ilgos atost ilgalaikės atostogos Nurodoma prie ilgalaikių vaiko priežiūros atostogų. Jei atostogų įsakyme darbuotojui nurodoma tokios atostogos, užpildant tabelį, tam darbuotojui bus taip užpildoma.  Tabelių žymėjimų sąrašas

  Naudojami sutartiniai tabelio žymėjimai ir duomenų atvaizdavimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.

  Eil.
  Nr.
  Rodiklio pavadinimasDarbo kodeksas Sutartinis žymėjimasPirma eilutėAntraTrečiaApmok koef
  Faktiškai ir neatvykimNaktinės, viršvaland.Nukrypim, pertraukosNeatvykimai kaip darbas
  0 Darbo diena normali DD8
  1 Darbas naktį (22-6 val., 154 str 2d. jei tenka nemažiau 3 val.) 144 str. 3p. DN8 / 8 1.5
  1a Darbas poilsio ar šventinę naktį 144 str. 1p,2p. DT8 / 8 2
  2 Viršvalandinis darbas 144 str. 4p. VD8 / 8 1.5
  2a Viršvalandžiai poilsio dieną 144 str. 4p. VP8 / 8 2
  2b Viršvalandžiai naktį 144 str. 4p. VN8 / 8 2
  2c Viršvalandžiai šventės dieną 144 str. 4p. VS8 / 8 2.5
  3 Faktiškai dirbtas laikas FD8
  4 Darbas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų KS 8 1.x
  5a Darbas poilsio dienomis 144 str. 1p. DP8 2
  5b Darbas švenčių dienomis 144 str. 2p. DS8 2
  6 Budėjimas namuose BN8 BN
  7 Budėjimas darbe 8
  8 Laikas naujo darbo paieškoms ID8 ID
  9 Privalomų medicininių apžiūrų laikas MD8 MD
  10 Papildomos poilsio dienos, suteiktos už darbą virš kasdienio darbo laiko trukmės, darbą poilsio ir švenčių dienomis V V
  11 Papildomas poilsio laikas darbuotojams, auginantiems vaiką invalidą iki 16 metų arba du ir daugiau vaikų iki 12 metų M M
  12 Kraujo davimo dienos donorams D D
  13 Nedarbingumas dėl ligos ar traumų L L
  14 Neapmokamas nedarbingumas N N
  15 Nedarbingumas ligoniams slaugyti, turint pažymas NSNS
  15a Neapmokamos atostogos giminaičiams vaikui prižiūrėti NRNR
  16 Kasmetinės atostogos A A
  17 Mokymosi atostogos MAMA
  18 Nemokamos atostogos NANA
  19 Kūrybinės atostogos KAKA
  20 Nėštumo ir gimdymo atostogos G G
  20.1Tėvystės atostogos TATA
  21 Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai PVPV
  22 Kitų rūšių atostogos KRKR
  23 Tarnybinės komandiruotės K 8 K
  24 Stažuotės 8
  25 Kvalifikacijos kėlimas KV8 KV
  26 Pertraukos darbe, pagal norminius teisės aktus įskaitomos į darbo laiką PR 8
  27 Valstybinių, visuomeninių ar piliečio pareigų vykdymas VVVV
  28 Karinė tarnyba KTKT
  29 Mokomosios karinės pratybos KMKM
  30 Prastovos dėl darbuotojo kaltės PKPK
  31 Prastovos ne dėl darbuotojo kaltės PNPN
  32 Pravaikštos ir kitoks neatvykimas į darbą be svarbios priežasties PBPB
  33 Neatvykimas į darbą administracijai leidus NDND
  34 Neatvykimas į darbą kitais norminių teisės aktų nustatytais laikotarpiais NPNP
  35 Nušalinimas nuo darbo NNNN
  36 Poilsio dienos P P
  37 Švenčių dienos S S
  38 Streikas STST

  Pamainos

  Pamainų pavadinimų sąrašas.

  Sąrašai / Personalo / Pamainos

  Pamainų sąrašas.

  Stulpeliai
  Kodas - pamainos kodas.
  Pavadinimas - pamainos pavadinimas.

  Šis sąrašas naudojamas labai retai. Pavadinimas "pamainos" yra gana sąlyginis ir reiškia kad skirtingoms pamainoms
  priskirtiems tabelio žymėjimų įrašams bus taikomos skirtingos apskaitymo ar apmokėjimo sąlygos.
  Paprastai tokiems dalykams spręsti pakanka darbuotojams sudaryti skirtingus darbo grafikus.


  Švenčių sąrašas

  Kalendorinių metų švenčių sąrašas, bei perkeliamos darbo dienos surašomos į Švenčių sąrašą.
  Meniu Sąrašai / Personalo / Švenčių sąrašas  Lentelės mygtukai:
  F5 Dokumentavimas - Peržiūrėti ir spausdinti švenčių sąrašą.
  F8 Naujas periodas - Užpildyti švenčių sąrašą.

  Lentelės stulpeliai
  Data - šventinės arba darbo dienos data.
  Pavadinimas - šventinės arba darbo dienos pavadinimas
  Reikšmė - galima parinkti vieną iš reikšmių: Darbo, Prieššventinė, Šventinė ar Poilsio diena.

  Užpildymui spragtelkite mygtuką F8 Naujas periodas. Pateikiamas paklausimas apie automatinį užpildymą.
  Patvirtinus, lentelė užpildoma numatytomis šventėmis. Po to, dar reikėtų papildyti šį sąrašą perkeliamomis darbo dienomis (jei tokių yra).
  Šią lentelę taip pat galima užpildyti ir nenaudojant automatinio užpildymo galimybės.

  Spragtelkite mygtuką F5 Dokumentavimas . Patikrinkite ataskaitos metų (ar atskirai mėnesių) dienų ir valandų sumas 5 ir 6 darbo dienų savaičių režimams.
  Šios sumos turi sutapti su Vyriausybės nustatytomis.


  Parametrai

  Nurodomi bendrieji personalo apskaitos modulio nustatymai Sąrašai / Personalo / Parametrai  Dialogas sudarytas iš keleto atskirų nustatymų grupių.

  Personalo apskaita

  - įvesti naują darbuotoją į personalo sąrašą.
  - darbuotojo priėmimo į darbą įsakymo duomenų įvedimas, papildymas, pakeitimas.
  - įvestų duomenų peržiūra.
  - VSDF skyriui pranešimas apie priėmimą į darbą formavimas. Forma 1-SD.
  - VSDF skyriui pranešimas apie atleidimo iš darbo formavimas. Forma 2-SD.
  - Bendrieji pakeitimai, sukuriant įsakymą daugeliui darbuotojų, pasikeitus sąlygoms.


  Įsakymų registras

  Atlyginimų skaičiavimui reikėtų įvesti Personalo duomenis.

  Dokumentai / Personalo / Įsakymų registras
  Atveriamas įsakymų įvedimo langas.
  Kairioje lango pusėje, skiltyje įsakymų dokumentai įvedame ( - būtina užpildyti):

  PavadinimasAprašymas
  Numerisįsakymo numeris
  Dataįsakymo data
  Darbuotojas Jei įsakymas grupinis (keletui darbuotojų) - laukelis paliekamas tuščias. Jei įsakymas asmeninis - iš sąrašo parenkamas darbuotojas, kuriam įvedamas įsakymas arba įvedamas naujas darbuotojas
  Įsakymo rūšis iš sąrašo nurodome įsakymo rūšį. Kiekvienai įsakymo rūšiai bus atskiros dokumentavimo formos bei galimybės atlikti skirtingas darbines užduotis.
  Pavadinimasįsakymo pavadinimas. Trumpas pavadinimas
  Aprašymasįsakymo aprašymas

  Dešinėje lango pusėje užpildykite anketinius darbuotojo duomenis į atskiras kortelių skiltis. Atlyginimų skaičiavimui būtina įvesti ir nurodyti informaciją ženklu pažymėtose kortelėse.

  KortelėInformacija apie
  PareigosPareigas, Pareigų apmokėjimą, Priedus
  PriėmimasPriėmimas, Atleidimas, Asmens duomenys, Asmens dokumentai
  AtskaitymaiMokesčių duomenys, Alimentai, vykdomieji, Išskaitos
  IšmokėjimasIšmokėjimas, Kortelės, sąskaitos
  Kiti duomenysKarinė įskaita, Vaikai, Išlaikytiniai, Grupavimo duomenys
  KvalifikacijaIšsimokslinimas, Mokslo cenzas, Atestacijos, Kvalifikacijos kėlimas
  DarbasDarbo vietos duomenys, Paskatinimai, Nuobaudos

  F4 Darbinės užduotys - darbinių užduočių vykdymas. Asmens informacija ir formos 1-SD (priėmimas), 2-SD (atleidimas).
  F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti asmens kortelę.
  F9 Filtras - atrinkti (filtruoti) asmenį ir visus susijusius su juo įsakymus.

  Žemiau pateikiamas įsakymo ir asmens anketinių duomenų įvedimo pavyzdys, kad būtų galima skaičiuoti atlyginimus.

  1. Įvedamas įsakymas.
  Žemiau visur pažymėtus laukelius įvesti būtina.


  Numeris įsakymo numeris

  Data įsakymo data

  Darbuotojas iš sąrašo personalas parenkamas darbuotojas, kuriam įvedamas įsakymas arba įvedamas naujas darbuotojas

  Įsakymo rūšis iš sąrašo nurodome įsakymo rūšį

  Pavadinimas įsakymo pavadinimas

  Aprašymas įsakymo aprašymas

  Įvedant priėmimo įsakymą naujam darbuotojui, galima pasinaudototi mygtuku Naujas darbuotojas ir dialoge  įvedus duomenis, bei automatiškai sugeneravus arba įvedus tabelio numerį, bus papildytas personalo sąrašas.

  2. Spragtelėkite kortelę dešinėje - Pareigos. Pereikite į skiltį Pareigos ir įveskite pareigų informaciją.

  Data - įsakymo data

  Imtinai iki - įsakymo galiojimo data

  Pareigų tipas - iš sąrašo parenkamas pareigų tipas

  Pareigų rūšis - iš sąrašo parenkama pareigų rūšis

  Etatų skaičius - nurodomas etatų skaičius

  Padalinys - iš sąrašo parenkamas Padalinio pavadinimas, kuriame dirba darbuotojas

  Pareigos - iš sąrašo parenkamas Pareigų pavadinimas

  Atostogų trukmė - įrašoma atostogų trukmė, dienomis

  Atostogų priedas - įrašoma atostogų priedo trukmė, dienomis

  Sutarties numeris - darbo sutarties numeris

  Algalapio Nr. - algalapio (žiniaraščio) numeris

  Stažo mėnesiai + - mėnesių skaičius, dirbtų valstybės tarnyboje iki priėmimo į darbą.

  Stažo dienos + - dienų skaičius, dirbtų valstybės tarnyboje iki priėmimo į darbą.

  Stažo atost.korekc. - atostogų priedo koregavimo koeficientas valstybės tarnautojams


  3. Pereikite į skiltį Pareigų apmokėjimas. Įveskite pareigų apmokėjimo informaciją.


  Data - pareigų sąlygų apmokėjimo įvedimo data

  Apmokėjimo forma - Laikinė -apmokėjimui pagal dirbtą laiką; Vienetinė -apmokėjimui pagal įvedamas paskyras.

  Apmokėjimo sistema - iš sąrašo parenkama apmokėjimo sistema.

  Reikšmė - įrašoma atlyginimo suma, valandinis įkainis ar koeficientas, priklausomai nuo pasirinktos apmokėjimo formos.

  Generuojamas P/A - iš sąrašo parinkite "1100 Pagrindinis atlyginimas"

  Objektas - iš sąrašo parenkamas Objekto pavadinimas, kuriame kaupiamos darbuotojo atlyginimų sąnaudos

  VSDF sąskaita - iš sąrašo parenkama VSDF sąnaudų sąskaita. Jeigu norite kad sąnaudos būtų visados kaupiamos nurodytoje balansinėje sąskaitoje

  DU sąnaudų sąskaita - iš sąrašo parenkama darbo užmokesčio sąnaudų sąskaita, jeigu norite, kad sąnaudos būtų visados kaupiamos nurodytoje balansinėje sąskaitoje

  Finansavimas - įrašomas iš kokių lėšų priskaitomas šių pareigų apmokėjimas. Būtinas Viešojo Sektoriaus Subjektams

  Imtinai iki - pareigų apmokėjimo galiojimo data


  4. Jeigu mokami pastovūs priedai, pereikite į skiltį Priedai. Įveskite duomenis apie juos.

  Data - priedo apmokėjimo sąlygų įvedimo data

  Imtinai iki - priedo mokėjimo galiojimo data

  Priedo tipas - iš sąrašo parinkite priedo tipą (Priedas, Priemoka, ...).

  Priedo rūšis - iš sąrašo parinkite priedo rūšį.

  Skaičiavimo sistema - iš sąrašo parinkite priedo skaičiavimo sistemą (Suma, Procentas, ...).

  Reikšmė - įrašoma priedo reikšmė. (jeigu priedo Skaičiavimo sistema Suma, tai įrašykite sumą eurais. Jeigu priedo Skaičiavimo sistema Procentas, tai įrašykite priedo dydį procentais).

  Generuojamas P/A - iš sąrašo parinkite P/A tipą (Pvz. "1200 Priedas")

  Finansavimas - įrašomas iš kokių lėšų priskaitomas šių pareigų priedas. Būtinas Viešojo Sektoriaus Subjektams.

  Priežasties tekstas - priedo priežasties pastaba

  Sutarties numeris - darbo sutarties numeris

  Nuo kito pareigų - pareigų numeris, jeigu priedas skaičiuojamas nuo kitų pareigų.

  Koeficientas - priedo koeficientas

  Parametras - priedo parametras

  Objektas - iš sąrašo parenkamas Objekto pavadinimas, kuriame kaupiamos priedo sąnaudos


  5. Spragtelėkite kortelę - Priėmimas. Pereikite į skiltį Priėmimas ir sukurkite įrašą su priėmimo data. Datos įrašas paprastai neredaguojamas ir yra toks, kokia yra dokumento data arba nurodyta įsigaliojimo data prie dokumento.

  Kai priimant darbuotoją ar keičiantis sąlygoms, reikia nurodyti darbo terminas, reikia užpildyti terminuoto darbo lentelę. Tuomet nuo to priklausys darbdavio SoDros įmokų tarifas. Taip pat tai įtakos duomenų surinkimui 1-SD, 2-SD bei SAM formoms.

  StulpelisAprašas
  Data Terminuoto darbo pradžios data.
  Imtinai iki Galioja iki.
  Termino pagrindasAprašymas
  Tęsinys Ar tai ankstesnio termino pratęsimas
  Nuoroda Nuoroda į dokumentą


  5.1. Forminant darbuotojo atleidimą, spragtelėkite kortelę - Priėmimas. Pereikite į skiltį Atleidimas ir įveskite atleidimo datą.

  Data - atleidimo data

  Atleidimo aprašas - trumpas atleidimo aprašas

  Straipsnis - teisės akto straipsnio numeris pagal kurį atleidžiamas darbuotojas.

  Dalis - teisės akto straipsnio dalis pagal kurį atleidžiamas darbuotojas.

  Punktas - teisės akto straipsnio dalies punktas pagal kurį atleidžiamas darbuotojas.

  Kompensuota mėnesių - mėnesių skaičius už kiek išmokėta kompensacija.

  Teisės aktas - iš sąrašo nurodomas teisės aktas.


  5.2. Spragtelėkite kortelę - Priėmimas. Pereikite į skiltį Asmens duomenys ir įveskite asmens duomenis.

  Data - savybės įvedimo data

  Imtinai iki - savybės galiojimo terminas

  Asmens kodas - darbuotojo asmens kodas

  Gimimo data - gimimo data.

  Gimimo vieta - gimimo vieta.

  Tautybė - tautybė.

  Plietybė - pilietybė.

  Deklaruota gyv. vieta - deklaruota gyvenamoji vieta.

  Telefonai - telefonai.

  Pensininkas nuo - data, nuo kada darbuotojas yra pensininkas.

  Pensijos rūšis - pensijos rūšis.

  Kita asm. info - kita asmens informacija.

  Nenuolatinis LR gyventojas - pažymima, jei taip.

  Valstybės kodas - valstybės kodas, jei pažymėta "Nenuolatinis LR gyventojas".

  Mokesčių mokėtojas užsienio - įvedama, jei pažymėta "Nenuolatinis LR gyventojas".

  Šeimyninė padėtis - šeimyninė padėtis.

  Adresas (faktinis) - darbuotojo adresas.


  5.3. Spragtelėkite kortelę - Priėmimas. Pereikite į skiltį Asmens dokumentai ir įveskite duomenis apie asmens dokumentus.

  Data - savybės įvedimo data

  Dokumento rūšis - parenkama dokumento rūšis.

  Imtinai iki - savybės galiojimo data

  Serija - asmens dokumento serija.

  Numeris - asmens dokumento numeris.

  Išdavimo data - asmens dokumento išdavimo data.

  Išdavė - institucijos pavadinimas.

  Galioja iki - asmens dokumento galiojimo data.

  Parametras - papildoma informacija.

  Kita informacija - kita asmens dokumento informacija.


  6. Spragtelėkite kortelę - Atskaitymai.

  6.1 Pereikite į skiltį Mokesčių duomenys ir įveskite asmens mokesčių duomenis.
  Data - mokesčių duomenų galiojimo data

  Imtinai iki - nurodytos mokesčių duomenų savybės galiojimo terminas

  NPD taikomas - pažymėti, jei taikomas

  Savivaldybės kodas - savivaldybės numeris.

  VMI Nr. - VMI numeris. Pvz. Vilnius - 13.

  Profsąjunga - pažymėti, jei darbuotojas yra profsąjungos narys ir moka jai mokesčius.

  Algalapio Nr. - algalapio (žiniaraščio) numeris. Čia nepildome.

  NPD individualus - įrašyti individualaus NPD dydį eurais.

  Sutartis - galima nurodyti darbo sutarties būvio (terminuota / pastovi) pakeitimą. Šis parametras naudojamas kai darbuotojui ne priėmimo metu reikia nustatyti terminuotos darbo sutarties būvį. Jei nenurodyta, jis įtakos neturi. Kai yra nurodomas, nuo to momento bus taikomas atitinkamas darbo sutarties darbdavio SoDros įmokų tarifas. Taip pat tai įtakos duomenų surinkimui 1-SD, 2-SD bei SAM formoms.


  6.2 Skiltyje Alimentai, vykdomieji įrašai įvedami tik tokiu, atveju jeigu yra privaloma vykdyti išskaitas. Pereikite į skiltį Alimentai, vykdomieji ir įveskite išskaitų duomenis.

  Data - išskaitų duomenų galiojimo įvedimo data.

  Imtinai iki - išskaitų galiojimo terminas

  Atskaitymo tipas - nurodomas atskaitymų tipas (Alimentai, vykdomasis, ...)

  Procentas - įrašomas išskaitos dydis, procentais.

  Suma - įrašomas išskaitos dydis eurais, jei vykdomajame rašte nurodyta konkreti suma.

  Minimumas - įrašomas minimalus išskaitos dydis eurais.

  Proc. virš MMA - įrašomas išskaitos dydis procentais virš Minimalios Mėnesio Algos.

  Paskyrimas (Kam) - iš Organizacijų sąrašo parenkamas išskaitos gavėjas.

  Generuojamas P/A - iš sąrašo parinkti P/A tipą. Pvz. "2410 Alimentai"

  Sumos limitas - maksimali išskaitų suma eurais

  Atskait. pradžia - išskaitų galiojimo pradžia.

  Kita informacija - papildoma informacija apie išskaitą.


  Galiojimas.
  Galiojimo pradžia yra laukelyje Data nurodyta reikšmė, o pabaiga Imtinai Iki reikšmė. Atskaitymas yra vykdomas jei galioja nors vieną skaičiuojamojo mėnesio dieną. Vykdomas pilnai, neskaičiuojant galiojusių mėnesio dienų skaičiaus.

  Atskaitymo tipų intervalai.
  Pasirenkant reikšmę Atskaitymo tipas, turi būti pasirenkamas atitinkamas Generuojamas P/A tokiuose intervaluose: alimentai - nuo 2410, vykdomasis - nuo 2420, kreditas - nuo 2430, draudimas - nuo 2440 iki 2449.
  Jei darbuotojas turi keletą vykdomųjų raštų ar keletą alimentų atskaitymo įrašų, kiekvienam jų turi būti priskiriamas atskiras P/A tipas. Tik taip bus teisingai paskaičiuojamos sumos, pritaikomi apribojimai bei tikrinamos maksimalios reikšmės.

  Plačiau apie atskaitymų taisykles.

  Bendros atskaitymo sumos dydis.
  Jei yra nurodytas dydis Sumos limitas ir nurodyta data Atskait. pradžia, atskaitytos sumos dydis tikrinamas ar nuo tos datos neatskaityta daugiau kaip nurodyta suma. Kadangi duomenys imami iš dokumentų, atskaitymo pradžios data ir suma turėtų būti pakeičiama kiekvieną kartą po duomenų archyvavimo.

  Taip pat tikrinama bendra visų alimentų, vykdomųjų ir kt. atskaitymų suma neviršytų 30 % darbuotojui mokėtinos sumos (atskaičius mokesčius). Šis dydis meniu gali būti pakeistas.


