Į pradžią
 Apskaita
 Aprašymas 
 Diegimas
 Platintojai
 Kainos

© DB Topas


Buhalterinės apskaitos programa "DB Apskaita"

    DB Apskaita yra įmonės veiklos dokumentų registravimo ir ataskaitų formavimo sistema, skirta buhalterijos darbui kompiuterizuoti. Galima įvesti ir saugoti biudžetinių, valstybinių, akcinių bendrovių bei individualių įmonių finansinės ūkinės veiklos duomenis, juos apdoroti, sisteminti pagal finansų apskaitoje priimtas taisykles.
    DB Apskaita sudaryta iš atskirų tarpusavyje suderintų modulių. Šie moduliai integruoti į vieną bendrą komplektą ir leidžia gauti apibendrintus rezultatus.
    Įvedus dienos, savaitės, mėnesio ar kito ataskaitinio periodo pirminius duomenis, nereikia daryti jokių papildomų perkėlimų norint gauti rezultatus. Bet kuriuo metu Jūs galite matyti įmonės finansinę būklę, skolas, įsiskolinimus pagal įvestus pirminius buhalterinius dokumentus. Visus būtinus pirminius dokumentus ir ataskaitas galima peržiūrėti, spausdinti arba eksportuoti į MS Windows naudojamas duomenų apdorojimo programas MS WORD, MS EXCEL ir kt.
    Didelė pagalbinių nustatymų įvairovė ypač praplečia "standartinės" buhalterinės apskaitos rėmus. Visus šiuos papildomus nustatymus gali sukurti, papildyti ar keisti pats vartotojas.
    Materialinių vertybių, gamybos, paslaugų bei ilgalaikio turto apskaita vykdoma analitiškai ir sintetiškai, kitų modulių tik sintetiškai. Materialinių vertybių apskaita gali būti vedama kiekvienam apskaitos objektui atskiromis svertinėmis, fiksuotomis kainomis, FIFO, LIFO metodais. Įvedant pirminius dokumentus, dvejybinius įrašus galima paskirstyti į pajamų bei sąnaudų sąskaitas pagal padalinius ar objektus. Įvedus duomenis, pasitikrinimui galima daryti ataskaitas bet kuriam mėnesiui ar mėnesio dienai. Tuo atveju vėlesnių dienų datomis įvesti dokumentai ataskaitose neatsispindės.
    Vienoje DB Apskaita darbo vietoje galima vesti vienos ar kelių atskirų įmonių buhalterinę apskaitą.

Sandara, moduliai.

Pagrindiniai, dažniausiai naudojami, moduliai.

 • 01 Pagrindinis. Duomenų bazių valdymo, sąrašų bei žinynų visuma, ataskaitų konstruktorius. Bendrosios sintetinės ataskaitos ir suvestinės.
 • 02 Mat. vertybės. Materialinių vertybių (sandėlio) apskaita. Trumpalaikio turto likučių ir judėjimo kiekinė ir suminė apskaita pagal kiekvieną materialiai atskaitingą asmenį, sandėlį ar visą įmonę. Vertybių pajamų / išlaidų kiekinės ir suminės laikotarpio suvestinės.
 • 03 Piniginės lėšos. Piniginių lėšų apskaita pagal kiekvieną sąskaitą banke ar kasą bei pas atskaitingus asmenis. Valiutos apskaita pagal valiutas ir atitikmenį nacionaline valiuta.
 • 04 Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto priemonių likučių ir judėjimo apskaita, amortizacinių atskaitymų skaičiavimas bei ataskaitos.
 • 05 Atlyginimai. Įmonės darbuotojų priskaitymų/atskaitymų, pajamų mokesčio, socialinio draudimo, mokėtinų ir kitų sumų skaičiavimas ir ataskaitos.
 • 06 Personalas. Duomenų apie įmonės darbuotojų priėmimą, darbą ar atleidimą registravimas, ataskaitų parengimas, duomenų teikimas darbo užmokesčio skaičiavimui. Darbo laiko apskaita pagal darbo grafikus. Suminė darbo laiko apskaita.
 • 07 Kiti dokumentai. Kiti dokumentai, tai įvairių buhalterinių operacijų registravimui skirti dokumentai. Modulis atskirai neapskaitomas, priskiriamas pagrindiniam moduliui.
 • 08 Atsiskaitymai. Atsiskaitymų su pirkėjais, tiekėjais, kitomis organizacijomis žiniaraščiai ir ataskaitos.