  6.3 Skiltyje Išskaitos įrašai įvedami tik tokiu atveju, jeigu reikia vykdyti kitas pastovias išskaitas.

  Data - išskaitų duomenų galiojimo įvedimo data.

  Imtinai iki - išskaitų galiojimo terminas

  Išskaitos tipas - nurodomas išskaitų tipas (už telefoną, už garažą, ...)

  Procentas - įrašomas išskaitos dydis, procentais. Nurodome tada jei išskaita procentinė.

  Suma - įrašomas išskaitos dydis eurais. Nurodome tada jei išskaitoms konkreti suma.

  Generuojamas P/A - iš sąrašo parinkti P/A tipą. Pvz. "2924 Išskaičiuota už telefoną"

  Kita informacija - papildoma informacija apie išskaitą.


  Plačiau apie išskaitų atskaitymo taisykles.

  7. Spragtelėkite kortelę - Išmokėjimas.

  7.1 Pereikite į skiltį Išmokėjimo taisyklės ir įveskite duomenis.

  Data - avansų savybės galiojimo pradžios data.

  Imtinai iki - avansų išmokėjimo savybės galiojimo terminas

  Mokėjimų eiliškumas - nenurodžius nieko priskaitomas išmokėjimo tipas "3200 Išmokėjimui"

  Avansai mokami - pažymėkite, jei darbuotojui bus mokami avansai

  Avansų sistema - nenaudojamas

  Reikšmė - įrašomas konkretus avanso dydis eurais.

  Avans. kortelių eil - nenaudojamas.


  7.2 Skiltyje Kortelės, sąskaitos įrašai įvedami tik tokiu atveju, jeigu išmokėjimus vykdysite į darbuotojo asmens sąskaitą banke.

  Data - banko sąskaitos savybės galiojimo pradžios data.

  Imtinai iki - banko sąskaitos savybės galiojimo terminas

  Numeris - banko sąskaitos numeris IBAN formatu

  Požymis - nenaudojamas

  Procentas - nenaudojamas

  Suma - nenaudojamas

  Minimumas - nenaudojamas

  Maksimumas - nenaudojamas

  Filialas - nenaudojamas

  Bankas - iš sąrašo bankai nurodykite banką

  Finansavimas - nenaudojamas

  Sąskaitos filtras - nenaudojamas.


  Asmens duomenys

  Operatyviai įsakyme įvestų darbuotojo anketinių duomenų peržiūrai spragtelėkite mygtuko F4 Darbinės užduotys - meniu - ir kairiu pelės mygtuku spragtelėkite eilutėje Asmens informacija. (rodo įsakymų lange pažymėto darbuotojo asmens informaciją).
  Atveriamas langas - Asmens duomenų santrauka. Šiame lange trys kortelės
  Įsakymai - galiojančios asmens savybės ir jų reikšmės (asmens kortelė).
  Darbo laikas - dirbtas darbuotojo laikas, jei buvo užpildytas darbo laiko apskaitos žiniaraštis.
  Darbo užmokestis - jeigu buvo atlikti priskaitymai ir atskaitymai tai matysite visus jo dvejybinius įrašus.


  VSDF skyriui pranešimas apie priėmimą į darbą formavimas. Forma 1-SD.

  Įvedamas įsakymas apie darbuotojo priėmimą į darbą galima formuoti 1-SD formą VSDF skyriui.
  1. Įsakymų lange pažymėkite asmenį, kurio pranešimą formuosite.

  Spragtelėkite mygtuko F4 Darbinės užduotys - meniu - ir kairiu pelės mygtuku spragtelėkite eilutėje 1-SD eFormFiler.


  Pateikiamas pranešimas "Duomenys suformuoti. Dabar bus bandoma atidaryti FormFiller". Spragtelėkite patvirtinimo mygtuką. Paleidžiama FormFiler programa ir reikia nurodyti 1-SD formos buvimo vietą ir ją parinkti. Duomenys į formos šabloną įkeliami automatiškai.
  Duomenys į 1-SD formą apie įmonę pateikiami iš bendrai naudojamų sąrašų. Sąrašai / Bendrai naudojami / Apie įmonę )


  VSDF skyriui pranešimas apie atleidimą iš darbo formavimas. Forma 2-SD.

  Kai įvestas Naujas įsakymas apie darbuotojo atleidimą galima formuoti 2-SD formą VSDF skyriui.
  Įsakymų lange sukuriamas naujas įsakymas.
  Nurodyti Įsakymo rūšį - "Atleidimas iš darbo"  Spragtelėkite kortelę - Priėmimas.
  Pereikite į skiltį Atleidimas. Įveskite atleidimo priežastį bei teisės akto ir jo straipsnių bei punktų numerius, bei už kiek mėnesių išmokėta išeitinė kompensacija.

  Data - atleidimo data

  Atleidimo aprašas - trumpas atleidimo aprašas

  Straipsnis - teisės akto straipsnio numeris pagal kurį atleidžiamas darbuotojas.

  Dalis - teisės akto straipsnio dalis pagal kurį atleidžiamas darbuotojas.

  Punktas - teisės akto straipsnio dalies punktas pagal kurį atleidžiamas darbuotojas.

  Kompensuota mėnesių - mėnesių skaičius už kiek išmokėta kompensacija.

  Teisės aktas - iš sąrašo nurodomas teisės aktas.

  Baigę įvedimą, Įsakymų lange spragtelėkite mygtuko F4 Darbinės užduotys - meniu - ir kairiu pelės mygtuku spragtelėkite eilutėje 2-SD eFormFiler.  Pateikiamas pranešimas "Duomenys suformuoti. Dabar bus bandoma atidaryti FormFiller". Spragtelėkite patvirtinimo mygtuką. Paleidžiama FormFiler programa ir reikia nurodyti 2-SD formos buvimo vietą ir ją parinkti. Duomenys į formos šabloną įkeliami automatiškai.
  Duomenys į 2-SD formą apie įmonę pateikiami iš bendrai naudojamų sąrašų. (Sąrašai / Bendrai naudojami / Apie įmonę )

  Bendrieji pakeitimai, sukuriant įsakymą daugeliui darbuotojų su naujais parametrais.

  Kai įsakymo rūšis yra Sutarties sąlygų pakeitimas, galima sukurti įsakymo įrašus daugeliui darbuotojų su naujais
  pareigų apmokėjimo, priedų, alimentų, vyjdomųjų raštų, išmokėjimų taisyklių, kortelių ar mokesčių duomenimis.


  Pavyzdžiui, nuo nurodytos datos galima pakeisti daugelio (vieno ar kelių skyrių) darbuotojų darbo apmokėjimo dydžius,
  ir/arba pakeisti tam tikros rūšies priedų dydžius. Dar vienas patogaus pritaikymo pavyzdys būtų pakeisti individualaus
  NPD dydžius visiems riboto darbingumo darbuotojams.

  Naudojantis šia funkcija, galima pagal norimus kriterijus surinkti darbuotojų bet kurias anksčiau galiojusias savybes,
  pakeisti jų parametrus naujais ir surašyti rezultatus į įsakymą.

  Taip pat galima surinkti darbuotojus, kuriems dar nebuvo sukurta kokia nors savybė, užpildyti norimomis parametrų
  reikšmėmis ir surašyti į įsakymą.

  Jei sukurdami naujas savybes suklydote, užpildėte ne visas reikiamas reikšmes, galima tai atlikti dar kartą, taip pat galima
  pašalinti keletą ar visus įsakymo savybes, jei jos yra netinkamos, tam kad iš naujo būtų galima sukurti naujas.

  Bet kuriuo iš šių atvejų, anksčiau galiojusios savybių reikšmės lieka nepakitusios, o naujos įsagalioja nuo kuriamo įsakymo
  datos momento.  Asmens duomenų santrauka

  Dialoge parodoma glausta darbuotojo duomenų santrauka. Dialogas iškviečiamas iš daugelio personalo
  apskaitos bei atlyginimų lentelių darbinių užduočių pasirinkus "Darbuotojo informacija".
  Parodoma tuo metu aktualaus įrašo darbuotojo informacija, atrenkant to paties įrašo datos mėnesio duomenis.  Dialoge yra trys kortelės, kiekvienoje iš kurių atvaizduojama tokia informacija:
  • Įsakymai - tam mėnesiui galiojanti darbuotojo kortelės santrauka.
  • Darbo laikas - darbuotojo grafiko ir darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys, taip pat galiojančios konstantų ir Didžiosios knygos reikšmės.
  • Darbo užmokestis - aktualaus mėnesio darbuotojo darbo užmokesčio priskaitymų ir atskaitymų įrašai.

  Darbo laiko apskaitos servisas DB Tabeliai

  Paskirtis ir galimybės

  Darbo laiko apskaitos žiniaraščių servisas - tai atskira programa, skirta operatyviam darbo laiko duomenų iš
  nutolusių įmonės padalinių surinkimui į vieningą buhalterinės apskaitos DB Apskaita programos duomenų bazę.

  Servisas įdiegiamas įmonės serveryje ar atskirame kompiuteryje, turinčiame prieigą prie DB Apskaita įmonės
  duomenų bazių bei turinčiame ryšį su išoriniu interneto tinklu.

  Duomenys pildomi, peržiūrimi bei ataskaitos gaunamos naudojantis interneto naršykle. Papildyti duomenys iš
  karto patenka, yra matomi ir galima juos panaudoti apskaitos programoje.

  Padalinių vadovai ar įgalioti asmenys (toliau - pildytojai) gali tvarkyti vieno ar kelių padalinių darbuotojų darbo
  grafikus bei darbo laiko apskaitos žiniaraščius (toliau - DLAŽ).

  Leidimų sistemoje paskiriami pildytojai, suteikiamos teisės bei individualiai nustatomi aktyvūs laikotarpiai.

  Administravimas, duomenų tvarkymas

  Pagrindiniai sistemos veiklos parametrai nustatomi konfigūraciniame faile. Individualūs leidimai pildytojams,
  aktyvių laikotarpių tvarkymas atliekamas DB Apskaita programoje, meniu punkte.
  Yra galimybė pradiniame puslapyje patekti svarbiausią informaciją pildytojams, paprastai surašant ją tekstiniame faile.

  Galimybės pildytojams

  Darbo grafikai.

  Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.  Sutarčių registras

  Meniu Dokumentai / Personalo duomenys / Sutarčių registras

  Atveriamas langas - Sutarčių registras. Papildymas (naujas įrašas).

  F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti darbo sutartį.


  Tabeliai (Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai)

  Dokumentai / Personalo duomenys / Tabeliai
  įvedami darbo apskaitos žiniaraščių (DLAŽ) duomenys, spausdinami DLAŽ dokumentai.  Lange yra 5 lentelės:

  Lentelė Aprašymas
  1. Personalo sąrašas Kiekvienam darbuotojui nustatomos jo pareigų tabelio pildymo taisyklės - bendrai visoms ar atskiri tabeliai kiekvienoms pareigoms. Į lentelę surenkami nurodytu laikotarpiu dirbantys darbuotojai.
  3. Darbuotojo pareigų sąrašas Priskiriami darbuotojų grafikai atitinkamai visoms arba atskirai kiekvienoms jų turimoms pareigoms. Jei nurodyta "atskirai pareigoms", į lentelę surenkamas turimų darbuotojo pareigų sąrašas.
  2. Laikotarpio dienų sąrašas (kalendorius) Laikotarpio dienų sąrašas su konkrečiais darbuotojo pareigų duomenimis. Dienos duomenys tik rodomi ir tik apibendrintai.
  4. Kiekvienos dienos duomenys Kadangi kiekviena diena gali turėti keletą žymėjimų, šioje lentelėje matomi visi dienos įrašai. Šioje lentelėje įvedami ir koreguojami duomenys
  5. Suvestiniai duomenys Viso laikotarpio darbuotojo pareigų apibendrinti duomenys, skirti operatyviai peržiūrai ar patikrinimui

  Lango funkciniai klavišai ir jų atliekami veiksmai:
  F3 Iš grafiko - paruoštų grafikų duomenų įkėlimas iš priskirtų darbuotojams grafikų. Galima užpildyti vieno, kelių pasirinktų ar visų dirbančių darbuotojų, vienos ar kelių dienų arba viso mėnesio duomenis.
  F4 Darbinės užduotys - darbinių užduočių vykdymas. Atliekami veiksmai: atostogų suteikimas, komandiruočių, ligos ir kitų panašių periodų užpildymas duomenimis. Taip pat yra galimas darbo laiko duomenų importas.
  F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti dokumentą. Detalūs ir suminiai DLAŽ, asmenų grafikai, suminės darbo laiko apskaitos ataskaitos.
  F7 Visos galimos pareigos - vizualiai patikrinti įvestus duomenis. Parodo bendro ir visų galimų pareigų atskirai DLAŽ duomenis.
  F9 Filtras - atrinkti darbuotojus, kurių duomenis norite matyti. Galima atrinkti pagal įvairius kriterijus: Dirbantys darbuotojai, Pažymėti paraštėje, Pagal parinkčių filtro nuostatas, Turintys neužpildytus tabelius, Pagal požymį 'apskaitomas' arba Visi iš personalo sąrašo.

  Įkeliant duomenis iš grafiko (F3), žiniaraštyje jau esantys duomenys nekeičiami, o vykdant darbinės užduoties (F4) veiksmą atostogų suteikimas, komandiruotės žiniaraštyje jau esantys duomenys pašalinami ir užpildomi nurodytais.

  Darbo apskaitos žiniaraščių pildymas

  Jei yra nepilną krūvį turinčiu ar pamaininiu režimu dirbančių darbuotojų, prieš pildant tabelius reikia užpildyti . Tada galėsite atlikti automatinį užpildymą iš grafikų ir įvesti tik buvusius nukrypimus.
  Galimi visi tabelio žymėjimai, kurie yra įvesti sąraše.
  Labai svarbus kiekvieno žymėjimo atributas yra Apmokėjimas. Pagal šį požymį nustatomas ne tik darbo laiko apmokėjimas, bet ir atliekamas bendro laiko balanso sumavimas DLAŽ ataskaitoje. Kiekvienas iš tabelio žymėjimų gali būti "visada apmokamas", "visada neapmokamas" arba "nustatomas". Priklausomai nuo to yra leidžiamas ar uždraudžiamas apmokėjimo būvio pasirinkimas.
  DLAŽ spausdinamoje formoje ir toliau apraše naudojamos sąvokos

  Terminas Aprašymas
  Dienų lentelė Žiniaraščio dalis, kur žymima kiekvienos dienos darbo laikas ar neatvykimai, kiekvienai darbuotojo dienai skiriant 3 eilutes.
  Laiko balansas Žiniaraščio dienų, valandų 1-12 skiltys, išskiriamos į Faktiškai dirbta per mėnesį ir Neatvykimas į darbą grupes. Laiko balansas iš tikrųjų nėra joks balansas, nes 3-9 skilčių (Iš jų) suma ne visada lygi 2 skilčiai (Iš viso).
  Suminė lentelė Atskira lentelė Tarnybinės komandiruotės ir neatvykimai per mėnesį.

  Atskiri bei specifiniai pavyzdžiai.

  Komandiruotės
  Komandiruotės turėtų būti žymimos visos dienos iš eilės. Darbo dienoms K8 (žymėjimas "K" ir 8, ar kitoks valandų skaičius). Poilsio dienoms K0. Skaičiuojant DU, komandiruotėje apmokamos tik darbo dienos. Dienpinigiai apmokami visoms komandiruotės dienoms. Žiniaraščio Laiko balanse, Dienų ir Suminėje lentelėje sumuojamos tik dirbtos pagal grafiką arba pažymėtos "Apmokamomis" dienos.
  Jei reikia kad Dienų lentelės pirmoje eilutėje būtų "P" (pvz. reikalavimas tolimųjų reisų vairuotojams), diena su K0 įrašu turėtų būti papildoma P0 įrašu.
  Jei komandiruotės metu buvo dirbama naktį, reikia papildyti atitinkamu įrašu pvz. DN5. Iš viso to seka kad galimos ir kitokios darbo komandiruotėje kombinacijos:

  AprašymasŽymValandosDienosApmokėjimasPastaba
  Komandiruotėje darbas švenčių dienomis K 8 0 Ne Jei pagal grafiką neturėjo dirbti, tai DS galima priskirti "Apmokama"
  DS 8 1 Apmokama
  Komandiruotėje darbas per šventes,
  viso 8val. iš jų 3 val. naktį.
  K 8 0 Ne Apmokama bus didesniu DS tarifu kaip šventinė.
  Į bendrą laiko balansą bus įtraukta tik DS laikas.
  DS 5 1 Apmokama
  DT 3 0 Apmokama
  Komandiruotėje dirbti viršvalandžiai K 8 1 Apmokama Į laiko balansą bus įtraukiamas bendras laikas (10 val.)
  VD 2 0 Apmokama


  Atostogos
  Žymimos visos iš eilės, išskyrus švenčių dienas. Sumuojamos tik darbo dienoms tenkančios. Jei darbuotojas dirba slenkančiu grafiku, tai atostogų laikotarpiui tenkantis laikas apskaitomas ir sumuojamas ne pagal darbuotojui priskirto grafiko, bet šio (5 arba 6 d. d. savaitės grafiko) darbo dienoms tenkančios.

  Esant reikalui, ištisines atostogas galima išskaidyti atskirai apskaitomais intervalais. Tai gali būti kai norima atskirti kiekvieniems metams tenkantį atostogų kiekį, nors atostogaujama nepertraukiamai. Dienų lentelės stulpelyje Pradžia rodomas požymis, kurį darbine užduotimi F4 Atostogų intervalo pradžia galima uždėti ar nuimti.

  Nedarbingumas
  Žymimos visos iš eilės, taip pat ir švenčių dienos. Sumuojamos darbo dienoms tenkančios. Apmokama pirmos 2, atsižvelgiant į darbuotojo darbo grafiką.

  Laikinojo nedarbingumo duomenų importas iš SoDros

  Naudojant tabelių lentelės darbinę užduotį Laikinojo nedarbingumo duomenys iš SoDros, galima įkelti duomenis iš SoDros S15 ataskaitos Informacija apie apdraustuosius, kuriems išduoti nedarbingumo arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai. Ataskaita turi būti iš anksto parsisiunčiama .xml formatu prisijungus prie SoDros informacinės sistemos.

  Pirmiausiai užpildomas galimų "Nedarbingumo priežasčių" atvejų sąrašas (F4 nustatymai), kurie bus aktualūs Pagal jį iš SoDros ataskaitos teksto bus nustatomi tabelių žymėjimai.


  Darbuotoji identifikuoti naudojami stulpelio "Asmens kodas" duomenys. Jei įmonės personalo sąraše darbuotojas nerastas, apie tai informuojama pranešimo stulpelyje. Tokio neatitikimo priežastys gali būti kad įkeliami ne tos įmonės duomenys, arba "Apskaitoje" įvestas neteisingas asmens kodas.
  Įkeliant atfiltruojame tik esančių tabelio lentelėje darbuotojų duomenis. Taip sudaroma galimybė atskirai įkelti duomenis vienam ar grupei darbuotojų.
  Pagal ataskaitos "Laikotarpio pradžia" ir "Laikotarpio pabaiga" ne tik formuojamos įkeliamų duomenų reikšmės, bet ir panaudojamos apsaugai nuo netinkamo laikotarpio duomenų įkėlimo.
  Taip pat tikrinama ar įkeliamu laikotarpiu asmuo dirba ir turi pareigas. Imame duomenis tik patenkančius į nustatytą "Apskaitoje" laikotarpį, tam kad išvengti netyčinio duomenų įkėlimo, pvz. iš senos ataskaitos.
  Tabelio žymėjimo reikšmė nustatoma pagal stulpelio "Nedarbingumo priežastis" tekstą, ir nustatymų lentelėje įvestais jo atitikmenimis. Įkeliamų žymėjimų laikas priskiriamas pagal darbo grafikus.
  Darbinėje lentelėje suformuojame importo veiksmo valdymo stulpelio reikšmes. Konkrečiam darbuotojui duomenys bus įkeliami tik jei tai bus pažymėta šiame stulpelyje.
  Šio stulpelio požymiai, nuskaitant ataskaitą, užpildomi taip: jei "Apskaitoje" tomis dienomis duomenų nėra - įkelti, jei Apskaitoje yra tapatūs - nekelti (viskas gerai), jei "Apskaitoje" yra kitokie - nekelti. Stulpelio požymius galės pakeisti importo veiksmą atliekantis darbuotojas. Tuo atveju, jei "Apskaitoje" neužpildytas darbuotojo grafikas, nedarbingumo įrašų papildymo veiksmas yra negalimas.


  Suminė darbo laiko apskaita.

  Suminės darbo laiko apskaitos duomenys tvarkomi ir ataskaitos gaunamos Dokumentai / Personalo duomenys / Suminė laiko apskaita.  • Pagal personalo įsakymuose esančius darbuotojo duomenis suskaičiuojamas apskaitinio laikotarpio planinis darbo laikas ir palyginamas su faktiniu tabelyje esančiu dirbtu laiku. Palyginimo rezultatai (laiko skirtumai) surašomi į lentelę bei atvaizduojami ataskaitoje.
  • Su darbuotoju suderinama ir numatoma kaip bus kompensuojamas viršytas ar trūkstamas darbo laikas ir šie sprendimai surašomi į lentelę. Kompensavimo duomenys panaudojami atliekant darbo užmokesčio priskaitymus iš tabelių. Pagal juos apskaičiuojamos sumos ir sukuriami suminių viršvalandžių ar prastovų ne dėl darbuotojo kaltės dvejybiniai įrašai.
  • Apskaičiuotas, bet liekantis nekompensuotas (neturintis kompensavimo įrašų) darbo laikas į kitą apskaitinį laikotarpį neperkeliamas, nenumatyta ir galimybė automatiškai kompensuoti suteikiant poilsio laiką kitame apskaitiniame laikotarpyje.
  • Kad būtų priskaitytos kompensavimo įrašų sumos, reikia:
   lentelėje Tabelių žymėjimai turi būti įvesti žymėjimai "VX"-suminiai viršvalandžiai ir (jei reikia) "PX"-suminės prastovos;
   lentelėje Priskaitymai ir sąlygos turi būti įvesti 1133 P/A kompensavimas už viršvalandžius, bei (jei reikia) 1580 P/A kompensavimas už prastovas eilutės;
   lentelėje Priskaitymų nustatymai turi būti nustatyti norimi sukuriamų dvejybinių įrašų parametrai.
  Darbo eiga.
  1. Darbuotojams personalo įsakymų, pareigų apmokėjimo lentelėje, nurodomas požymis kad darbuotojas dirba taikant suminę darbo laiko apskaitą.

   Taip pat nurodoma vidutinė savaitės darbo valandų trukmė. Nenurodžius laikoma kad trukmė yra 40 valandų. Jei trukmė nurodoma mažesnė nei 40 valandų, galima nurodyti kad yra sutrumpintas darbo laiko režimas. Šiuo atveju prieš šventes skaičiuojamasis suminis darbo laikas nebus trumpinamas. Suminė apskaita taikoma nuo savybės datos iki "galioja iki" datos intervale.
  2. Prieš skaičiuojant suminio darbo laiko balansą, turi būti pilnai užpildyti ir patikrinti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.
  3. Laikotarpių lentelėje įvedamos apskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos (imtinai) datos. Įmonėje visiems darbuotojams ar padaliniams nustatomi vieningi apskaitiniai laikotarpiai, atskiriems padaliniams negali būti taikomi skirtingi.
  4. Skaičiavimo datų lentelėje įvedamos atskirų skaičiavimų datos. Tai yra datos, kai buvo atleista darbuotojų, dirbusių taikant suminę darbo laiko apskaitą. Jiems turi būti apskaičiuotas laiko balansas iki atleidimo momento. Taip pat įvedama paskutinė apskaitinio laikotarpio diena bendram viso apskaitinio laikotarpio dirbančių darbuotojų balansui apskaičiuoti.
   Skaičiavimo datų lentelė ir su tuo susijusios galimybės yra nuo 4.06 programos versijos.
  5. Atleidžiant darbuotją, įvedama atleidimo data ir atliekama darbinė užduotis Apskaičiuoti balansą atleidžiamiems. Užduotis surenka per laiką nuo laikotarpio pradžios arba nuo ankstesnio skaičiavimo įrašo datos atleistus darbuotojus ir jiems užpildo laiko balanso lentelę. Vykdant šią užduotį, neįtraukiami darbuotojai, kuriems tuo laikotarpiu buvo atšaukta suminė darbo laiko apskaita. Tai bus įvertinta apskaičiuojant laikotarpio balansą.
  6. Apskaitinio laikotarpio pabaigoje įvedama paskutinės jo dienos data ir atliekama darbinė užduotis Apskaičiuoti laikotarpio balansą. Ji užpildo skaičiavimo rezultatų lentelę. Įtraukiami tik paskutinę laikotarpio dieną dirbantys darbuotojai, kuriems nurodyta taikyti suminę darbo laiko apskaitą ir kurių faktinis darbo laikas skiriasi nuo planinio laiko.
  7. Bendras viso apskaitinio laikotarpio šių užduočių rezultato pagrindimas yra ataskaitoje Detali suminio darbo laiko ataskaita.
  8. Kiekvienam darbuotojui apatinėje, kompensavimo duomenų lentelėje įvedami laiko kompensavimo įrašai. Galima pasinaudoti darbine užduotimi Paskirti kompensavimą apmokant.
  9. Kiekvieno skaičiavimo kompensavimo duomenų ataskaita Apskaičiuotas laikas ir jo kompensavimas turėtų būti pateikiama darbuotojams susipažinti (pasirašyti).
  10. Kompensavimo duomenys panaudojami atliekant darbo užmokesčio priskaitymus iš tabelių, todėl iki priskaitant DU, būtina sutvarkyt suminės darbo laiko kompensavimo duomenis.
  11. Kompensavimo įrašai už viršvalandžius arba už prastovas sukuriami tik tuo atveju kai lentelėse Tabelių žymėjimai, Priskaitymai ir sąlygos bei Priskaitymų nustatymai yra tinkami nustatymai.
  Laiko balanso ir ataskaitos principai.
  1. Į laiko balanso lentelę bei ataskaitą įtraukiami darbuotojai apskaitiniame laikotarpyje turėję galiojantį suminio darbo laiko požymį.
  2. Jei darbuotojui priskiriamas ir atšaukiamas suminis darbo laiko skaičiavimas, arba darbuotojas atleidžiamas ir vėl priimamas, į ataskaitą įtraukiamas tik paskutinis intervalas. Jei darbuotojui per vieną suminės darbo laiko apskaitos laikotarpį bus keli tokie intervalai, su juo pagal darbo laiką turi būti atsiskaityta kiekvieno tokio laikotarpio pabaigoje.
  3. Laiko balanso ataskaita sudaryta iš valandų normos, nustatomos pagal nurodytą vidutinę savaitės trukmę, faktiškai dirbto laiko ir jų skirtumo (rezultato).
   DarbuotojasGrafi
   kas
   PareigosSavaitės val. NormaFaktasRezultatas
   Viršval Prastova
   Jonas 1 Stalius 35 val.427430 3  
   Petras 3 Vairuotojas40 val.488480  8
   ...        
  4. Į laiko balanso lentelę surašomi duomenys gaunami tuo pačiu principu kaip ir šios ataskaitos rezultatas.
  Balanso planinis laikas (norma).
  1. Planinės valandos imamos iš 5 d. d. savaitės grafiko, įvertinant švenčių sąraše įvestas šventes ir perkeltas darbo dienas. Dirbantiems nepilnu krūviu (vidutinė savaitės trukmė mažiau 40 val.) prieššventinės dienos 1 valanda netrumpinamos.
  2. Dirbantiems nepilnu krūviu planinės valandos apskaičiuojamos pagal jų savaitės trukmės ir pilno krūvio (40 val.) proporciją
  3. Įvertinama kiekvieno darbuotojo suminio laiko skaičiavimo intervalo pradžia ir pabaiga.
  4. Darbuotojo dėl pateisinamų priežasčių (liga, atostogos ir kt.) nedirbtų dienų laikas (žymėjimai A, MA, NA, KA, G, TA, PV, KR, M, D, L, N, NS, VV, KT, KM, ND, NP) įtraukiamas į pateisinamų neatvykimų grafą ir atimamas iš bendro planinio laiko.
  Faktiškai dirbtas laikas ir nepateisinami neatvykimai.
  1. Į faktiškai per apskaitinį laikotarpį dirbtą laiką įtraukiami žymėjimai DD, DN, FD, KS, DS, BN, BĮ, ID, MD, K, SŽ, KV, PR, PN, kurie yra apmokėti.
  2. Žymėjimo DP laikas apskaitomas atskirai ir į dirbtą laiką neįtraukiamas, nes jis yra laikomas darbu pagal atskirą susitarimą su darbuotoju ir jau yra apmokėtas padidintu tarifu.
  3. Apmokėti viršvalandžiai (VD), įtraukiami atskiroje viršvalandžių grafoje ir panaudojami skaičiuojant laiko balansą.
  4. Kai suteikiamos poilsio dienos (V) už apskaitos laikotarpiu viršytą nustatytą darbo valandų skaičių, viršvalandžių grafos reikšmė šiuo valandų skaičiumi sumažinama ir tokiu pat padidinama faktiškai dirbto laiko grafa.
  5. Nepateisinami neatvykimai PB, PK, NN įdedami nepateisinamų neatvykimų grafą.
  6. Streikas (ST), jei jis yra teisėtas (pažymėtas kaip apmokamas) priskiriamas prie faktiškai dirbto laiko, jei yra neteisėtas (neapmokamas) priskiriamas prie nepateisinamų neatvykimų.
  7. Poilsio ir švenčių žymėjimai (P, S) į ataskaitą neimami.
  8. Nestandartinių žymėjimų, jei jie apmokami, laikas įtraukiamas kaip dirbtas laikas.
  Apskaitos rezultatas (skirtumai).
  1. Kai faktiškai yra išdirbta daugiau už nustatytą normą, iš pastarųjų skirtumo dar atimami faktiškai dirbti viršvalandžiai, už kuriuos nesuteiktas poilsio laikas ir likutis įdedamas į viršvalandžių grafą.
  2. Kai norma yra didesnė nei faktiškai išdirbta, iš pastarųjų skirtumo dar atimamas be pateisinamų priežasčių nedirbtas laikas ir rezultatas įdedamas į prastovos grafą.
  3. Teisingai įvedus laiko kompensavimo duomenis, darbuotojų laiko lentelėje bei kompensavimo duomenų ataskaitos stulpelyje Likutis turėtų būti tuščia.
  Apskaitos rezultatų panaudojimas.
  1. Atliekant darbo užmokesčio priskaitymus iš tabelių, kompensavimo duomenys pridedami prie faktinių tabelių duomenų. Pagal juos bendra tvarka (taip lyg jie būtų įvesti tabelyje) apskaičiuojamos sumos ir sukuriami viršvalandžių ar prastovų ne dėl darbuotojo kaltės dvejybiniai įrašai.
  2. Apmokant pagal suminės darbo laiko apskaitos kompensavimo duomenis už viršvalandžius, 1133 P/A tipo priskaitymai sukuriami informaciniais kad nepasikeistų faktiškai dirbto laiko balansas.
  3. Apmokant už prastovas, 1580 P/A tipo priskaitymų nustatymo sumos išraiškoje yra nurodoma formulė
   MAX(Skaiciuota_Suma * 2/3, Didz_Kng_MINVAL * Kiekis_Valandu)
   Tai yra 2/3 darbuotojo darbo užmokesčio už tą laiką, bet nemažiau valstybės nustatyto minimalaus valandinio įkainio.


  Darbo grafikai

  Iš anksto, kiekvieną mėnesį užpildomi darbuotojų darbo grafikai Dokumentai / Personalo duomenys / Darbo grafikai. Tik tuo atveju, jei visi darbuotojai dirba paprastais 5 arba 6 darbo dienų grafikais pilnu krūviu, grafikų pildyti nereikia. Tačiau jei yra bent vienas darbuotojas, dirbantis nepilnu krūviu arba pamainomis, darbo grafikus pildyti reikia.

  Darbo grafikų lange yra grafikų sąrašo lentelė, aprašymo ir taisyklių atvaizdavimo elementai, laikotarpio grafiko dienų ir kiekvienos dienos duomenų lentelės. Darbo grafikai pagal savo paskirtį gali būti grupiniai arba individualūs. Vienas sukurtas grupinis grafikas gali būti priskiriamas daugeliui darbuotojų, o individualus yra vieno darbuotojo konkrečioms pareigoms. Grupiniu ir individualių grafikų daugelis savybių bei užpildymo taisyklių yra vienodos.

  Grafikų sąrašo lentelės stulpeliai.
  ID - grafiko eilės numeris, gali būti nuo 1 iki 99999. Realūs grupinių grafikų identifikatoriai yra nuo 1 iki 99999. Individualių grafikų matomas identifikatorius yra darbuotojo ID iš personalo sąrašo (1-99999). Realus identifikatorius yra sudaromas iš prefikso (1), darbuotojo ID bei pareigų numerio nuo 0 (bendrai pareigoms) iki 9. Iš viso nuo 1 00001 0 pirmam darbuotojui iš sąrašo su bendrai apskaitomomis pareigomis iki 1 99999 9 paskutiniam įmanomam darbuotojui iš sąrašo su 9-mis pareigomis.
  Pavadinimas - grafiko trumpas pavadinimas grupiniams grafikams, arba pavardė individualiems grafikams.
  Taisyklės - automatinio pildymo taisyklė, pasirenkama iš grafikų rūšių sąrašo.
  Aprašymas - parodo tik požymį ar yra įvestas patikslinantis darbo tvarką ar darbo režimą grafiko aprašymas. Pats aprašymo tekstas matomas atskirame langelyje.

  funkciniai klavišai ir jų atliekami veiksmai:
  F4 užpildyti grafiką - pagal nurodytas taisykles užpildomas laikotarpio grafikas.
  F5 dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti grafikus.

  Grafikų tipai

  - Savaitiniai. Darbo ir poilsio laiko periodiškumas sutampa su kalendorinėmis savaitėmis. Paprastai sudaromi kai dirbama nepilnu krūviu, arba darbo laikas yra sutrumpintas.

  - Pamaininiai (slenkantys). Darbo ir poilsio laiko periodiškumas neatitinka kalendorinėms savaitėms. Taip pat ir tada kai periodiškumas sutampa su savaitiniais, bet dirbama netolygiai (savaitės dienomis nevienodą valandų skaičių) ar su įvairiomis išimtimis.

  - Apibendrinti. Darbo laikas nurodomas apibendrintai visam mėnesiui kaip vienos dienos (paprastai pirmosios mėnesio darbo dienos) duomenys. Toks grafiko tipas gali būti naudojamas kai tabeliai yra sudaromi kitomis priemonėmis ir gaunami pilnai apiforminti, kai neverta visos jų informacijos detaliai vėl įvesti. Darbo laikas apskaičiuojamas remiantis tokių pat parametrų detaliu savaitiniu grafiku.

  Galimos problemos naudojant apibendrintus tabelius.
  * Skaičiuojant darbo užmokestį, neįvertinami darbo apmokėjimo pasikeitimai mėnesio viduryje.
  * Gali būti neskaičiuojamas DU kai darbuotojas priimamas mėnesio viduryje.
  * Gali būti netiksliai apskaičiuojamas DU kai darbuotojas atleidžiamas mėnesio viduryje.
  * Skaičiuojant atostoginius, ligos pašalpą ar kt., darbo dienų kiekį teks apskaičiuoti atskirai rankiniu būdu.
  * Gali būti nekorektiškos atostogų apskaitos ataskaitos, neįvertinamas atostogų apskaitos būdas.


  Grafikų rūšys

  Grafikas Grafiko tipasGrafiko pagrindasPastaba
  5 d.d. savaitė Savaitinis 5 darbo dienų * nepilnam krūviui
  6 d.d. savaitė Savaitinis 6 darbo dienų * nepilnam krūviui
  Pamaininis (slenkantis) Pamaininis 5 darbo dienų visi krūviai
  Pamaininis (6d.d. pagrindu)Pamaininis 6 darbo dienų visi krūviai
  Apibendrintas Apibendrintas5 darbo dienų visi krūviai
  Apibendrintas (6d.d. pagr) Apibendrintas6 darbo dienų visi krūviai

  * Pilno krūvio 5 ir 6 darbo dienų pilno krūvio grafikų pildyti nereikia, jie sukuriami automatiškai (pasirenkant jų ID matysite 5d ir 6d), o Jūsų sukurtų grupinių grafikų ID bus 1, 2, .... 99999, bei individualių grafikų 1000010... 1999999.

  Grafiko pagrindas - galimas 5 arba 6 darbo dienų. Remiantis priskirto grafiko pagrindu, darbuotojams skaičiuojant atostoginius, pagal nurodytą kalendorinių dienų skaičių apskaičiuojamas apmokamų dienų skaičius.

  Grafiko pildymo tikslas - žinoti kiek laiko darbuotojas privalo dirbti. Remiantis šiuo privalomu darbo laiku, darbuotojui daugeliu atveju skaičiuojamas darbo užmokestis.

  Galimi žymėjimai grafike

  DDDarbo diena
  DNDarbas naktį
  DTDarbas poilsio ar šventinę naktį
  DPDarbas poilsio dienomis
  DSDarbas švenčių dienomis
  BNBudėjimas namuose
  Budėjimas darbe (įmonėje)
  K Tarnybinė komandiruotė
  P Poilsio diena
  S Švenčių diena

  Grafikų pildymo taisyklės

  Kiekvienam grafikui galima nurodyti pildymo taisyklę, pagal kurią kiekvieną mėnesį automatiškai bus galima užpildyti grafiką. Jei įmonės grafikai yra pakankamai pastovūs, tai teisingai aprašius grafiko pildymo taisyklę, reikia labai nedaug laiko ir pastangų juos kas mėnesį užpildyti. Paprastai lieka tik patikrinti ir įvesti įvairias išimtis.

  Pildymo taisyklės savaitiniams ir apibendrintiems grafikams

  Savaitiniams ir apibendrintiems grafikams nurodomas darbo krūvis ar numatyta dienos darbo laiko dalis. Savaitiniams grafikams apskaičiuojama ir užpildomos visos darbo dienos, o apibendrintiems apskaičiuojamas viso mėnesio darbo laikas ir bendromis sumomis įrašoma į pirmąją darbo dieną.

  Pildymo taisyklės pamaininiams grafikams

  Pamaininiams (slenkantiems) grafikams nurodomas periodiškumas, aprašoma šio periodo darbo dienų sandara bei su šventėmis susiję parametrai.
  Grafiko periodo aprašas įvedamas, nurodant darbo laiko valandas ir atskiriant dienas kableliais. Įrašant nesveiką valandų skaičių, nurodoma valandos dalimis, pvz. rašyti galima 5.2 (skirtukas taškas) arba 5:12 (skirtukas dvitaškis), kas atitinka 5 val. 12 min. Jei dienos valandų kiekis nenurodytas, arba nurodytas 0, laikoma kad tai poilsio diena. Pavyzdžiui 8 dienų periodiškumo grafikas:
  5.2, 7, 8, 9, 8, 5, , 0
  
  Jei nurodomos nevisos periodo dienos, iki nurodyto periodiškumo bus užpildyta poilsio dienomis. Žemiau atvaizduotas periodo aprašo rezultatas bus toks pat kaip ir ankstesnio.
  5:12, 7, 8, 9, 8, 5
  
  Jei aprašoma daugiau dienų nei nurodytas periodiškumas, paskutinės aprašytos ignoruojamos.
  Gali būti nurodomas tabelio žymėjimas, kuris įrašomas po valandų skaičiaus. Nenurodžius laikoma DD.
  5DN, 7DD, 8, 9, 8,,
  
  Vienai dienai gali būti nurodomos keli žymėjimai. Tuomet dienos žymėjimai tarpusavyje atskiriami pliuso (+) ženklu.
  5.7DN, 5+2DN, 8, 8BN, 8,,
  
  Čia pirmą dieną bus įrašoma 5:42 val. DN, antrą - 5 val. DD ir 2 val. DN, trečią - 8 val. DD ...

  Jei nurodoma šventes švęsti, tai į grafiką įdedami šventiniai žymėjimai, taip pat jei nurodyta, sutrumpinama ir prieššventinių dienų trukmė.

  Grafiko dienų lentelės stulpelyje Pradžia rodomas sugeneruoto pagal taisykles grafiko periodų pradžios požymiai, kurie naudojami generuojant sekančio mėnesio grafikus.

  Pildymo taisyklės standartiniams grafikams

  Pilno krūvio standartiniai grafikai čia neįvedami, bet jų duomenų užpildymo taisyklės: - 5 darbo dienų grafikas (5d) generuojamas priklausomai nuo nustatymo. Visų savaitės darbo dienų trukmė gali būti vienoda po 8 valandas arba penktadieniais valanda sutrumpinama;
  - 6 darbo dienų grafikas (6d) generuojamas I-V po 7 valandas, o šeštadieniais po 5 valandas.

  Grafikų dokumentavimas

  Grafikų atvaizdavimą įtakoja nustatymas.
  Galima atvaizduoti laiką valandomis ir minutėmis (6:30, 8:12) arba valandos dešimtainėmis dalimis (6.5, 8.2).
  Priklausomai nuo nustatyto atvaizdavimo, būdo perjungiamas ir duomenų įvedimo režimas.


  Bendri įkainiai

  Galima nurodyti kiekvienos dienos skaitines atskirų tabelio žymėjimų reikšmes.
  Jei yra naudojamos pamainos, gali būti skirtingos ir kiekvienai pamainai.
  Dokumentai / Personalo duomenys / Bendri įkainiai
  Tuo atveju, kai pamainų sąrašas nenaudojamas, antroji lentelė visai nerodoma.
  Kad panaudoti šiuos įvestus duomenis, turi būti atitinkamai nustatomos tabelio žymėjimų lentelėje esančios
  dienų ir valandų sumavimo formulės arba rašomos specialios šių duomenų apdorojimo užduotys. Ši galimybė naudojama
  atskirtose duomenų bazėse, sprendžiant labai specifinius uždaviniuis.