Pasirenkami pagal poreikį papildomi moduliai.

 • 09 Gamyba. Gamybos normavimui reikalingų kalkuliacinių kortelių sudarymas ir spausdinimas. Automatinis sunaudotų žaliavų ir pusfabrikačių nurašymas pagal pagamintos produkcijos kiekį. Produkcijos savikainos apskaičiavimas remiantis žaliavų kainomis bei sunaudotus resursus.
 • 10 Duomenų paštas. Duomenų mainai tarp įmonės filialų kai nėra arba yra nepakankamas tiesioginiam darbui internetinis ryšys.
 • 11 Kainynai. Prekių ir paslaugų kainynai. Bazinės bei sutartinės (individualios) kainos pirkėjams, akcijos.
 • 12 Atostogų apskaita. Atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų apskaita. Suteiktinų atostogų skaičiavimas, atostogų grafikai, įsakymai. Nepanaudotų atostogų dienų likučiai perkėlimui į kitus metus, kompensacijų už nepanaudotas atostogas skaičiavimas.
 • 13 Biudžeto apskaita. Detalesnė apskaita pagal finansavimo šaltinius, išlaidų straipsnius. Finansavimo sąmatos ir jų vykdymas.
 • 14 Kuras. Maršrutų sudarymas, transporto panaudojimo apskaita. Kuro normavimas ir apskaita.

* Visi moduliai pasirenkami atsižvelgiant į reikiamą darbo vietos funkcionalumą. Privalomai turi būti tik pagrindinis modulis. Prireikus, darbo vietą bet kada galima papildyti reikiamais moduliais.

Duomenų mainai.

 • Duomenų eksportas ir importas iš bankinių sistemų LITAS-ESIS formatu.
 • Grupinių pavedimų duomenų eksportas Danske Bank, DNB, Swedbank, SEB bankams.
 • Pažymų, ataskaitų bei deklaracijų fr0471, fr0564, GPM313 (fr0572), GPM312 (fr0573), fr0617 ir kitų teikimas.
 • Pranešimų Sodrai komplektas, 1-SD, 2-SD, 13-SD, 14-SD bei SAM 03.
 • Ketvirtinė darbo apmokėjimo statistinė ataskaita DA-01.
 • Priemonė sąskaitų - faktūrų, atsiskaitymo lapelių, suderinimo aktų ir kitų ataskaitų siuntimui elektroniniu paštu.
 • Sąsają duomenų mainams su internetinės prekybos sistemomis, pvz. OXID eShop.
 • Duomenų mainai su prekybine R-Keeper sistema.
 • Duomenų importas iš vairuotojų darbo laiko apskaitos sistemos Tachomatt Yellow.

Atskiros programos.

Su DB Apskaita suderintos kitos atskiros programos, atliekančios duomenų mainus arba naudojančios tas pačias duomenų bazes.

 • Užsakymai - tiekimo sutarčių apskaitos ir kontrolės programa.
 • Kasa - duomenų apsikeitimo su kasos aparatais programa. Kasos aparatai Euro2000, Casio SPB, Fasy ER-1200, Brio, Elzab, Optima, Univell.
 • DB Srv - nutolusių taškų ir prekybos darbo vietų (POS) aptarnavimo per internetinį ryšį programa.
 • Taškas - didmeninės prekybos programa, duomenis gaunanti internetiniu ryšiu.
 • POS - mažmeninės prekybos darbo vietos organizavimo programa, duomenis gaunanti internetiniu ryšiu. Palaikomi fiskaliniai spausdintuvai Datecs MP-500T, Euro 2000, Sigma SA-97, Empirija FB-02.
 • PSRV - duomenų perdavimo fiskaliniams kasos čekių spausdintuvams programa.
 • DB Kaupiklis - duomenų apie prekes nuskaitymas bei skenavimo rezultatų perdavimas.
 • DB Tabeliai - internetinė darbo laiko apskaitos žiniaraščių įvedimo priemonė nutolusiems padaliniams.

Detalus aprašymas

    Galite paskaityti programos vartotojo vadovą. Šis vartotojo vadovas skirtas dirbantiems su programa, tačiau iš jo galima susidaryti bendrą vaizdą apie pačią programą.