  Įmonės etatų sąrašas

  Funkcionalumas skirtas realaus darbuotojų kiekio palyginimui su patvirtintu etatų sąrašu. Lyginama padaliniuose įdarbintų darbuotojų užimtų etatų skaičius pagal atskiras struktūrines ar kvalifikacines darbuotojų grupes.

  Dokumentai / Personalo duomenys / Įmonės etatų sąrašas

  Lentelėje įvedami patvirtintų etatų sąrašo duomenys. Patvirtintas etatų sąrašas galioja iki kito jį pakeičiančio dokumento datos.
  Etatų sąrašai įvedami atskirai pagal kiekvieną padalinį. Kiekvienai pareigybei nurodoma struktūrinė grupė, kvalifikacinė grupė, sezoniškumas bei patvirtintų etatų kiekis.

  Reikalingos struktūrinės bei kvalifikacinės grupės įvedamos Sąrašai / Personalo / Papildomi sąrašai atskiruose lapeliuose:
  Struktūrinės grupės, pvz.: (Administracija / paruošiamieji / pagrindinė gamyba /... )
  Kvalifikacinės grupės: (Darbininkai / specialistai / pagalbiniai / ... )

  Lango funkcinis klavišas F5 dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti įvestų etatų kiekius pagal struktūrines bei kvalifikacines grupes.

  Personalo įsakymuose įvedant darbuotojo pareigų aprašą, nurodomas padalinys, struktūrinė bei kvalifikacinė grupė, sezoniškumas ir užimamo etato kiekis.
  Pagal šiuos kiekvieno darbuotojo asmeninius duomenis bei remiantis patvirtintu etatų sąrašu, gaunama ataskaita.

  Rezultatai / Personalo / Ataskaitos / Patvirtintų etatų kontrolė

  Ataskaitoje padaliniai lyginami pagal antrą padalinių lygį ( Sąrašai / Padaliniai / Struktūriniai padaliniai / .... )
  Ataskaita renkama nustatyto laikotarpio paskutinės dienos būviui.
  Jeigu etatų sąraše ir įsakymuose nurodomas 1-o lygio padaliniai, taip pat bus gaunama korektiška ataskaita.


  Personalo ataskaitos.

  Personalo įsakymuose įvestų duomenų apibendrintos ataskaitos. Tai yra bendrieji duomenys. Kai kuriais aspektais neįmanoma vienoje darbuiotojui skirtoje eilutėje atvaizduoti visų savybių. Pavyzdžiui, turimų keletos priedų, arba atestacijų ar paskatinimų sąrašo. Jei reiklainga kurios nors savybės detalesnė informacija, galima naudoti ataskaitas Pokyčiai ir savybių galiojimas.  Pokyčiai ir savybių galiojimas.

  Duomenys apie personalą yra labai įvairūs tiek savo galiojimu, tiek priklausomybe nuo pareigų suteikimo ar nesuteikimo. Universaliai visas savybes atvaizduoti vienoje ataskaitoje yra sunku, todėl šios ataskaitos yra išskaidytos pagal prasmę.


  Asmens dokumentų galiojimas. Darbuotojo dokumentai (120-139) galioja nuo įvedimo datos iki nurodyto galiojimo termino arba iki naujo tapataus dokumento įvedimo.  Yra numatytos ir naudojamos tokios asmens dokumentų savybės.


  Įvairios savybės ir parametrai. Informacija apie mokesčius, išsilavinimą, darbo vietą (105-109) galioja nuo įvedimo datos iki nurodyto galiojimo termino arba iki naujos savybės įvedimo.  Pažymų ir kt. dokumentų galiojimas. Įvairi kitokia informacija (151-159). Galioja nuo įvedimo datos iki nurodyto galiojimo termino. Vienu metu gali būti kelios galiojančios tapačios savybės (veikia "lygiagrečiai"). Naujai įvedama savybė ankstesnės veikimo nepanaikina, o tik papildo jų sąrašą.
  Savybių pakeitimų ataskaita. Pareigų ir tiesiogiai nuo jų priklausančios savybės (1-39), galioja nuo įvedimo datos iki nurodyto galiojimo termino.
  Visų šių ataskaitų duomenys renkami atsižvelgiant į nustatytą laikotarpį. Kai kurios yra numatyta galimybė nurodyti filtravimo sąlygas pagal darbuotojo priėmimo, darbo ar atleidimo sąlygas. Taip pat galima rinkti visiems, tenkinantiems šias sąlygas, arba konkretiems Jūsų pasirinktiems darbuotojams.


  Personalo apskaita

  Meniu Dokumentai / Personalo duomenys

  - įvesti naujo darbuotojo duomenis, būtinus atlyginimų skaičiavimui.
  - įvesti darbo sutartį su naujai priimtam darbuotojui.
  - darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.
  - darbo grafikai.
  - ankstesnių metų atostogų likučiai, einamaisis metais priklausantys kiekiai bei pasikeitimai.
  - iš anksto sudaromi atostogų suteikimo planai.
  - atostogų, komandiruočių įsakymai.
  - bendri įkainiai.


  Įsakymų registras

  Meniu Dokumentai / Personalo / Įsakymų registras

  Atveriamas įsakymų įvedimo langas.  Kairioje lango pusėje, skiltyje įsakymų dokumentai įvedame reikia įvesti įsakymo parametrus.
  Dešinėje lango pusėje užpildomi anketiniai darbuotojo duomenys į atskiras kortelių skiltis.
  Atlyginimų skaičiavimui būtina įvesti ir nurodyti informaciją ženklu pažymėtose kortelėse.


  KortelėInformacija apie
  Pareigos
  - pareigų aprašymas
  - pareigų apmokėjimo duomenys
  - numatytų priedų priskaitymų nustatymai, kai jie nekinta ir priskaitomi kiekvieną mėnesį.
  - priėmimo į darbą data.
  - pildomas atleidžiant darbuotoją iš darbo.
  - asmens kodas ir kiti duomenys
  - asmens SD numeris
  Atskaitymai - NPD dydžių įvedimas
  - alimentų ir kitų vykdomųjų raštų duomenų įvedimas
  - kitų išskaitų (už garažą, už butą ...) duomenų įvedimas
  Išmokėjimas - darbuotojo avansinių išmokų duomenų įvedimas
  - darbuotojo banko sąskaitos duomenų įvedimas
  Kiti duomenysKarinė įskaita, Vaikai, Išlaikytiniai, Grupavimo duomenys
  KvalifikacijaIšsimokslinimas, Mokslo cenzas, Atestacijos, Kvalifikacijos kėlimas
  DarbasDarbo vietos duomenys, Paskatinimai, Nuobaudos

  Lango funkciniai klavišai ir jų atliekami veiksmai:
  F4 darbinės užduotys - darbinių užduočių vykdymas. Asmens informacija, bendrųjų pakeitimų įvedimas arba atskiri veiksmai, priklausomai nuo įsakymo rūšies (priėmimui - forma 1-SD, atleidimui forma 2-SD ir panašiai).
  F5 dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti dokumentą. Pateikiamos formos priklauso nuo įsakymo rūšies.
  F9 filtras - rodyti visus įsakymus arba atrinkti vieno pasirinkto darbuotoją liečiančius įsakymus.

  Įsakymo ir asmens anketinių duomenų įvedimo pavyzdys, kad būtų galima skaičiuoti atlyginimus.


  Internetinių tabelių nustatymai

  Internetiniai tabeliai - tai atskira programa , įdiegiama įmonės serveryje ir duomenis įrašanti į DB Apskaita duomenų bazes.
  Naudojant internetinius tabelius, paskirtieji padalinių atsakingi asmenys, gali užpildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščių duomenis.
  Atsakingų asmenų bei pildomų periodų administravimas gali būti atliekamas kai jau yra atliktas techninis internetinių tabelių serviso paruošimas.

  Pildytojų sąrašo paruošimas.

  Paspaudžiamas F6 Pildytojų sąrašas.
  Kadangi galimų pildytojų kiekis yra licencijuojamas, pirmiausiai turi būti nurodomas Kelias iki serverio nustatymų failo "nustatymai.cfg".
  Jei šios informacijos nežinote, kreipkitės į sistemos administratorių. Teisingai nurodžius kelią, bus galima pildyti lentelę.
  Pasirinkus asmenį iš personalo sąrašo, jam sugeneruojamas ir priskiriamas prisijungimo vardas, kurį kol dar nėra duomenų galima ir pakeisti.
  Patvirtinant kartu nustatomas numatytasis slaptažodis tapatus prisijungimo vardui. Kai šis darbuotojas pirmą kartą prisijungs prie sistemos ir
  pasikeis slaptažodį, jam požymio stulpelyje Numatytasis slaptažodis neliks.
  Yra galimybė pamirštą darbuotojo slaptažodį pakeisti į numatytąjį.

  Laikotarpių lentelė.

  Įvedama data turi patekti į Didžiosios knygos laikotarpius. Senesnio laikotarpio įvedimas draudžiamas, jei yra įvesta naujesnė data.
  Ištrinti leidžiama tik seniausius laikotarpius, naujausi laikotarpiai negali būti ištrinami. Laikotarpio pašalinimas reiškia tik tai, kad
  to mėnesio duomenų internetine priemone jau nebus galima nei peržiūrėti nei redaguoti. Visi įvesti žiniaraščių duomenys išliks.

  Leidimų lentelė.

  Lentelėje įvedamas pildytojas, jam priskirtas padalinys ir peržiūros požymis. Paprastai prasidėjus mėnesiui įvedamas naujas laikotarpis
  ir nukopijuojami visi pildytojai iš ankstesnio. Požymio stulpelyje Tik peržiura neturėtų būti (kad būtų galima pildyti).
  Kai baigiasi terminas pasibaigusio mėnesio žiniaraščių pridavimui, nustatomas "tik peržiūros" požymis kad pildytojas esant reikalui galėtų pažiūrėti.
  Praėjus keliems mėnesiams, šį užbaigtą laikotarpį galima visai pašalinti.
  Įvedant pildytojus, kontroliuojama kad įrašai nesikartotų (Pildytojas + Padalinys). Padaliniuose galima nurodyti visą grupę, nebūtiną smulkiausią vienetą.
  Prioritetas tiems padaliniams kurie yra žemesniame lygyje. pvz.: padaliniai skirstomi pagal cechus ir kiekviename jų yra atskiri skyriai.
  Pasirinkus darbuotoją ir nurodžius padalinį "CECHAS1", bus leidžiama koreguoti visų jo skyrių tabelius. Jei įterpsime dar papildomai vieną
  eilutę su tuo pačiu vartotoju, padaliniu - "SKYRIUS1" ir atributu "Tik peržiūra", tada bus leidžiami redaguoti visi skyriai, išskyrus
  paminėtąjį, nes jis yra žemesnio lygio. Galimas ir atvirkštinis variantas kai didesnė grupė uždrausta redaguoti, o vienai ar kelioms iš smulkių
  padalinių leidžiama.

  Kiti dokumentai

  Sąskaitos už gautas paslaugas registravimas apskaitos programoje.
  Meniu Dokumentai / Kiti dokumentai

  Čia įvedami dokumentai, kurių pagal paskirtį negalite priskirti nei Mat. vertybių, Piniginių lėšų, Ilgalaikio turto, Atlyginimų dokumentams. Tai buhalterinės pažymos, sąskaitų uždarymo dokumentai, užskaitos dokumentai ir pan. Čia įvedami gautos PVM sąskaitos faktūros už įmonei suteiktas paslaugas.

  Dokumentų langas - įvedami dokumento rekvizitai
  Dvejybinių įrašų langas - įvedami dokumento dvejybiniai įrašai

  Pavyzdžiui: UAB 'Eurolitas' už DB Apskaita konsultavimo bei priežiūros paslaugas jums pateikė sąskaitą apmokėjimui.
  Žyme pažymėti laukai, turi būti užpildyti.

  Viršutinėje lango dalyje lange įveskite
  Dokumentas - pateiktos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.
  Data - dokumento data.
  Gavėjas - gavėjas parenkamas iš sąrašo Objektai. Galima .
  Siuntėjas - siuntėjas parenkamas iš sąrašo Organizacijos.
  Dokumento rūšis - iš sąrašo nurodoma parenkama dokumento rūšis.
  Dokum. suma - įrašoma dokumento suma.
  Turinys, pavadinimas - dokumento pastaba.  Mygtukai
  F4 Darbinės užduotys - darbinių užduočių vykdymas. Pagal dokumento rūšį automatiškai sukuriami dvejybiniai įrašai.
  F5 Dokumentavimas - buhalterinės pažymos peržiūra ir spausdinimas.
  F8 Koresponduojantis - atidaromas langas dokumentų susiejimui, kai naudojamas konkrečių atsiskaitymų modulis.
  F9 Užbaigtas - dokumento 'Užbaigimas'. Po šio veiksmo nei dokumento keitimai negalimi. Pakeitimai vėl galimi, kai požymis 'Užbaigtas' anuliuojamas pakartotinai spragtelėjus šį mygtuką.
  Ctrl+L Nuoroda - nuoroda į skenuotą dokumentą ar kitą nuorodą.

  Dvejybinių įrašų stulpeliai

  Jeigu nėra galimybės automatiškai sukurti dvejybinių įrašų pagal nurodytą dokumento rūšį, tai pereikite į dvejybinių įrašų langą ir įveskite įrašus ranka.
  Debetas debeto balansinės sąskaitos numeris.
  Kreditas kredito balansinės sąskaitos numeris.
  Suma suma, eurais.
  Debitorius korespondentas, piniginių lėšų gavėjo pavadinimas.
  Kreditorius atskaitingas, tai piniginių lėšų, siuntėjo pavadinimas.
  Data dvejybinio įrašo data.
  Turinys dvejybinio įrašo pastaba.
  Data M - įsiskolinimo apmokėjimo data.

  Įrašams valiuta
  Valiuta - parenkamas valiutos pavadinimas.
  Val.kiekis - įrašomas valiutos kiekis.
  Kursas - valiutos kursas rodomas iš valiutų kursų.

  Konkretiems atsiskaitymams (dokumentų susiejimas) spragtelėkite mygtuką F8 Koresponduojantys ir nurodykite dokumentų susiejimo sąlygas. Susietiems dokumentams surašomi susietų dokumentų tipai ir numeriai. Susiejamo dokumento tipą ir numerį taip pat galima įvesti ranka.
  R.Deb.Tipas susieto Debeto dokumento tipas.
  R.Deb.Dokum. susieto Debeto dokumento numeris.
  R.Krd.Tipas susieto Kredito dokumento tipas.
  R.Krd.Dokum. susieto Kredito dokumento numeris.

  Visų dvejybinių įrašų sumą matysite stulpelio Suma apačioje.


  Buhalterinės pažymos spausdinimas

  Pelytės žymiklį nuveskite į dokumento įrašo eilutę.
  Spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas.
  Atveriamas ataskaitų langas.
  Pažymėkite ataskaitą "Pažyma".
  Atverkite peržiūrai ir čia galima ją spausdinti.  Konkretūs atsiskaitymai

  Sąrašai / Konkretūs atsiskaitymai

  Paskirtis - surašyti balansinių sąskaitų numerius, kuriose vykdysite atsiskaitymus pagal dokumentus.  Stulpeliai
  Sąskaita - balansinės sąskaitos numeris konkrečių atsiskaitymų pagal dokumentus ataskaitoms.
  Atask+Arch - pažymėjus, po duomenų archyvavimo paliekami nesusieti dokumentai susiejimui. Nepažymėjus, susieti dokumentus galite, bet po archyvavimo nesusieti dokumentai nepaliekami.
  Valiuta - informacinis požymis. Nurodo, kad šiai balansinei sąskaitai taip pat galioja atsiskaitymai valiuta.
  Konkreti - pažymėjus, atsiskaitymai galimi pagal nurodytą sąskaitą be subsąskaitų.
  Terminas D. - numatytasis atsiskaitymų terminas, dienomis.
  Terminas gr. - atsiskaitymų vėlavimų intervalai, dienomis.

  Konkretūs atsiskaitymai

  Atsiskaitymai pagal dokumentus programoje DB Apskaita

  Šiame skyrelyje aprašomi veiksmai ir procedūros naudojamos tik tuomet, tada kai Jūsų įsigytame programinių modulių komplekte yra modulis Konkretūs atsiskaitymai.
  Paskirtis - susieti konkrečius Debetinius ir Kreditinius dokumentus. Susiejus dokumentus, sudaroma galimybė matyti skolas/įsiskolinimus pagal konkrečius dokumentus, senaties terminus, pradelstų apmokėti dienų skaičių ir pan.

  Rekomendacijos
  Atsiskaitymų kontrolę pagal dokumentus rekomenduojame naudoti tik tada, kai būtina skolų senumo kontrolė ar delspinigių skaičiavimas. Jei šito nereikia, pakanka sintetinėje analizėje gaunamų tipinių ataskaitų.
  Konkrečių atsiskaitymų grupei tik tas balansines sąskaitas, kurių visi pirminiai dokumentai bus susiejami.

  Dokumentų Dvejybiniuose įrašuose atsiskaitymams eurais valiuta nenurodoma. Tačiau, jeigu dvejybiniuose įrašuose nurodysite valiutą ir jos kiekį, t.y. tikitės apmokėjimo už jį nurodyta valiuta. Apmokėjimo už nurodytą dokumento metu, susiejant dokumentus automatiškai bus sukuriamas dvejybinis įrašas dėl valiutos kurso pokyčio.

  Kaip pradėti atsiskaitymų pagal konkrečius dokumentus apskaitą.
  Pirmiausia reikia surašyti balansinių sąskaitų numerių sąrašą, kuriose vykdysite įsiskolinimų (skolų) apskaitą pagal konkrečius dokumentus.
  Pradinių likučių įrašymas į sąskaitų sąrašą. Skolos arba įsiskolinimai nurodomi atskirose balansinėse sąskaitose pagal kiekvieną Organizaciją (atskaitingą).
  Pradinių likučių perkėlimas į atsiskaitymų dokumentą.
  - mokėjimo ar įplaukų dokumentų susiejimas.
  . Konkrečių atsiskaitymų ataskaitos - atsiskaitymų su kreditoriais(debitoriais) ataskaitos, suderinimo aktai.


  Pradinis dokumentas konkrečių atsiskaitymų apskaitai

  Konkrečių atsiskaitymų pradinėms sumoms įrašytoms sąskaitų sąraše reikia sukurti pirminį dokumentą, kuris bus susiejamas pradinių likučių padengimui. Toks dokumentas įvedamas meniu Kiti dokumentai.

  Pgrindiniame meniu parinkite Dokumentai / Kiti dokumentai  Atidaromas langas Kiti dokumentai. Spragtelėkite pele mygtuko F4 Darbinės užduotys meniu žymę ir parinkite eilutę Sukurti pradinį konkr. atsiskaitymų dokumentą.  Pradiniams likučiams įrašytiems sąskaitų sąraše automatiškai sukuriamas dokumentas. Dokumento numeris - LIK + data iki pirmosios datos nurodytos didžiojoje knygoje. Į dokumento dvejybinių įrašų langą surašomi dvejybiniai įrašai pagal kiekvieną organizaciją, iš pradinių likučių įrašų sąskaitų sąraše.  Atlikus šiuos veiksmus, įvedant mokėjimus arba lėšų gavimus bus galimybė susieti Debeto ir Kredito dokumentus.


  Modulio naudojimas

  Panagrinėsime pavyzdį - atsiskaitymai su Debitoriais (Pirkėjais) - balansinė sąskaita 2411 (2262001 pagal VSAFAS).

  Pradedame kompiuterizuoti apskaitą nuo pirmosios įmonės įkūrimo dienos

  Nustatykite konkrečių atsiskaitymų balansines sąskaitas. Sąrašai / Konkretūs atsiskaitymai

  Sąskaita - įrašykite balansinės sąskaitos numerį 2411 (2262001).

  1. Atask + Archyv - pažymėkite varnelę.

  2. Įvedame pirminius dokumentus.
  Dokumentai / Mat.Vertybių dokumentai / Padaliniai / Centrinis sandėlis / Išlaidos
  Įvedame išlaidų dokumentą, jo sudėtį bei dvejybinius įrašus.
  Dvejybinių įrašų lange stulpelyje Data - dokumento išrašymo data. Stulpelyje Data M įrašykite datą, kada šis dokumentas turi būti apmokėtas. Taip visuose išlaidų dokumentuose visiems Debitoriams dvejybinių įrašų lange įrašome datą, kada dokumentas turi būti apmokėtas.

  3. Įvedame apmokėjimus.
  Dokumentai / Pinginių lėšų dokumentai / Pinigai / Bankai / Atsiskaitomoji sąskaita / Pajamos
  Įvedame įplaukų dokumentą.
  Dvejybinių įrašų lange įvedame: DEBETAS - debeto balansinės sąskaitos numerį (271 [2411111]), KREDITAS - kredito balansinės sąskaitos numerį (240 [2262001]) ir SUMĄ pvz 100.00 Eur.. Šio lango antraštėje spragtelėkite funkcinį klavišą F8 Koresponduojantys. Atveriamas langas KORESPONDUOJANČIŲ DOKUMENTŲ PARINKIMO dialogas. Programa automatiškai sužymi dokumentus, kuriuos dengs. Tačiau Jūs galite pažymėti tuos, kuriuos norite.
  Dokumentas - Debetinio dokumento numeris (PVM sąskaitos faktūros numeris)
  Tipas - dokumento tipas
  Data - Debetinio dokumento data
  Pradinė suma - Debetinio dokumento pradinė suma
  Suma valiuta - Sumos išraiška valiuta
  Liko apmokėti - suma, kurią liko apmokėti pagal šį dokumentą, jeigu jau buvo dokumentas anksčiau susietas
  liko apmokėti - suma valiuta
  Dengti už - dvejybinio įrašo suma
  Viso Eur - dengiamų dokumentų suma
  $ - dengiamų dokumentų suma valiuta
  Kopijuoti turinį - kopijuoti Debeto dokumento turinį.


  Surišimas vykdomas spragtelėjus patvirtinimo mygtuką . Susiejus dokumentus, dvejybinių įrašų lange įvesta suma išskaidoma į tiek įrašų, kiek susiejame dokumentų R.Tipas - įrašomas susiejamo dokumento tipas;
  R.Dokumentas - įrašomas susiejamo dokumento numeris.


  Dvejybinio įrašo suma nepakinta, tačiau ji išskaidoma.

  Įvedant sekantį apmokėjimo dokumentą, vėl bandykime susieti dokumentus. Tarkime vėl apmoka 100.00 eurų. Dokumentai / Pinginių lėšų dokumentai / Pinigai / Bankai / Atsiskaitomoji sąskaita / Pajamos
  Įvedame įplaukų dokumentą. Dvejybinių įrašų lange įvedame:
  DEBETAS - debeto balansinės sąskaitos numerį (271)
  KREDITAS - kredito balansinės sąskaitos numerį (240)
  SUMĄ - pvz 100.00 Eur..
  Šio lango antraštėje spragtelėkite funkcinį klavišą F8 Koresponduojantys. Atveriamas langas KORESPONDUOJANČIŲ DOKUMENTŲ PARINKIMO dialogas.

  Surišimas vykdomas spragtelėjus patvirtinimo mygtuką . Susiejami dokumentai.

  Tokiu būdu visi įplaukų dokumentai į Atsiskaitomąją sąskaitą, Kasą susiejami su 240 sąskaitos pirminiais Debeto dokumentais. Tokiu atveju, kai dengiamo dokumento suma didesnė nei gautos įplaukos tada automatinis surišimas NEVYKDOMAS. Jūs į laukelį Dengti už - įrašote dengiamą sumą. Likusią suma turite įrašyti papildomu dvejybiniu įrašu, tačiau nesusiejant jo su kitu pirminiu dokumentu. Vėliau, galėsite papildyti šio dokumento surišimus.

  Pradedame kompiuterizuoti apskaitą NE nuo pirmosios įmonės įkūrimo dienos

  Pradedant reikia įvesti pradinius likučius. Tose balansinėse sąskaitose, kuriose vykdysite konkrečius atsiskaitymus reikia įvesti pradinius likučių sumas ir pradinių likučių sumas pagal dokumentus.
  Pradinių suminių likučių įvedimas Sąrašai / Bendrai naudojami / Sąskaitų Sąrašas. Sąraše raskite 240 balansinės sąskaitos numerį ir ją pažymėkite. Pereikite į langą PRADINIAI LIKUČIAI ir stulpelyje DEBETAS įveskite Debetinio likučio sumą, Atskaitingas - iš sąrašo ORGANIZACIJOS parinkite Debitoriaus pavadinimą.
  Pradinio likučio pagal dokumentus įvedimas. Jeigu nėra galimybės surinkti visų neapmokėtų sąskaitų faktūrų, rekomenduojame įvesti vieną dokumentą, kurio suma atitiktų pradinio likučio sumą. Dokumentai / Kiti dokumentai

  Dokumentas - Dokumento numeris. Pvz. Paž005 Data - Dokumento data MAŽESNĖ negu pirmoji data įrašyta DIDŽIOJOJE KNYGOJE.
  Gavėjas - Debitorius iš sąrašo ORGANIZACIJOS
  Siuntėjas - Kreditorius iš sąrašo OBJEKTAI (Jūsų įmonės pavadinimas)
  Turinys - dokumento pastaba
  Pereiname į šio dokumento dvejybinių įrašų langą ir įvedame dvejybinius įrašus.
  Debetas - iš balansinių sąskaitų sąrašo parenkame balansinės sąskaitos numerį 240.
  Kreditas - iš balansinių sąskaitų sąrašo parenkame balansinės sąskaitos numerį 500.
  Suma - įrašome pradinio likučio sumą
  kitų šio lango įrašų nekeiskite.

  DĖMESIO - šio dokumento dvejybiniai įrašai nepateks į šio laikotarpio apyvartas.
  Kiti veiksmai dokumentų susiejimui, kaip aprašyti aukščiau.
  Analogiškai vykdome atsiskaitymus su kreditoriais.

  1.Įvedame pradinius likučius Balansinių sąskaitų sąrašo lange Pradiniai likučiai pagal kiekvieną Kreditorių iš sąrašo ORGANIZACIJOS.
  2.Įvedame pradinius likučius atitinkančius dokumentus Dokumentai / Kiti dokumentai. Likučiams pagal kiekvieną Kreditorių.
  3.Įvedame pirminius dokumentus.
  4.Įvedame apmokėjimo Kreditoriams dokumentus ir dvejybinių įrašų lange susiejame pirminius dokumentus.
  5.Sukaupiame konkrečių atsiskaitymų ataskaitą. Rezultatai / Konkretūs atsiskaitymai. Laukelyje Sąskaita iš balansinių sąskaitų sąrašo parenkame Kreditorių balansinės sąskaitos numerį 450 (178 biudžetinėse organizacijose). Peržiūrime ir spausdiname ataskaitas.


  Konkrečių atsiskaitymų ataskaitos

  Pagrindiniame meniu parinkite Rezultatai / Konkretūs atsiskaitymai. Atveriamas konkrečių atsiskaitymų ataskaitų kaupimo nustatymų langas.  Sąskaita - iš sąrašo parinkite konkrečių atsiskaitymų balansinės sąskaitos numerį.
  Grupavimas - iš sąrašo parinkite ataskaitos grupavimo variantą. Numatytosios grupavimo reikšmės:
  Atskaitingus - atsiskaitymų ataskaita grupuojama pagal Organizacijas.
  Mokėtinos sumos - ataskaita kaupiama pagal dienas, kada reikia mokėti sumas tiekėjams arba gauti įplaukas iš pirkėjų.
  Filtras - ataskaitos filtravimas. Nenurodžius, kaupiama išsami ataskaita. Numatytosios filtro reikšmės:
  Tik tvarkingi - atrenkami dokumentai, kurie susieti ir nėra likusių neapmokėtų sumų.
  Tin netvarkingi - atrenkami dokumentai, kurie nesusieti arba dalinai susieti.
  Atskaitingas - nenurodžius, kaupiama visų Organizacijų atsiskaitymų ataskaita. Parinkus, konkrečią organizaciją, bus kaupiama tik parinktos organizacijos atsiskaitymų ataskaita.
  - rasti Organizaciją pagal pavadinimą arba įmonės kodą.

  Laikotarpis- nustatyti ataskaitos kaupimo laikotarpį. Laikotarpis nustatomas spragtelėjus šį mygtuką kairiu pelės klavišu.
  Įvykdyti - pradėti kaupti ataskaitą, pagal nurodytas nuostatas.
  Sukaupus ataskaita atveriamas ataskaitų langas.
  Pažymėkite ataskaitą. Peržiūrai ir spausdinimui spragtelėkite F2 Peržiūra mygtuką.

  Ataskaitų kaupimas ir peržiūra

  Rezultatai / Konkretūs atsiskaitymai

  Ataskaitos dialogo laukelis
  Aprašymas
  Sąskaita
  Parenkamas konkrečių atsiskaitymų balansinės sąskaitos numeris
  Koresponduojančios sąskaitos - Nurodomas Kredito balansinių sąskaitų detalumo lygis. Pagal nutylėjimą 6 skaitmenys - detaliausia ataskaita. Atskaitingų filtras
  Galima parinkti vieną Debitorių iš sąrašo ORGANIZACIJOS. Nenurodžius jokio Debitoriaus, renkama visų Debitorių konkrečių atsiskaitymų ataskaita pagal dokumentus. Atsiskaitymai pagal datas - Pažymėkite, kad būtų skaičiuojami delspinigiai ir pradelstos dienos.
  Nustatomas ataskaitos laikotarpis. Spragtelėjus šį mygtuką galima nustatyti kitą ataskaitinį laikotarpį.
  Įvykdyti - spragtelėjus šį mygtuką, pradedama kaupti konkrečių atsiskaitymų ataskaita

  Atveriamas ataskaitų langas. Pažymėkite ataskaitą peržiūrai ir spragtelėkite mygtuką F2 Ataskaita.
  Geras rezultatas - peržiūrint ataskaitą, stulpeliuose Saldo pabaigoje Debetas ir Saldo pabaigoje Kreditas likutis būtų tik viename iš šių stulpelių. Jeigu dokumentai nesusieti jie rodomi ir Debete ir Kredite. Jeigu dar ne visus dokumentus susiejote, tai reikia padaryti piniginių lėšų dokumentuose ir sukaupti peržiūrėti konkrečių atsiskaitymų ataskaitą.
  SVARBU - prieš darant archyvą visi dokumentai pagal balansines sąskaitas nurodytas kaip konkrečių atsiskaitymų, turi būti susieti. Kitu atveju po archyvavimo atkeliami nesusieti pirminiai buhalteriniai dokumentai, kad vėliau juos būtų galima susieti.


  Gamybos nustatymai

  Sąrašai / Kainynai / Gamybos nustatymai

  Nustatomi parametrai kaip turi būti būti vedami ir apdorojami gamybos duomenys.


  1. Gamybos normavimo lygis
  Gaminį galima normuoti pilnai iki žaliavos arba per 1 laipsnį iki pusgaminių arba žaliavos. Jeigu normuojama pilnai iki žaliavos, yra galimybė skaidyti pagal pirmo lygio pusgaminius. Pažymėjus "Skaidyti pagal pusgaminius", galėsite atskirai gauti ne tik gaminių, bet ir pusgaminių savikainas.
  2. Normuojant skaidyti pagal pusgaminius
  Ar normuoti iki žaliavų, ar iki pusgaminių.
  3. Išnormuotų surašymas
  Kaip surašyti išnormuotas žaliavas.
  4. Žaliavos parinkimas
  Rankiniu būdu normuotam žaliavos kiekiui parenkant iš realių likučių, parinkti galima atskirai kiekvienam gaminiui arba apjungus visų gaminių. Parenkant apjungus mažiau operacijų, bet tai gali būti problematiška kai yra nepakankami realūs kiekiai. Renkant atskirai kiekvieno gaminio kiekvienai išnormuotai žaliavai, parinkimas gaunamas labai detalus, bet varginantis.
  5. Savikainos rinkimas surašymui
  6. Savikainos surašymo metodas
  Jei nustatyta surašyti apjungus, įrašo apjungtą visų gaminių vienos išnormuotos žaliavos parinktą kiekį, o jei surašyti atskirai, tai surašo parinktas žaliavas kiekvienam gaminiui atskirai.
  7. produkcijos antkainis
  8. Gaminio sudėtį klasifikatoriuje
  rodyti /nerodyti
  9. Gaminio resursus klasifikatoriuje rodyti
  rodyti /nerodyti
  10. žaliavas rinkti
  11. Dokumentą su sudėtimi

  Trūkumo paskirstymas
  2 Jei nurodomas parinkimo būdas kai galimas trūkumas ir nurodoma, kad reikia surašyti atskirai kiekvienam gaminiui, trūkumą galima paskirstyti proporcingai visiems, kuriems užtenka arba kuriems pilnai užtenka.

  Pvz. Jei likutis (galimas nurašyti kiekis) yra 20.00, o išnormuota 37, tai proporcingam dalinimui K = 20 / 37 = 0.5405405405

  Reikia paskirstytiPaskirstoma
  Proporcingai Kuriems užtenka Kuriems pilnai užtenka
  10.000 5.40510.00010.000
  15.000 8.10810.000
  5.000 2.703 5.000
  7.000 3.784
  37.00020.00020.00015.000

  Skirstant proporcingai arba Kuriems užtenka metodais, jeigu skirstomo kiekio nėra per daug, jis visada bus paskirstytas visas, o skirstant Kuriems pilnai užtenka metodu, gali likti nepaskirstytas likutis.

  Parinkimas ir surašymas galimas tokiais būdais

  RašomaRenkama
  atskirai kartu
  atskirai su gaminio Nr.Pagal paskirstymo sąlygas su gaminio Nr
  kartu X be gaminio Nr


  Resursų nustatymai

  Sąrašai / Kainynai / Resursų nustatymai

  Įvedamas gamybos resursų sąrašas ir nustatomi jų parametrai.


  Gaminio resursas apibrėžia kokia dalis gamyboje patirtų sąnaudų turi būti priskiriama konkrečiam gaminiui.
  Resursas yra santykinis dydis, gali būti matuojamas bet kokiais vienetais. Svarbus yra visų gaminių bendras konkretaus resurso kiekis.
  Dalinama sąnaudų suma paskirstoma resurso vienetui ir gaminiui priskiriama atitinkama dalis.
  Taigi resurso kiekio padidinimas viename gaminyje reiškia kad kitiems gaminiams tenkanti dalijamos sumos dalis bus sumažinta.  Gamybos normavimo

  Visų normuotų gaminių ir parinktų jiems nurašomų žaliavų kiekiai ir sumos gaunami ataskaitoje. Gamybos ataskaita
  Sąvokos ir reikalavimai

  Naudojama sąvoka Apskaitoje turi būti Aprašymas
  Žaliavų tiekėjasOrganizacijaSvarbi žaliavų gavimo data, atsiskaitymai už žaliavas neturi įtakoti gamybos proceso.
  Gaminių pirkėjasOrganizacijaĮmonės ar asmenys, kuriems išrašomos sąskaitos, taikomi apmokėjimo atidėjimai arba apmokantys iš karto per kasos aparatą.
  Žaliavų sandėlisPadalinys Gaunamos žaliavos, skaičiuojami likučiai
  Gaminių sandėlisPadalinys Atskiras, bendras su žaliavų sandėliu. Gali būti ir toks nenaudojamas, perduodant pirkėjui tiesiai iš gamybos vietos.
  Gamybos vieta Objektas Iš jo pajamuojama pagaminta produkcija, į jį nurašomos žaliavos
  Pusgaminis Mat. vertybėGaminys, kuris gali dalyvauti tolimesnėje gamyboje. Gamybos procese iš jo gali būti pagaminamas kiti pusgaminiai. Nėra apribojimo esant reikalui jį parduoti.

  Normavimo gamybai principai

  1 Etapas
  Pažymėtų arba visų išrinktame periode dokumentų surinkimas
  dokumentas D1 dokumentas D2 dokumentas D3
  gaminys G1 3 Vntgaminys G2 2 Vntgaminys G1 3 Vnt
  gaminys G3 3 kg gaminys G4 4 Vntgaminys G2 2 Vnt
  gaminys G4 5 Vnt
  2 Etapas
  Visų dokumentų gaminių apjungimas ir sumavimas
  gaminys G1gaminys G2gaminys G3gaminys G4
  6 Vnt 4 Vnt 3 kg 9 Vnt
  3 Etapas
  Kiekvieno gaminio bendram kiekiui pagaminti reikalingų žaliavų normavimas
  gaminys G1 gaminys G2 gaminys G3 gaminys G4
  6 Vnt 4 Vnt 3 kg 9 Vnt
  Žaliava Z1 6kgŽaliava Z2 8VntŽaliava Z1 2kg Žaliava Z4 6kg
  Žaliava Z3 2VntŽaliava Z3 4vnt
  Žaliava Z4 1kg
  4 Etapas
  Visų išnormuotų žaliavų apjungiame ir sumavimas
  Žaliava Z1Žaliava Z2Žaliava Z3Žaliava Z4
  8kg 8Vnt 6Vnt 7kg
  5 Etapas
  Žaliavos parinkimas nurašymui pagal esančius likučius automatiniu arba rankiniu būdu. Realiai gali būti nurašomos tikslios, arba panašios žaliavos, tikslūs ar pagal likučius arba kitokie jų kiekiai.
  Žaliava Z1 8kg Žaliava Z2 8VntŽaliava Z3 6Vnt Žaliava Z4 7kg
  Žaliava Z11 6kgŽaliava Z2 7VntŽaliava Z31 3VntŽaliava Z4 6kg
  Žaliava Z12 2kg Žaliava Z35 4VntŽaliava Z12 1kg
  6 Etapas
  Parinktos žaliavos nurašymo dokumento formavimas. Kiekviena nurašoma žaliava gali būti įrašoma bendru kiekiu, arba kiekis gali būti skaidomas į keletą atskirų atitinkamai pagal gaminius, iš kurių buvo normuota. Tokiu atveju gaunama tiksli kiekvienam gaminiui pagaminti reikalingų žaliavų savikaina.
  7 Etapas
  Žaliavos išnormuotų ir nurašytų kiekių palyginimo ataskaitos


  Savikainos surašymas

  Atlikus gaminių gamybos normavimą ir pagal tai parinkus nurašomas žaliavas, pastarųjų savikainą galima paskirstyti ir surašyti pagamintiems gaminiams. Savikainos surašymas galimas tik kai tai leista nustatymuose bei kai nurašomos žaliavos priskiriamos atskiriems gaminiams. Savikaina gali būti surašoma 2 skirtingais būdais. Tai yra imant duomenis iš gamybos normavimo failo arba iš dokumentų (visų ar konkretaus objekto principinio skirtumo nėra)

  Renkant pagal gamybos failo duomenis. Greitesnis būdas, bet galimi neatitikimai.
  Iš gamybos failo surenkamas normuotų dokumentų sąrašas, dokumentai patikrinami ar neužrakinti bei ar tikrai šiuo dokumentu yra normuoti.
  Taip pat iš gamybos failo surenkamas gaminių sąrašas, kuris palyginamas su realiai dokumentuose esančiais kiekiais.
  Iš normavimo dokumento sudėties surenkamos nurašomos žaliavos, tikrinama jų nurašymo paskirtis pagal gaminių sąrašą. Savikaina priskiriama gaminiams ir paskirstoma atskiriems dokumentams proporcingai gaminių kiekiams.

  Renkant pagal dokumentuose esančias nuorodas. Neatitikimai retesni, bet lėtesnis.
  Iš visų ar konkretaus objekto dokumentų ( priklausomai nuo nustatymų ) išrenkami tie kurie yra normuoti šiuo dokumentu. Išrinkti dokumentai patikrinami ar neužrakinti.
  Surenkami šiuose dokumentuose esantys gaminių kiekiai.
  Iš normavimo dokumento sudėties surenkamos nurašomos žaliavos, tikrinama jų nurašymo paskirtis pagal gaminių sąrašą. Savikaina priskiriama gaminiams ir paskirstoma atskiriems dokumentams proporcingai gaminių kiekiams.

  Jei tikrinant randamas bet koks neatitikimas, savikainos surašymas nutraukiamas.


  Kiekių parinkimas remiantis procentine koncentracija

  Klasifikatoriuje prie išnormuotų bei parenkamų žaliavų stulpelyje Koncentracija surašius skaičius, atitinkančius jų procentinę koncentraciją, galima automatiškai parinkti jų kiekį taip, kad būtų parinktas toks pat grynos (100%) medžiagos kiekis

  Tuo atveju jei parenkama žaliava ( arba kita tapačios koncentracijos ) sandėlyje yra, tai jos ir priskiriama tas pats kiekis.
  Jei realiai likučiuose yra kitokios koncentracijos žaliava(os), vykdomas kiekių perskaičiavimas verčiant į 100% koncentracijos medžiagų kiekius.

  Pavyzdžiui.
  Yra išnormuota 10 litrų 80% žaliavos.
  Jei likučiuose realiai yra skirtingų koncentracijų žaliavų kiekiai: 5 litrai 70% ir 9 litrai 60% koncentracijos žaliavos.
  Perskaičiuojama verčiant į 100% koncentraciją. Išnormuota 10*80/100=8 litrai. Parenkamamo 70% koncentracijos kiekio 5*70/100=3.5 nepakanka. Trūkumas 4.5 litro paverčiamas į kitos (60%) renkamos koncentracijos kiekį 4.5*100/60=7.5 litro. Taigi realios koncentracijos iš viso parenkama 5+7.5=12.5 litrų.

  Perskaičiavimas remiasi normuotos ir jai parenkamų medžiagų koncentracijomis. Jei normuotos medžiagos koncentracija nenurodyta, jos parinkime perskaičiavimo mechanizmas neįjungiamas. Jei normuotos medžiagos koncentracija nurodyta, o nenurodyta vienos iš parenkamų, pastarosios koncentracija laikoma tapačia normuotos medžiagos koncentracijai.

  Šis mechanizmas veikia tik automatiškai parenkant. Rankiojant rankiniu būdu, teks prisiminti kalkuliatorių ir įvertinti patiems.

  Gamybos 4-oje ataskaitoje papildomai yra 4 grafos, išverčiančios visus kiekius 100% koncentracijomis.


  Tirpiklių kiekių perskaičiavimas

  Kai parenkamų žaliavų koncentracija neatitinka išnormuotoms ir jų kiekis normavimo metu yra perskaičiuojamas, bendrą gaminiui nurašomų žaliavų kiekį reikia kompensuoti mažinant arba didinant tirpiklių ar užpildų kiekį.

  Sukaupus 4 gamybos ataskaitą matome kad nurašant žaliavas, kurių koncentracija kitokia nei nurodyta normose, 100% normos ir 100% parinkti kiekiai gaunasi lygūs, skirtumo nėra. Bet tada gaminio natūrinis normos kiekis ir parinktas kiekis gaunasi skirtingi. Šio skirtumo dydžiu reikia pakeisti vandens ar kitos sudedamosios žaliavos kiekį kad sutaptų gaminio natūrinis normos ir parinktas kiekiai.
  Vandens kiekio perskaičiavimo užduotis pateikiama pavyzdyje. Užduotis įdedama lentelėje Išnormuotos žaliavos (galima ir kitur).


  Gaminio resursai

  Gaminio resursų paskirtis yra tiksliau nustatyti gaminių savikainą.

  Kadangi duomenys apie įmonėje patirtas sąnaudas gaunama skirtingais momentais ir nebūtinai per ataskaitinį mėnesį, pavyzdžiui:
  - apie sunaudotas žaliavos gali būti gaunama kas dieną, savaitę ar mėnesio paskutinę dieną.
  - apie papildomai sunaudotas žaliavos gali būti gaunama po inventorizacijos.
  - atlyginimų - sekančio mėnesio pirmosiomis dienomis.
  - kai kurie kiti duomenys (nuoma, komunalinės) per sekančio mėnesio pirmą pusę.

  Daugelis patirtų sąnaudų gali būti bendros įmonei ar jos padaliniui ir gali būti apibrėžiamos tik sumomis.
  Norint šias sumas paskirstyti kiekvienam gaminiui, reikia nustatyti kriterijų pagal kurį daromas skirstymas.
  Vienas iš jų - gaminio žaliavų savikaina. Tačiau toks paskirstymas dažniausia neatitinka tikros padėties ar duoda labai dideles paklaidas.

  Gaminio resursas apibrėžia kokia dalis gamyboje patirtų sąnaudų turi būti priskiriama konkrečiam gaminiui.
  Resursas yra santykinis dydis, gali būti matuojamas bet kokiais vienetais. Svarbus yra visų gaminių bendras konkretaus resurso kiekis.
  Dalinama sąnaudų suma paskirstoma resurso vienetui ir gaminiui priskiriama atitinkama dalis.
  Taigi resurso kiekio padidinimas viename gaminyje reiškia kad kitiems gaminiams tenkanti dalijamos sumos dalis bus sumažinta.

  Gaminių savikainos apskaita, naudojant resursus. Paruošimas ir diegimas.

  1. Resursų klasifikacija. Būtinas dviejų priešingų požiūrių suderinimas:

  a. Gaminiui naudojamų resursų sąrašas.

  b. Įmonėje patirtų sąnaudų klasifikavimas sintetinių sąskaitų požiūriu.

  Turi būti sudaryta lentelė artimesnė gaminiui. Keletas patiriamų sąnaudų rūšių gali būti skirstomi gaminiams remiantis tuo pačiu gaminio resursų parametru.
  Sumažinsim tarpinės informacijos kiekį, be to lengviau padaryti papildomą dvejybinį įrašą nei gaminiams surašyti daugybę analogiškų resursų.
  2. Sąnaudų sąskaitų, atskaitingų priderinimas prie sudarytos resursų lentelės. Numatomas sąnaudų sumų paskirstymas ar perskirstymas.
  3. Planinės savikainos lentelės sudarymas. Planine savikaina gaminiai pajamuojami ir apskaitomi. Taip pat planinė savikaina gali būti pritaikyta naujų gaminių kainos apskaičiavimui.
  4. Savikainos paskirstymo ataskaitos. Kadangi duomenys apie resursų sąnaudas atsiranda vėliau nei žaliavų savikainos informacija, ji nenaudojama normuojant gaminius. Faktinė savikaina gaunam tik ataskaitoje. Renkant ataskaitą turi būti įvesti sąnaudas aprašantys dokumentai bei atlikti paskirstymai ar perskirstymai.
  5. Faktinių ir planinių savikainų skirtumai materialinėse vertybėse neatsispindi. Tik padaromi dvejybiniai įrašai.
  6. Planinės savikainos koregavimas. Labai priklauso nuo įmonės ypatybių, sezoniškumo, resursų kainų kitimo. Gali būti nustatomas pastovus ar periodinis koregavimas.

  Iš eillės ataskaitų pavyzdžiai

  Resursų lentelėje sudaromas resursų sąrašas  Klasifikatoriuje sukuriami resursai, surašomos jų planinės kainos ir priskiriami gaminiams. Norint gauti žemiau pavaizduotą ataskaitą, planinės kainos turi būti surašomos ir žaliavoms.  Sąskaitų likučių ir apyvartos ataskaitoje per mėnesį patirtos sąnaudos sąskaitose, kurios yra įtrauktos resursų sąrašą, bus paskirstomos pagamintiems gaminiams. Sintetinės suvestinės ataskaita.  Visų normuotų gaminių ir parinktų jiems nurašomų žaliavų kiekiai ir sumos gaunami ataskaitoje. Gamybos ataskaita  Galutinis patirtų sąnaudų paskirstymas gaminiams atsispindi ataskaitoje. Gamybos ataskaita
  Sąrašų pateikimas.

  Programiškai nusiųsti įvairius sąrašus į kitą DB Apskaitos darbo vietą kai nėra galimybės dirbti kompiuterių tinkle. Sąrašų pateikimas nebūtinai daromas kiekvieną kartą pateikiant duomenis. Jis būtinas tik kuriam nors iš sąrašų pasikeitus. Pavyzdžiui, įvedus naujas organizacijas ar naujas prekes.
  Visa pateikiamų sąrašų informacija gali būti įrašoma į bet kokią informacijos laikmeną perdavimui į kitą darbo vietą .


  Dokumentų mainai tarp nutolusių darbo vietų


  Paskirtis - programiškai nusiųsti dokmentus į kitą DB Apskaitos darbo vietą, kai nėra galimybės dirbti kompiuterių tinkle.

  Siuntėjas - asmuo dirbantis programa, kuris nori persiųsti įvestus dokumentus į programą.
  Gavėjas - asmuo dirbantis programa, kuris nenori pakartotinai įvedinėti įvestų dokumentų. Jis nori savo darbo vietoje, greitai įkelti Siuntėjo įvestus dokumentus.

  Gavėjas pasitiki Siuntėju ir programa importuodama duomenis įkelia visus, bet prieš tai atlieka patikrą. Dokumentai neįkeliami jeigu įkeliamo dokumento numeris jau yra duomenų bazėje.


  Duomenų mainai - Eksportas

  Siunčiami nurodytų dokumentų tipai, o Gavėjas priima juos.
  Meniu Paslaugos / Duomenų mainai / Pateikimas  Atveriamas duomenų filtro pateikimui nustatymų langas

  - dokumentų pateikiamų dokumentų filtrą
  - išvalyti filtro nustatymus
  - nustatyti ataskaitinį laikotarpį dokumentų pateikimui
  - vykdyti duomenų pateikimą

  Pavyzdys , kuriame bus pateikiami visi Piniginių lėšų ir Ilgalaikio turto dokumentai.
  Spragtelėkite mygtuką Pridėti ir papildykite dokumentų eksporto filtrą.  Pavyzdys, kuriame bus pateikiami tik Kasos pajamų ir išlaidų dokumentai. Parinkimas ir rezultatas.


  Spragtelėkite mygtuką Įykdyti. Pagal nurodytas filtro sąlygas eksportuojami dokumentai. Eksportuotus dokumentus programa suspaudžiami į ZIP tipo rinkmeną ir turite nurodyti, kur išsaugosite ZIP tipo rinkmeną.

  SVARBU ! Eksportuojant duomenis apie mokėjimus organizacijoms (Kreditoriai, Debitoriai) būtina įvesti Organizacijos įmonės kodą. Šie Organizacijos kortelės duomenys nurodomi Sąrašai / Bendrai naudojami / Organizacijų sąrašas.


  Duomenų mainai - Importas

  Įkeliant dokumentus reikia nurodyti iš kurios ZIP rinkmenos norite įkelti dokumentus. Programa automatiškai juos "ištrauks" iš ZIP rinkmenos ir jeigu bus galima, tai bus įkelti duomenys ir pateiktas pranešimas apie atliktą įkėlimą.  Prekių sąrašas

  Sąrašai / Kainynai / Prekių sąrašas
  Pirkėjų sąrašas

  Sąrašai / Kainynai / Pirkėjų sąrašas
  Parametrai

  Sąrašai / Kainynai / Parametrai

  Nustatomi įvairūs parametrai kaip turi būti būti įvedami bei panaudojami kainyno duomenys.


  Kainynų kainos


  Kainynų ataskaitos

  Galima atsispausdinti ar išeksportuoti ataskaitas:

  Atostogų likučiai

  Įvedami atostogų kiekiai. Likučiai iš praeitų metų, priklausantis dienų skaičius šiems metams. Lentelės:

  Ankstesnių likučiai, ataskaitinių paskaičiuotas kiekis pagal atostogų rūšis, bei kiti koregavimo atvejai.

  Rūšis Kodas Aprašas
  Minimalios A 0 Kai yra 20 ar 25 darbo dienos (28 ar 35 kalendorinės).
  Pailgintos A 1 Kai yra 42 darbo dienos (58 kalendorinės).
  Papildomos A 2 Pridedamos už darbo stažą pagal nustatytas taisykles.
  Pratęstos A 3 Pridėtos dėl laiku neišmokėtų atostoginių išleidžiant atostogų.
  -KompensuotosA_4 Atleidžiant būtina išmokėti kompensaciją. *
  -Panaikintos A_5 Atleidžiant neatidirbta iki metų galo dalis. *
  -Kalend/darb A_6 Kalendorinių dienų perskaičiavimas į darbo dienas. *

  * Įrašų, kurių pavadinias prasideda minusu, kiekiai, į atostogų balansą imamas su minuso (priešingu nei įvesta) ženklu.

  Priėmus darbuotoją metų eigoje, yra galimybė apskaičiuoti priklausančių atostogų dienų kiekį.
  Skaičiuojama pagal dienų skaičių nuo įsidarbinimo iki metų galo proporcingai visam dienų skaičiui metuose.
  Atleidus darbuotoją metų eigoje, yra galimybė apskaičiuoti kompensuojamų bei panaikintinų dienų skaičius.
  Panaikinamos dienos skaičiuojamos, imant einamiesiems metams priklausančias visų rūšių atostogas, išskyrus pratęstas
  (jos įvedamos pagal faktinį, jau įvykusį dienų skaičių, kuris turi kompensuoti tabelyje užfiksuotas atostogų dienas).
  Apskaičiuojama šį bendrą dienų skaičių likusių nuo atleidimo datos iki metų pabaigos dienų skaičiaus proporcijai
  visam metų dienų skaičiui. Kompensuojamos dienos skaičiuojamos ankstesnių metų nepanaudotą likutį sudedant su šiems
  metams priklausančiu kiekiu, atimant apskaičiuotas panaikinamas dienas ir atimant faktiškai panaudotas atostogų dienas
  pagal tabelio duomenis. Panaudotų atostogų dienų skaičius nustatomas automatiškai pagal darbuotojui galiojusį apskaitos
  būdą ir ar tai darbo ar poilsio diena. Keičiant apskaitos būdą, detalių tabelių duomenų niekaip keisti nereikia.

  Galimi netikslumai naudojant tabelius apibendrintų darbo grafikų pagrindu. Juose nurodomas tik bendras atostogų kiekis
  ir negali būti įvertinamas atostogų apskaitos būdas, nes nėra aišku kurias dienas galima priskirti darbo dienoms, kurias poilsio.
  Todėl jei atostogos apskaitomos kalendorinėmis dienomis, reikia nurodyti kiek kalendorinių, o jei darbo - kiek yra darbo dienų.

  Rūšis KodasAnkstesnių likutisAtaskaitinių kiekis Ataskaitinių korekcija
  Minimalios A 0 Teigiama, neigiama Teigiama Teigiama
  Pailgintos A 1 Teigiama, neigiama Teigiama Teigiama
  Papildomos A 2 0 Teigiama 0
  Pratęstos A 3 0 0 Teigiama
  -KompensuotosA_4 0 0 Teigiama, neigiama
  -Panaikintos A_5 0 0 Teigiama
  -Kalend/darb A_6 0 0 Teigiama

  Likučiai už ankstesnius metus. Galimos tik minimalių bei prailgintų reikšmės. Jos neigiamos gali būti kai buvo suteikta daugiau nei priklauso.
  Ataskaitinių metų kiekiai. Gali būti tik teigiami.
  Ataskaitinių metų korekcija. Minimalių bei prailgintų reikšmės gali būti priimant darbuotoją, o papildomos naujam darbuotojui paprastai nepriklauso.
  Laiku neapmokėjus už atostogas, gali būti įvedamos pratęstos dienos. Atleidžiant darbuotoją, apskaičiuojamos kompensuotos bei panaikintos dienos.
  Kompensuotas kiekis gali būti neigiamas kai buvo panaudota daugiau nei priklauso.

  Darbinės užduotys.
  Surašyti nepanaudotus praėjusių metų likučius. Surenkami praeitų metų likučiai ir atimamas faktiškai atostogautas tabelyje užregistruotas laikas.
  Surašoma jei darbuotojas dirba sausio1 dieną.
  Surašyti šiems metams priklausančius kiekius. Darbuotojams, dirbantiems sausio 1 dieną, pagal įsakymuose nurodytus priklausančių atostogų kiekius
  įrašoma minimalių ar pailgintų atostogų kiekiai. Pagal įvestą papildomų dienų už stažą formulę, įrašomas papildomų dienų kiekis.1
  Tvarkyti apskaitos būdą darbuotojų pareigoms. Pradedant dirbti, būtina nurodyti kaip apskaitomos atostogos kai darbuotojas turi kelias pareigas.
  Pageidautina kad būtų suderinta su tabelių vedimo taisyklėmis (atskirai / bendrai pareigoms)
  Galimos problemos metų eigoje keičiantis tabelių vedimo tvarkai bendrai/atskirai pareigoms.


  Atostogų suteikimo grafikai

  Grafikų sudarymas pagal suplanuotus kiekius, kalendorius, stumdymas, vizuali peržiūra.
  Darbuotojas, Nuo kada, Kiek kalendorinių, Iki kada, Pareigoms, Atostogų rūšis.

  Grafikų sudarymas pagal suplanuotus kiekius, kalendorius, stumdymas, vizuali peržiūra.
  Pildant grafiką galima pasinaudoti kalendoriumi. Galima stumdyti atostogų pradžia po savaitę pirmyn - atgal.

  Galimos problemos.
  Atostogų planavime matomi duomenys visiems metams, nors darbuotojas buvo atleistas ir vėl priimtas.
  Atleidus darbuotoją, būtina pakeisti jo atostogų grafikus.


  Atostogų, komandiruočių įsakymai

  Įvedama:
  Atostogų suteikimas remiantis suplanuotais kiekiais ir grafikais. Atšaukimas iš atostogų. Komandiruočių įsakymai. Suderintų neatvykimų registravimas.

  Lentelės:
  Įsakymas (suteikimas, atšaukimas)
  Darbuotojai.
  Pareigos su nepanaudotais likučiais.
  Sudėtis (nuo, kiek, iki, atostogų rūšis).
  Parametrai komandiruotėms (šalis, užduotis)

  Atostogų įsakymai.
  Atostogų suteikimas, pratęsimas ir atšaukimas. Grafikai šiam veiksmui nėra privalomi.
  Atostogų įsakymui formuoti galima pasinaudoti sudarytais atostogų grafikais, tai yra paimti duomenis iš jų.
  Pagal įvestus duomenis galima užpildyti tabelį.

  Komandiruočių įsakymai.
  Pildomi toje pačioje lentelėje, pasirenkant įsakymo rūšį "Komandiruotės registravimas".
  Papildomi reikalingi parametrai "Šalis" ir "Užduotis". Suformavus įsakymo sudėtį, kai vykstama į kelias šalis,
  galima automatiškai užpildyti rišlų įsakymo tekstą iš šių visų eilučių duomenų.
  Pagal įvestus duomenis galima užpildyti tabelį. Skaičiuojant komandiruočių dienpinigius, galima įkelti
  komandiruočių šalis ir joms taikomas dienpinigių normas.

  Neatvykimų registravimas.
  Suderintų neatvykimų registravimas. Pildomi toje pačioje lentelėje, tik pasirenkant įsakymo rūšį "Neatvykimas suderintas".
  Pagal įvestus duomenis galima užpildyti tabelį.


  Atostogų panaudojimas

  Darbuotojams priklausančių atostogų, jų panaudojimo bei likučių ataskaita už metus ar jų dalį iki pasirinkto mėnesio.
  Taip pat papildomų dienų už stažą skaičiavimui reikalingi duomenys.

  Rezultatai / Personalo / Atostogų panaudojimas atveriamas atostogų ataskaitos nustatymų dialogas.


  Atostogų likučio balansas.
  Nepanaudotų atostogų likučiai pagal metus, priklausantys kiekiai einamiesiems metams, panaudojimas, likučiai metų pabaigai.
  Ataskaita sukaupiama pagal kiekvieno darbuotojo nustatymą pradiniuose likučiuose - bendrai ar atskirai visoms turimoms pareigoms.
  Kiekvienas darbo laikotarpis (nuo priėmimo iki atleidimo), jei jų buvo keletas per ataskaitos laikotarpį, atvaizduojamas atskira eilute.

  Priklausančių atostogų kiekis detalizuojamas atskirais stulpeliais.

  Atostogų panaudojimui priskiriamas ne tik faktiškai atostogautas laikas, bet ir priklausančias atostogas mažinantys atvejai.

  Faktiškai panaudotų atostogų kiekiai gaunami iš tabelių.
  Kai tabeliai vedami detaliai, vienos atostogos į apskaitą įtraukiamos (užskaitomos) neskaidant mėnesiais ar metais.
  Visas kiekis užskaitomas jų pradžios momentui. Prasidėjusios pvz. gruodžio 20 d. iki sausio vidurio, jei jos yra vientisos,
  visas dienų kiekis bus įskaitytas į gruodžio mėnesio metus. Tabelyje atostogose įsiterpę švenčių S bei ligos L žymėjimai atostogų
  vientisumo nenutraukia. Atostogos laikomos pabaigtomis jei yra kitoks žymėjimas nei A, S, L, taip pat jei nėra jokio žymėjimo (neužpildyta diena).
  Kai tabeliai vedami apibendrintai, panaudotų atostogų užskaitoma tiek, kiek nurodyta dienų ir kiek tokių įrašų patenka laikotarpiui.
  Šiuo atveju pagal apskaitos būdą (darbo ar kalendorinėmis) automatiškai neskaičiuojama, nes nėra galimybės į tai atsižvegti.

  Ataskaitos duomenys iš įsakymų.
  Kai atostogos apskaitomos bendrai, pareigų pavadinimas, padalinys bei stažo parametrai imami iš pirmųjų (ar kitų jei nėra galiojančių pirmųjų) pareigų įsakymo.
  Pareigų pavadinimas, padalinys bei stažo parametrai imami iš naujausio, patenkančio į ataskaitos laikotarpį, įsakymo.
  Papildomų dienų už stažą skaičiavimui reikalingi duomenys.
  Stažas apskaičiuojamas iš pareigų įsakyme nurodytos "Data pareigose nuo" reikšmės, o jei ji nenurodyta, tuomet pagal šio įsakymo datą.
  Jei yra nurodyta, prie jos pridedami kitose įmonėse uždirbtų stažo mėnesių bei stažo dienų kiekiai ir rodoma stulpelyje "Stažas nuo".
  Stulpelyje "Stažo kiekis" rodoma apskaičiuota reikšmė metų pradžios momentui.


  Straipsniai

  Sąrašai / Biudžetas / Straipsniai

  ID - straipsnio ID, suteikiamas automatiškai.
  Numeris - straipsnio numeris.
  Pavadinimas - straipsnio pavadinimas.


  Finansavimo šaltiniai

  Sąrašai / Biudžetas / Finansavimo šaltiniai

  Pavadinimas - finansavimo šaltinio pavadinimas.
  ID - šaltinio ID, suteikiamas automatiškai.
  Požymis - požymis.
  DU sąskaita - darbo užmokesčio sąskaitos numeris priskaitymams.
  Išmokamas DU - darbo užmokesčio sąskaitos numeris išmokėjimams.
  Sąnaudų sąskaita - sąnaudų balansinės sąskaitos numeris.
  Kont. sąskaita - finansavimo šaltinio sąskaitos numeris.

  Nėra meniu eilutės Finansavimo šaltiniai.
  Finansavimo šaltiniai tik vienas lygis, o reikia daugiau.


  Segmentai

  Užpildomas veiklos segmentų sąrašas

  Sąrašai / Biudžetas / Segmentai

  ID - segmento ID, suteikiamas automatiškai.
  Pavadinimas - segmento pavadinimas.


  Parametrai

  Nurodomi duomenų apsikeitimo su VBAMS sistema parametrai

  Sąrašai / Biudžetas / Parametrai

  ID - segmento ID, suteikiamas automatiškai.
  Pavadinimas - segmento pavadinimas.


  Biudžeto sąmatų vykdymo kontrolė

  Data 2010-07-27

  Sąskaitų sąrašo nustatymų papildymas
  Biudžeto straipsniai
  Finansavimo šaltiniai
  Sąmatų įvedimas
  Sąmatų vykdymo ataskaitos


  Sąskaitų sąrašo nustatymų papildymas

  Papildykite Sąskaitų sąrašo balansinių sąskaitų apribojimus. Jie nurodomi prie kiekvienos balansinės sąskaitos. Pažymėkite sąskaitą, pereikite į langą 'Analitinė' ir pasirinkite vieną iš galimų apribojimų.

  Sąrašai / Bendrai naudojami / Sąskaitų sąrašas

  KASINĖMS IŠLAIDOMS ( )

  SąskaitaPavadinimasLange Analitinė parinkite požymį
  2411101Pinigai Lietuvos banko (centrinio banko) sąskaitose euraisBiudž. kasinės išlaidos
  2421101Grynieji pinigai kasoje euraisBiudž. kasinės išlaidos
  2221007Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimusBiudž. kasinės išlaidos

  PATEIKTOS PARAIŠKOS ()

  SąskaitaPavadinimasLange Analitinė parinkite požymį
  4141001Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)Biudž. pateiktos paraišk.
  4141002Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (gautos)Biudž. pateiktos paraišk.
  4141003Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)Biudž. pateiktos paraišk.
  4142001Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)Biudž. pateiktos paraišk.

  GAUTI BIUDŽETO ASIGNAVIMAI ( )

  SąskaitaPavadinimasLange Analitinė parinkite požymį
  4241101Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)Biudž. gauti asignavimai
  4241201Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (gautinos)Biudž. gauti asignavimai
  4241301Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)Biudž. gauti asignavimai
  4242001Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)Biudž. gauti asignavimai

  Biudžeto vykdymo ataskaitai kaupiami balansinių sąskaitų Kreditai, kurioms nurodyti atitinkami apribojimai.  Sąmatos vykdymas. VSAFAS finansavimo aprašymas.

  Finansavimo sumų dvejybinių įrašų aprašymai

  Papildykite .
  Finansų ministerija, iždas
  Finansų ministerija (VBAMS)

  Įveskite Įvedame Sąrašai / Biudžetas / Finansavimo šaltiniai. (Finansavimas / Programa / Priemonė)
  Nurodykite (Kont.sąskaita) sąskaitas atsiskaitomosioms sąskaitoms.

  Paraiškos pateikimo įvedimas

  Paraiškos įvedimas Dokumentai / Piniginių lėšų / Organizacijos / Finansų ministerija (VBAMS) / Išlaidos

  Pavadinimas Aprašymas
  Dokumentas Paraiškos numeris
  Data Paraiškos pateikimo data
  Gavėjas Iš sąrašo organizacijos parinkite Finansų ministerija, iždas
  Dok. rūšis Iš sąrašo parenkama dokumento rūšis
  Dokum. suma Paraiškos suma, eurais
  Turinys, pavadinimasParaiškos turinys
  Finansavimas Nurodome finansavimo šaltinį
  Straipsnis Nurodome straipsnį

  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys. Automatiškai surašomi dvejybiniai įrašai.

  Dokumento rūšis ir dvejybiniai įrašai

  Dokumento rūšis - Paraiška FM apmokėjimui už ilgalaikį turtą. Mokės FM
  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  22210074141001SumaFinansų ministerija, iždasFinansavimas

  Dokumento rūšis - Paraiška FM apmokėjimui už atsargas. Mokės FM
  DebetasKreditasSumaGavėjasSiuntėjas
  22210074141003SumaFinansų ministerija, iždasFinansavimas (FinKodas)

  Dokumento rūšis - Paraiška FM apmokėjimui už kitas paslaugas. Mokės FM
  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  22210072282101Suma, EurFinansų ministerija, iždasFinansavimas
  42420024142001Suma, EurFinansavimasFinansavimas

  Dokumento rūšis - Paraiška FM atlyginimų mokėjimui. Mokės VSS
  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  22210044142001Suma, EurFinansų ministerija, iždasFinansavimas


  Lėšų gavimas į atsiskaitomąją sąskaitą pagal pateiktą paraišką

  Lėšų gavimas(gauta pagal paraišką) į atsiskaitomąją sąskaitą įvedimas Dokumentai / Piniginių lėšų / Pinigai / Bankai / Biudžeto lėšų atsiskaitomoji sąskaita / Pajamos

  Pavadinimas Aprašymas
  Dokumentas Įplaukų į Biudžeto lėšų atsiskaitomoją sąskaitą dokumento numeris
  Data Įplaukų data
  Siuntėjas Iš sąrašo organizacijos parinkite Finansų ministerija, iždas
  Dok. rūšis Iš sąrašo parenkama dokumento rūšis
  Dokum. suma Įplaukų suma, eurais
  Turinys, pavadinimasĮplaukų tikslas aprašymas
  Finansavimas Nurodome finansavimo šaltinį
  Straipsnis Nurodome straipsnį

  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys. Automatiškai surašomi dvejybiniai įrašai.

  Dokumento rūšis ir dvejybiniai įrašai

  Dokumento rūšis - Gauta pagal paraiška į a.s., ilgalaikiam turtui apmokėti

  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  24111012221004Suma, EurBiudžeto lėšų atsiskaitomoji sąskaitaFinansų ministerija, iždas
  41410014241101Suma, EurFinansavimasFinansavimas
  Gavėjo sąskaita

  Dokumento rūšis - Gauta pagal paraiška į a.s., atsargų įsigyjimui apmokėti
  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  24111012221004Suma, EurBiudžeto lėšų atsiskaitomoji sąskaitaFinansų ministerija, iždas
  41410034241301Suma, EurFinansavimasFinansavimas
  Gavėjo sąskaita

  Dokumento rūšis - Gauta pagal paraišką į a.s., kitoms paslaugoms apmokėti
  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  24111012221004Suma, EurBiudžeto lėšų atsiskaitomoji sąskaitaFinansų ministerija, iždas
  41420014242001Suma, EurFinansavimasFinansavimas
  Gavėjo sąskaita


  Finansų ministerijos apmokėjimai tiekėjams

  Finansų ministerijos apmokėjimai tiekėjams įvedame Dokumentai / Piniginių lėšų / Organizacijos / Finansų ministerija iždas / Išlaidos

  Pavadinimas Aprašymas
  Dokumentas Mokėjimo nurodymo numeris
  Data Mokėjimo nurodymo data
  Gavėjas Iš sąrašo organizacijos parinkite organizaciją, kuriai apmokėta
  Dok. rūšis Iš sąrašo parenkama dokumento rūšis
  Dokum. suma Apmokėjimo suma, eurais
  Turinys, pavadinimasApmokėjimo turinys
  Finansavimas Nurodome finansavimo šaltinį
  Straipsnis Nurodome straipsnį

  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys. Automatiškai surašomi dvejybiniai įrašai.

  Dokumento rūšis ir dvejybiniai įrašai

  Dokumento rūšis - FM apmoka tiekėjui pagal paraišką, ilgalaikis turtas
  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  69100012221007Suma, EurGavėjas (Organizacija)Finansų ministerija, iždas
  41410014241101Suma, EurFinansavimasFinansavimas

  Dokumento rūšis - FM apmoka tiekėjui pagal paraišką, atsargos
  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  69100012221007Suma, EurGavėjas (Organizacija)Finansų ministerija, iždas
  41410034241301Suma, EurFinansavimasFinansavimas

  Dokumento rūšis - FM apmoka tiekėjui pagal paraišką, kitos išlaidos
  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  69100012221007Suma, EurGavėjas (Organizacija)Finansų ministerija, iždas
  41420014242001Suma, EurFinansavimasFinansavimas


  Duomenų importas iš VBAMS

  Dokumentai importuojami Dokumentai / Piniginių lėšų / Organizacijos / Finansų ministerija iždas / Išlaidos

  1. Importuojami dokumentai. Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys - meniu ir parinkite užduotį - Importas iš Navision.
  2. Patikslinama (perrašoma) dokumento rūšis.
  3. Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys. Automatiškai surašomi dvejybiniai įrašai.

  Importo metu sukuriami tokie dvejybiniai įrašai - Pateikta paraiška + gautas finansavimas + apmokėta tiekėjui arba gautos įplaukos į biudžeto lėšų atsiskaitomąją sąskaitą.


  Ilgalaikio turto ir atsargų dvejybiniai įrašai

  Ilgalaikio turto įsigyjimo dvejybiniai įrašai

  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditoriusPastaba
  11XXXX16910001Suma, EurPersonalasTiekėjasNematerialaus IT įsigyjimas
  12XXXX16910001Suma, EurPersonalasTiekėjasMaterialaus IT įsigyjimas


  Ilgalaikio turto amortizacijos dvejybiniai įrašai
  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditoriusPastaba
  8703XX111XXXX4Suma, EurPersonalasPersonalasNematerialaus IT amortizacija
  42411027014001Suma, EurFinansavimasFinansavimasNematerialaus IT amortizacija
  8703XX212XXXX4Suma, EurPersonalasPersonalasMaterialaus IT amortizacija
  42411027014001Suma, EurFinansavimasFinansavimasMaterialaus IT amortizacija

  Atsargų įsigyjimo dvejybiniai įrašai
  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  201XXXX6910001Suma, EurPersonalas (Padaliniai)Tiekėjas

  Atsargų nurašymo dvejybiniai įrašai
  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditoriusPastaba
  8710XXX201XXXXSuma, EurObjektasPersonalasAtsargų nurašymas
  42413027014003Suma, EurFinansavimasFinansavimasFinansavimo įrašas


  Sąskaitos už komunalines paslaugas

  Sąskaitų už komunalines paslaugas dvejybiniai įrašai. Išlaidų atstatymas.

  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditoriusPastaba
  2262001870XXXXSuma, EurPirkėjasObjektasSąnaudų objektas
  70240014242002Suma, EurFinansavimasFinansavimasMažinamos finansavimo sumos
  42420046860004Suma, EurFinansavimasOrganizacijaGrąžintinos finansavimo sumos  Finansavimo šaltinių Didžioji knyga.

  Ataskaita pasirinktam finansavimo šaltiniui su nurodytais žemesniais lygiais. Skirta naudoti didelėms organizacijoms. Veikia tik su ADS serveriu. Kitaip nei paprasta Didžiosios knygos ataskaita, veikia nesurašant duomenų į Didžiosios knygos sumų lentelę. Taip padidinamas ataskaitos surinkimo greitis, tačiau surašymas vistiek turi būti atliktas kai sutikrinamos visos ataskaitos. Ataskaitoje iš duomenų surenkami likučiai nurodyto laikotarpio pradžiai, apyvarta bei likčiai pabaigai.

  Atskaitinų asmenų apskaitos dvejybinių įrašų aprašymai

  Pinigų išmokėjimas ūkio išlaidoms (avansinė)

  Pinigų išmokėjimo įvedimas Dokumentai / Piniginių lėšų / Kasos / Kasa eurais (biudžetinė) / Išlaidos

  Dokumentas Kasos Išlaidų Orderio (KIO) numeris
  Data KIO data
  Gavėjas Iš sąrašo Personalas parinkite Atskaitingą asmenį, kuriam išmokami pinigai
  Dok. rūšis Iš sąrašo parenkama dokumento rūšis
  Dokum. suma Išmokama suma, eurais
  Turinys, pavadinimas Dokumento turinys
  Finansavimas Nurodome finansavimo šaltinį
  Straipsnis Nurodome straipsnį

  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys. Automatiškai surašomi dvejybiniai įrašai.

  Dokumento rūšis ir dvejybiniai įrašai

  Dokumento rūšis - Išmokėjimas asmeniui, ūkio išlaidoms

  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  22920012421101SumaPersonalas / Asmuo Pinigai / Kasos / Kasa eurais


  Atsargų, ūkinio inventoriaus įsigyjimas ir atskaitingas asmuo apmoka iš gautų avansinių lėšų


  Atsargų, ūkinio inventoriaus įsigyjimas Dokumentai / Mat. vertybių / Personalas-Asmuo / Pajamos

  Dokumentas PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris
  Data PVM sąskaitos faktūros data
  Siuntėjas Iš sąrašo Organizacijos Tiekėją, iš kurios įsigyjamos vertybės
  Dok. rūšis Iš sąrašo parenkama dokumento rūšis
  Dokum. suma nepildome
  Turinys, pavadinimas Dokumento turinys
  Finansavimas Nurodome finansavimo šaltinį
  Straipsnis Nurodome straipsnį
  PaskirtisIš sąrašo Personalas parinkite asmenį, kuris apmokėjo už vertybes tiekėjui

  Sudėties lange surašome pajamuojamas vertybes Kodas, Kiekis, Savikaina

  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys. Automatiškai surašomi dvejybiniai įrašai.

  Dokumento rūšis ir dvejybiniai įrašai

  Dokumento rūšis - Atsargų įsigyjimas, apmoka atskaitingas

  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  20100012292001SumaPersonalas, kuriam pajamuojamos vertybėsPersonalas, kuris apmokėjo už vertybes tiekėjui
  Galimos ir kitos Debeto sąskaitos 2020001 ar pan.


  Atsargų, ūkinio inventoriaus įsigyjimas ir atskaitingas asmuo apmoka iš savo lėšų

  Atsargų, ūkinio inventoriaus įsigyjimas Dokumentai / Mat. vertybių / Personalas-Asmuo / Pajamos
  Dokumentas PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris
  Data PVM sąskaitos faktūros data
  Siuntėjas Iš sąrašo Organizacijos Tiekėją, iš kurios įsigyjamos vertybės
  Dok. rūšis Iš sąrašo parenkama dokumento rūšis
  Dokum. suma nepildome
  Turinys, pavadinimas Dokumento turinys
  Finansavimas Nurodome finansavimo šaltinį
  Straipsnis Nurodome straipsnį
  PaskirtisIš sąrašo Personalas parinkite asmenį, kuris apmokėjo už vertybes tiekėjui
  Sudėties lange surašome pajamuojamas vertybes Kodas, Kiekis, Savikaina

  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys. Automatiškai surašomi dvejybiniai įrašai.

  Dokumento rūšis ir dvejybiniai įrašai

  Dokumento rūšis - Atsargų įsigyjimas, apmoka atskaitingas iš savo lėšų

  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  20100016926001SumaPersonalas, kuriam pajamuojamos vertybėsPersonalas, kuris apmokėjo už vertybes tiekėjui
  Galimos ir kitos Debeto sąskaitos 2020001 ar pan.


  Atskaitingas asmuo apmoka už paslaugas iš gautų avansinių lėšų

  Atskaitingo asmens išlaidos įvedamos Dokumentai / Piniginių lėšų / Personalas-Asmuo / Išlaidos
  Dokumentas PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris
  Data PVM sąskaitos faktūros data
  Gavėjas Iš sąrašo Objektai / Pagrindinės veiklos sąnaudos parenkame konkretų objektą
  Dok. rūšis Iš sąrašo parenkama dokumento rūšis
  Dokum. suma PVM sąskaitos faktūros suma eurais
  Turinys, pavadinimas Dokumento turinys
  Finansavimas Nurodome finansavimo šaltinį
  Straipsnis Nurodome straipsnį

  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys. Automatiškai surašomi dvejybiniai įrašai.

  Dokumento rūšis ir dvejybiniai įrašai

  Dokumento rūšis - Paslaugų apmokėjimas, apmoka atskaitingas

  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  87110012292001SumaObjektas, kuriam nurodome sąnaudasPersonalas, kuris apmokėjo už paslaugas
  42420027024001SumaFinansavimasFinansavimas
  Galimos ir kitos Debeto sąskaitos 87XXXX ar pan.


  Atskaitingas asmuo apmoka už paslaugas iš savo lėšų

  Atskaitingo asmens išlaidos įvedamos Dokumentai / Piniginių lėšų / Personalas-Asmuo / Išlaidos

  Dokumentas PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris
  Data PVM sąskaitos faktūros data
  Gavėjas Iš sąrašo Objektai / Pagrindinės veiklos sąnaudos parenkame konkretų objektą
  Dok. rūšis Iš sąrašo parenkama dokumento rūšis
  Dokum. suma PVM sąskaitos faktūros suma eurais
  Turinys, pavadinimas Dokumento turinys
  Finansavimas Nurodome finansavimo šaltinį
  Straipsnis Nurodome straipsnį

  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys. Automatiškai surašomi dvejybiniai įrašai.

  Dokumento rūšis ir dvejybiniai įrašai

  Dokumento rūšis - Paslaugų apmokėjimas, apmoka atskaitingas iš savo lėšų

  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  87110016926001SumaObjektas, kuriam nurodome sąnaudasPersonalas, kuris apmokėjo už paslaugas
  42420027024001SumaFinansavimasFinansavimas
  Galimos ir kitos Debeto sąskaitos 87XXXX ar pan.


  Nepanaudoto avanso grąžinimas į kasą

  Pinigų grąžinimo įvedimas Dokumentai / Piniginių lėšų / Kasos / Kasa eurais (biudžetinė) / Pajamos

  Dokumentas Kasos Pajamų Orderio (KPO) numeris
  Data KPO data
  Siuntėjas Iš sąrašo Personalas parinkite Atskaitingą asmenį, kuris grąžina nepanaudotą avansą
  Dok. rūšis Iš sąrašo parenkama dokumento rūšis
  Dokum. suma Grąžinama, eurais
  Turinys, pavadinimas Dokumento turinys
  Finansavimas Nurodome finansavimo šaltinį
  Straipsnis Nurodome straipsnį

  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys. Automatiškai surašomi dvejybiniai įrašai.

  Dokumento rūšis ir dvejybiniai įrašai

  Dokumento rūšis - Nepanaudoto avanso grąžinimas į kasą (banką)

  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  24211012292001SumaPersonalas / Asmuo Pinigai / Kasos / Kas eurais


  Išmokėjimai atskaitingam asmeniui už savo lėšomis apmokėtas sąnaudas


  Pinigų grąžinimo įvedimas Dokumentai / Piniginių lėšų / Kasos / Kasa eurais (biudžetinė) / Išlaidos

  Dokumentas Kasos Išlaidų Orderio (KIO) numeris
  Data KIO data
  Gavėjas Iš sąrašo Personalas parinkite Atskaitingą asmenį, kuriam išmokame lėšas
  Dok. rūšis Iš sąrašo parenkama dokumento rūšis
  Dokum. suma Grąžinama, eurais
  Turinys, pavadinimas Dokumento turinys
  Finansavimas Nurodome finansavimo šaltinį
  Straipsnis Nurodome straipsnį

  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys. Automatiškai surašomi dvejybiniai įrašai.

  Dokumento rūšis ir dvejybiniai įrašai

  Dokumento rūšis - Atskaitingam asmeniui grąžinamos lėšos

  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  69260012421001SumaPersonalas / Asmuo Pinigai / Kasos / Kas eurais


  Atskaitinų asmenų komandiruočių apskaitos dvejybiniai įrašai  Pinigų išmokėjimas komandiruotėms (avansas)

  Pinigų išmokėjimo įvedimas Dokumentai / Piniginių lėšų / Kasos / Kasa eurais (biudžetinė) / Išlaidos

  PavadinimasAprašymas
  DokumentasKasos Išlaidų Orderio (KIO) numeris
  DataKIO data
  GavėjasIš sąrašo Personalas parinkite Atskaitingą asmenį, kuriam išmokami pinigai
  Dok. rūšisIš sąrašo parenkama dokumento rūšis
  Dokum. sumaIšmokama suma, eurais
  Turinys, pavadinimasDokumento turinys
  FinansavimasNurodome finansavimo šaltinį
  StraipsnisNurodome straipsnį

  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys. Automatiškai surašomi dvejybiniai įrašai.

  Dokumento rūšis ir dvejybiniai įrašai

  Dokumento rūšis - Išmokėjimas asmeniui, ūkio išlaidoms
  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  22920012421101SumaPersonalas / Asmuo Pinigai / Kasos / Kasa eurais


  Atsiskaitymai už komandiruotę

  Atsiskaitymai už komandiruotę Dokumentai / Piniginių lėšų / Personalas-Asmuo / Išlaidos

  PavadinimasAprašymas
  DokumentasAvanso apyskaitos numeris
  DataAvanso apyskaitos data
  SiuntėjasIš sąrašo Objektai parinkite Pagrindinės veiklos sąnaudos Komandiruotės
  Dok. rūšisIš sąrašo parenkama dokumento rūšis
  Dokum. sumaĮrašome sąnaudų sumą
  Turinys, pavadinimasDokumento turinys
  FinansavimasNurodome finansavimo šaltinį
  StraipsnisNurodome straipsnį

  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys. Automatiškai surašomi dvejybiniai įrašai.

  Dokumento rūšis ir dvejybiniai įrašai

  Dokumento rūšis - Atskaitingo asmens sąnaudos su avansu
  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  87050012292001SumaObjektas / Pagrindinės veiklos sąnaudos / Komandiruotės Personalas / Asmuo, kuris atsiskaito už komandiruotę
  42420027024001SumaFinansavimas / Finansavimo šaltinis Finansavimas / Finansavimo šaltinis


  Atsiskaitymas už komandiruotę, kai atskaitingas asmuo patyrė sąnaudas ir apmokėjo iš savo lėšų

  Atsiskaitymai už komandiruotę Dokumentai / Piniginių lėšų / Personalas-Asmuo / Išlaidos

  PavadinimasAprašymas
  DokumentasAvanso apyskaitos numeris
  DataAvanso apyskaitos data
  SiuntėjasIš sąrašo Objektai parinkite Pagrindinės veiklos sąnaudos Komandiruotės
  Dok. rūšisIš sąrašo parenkama dokumento rūšis
  Dokum. sumaĮrašome sąnaudų sumą
  Turinys, pavadinimasDokumento turinys
  FinansavimasNurodome finansavimo šaltinį
  StraipsnisNurodome straipsnį

  Spragtelėkite mygtuką F4 Darbinės užduotys. Automatiškai surašomi dvejybiniai įrašai.

  Dokumento rūšis ir dvejybiniai įrašai

  Dokumento rūšis - Atskaitingo asmens sąnaudos be avanso
  DebetasKreditasSumaDebitoriusKreditorius
  87050016926001SumaObjektas / Pagrindinės veiklos sąnaudos / Komandiruotės Personalas - Asmuo, kuris atsiskaito už komandiruotę
  42420027024001SumaFinansavimas / Finansavimo šaltinis Finansavimas / Finansavimo šaltinis


  Finansavimo iš Valstybės biudžeto sumų sutikrinimas

  Gautinos finansavimo sumų, sąskaitos (414):

  SąskaitaPavadinimas
  4141001Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)
  4141002Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (gautinos)
  4141003Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)
  4142001Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)

  Šioje sąskaitose neturi būti jokio likučio, nebent yra pateiktų paraiškų, bet Finansų ministerija dar nesumokėjo, ar nepervedė lėšų į VSS atsiskaitomąją sąskaitą

  414 ir 424 sąskaitos

  414 sąskaitos subsąskaitų debetas turi būti lygus 424 sąskaitos subsąskaitų kreditui
  DebetasPavadinimasKreditas
  4141001Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)4241101
  4141002Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (gautinos)
  4141003Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)4241201
  4142001Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)4242001


  Ilgalaikio turto amortizacija ir finansavimas

  Debetas 8703001 ir sąskaitos 4241102 Kreditas turi būti lygūs

  DebetasPavadinimasKreditasPavadinimas
  8703001Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 4241102Finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto IT įsigyti (panaudotos)


  Atsargų ir ūkinio inventoriaus nurašymas ir finansavimas

  Debetas 8710001 sąskaitos ir 4241202 sąskaitos Kreditas turi būti lygus

  DebetasPavadinimasKreditasPavadinimas
  8710001Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos 4241202Finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos)


  7 ir 8 klasės sąskaitos

  7 kasės sąskaitų SALDO (KREDITAS-DEBETAS) turi būti lygus 8 klasės sąskaitų SALDO (DEBETAS-KREDITAS).


  Sąrašai / Kuro /

  Kurai klasifikatoriuje

  Programoje numatyta 3-jų rūšių kuro apskaita: benzinas, dyzelinas, dujos. Dialogo Kurai klasifikatoriuje lentelėje surišamos kuro rūšys su esančiomis vertybių eilutėmis. Joje matomi tik vienos (parinktos) Kuro rūšies įrašai. Pagal šiuos ryšius bus palyginamas materialinių vertybių apskaitoje nurašytas kuro kiekis su norma pagal automobilių nuvažiuotus kilometrus.

  Lentelės Klasifikatoriuje stulpeliai:

  • Numeris, Pavadinimas, Mato vnt - vertybė ;
  • Į litrus - nurodomas kiekio perskaičiavimo į litrus koeficientas. Jei klasifikatoriaus matavimo vienetas yra litrai, tai koeficientas turi būti 1, jei apskaitomas kitokiais matavimo vienetais (kg ar tonomis), įrašykite tinkamą.
  Sąrašai / Kuro /

  Automobiliai, įranga

  Dialoge vedamas įmonės automobilių ir įrangos sąrašas su jų naudojamo kuro rūšimis bei sunaudojimo normomis. Lentelėje Automobiliai veskite automobilį, o lentelėje Kuras automobiliui parinkite kurą tam automobiliui ir įveskite normą. Lentelėje Automobiliai galima vesti ir įrangą - automobiliams kuro norma nurodoma 100 km, o įrangai - darbo valandai.

  Lentelės Automobiliai stulpeliai:

  • a/m numeris;
  • Pavadinimas
  • Inventorinis numeris ilgalaikio turto apskaitoje informacijai ataskaitose;
  • Sutartis panaudos (lizingo) sutarties numeris informacijai ataskaitose;
  • Skaičiavimas gali būti 100 km arba val. Priklausomai nuo šio stulpelio reikšmės suvedama ir kuro norma litrais. Tuo pačiu tai yra požymis ar eilutė yra automobilis 100 km, ar įranga (val);
  • t/km koef pakrautiems krovininiams automobiliams;
  • Padalinys parenkamas iš padalinių sąrašo; Jis turi atitikti padalinį, į kurį nurašomas šio automobilio kuras materialinių vertybių išlaidose;
  • Vairuotojas įspausdinimui į kelionės lapą;
  • Naudojamas nepažymėtų eilučių neduosime duomenų pasirinkimuose (kad nesimaišytų parduoti ar nurašyti automobiliai).

  Lentelėje Kuras automobiliui nurodoma kuro rūšis ir sunaudojimo norma. Programoje numatyta, kad automobilis gali naudoti kelias kuro rūšis, pvz. benziną ir dujas, tada normas reikia nurodyti abiem kuro rūšims. Lentelėje matomi tik vieno (parinkto) Automobilio įrašai.

  Lentelės Kuras automobiliui stulpeliai:

  • Kuras
  • l kuro sunaudojimo norma litrais (100 km nuvažiavimui automobiliu ar įrangos valandos darbui)

  Sąrašai / Kuro /

  Maršrutai

  Dialoge vedami įmonės dažnai naudojami maršrutai. Jie bus panaudoti kelionės lapuose - ten bus galima nurodyti tik maršruto kodą, ir programa pati susiras atstumą bei miesto koeficientą.

  Lentelės Maršrutai stulpeliai:

  • Kodas
  • Pavadinimas
  • Adresas
  • km kilometražas
  • Google km šio atstumą grąžina Google kompanijos www servisas, jis yra sutikrinimui su Jūsų įvestais km
  • K.miesto tarp -15 %, jei maršrutas užmiestyje ir 10 %, jei mieste;
  • Data nuo
  • Data iki

  Papildžius maršrutų lentelę, reikia nurodyti kelionės pradžią, pabaigą, tarpinius taškus. Jie rašomi į teksto įvedimo lauką po maršrutų lentele. Redagavimą pradėkit F3 Redaguoti klavišu, pataisytą maršrutą saugokite F2 Įrašyti.

  F4 Google parodys Jums rekomenduojamą šio maršruto kelią žemėlapyje, tada F2 Įrašyti užpildys stulpelį Google km:

  F5 Ataskaita skirta suvestų maršrutų spausdinimui, ji skirta pvz. atspausdinti direktoriaus įsakymus, leidžiančius personalui važiuoti tam tikru maršrutu.

  F6 Kelionės parodo, kada marštutu buvo važiuota.

  Dokumentai / Kuro /

  Kelionės

  Dialoge registruojamos kelionės įmonės automobiliais. Jame numatyta galimybė filtruoti keliones pagal automobilius ir / arba mėnesį.

  Lentelės Kelionės stulpeliai:

  • Automobilis parenkamas iš sąrašo, suvesto ;
  • Data
  • Požymis nurodo eilutės savybes. Dažniausiai Jūs pasirinksite Kelionė - tada kelionė aprašoma stulpeliais Iš adresas ir Į adresas. Parinkus Kelionė x 2, programa traktuos kad važiuojate pirmyn ir atgal (pagal stulpelius Iš adresas ir Į adresas). Parinkus Maršrutas, programa leis pasirinkti kelionę Iš sąrašo, suvesto . Labai retai parinksite ir Spidomeras, tada įrašas reikš ne kelionę, o stulpelyje Spidomeras patikslinsite spidometro parodymus. Spidometro parodymai tikslinami automobilį įvedus į eksploataciją, po automobilio spidometro remonto, etc.;
  • Spidometras
  • Vairuotojas žmogus, vairavęs automobilį ir pasirašantis kelionės lape;
  • Atstumas tarp Iš adresas ir Į adresas arba Iš sąrašo;
  • Atstumas p. perskaičiuotas atstumas. Jis gaunamas iš Atstumas įvertinus K.miesto ir K.žiemos koeficientus, padvigubinamas, jei Požymis yra Kelionė x 2, krovininiams automobiliams įvertinamas ir vežtas Svoris(t) tonomis;
  • K.miesto važiuojant mieste leidžiama kuro sunaudojimą didinti iki 10 %, o važiuojant užmiestyje kuro sunaudojimas mažinamas -15 % (negiamas skaičius);
  • K.žiemos jei vidutinė paros temperatūra neigiama, kuro normą galima didinti 10 %, nepamirškita to sausio, vasario, gruodžio mėnesiais;
  • Iš adresas, Šalis kelionės pradžia;
  • Į adresas, Į šalį kelionės pabaiga;
  • Iš sąrašo parinktas maršrutas;
  • Svoris(t) vežtas svoris;

  Pasirinkus automobilį ir mėnesį F2 Info parodo kelionių tuo automobiliu statistiką - kiek nuvažiuota per darbo dienas, kiek per šventes, per kokias darbo dienas nevažiuota, kokiu maršrutu važiuota per dieną kelis kartus. Jeigu materialinių vertybių padalinio (atitinkančio automobilį) išlaidose programa randa kuro nurašymus, progama paskaičiuoja ir parodo ekonomiją arba pereikvojimą suvestoms kelionėms įveikti.

  F4 Skaityti sukurs kelionę ir įrašys į lentelę. Duomenis ji nuskaitys iš GPS įrenginio sukurto XML failo.

  F5 Ataskaita suformuos dokumentą Kelionės lapas spausdinimui.

  Dokumentai / Kuro /

  Įrangos naudojimas

  Dialogas Įrangos naudojimas analogiškas , tik paprastesnis. Lentelėje nebus kai kurių stulpelių, pvz. Svoris(t), K.miesto. Stulpelių aprašymą ir funcionalumą skaitykit dialoge .

  Pagalba ->

  Apie

  Tai dialogas kuriame rasite informaciją Apie vykdomą failą ir jo versiją.

  Galų gale spauskite Enter klavišą ( mygtuką).

  Ieška

  Ieška vyksta tame stulpelyje kur stovi kursorius paspaudus Ctrl+F, arba tame stulpelyje kuriame išrenkamas meniu punktas Ieškoti Ctrl+F.

  Stulpeliuose vaizduojamos datos, skaičiai ar tekstas. Priklausomai nuo duomenų stulpelyje tipo paieškoje galimi įvairūs nustatymai.

  Suvedus ieškomą reikšmę spauskite Enter klavišą ( mygtuką).

  Programa gali leisti pasirinkti tris ieškos strategijas: Žemyn, Aukštyn, Šokti tiesiai. Žemyn ir Aukštyn ieška atliekama tik einamoje lentelėje visų įrašų nuoseklaus peržiūrėjimo būdu kursoriaus einamos pozicijos atžvilgiu. Ieška Šokti tiesiai naudojama surikiuotoje lentelėje ir yra daug greitesnė. Ji daugiau naudotina didelėse lentelėse (virš 1000 įrašų).

  Maždaug nustatymas atsiranda ieškant stulpeliuose atvaizduojančiuose tekstą Žemyn arba Aukštyn. Šiaip ieškant frazės Kibir bus randami įrašai kurie taip prasideda, pvz.:
  kibiriukai
  Kibirynas
  KIBIR-TELE-VIBIR

  Nustačius Maždaug, bus randomos Kibir reikšmės ir teksto viduryje, pvz.
  Jonas bėgiojo Pakibirių kaime.

  Filtras, rikiavimas

  Lentelei galima uždėti filtrą ir / arba ją surikiuoti

  Kopijuot MS-EXCEL'in

  Kopijuoti į LibreOffice

  Laukite kol programa dirba


  Nustatymai -> Duomenų bazė -> Registras

  Duomenų bazių registras

  Dialoge galima tvarkyti nuorodas į Jūsų duomenų bazes diske. Jos gali būti tiek lokaliam diske, tiek ir kompiuterių tinkle.

  Meniu pagalba galite sukurti naujas duomenų bazių šakas ir nuorodas į duomenų bazes, naikinti nuorodas.


  Duomenų bazė ->

  Tvarkymas

  Spaudimas

  Duomenų failą galima turėti surikiuotą pagal kelis požymius. Rikiavimas saugomas atskiruose failuose (*.adi arba *.cdx). Tvarkymas ir yra tų failų sukūrimas naujai.

  Kad programa dirbtų greičiau, išmesti iš lentelių įrašai fiziškai nemetami iš bazės, jie tik padaromi nematomais. Duomenų bazės spaudimas yra tų išmestų irašų naikinimas. To pasekoje sumažėja duomenų bazės užimama vieta kompjuterio diske. Duomenų bazė -> Startuojant

  Meniu punktu Startuojant galite pasirinkti duomenų bazę, prie kurios startuodama jungsis programa.

  Registras

  Programa startuojant tikrina ir keičia kompiuterio registro reikšmes, būtinas korektiškam programos veikimui. Jos susijusios failų (duomenų bazių) skaitymu / rašymu vienu metu iš kelių kompiuterių. Keičiami arba kuriami nauji registro raktai dialoge parodomi. Jeigu vartotojas tiesiog uždarys dialogą, registras nebus keičiamas. Pasirinkus Tęsti ? registras keičiamas ir galite gauti pranešimą Pritrūko privilegijų, įrašyti nepavyko. Tada leiskite programą administratoriaus privilegijomis (Run as administrator).

  Registro šakaVardasReikšmė
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ServicesLanmanWorkstation\Parameters\BufFilesDenyWrite0
  BufNamedPipes 0
  DormantFileLimit 0
  UseLockReadUnlock 0
  UseOpportunisticLocking0
  UtilizeNtCaching 0
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ServicesLanmanWorkstation\Parameters\Linkage\UtilizeNtCaching 0
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ServicesLanManServer\Parameters\ AutoDisconnect 65535
  CachedOpenLimit 0
  EnableOpLockForceClose 1
  EnableOpLocks 0
  SharingViolationDelay 0
  SharingViolationRetries0

  Ataskaitos

  Ataskaitų langas atsidaro programoje sukaupus ataskaitą, kurią norėsite peržiūrėti ir / arba atsispausdinti. Susikaupus ataskaitai, ataskaitų lango turinyje atsiranda dar viena ataskaitų šaka su savo ataskaitos formomis. Ataskaitos šakos pavadinimas atspindi kurį langą užpildžius buvo sukauptos ataskaitos. Ataskaitos formos naudojamas tam, kad nereiktų kiekvieną sykį formuoti ataskaitų apipavidalinimo. Paveiksle paryškintos svarbesnės sritys, kurių pavadinimai bus naudojami tolimesniame pagalbos tekste.

  Ataskaitų formos turi kelių rūšių piktogramas , kurios turi savo prasmę. Geltonos spalvos piktogramos parodo, kad ataskaitos formos gali būti keičiamos, žalios spalvos - ataskaitos formos negali būti keičiamos. Piktogramos pastorintu rėmeliu parodo, kad šita forma atsidarys automatiškai kai bus sukaupta. Su sumos ženklu piktogramos parodo, kad ataskaita yra suminė.

  F2 Peržiūra įjungiama ataskaitos peržiūra. Jame galima formuoti naujas atakaitas arba jas keisti, peržiūrėt ataskaitą ir / arba ją spausdint. Lėtuose kompiuteriuose ataskaitos peržiūros gali tekti palaukti.

  F4 Uždaryti yra uždaroma pasirinkta ataskaitos šaka. Jei ataskaitų lango turinyje yra tik viena šaka, tai tuo pačiu bus uždarytas ir ataskaitų langas. Norint iš karto uždaryti ataskaitų langą spaudžiame Escape klavišą (arba mygtuką).

  F5 Diagrama yra iškviečiamas langas Diagrama.

  DEL Naikinti yra ištrinama ataskaitųos formos. Žalios spalvos ataskaitų formos negali būti ištrintos.

  F10 Parinktys yra parenkama ataskaitos forma, kurios paržiūra įsijungs susikaupus ataskaitas.

  Ataskaitų lango apačioje rašomos Jums suteiktos privilegijos pažymėtai ataskaitos formai: Galite keisti ataskaitos formą arba Negalite keisti ataskaitos formos. Priklausomai nuo to, Jūs galėsite keisti ataskaitą arba keisti ataskaitos pavadinimą.

  Ataskaitų formas galima kopijuoti į laikiną katalogą ir iš jo atstatyti. Tai atliekama ataskaitos lango sisteminiame meniu išsirinkus Kopijuoti ir Įklijuoti.

  Diagrama

  Lange Diagrama yra pateikiama sumuojamų stulpelių informacija grafikuose.

  Nustatymai:

  Pasirinkus visus nustatymus spaudžiame klavišą Enter (arba patvirtinantį mygtuką).

  Mygtukai:

  Diagrama kai pasirenkamas tipas - visi trys.

  Pranešimas

  Tai tik informacinis langas, paskaitykite užrašą ir jį įsisavinkite.

  Galų gale spauskite Escape arba Enter klavišą ( arba mygtuką).

  Dirbu ...

  Tai informacinis langas, rodantis kad programa dirba, o ne miega. Apytikslį atlikto ir likusio darbo kiekį programa rodo skirtingų spalvų eigos juostoje. Kai kuriais atvejais šį langą galite išjungti Escape klavišu ( mygtuku).

  Klausimas

  Turite galimybę pasirinkti vieną atsakymą iš 2-jų: Taip ar Ne. Visada įsiskaitykite į klausimą: sprendimą turite priimti Jūs. Turiu pastebėti, kad Escape klavišas ( mygtukas)reikš Ne pasirinkimą.

  Klaidos

  Klaidos langas atsidaro programoje įvykus klaidai ir/arba norint perspėti vartotoją.


  Klaidos lange būna dviejų spalvų piešiniai. Žalios spalvos piešinukas parodo, kad tai tik perspėjimas, raudonos spalvos piktograma - klaida.
  Visus pranešimus galima atsispausdinti klaviatūroje kartu nuspaudus klavišus Ctrl ir P (Ctrl+P), nukopijuoti į kompiuterio laikinąją atmintį Ctrl+C klavišų pagalba.

  Laukimas

  Laukimo langas atsidaro programoje laukiant serverio atsakymo ir/arba norint perspėti vartotoją.


  Vartotojas gali nutraukti laukimą uždarydamas langą.

  Lango sisteminis meniu

  Programoje kiekvienas langas turi savo sisteminį menių. Pelės kairiuoju mygtuku paspaudus lango viršutinį kairįjį kampą, kur randasi lango piktograma, išlenda lango sisteminis meniu

  Programos spalvos

  Programa naudoja MS-Windows'ų spalvas. Jos saugomos kompiuterio registre ir pakeitus DB Topo programoje jos gali pasikeisti ir kitose progamose

  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors\
  VardaiKonstantosŽalsvaMelsvaRusva
  ActiveBorder
  ActiveTitle
  GradientActiveTitle
  Hilight
  COLOR_ACTIVEBORDER
  COLOR_ACTIVECAPTION
  COLOR_GRADIENTACTIVECAPTION
  COLOR_HIGHLIGHT
  RGB( 16, 128, 64)RGB( 64, 112, 160)RGB(160, 104, 80)
  InactiveBorder
  InactiveTitle
  GradientInactiveTitle
  MenuHilight
  COLOR_INACTIVEBORDER
  COLOR_INACTIVECAPTION
  COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION
  COLOR_MENUHILIGHT
  RGB(192, 224, 144)RGB(160, 200, 255)RGB(255, 200, 144)
  AppWorkspace COLOR_APPWORKSPACE RGB(176, 176, 176)
  ButtonFace
  Scrollbar
  COLOR_BTNFACE
  COLOR_SCROLLBAR
  RGB(192, 192, 192)
  ButtonDkShadow COLOR_3DDKSHADOW RGB(104, 104, 104)
  ButtonLight COLOR_3DLIGHT RGB(223, 223, 223)
  ButtonShadow COLOR_BTNSHADOW RGB(128, 128, 128)
  GrayText COLOR_GRAYTEXT RGB(128, 128, 128)
  HilightText
  TitleText
  COLOR_HIGHLIGHTTEXT
  COLOR_CAPTIONTEXT
  RGB(255, 255, 255)
  InfoWindow COLOR_INFOBK RGB(255, 255, 128)
  MenuBar
  Menu
  COLOR_MENUBAR
  COLOR_MENU
  RGB(208, 208, 208)
  Window COLOR_WINDOW RGB(255, 255, 255)
  ButtonText
  InfoText
  MenuText
  WindowText
  InactiveTitleText
  COLOR_BTNTEXT
  COLOR_INFOTEXT
  COLOR_MENUTEXT
  COLOR_WINDOWTEXT
  COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT
  RGB( 0, 0, 0)